LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021 METŲ SUSIETOSIOS PARAMOS IŠMOKŲ UŽ MĖSINĮ GALVIJĄ, MĖSINĘ avĮ, pieninĖS VEISLĖS buliŲ, pieninĘ ožkĄ

DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 28 d. Nr. 3D-47

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 3D-118 „Dėl 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktą,

t v i r t i n u 2021 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžius (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas