herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ  VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 13 d. Nr. A-367

Joniškis

 

 

                                    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-99,

 t v i r t i n u Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos planą (pridedama).

           

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas