herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS IR LAIKINO APNAKVINDINIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 10 d. Nr. T-21

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikimo tvarkos aprašą.

1.2. Laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašą.

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T-309 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo“ 1.4 papunktį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Artūras Visockas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-21

 

 

APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja asmenų apgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Laikino apgyvendinimo tarnyboje (toliau – Laikino apgyvendinimo tarnyba) paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už šią paslaugą tvarką.

2. Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste.

3. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos tikslas – suteikti asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, laikiną apgyvendinimą, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir kitas būtinąsias paslaugas (asmens higienos, buitinių ir kt.) siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

 

II SKYRIUS

APGYVENDINIMO PASLAUGOS SKYRIMO TVARKA

 

4. Apgyvendinimo Laikino apgyvendinimo tarnyboje paslauga skiriama socialinės rizikos asmenims (toliau – asmenys), kuriems nustatytas apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos poreikis.

5. Laikino apgyvendinimo tarnyboje apgyvendinimo paslaugos negali būti teikiamos asmenims, kurie apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, turintiems sunkią proto ar psichinę negalią, sergantiems aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais ir kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų gyventojų sveikatai, asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.

6. Asmuo (bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta apgyvendinimo paslauga, kreipiasi į Centrą ir pateikia:

6.1. užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – socialinės apsaugos ir darbo ministras);

6.2. užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro);

6.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);

6.4. pažymą apie sveikatos būklę (pulmonologo, psichiatro, odos ir veneros ligų dispanserio). Jei asmuo, gyvenantis Laikino apgyvendinimo tarnyboje, prašo pratęsti sutartį, ši pažyma nuo jos išdavimo datos galioja vienerius metus;

6.5. gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);

6.6.  neįgaliojo pažymėjimą (jei asmeniui nustatytas neįgalumas);

6.7. pažymą apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ir kitų dokumentų (jei asmeniui tokie dokumentai buvo išduoti);

6.8. kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

7. Asmens byla su dokumentais, nurodytais Tvarkos aprašo 6 punkte, perduodami Centro paslaugų teikimo komisijai (toliau – Komisija).

8. Sprendimą dėl apgyvendinimo paslaugos skyrimo priima Centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo Komisijos teikimu. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (forma S-9, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro) (toliau – Sprendimas) pasirašo Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

9. Asmuo pakartotinai dėl apgyvendinimo Laikino apgyvendinimo tarnyboje paslaugos gali kreiptis:

9.1. po 3 mėnesių, jei asmuo iš Laikino apgyvendinimo tarnybos buvo pašalintas už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus: sutarties sąlygų nesilaikymą, alkoholio, psichotropinių medžiagų įsinešimą į Laikino apgyvendinimo tarnybą, jų vartojimą Laikino apgyvendinimo tarnyboje, psichologinio, fizinio, finansinio, seksualinio smurto naudojimą, triukšmavimą, necenzūrinių žodžių vartojimą darbuotojų ar gyventojų atžvilgiu, rūkymą neleistinose vietose, ginklų į Laikino apgyvendinimo tarnybos teritoriją įsinešimą, ir dėl šių įvykių buvo surašyti Laikino apgyvendinimo tarnybos darbuotojų aktai;

9.2. po 1 mėnesio, kai su asmeniu sutartis buvo nutraukta dėl to, kad jis išvyko iš Laikino apgyvendinimo tarnybos ilgiau nei 3 darbo dienas ir apie tai nepranešė Laikino apgyvendinimo tarnybos socialiniam darbuotojui.

10. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo patiria fizinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei ir asmuo neturi gyvenamosios vietos, arba tarpininkaujant policijai ar sveikatos priežiūros įstaigai, laikino apgyvendinimo paslauga skiriama nenustačius socialinių paslaugų poreikio. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas. Per 7 darbo dienas nuo asmens prašymo pateikimo dienos surenkami 6 punkte numatyti dokumentai (dėl objektyvių priežasčių gali būti surinkti ne visi 6 punkte numatyti dokumentai).

11. Apgyvendinimo paslauga skiriama iki 6 mėnesių ar ilgiau, atsižvelgiant į asmens psichosocialinę situaciją. Asmeniui paprašius tęsti apgyvendinimo paslaugą, Laikino apgyvendinimo tarnybos socialinis darbuotojas Komisijai pateikia iš naujo įvertintą asmens socialinių paslaugų poreikį, individualaus darbo su asmeniu planą ir kitus skiriant paslaugą reikalingus dokumentus.

12. Dokumentai, susiję su apgyvendinimo paslaugos teikimu asmeniui, saugomi paslaugos gavėjo byloje Laikino apgyvendinimo tarnyboje.

 

III SKYRIUS

APGYVENDINIMO PASLAUGOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

13. Laikino apgyvendinimo tarnyba teikia paslaugą, esant Sprendimui skirti apgyvendinimo paslaugą, tačiau, jeigu tuo metu nėra galimybės teikti paslaugos, asmenį pagal prašymo gavimo datą įrašo į eilę paslaugoms gauti. Už eilės sudarymą atsako  Laikino apgyvendinimo tarnyba.

14. Laikino apgyvendinimo tarnyboje atsiradus laisvai vietai, darbuotojai pagal eilės sąrašą asmens nurodytu informavimo būdu informuoja asmenį apie jam skiriamą apgyvendinimo paslaugą. Jeigu asmuo, atsiradus laisvai vietai, per tris darbo dienas neatvyksta į Laikino apgyvendinimo tarnybą, juose apgyvendinamas kitas asmuo, esantis eilėje.

15. Per 10 darbo dienų nuo Sprendimo dėl paslaugos skyrimo priėmimo dienos asmeniui neapsigyvenus Laikino apgyvendinimo tarnyboje, Sprendimas dėl paslaugos skyrimo panaikinamas Centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu.

16. Centro direktoriaus paskirtas socialinis darbuotojas per 14 darbo dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) poreikio vertinimo formą (patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro).

17. Su paslaugos gavėju pasirašoma nustatytos formos sutartis (sutarties forma tvirtinama Centro direktoriaus įsakymu), kurioje nustatomos apgyvendinimo paslaugos sąlygos, teikimo laikas, konkretus apmokėjimo už paslaugą dydis pinigine išraiška, mokėjimo tvarka, finansinių galimybių vertinimo iš naujo dėl asmens pajamų pokyčių, įvykusių per šių paslaugų gavimo laiką, sąlygos, šalių teisės, pareigos ir kitos paslaugų teikimo ir nutraukimo sąlygos. Sutartį pasirašo apgyvendinimo paslaugos gavėjas ir Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

18. Laikino apgyvendinimo tarnyba duomenis apie apgyvendinimo paslaugos teikimą ir nutraukimą suveda į socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS).

19. Apgyvendinimo paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, apsaugos organizavimas, pagalbos sau grupių organizavimas, esant galimybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

20. Laikino apgyvendinimo tarnyba dėl apgyvendinimo paslaugos teikimo sudaro individualų darbo su asmeniu planą, kuriame pateikia informaciją apie asmenį, jo aplinką, šeimą, informaciją iš sveikatos priežiūros specialistų apie asmens sveikatos būklę, emocinę būklę ir socialinės rizikos lygį, numato, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės priežiūros uždavinių įgyvendinimo, detalizuoja paslaugas (socialines, sveikatos priežiūros, psichologines ir kitas), kurios asmeniui bus teikiamos, rašo žymas apie periodiškai vykdomą plano peržiūrą (kokie buvo pokyčiai, kas patikslinta).

21. Paslaugų gavėjui gydymosi stacionarioje įstaigoje ar arešto (iki 3 mėnesių) metu pateikus raštišką prašymą ar kitaip pranešus Laikino apgyvendinimo tarnybos socialiniam darbuotojui, apgyvendinimo paslauga laikinai neteikiama. Pasibaigus gydymo ar arešto laikotarpiui, asmuo iš atitinkamų įstaigų pristato pažymą, kuri įsegama į jo bylą, ir paslaugos teikimas tęsiamas.

22. Asmens, kuriam teikiama apgyvendinimo paslauga, arešto ar užsitęsusio gydymo (ilgiau nei 2 savaites) metu paslaugas Centro direktoriaus įsakymu laikinai gali gauti kitas asmuo, įrašytas į eilę asmenų, laukiančių paslaugos teikimo.

23. Pasikeitus asmens, kuriam teikiama apgyvendinimo paslauga, sveikatos būklei ar kitoms aplinkybėms, Laikino apgyvendinimo tarnybos socialinis darbuotojas iš naujo vertina asmens socialinių paslaugų poreikį.

 

IV SKYRIUS

MOKĖJIMO UŽ APGYVENDINIMO PASLAUGĄ TVARKA

 

24. Asmuo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą apgyvendinimo paslaugą moka pagal asmens finansines galimybes apskaičiuotą mokėjimo už paslaugą dydį pinigine išraiška. Asmens už paslaugą mokamas dydis skaičiuojamas pagal realias asmens pajamas, gaunamas po atskaitymų, pagal vykdomuosius dokumentus.

25. Asmuo už apgyvendinimo paslaugą moka 20 procentų asmens pajamų. Asmens (šeimos) mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens (šeimos) pajamų.

26. Komisija turi teisę, esant objektyvioms priežastims, sumažinti ar atidėti mokėjimą už apgyvendinimo paslaugą konkrečiam laikotarpiui.

27. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą apgyvendinimo paslaugą dydis nustatomas proporcingai teikiamos apgyvendinimo paslaugos trukmei.

28. Asmuo už apgyvendinimo paslaugas moka Centro direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais.

29. Asmuo, laikinai išvykęs iš Laikino apgyvendinimo tarnybos ir apie tai raštu pranešęs socialiniam darbuotojui, už vietos išsaugojimą Laikino apgyvendinimo tarnyboje (už nebūtą laiką) moka jam nustatyto dydžio mokestį.

30. Asmuo, kuriam teikiama apgyvendinimo paslauga, privalo pranešti Laikino apgyvendinimo tarnybos socialiniam darbuotojui apie jo pajamų pokyčius per 1 mėnesį nuo pajamų pasikeitimo datos.

 

V SKYRIUS

APGYVENDINIMO PASLAUGOS TEIKIMO NUTRAUKIMAS

 

31. Sutartis pasibaigia ir apgyvendinimo paslaugos teikimas nutraukiamas Centro direktoriaus įsakymu:

31.1. asmeniui pateikus raštišką prašymą;

31.2. asmeniui mirus;

31.3. asmeniui išvykus gyventi į kitą savivaldybę, globos namus, laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietas, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigas;

31.4. asmeniui daugiau kaip 3 dienas išvykus ir išvykimo nesuderinus su Laikino apgyvendinimo tarnybos socialiniu darbuotoju  (paslauga nutraukiama nuo pirmos išvykimo dienos);

31.5. asmeniui nesilaikant Tvarkos aprašo reikalavimų.

32. Nutraukus paslaugų teikimą, asmuo ar asmens atstovas už suteiktas paslaugas privalo apmokėti Centro pateiktą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo Sprendimo apie paslaugų nutraukimą gavimo dienos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Centras atsako už kokybišką apgyvendinimo paslaugos teikimą.

34. Sprendimai dėl apgyvendinimo paslaugos skyrimo, neskyrimo, nutraukimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

35. Skundų dėl teikiamų paslaugų kokybės nagrinėjimą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 

___________________


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-21

 

 

LAIKINO APNAKVINDINIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo tvarką Šiaulių mieste.

2. Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

3. Laikino apnakvindinimo paslaugas teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Laikino apgyvendinimo tarnyba (toliau – Laikino apgyvendinimo tarnyba).

 

II SKYRIUS

LAIKINO APNAKVINDINIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA

 

4. Asmuo, kuriam reikalinga laikino apnakvindinimo paslauga, kreipiasi į Laikino apgyvendinimo tarnybą ir pateikia asmens dokumentą. Ši paslauga gali būti suteikta ir be asmens dokumento. Laikinam apnakvindinimui asmenys gali būti pristatomi greitosios medicinos pagalbos tarnybų, policijos transportu. Tokiais atvejais turi būti sveikatos priežiūros specialistų išvada, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba.

5. Laikino apgyvendinimo tarnybos darbuotojas užpildo registracijos žurnalą, kuriame įrašo asmens vardą, pavardę, asmens dokumento numerį (jei neturi, pažymima, kad neturi), gimimo datą, atvykimo laiką, skirto kambario numerį. Asmuo supažindinamas su Laikino apgyvendinimo tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis.

6. Kai asmuo naudojasi laikino apnakvindinimo paslauga iš eilės 3 paras, Laikino apgyvendinimo tarnybos socialinis darbuotojas įvertina asmens socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro). Socialinis darbuotojas, nustatęs, kad asmeniui, kuriam teikiama laikino apnakvindinimo paslauga, šios paslaugos nepakanka ir jam reikia daugiau paslaugų, apie tai informuoja asmenį ir siūlo rašyti prašymą dėl nustatytų paslaugų skyrimo.

7. Jei asmuo atsisako rašyti prašymą dėl kitų paslaugų teikimo, jam toliau teikiama laikino apnakvindinimo paslauga, asmuo turi pristatyti pažymą apie sveikatos būklę (pulmonologo, psichiatro, odos ir veneros ligų specialisto).

8.Laikino apnakvindinimo paslaugą sudaro:

8.1. informacijos apie socialinę paramą teikiančias įstaigas teikimas;

8.2. konsultacijos apie socialines paslaugas, jų ypatumus, galimybę gauti paslaugą, apie įstaigas, galinčias padėti spręsti asmeniui iškilusias socialines, sveikatos problemas, teikimas;

8.3. tarpininkavimas ir atstovavimas, padedant asmenims spręsti sveikatos problemas, tvarkant dokumentus, esant galimybei padėti apsirūpinti būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

8.4. nakvynės suteikimas;

8.5. minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (prausyklos, dušas);

8.6. minimalių buitinių paslaugų organizavimas (virtuvėlė su indais, skalbimo mašina);

8.7. esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, apsaugos organizavimas.

9. Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama nemokamai.

 

III SKYRIUS

LAIKINO APNAKVINDINIMO PASLAUGOS TEIKIMO NUTRAUKIMAS

 

10. Laikino apnakvindinimo paslauga gali būti nutraukiama Centro direktoriaus įsakymu, kai asmuo šiurkščiai pažeidžia vidaus tvarkos taisykles ir apie pažeidimą yra surašytas socialinių darbuotojų aktas, kviesta policija, greitoji medicinos pagalba.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Centras atsako už kokybišką laikino apnakvindinimo paslaugos teikimą.

12. Sprendimai dėl apnakvindinimo paslaugos skyrimo, neskyrimo, nutraukimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

13. Skundų dėl teikiamų paslaugų kokybės nagrinėjimą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 

________________