LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-884 „DĖL Lietuvos higienos normos HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. spalio 17 d. Nr. V-1071

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro  2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-884 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Didžiausios leidžiamos teršalų koncentracijos pateiktos 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 696/2014 (OL 2014 L 184, p. 1).“

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Didžiausios leidžiamos pesticidų likučių koncentracijos pateiktos 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL 2005 L 70, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 991/2014 (OL 2014 L 279, p. 1).“

3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Jei šios higienos normos 7 punkte išvardytų pesticidų likučių koncentracija neviršija 0,003 mg/kg, laikoma, kad jie nebuvo naudojami. Nurodytos koncentracijos taikomos tiesiogiai vartojamiems produktams arba paruošiamiems pagal gamintojo nurodymus. Šios higienos normos 7.1–7.9 papunkčiuose išvardytų pesticidų likučių koncentracija yra tyrimo metodų nustatymo riba ir turi būti peržiūrima atsižvelgiant į technikos pažangą. Pesticidų, išvardytų šios higienos normos 7.10 ir 7.11 papunkčiuose, likučių koncentracija peržiūrima atsižvelgiant į aplinkos užterštumą.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                               Rimantė Šalaševičiūtė