LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 10, 25, 43, 44, 46, 52, 71, 73, 90, 91 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, STATUTO PAPILDYMO 442, 571, 581, 731 STRAIPSNIAIS IR 802 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. XIV-54

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Seimo narys gali būti tik vieno komiteto narys, išskyrus Europos reikalų komitetą ir Ateities komitetą, kuriuos gali sudaryti ir kitų komitetų nariai.“

 

2 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Seime sudaromos nuolatinės Etikos ir procedūrų komisija, Peticijų komisija, Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija ir kitos komisijos.“

 

3 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

43 straipsnis. Seimo komitetų sąrašas

Seime sudaromi šie komitetai:

1) Aplinkos apsaugos;

2) Ateities;

3) Audito;

4) Biudžeto ir finansų;

5) Ekonomikos;

6) Europos reikalų;

7) Kaimo reikalų;

8) Kultūros;

9) Nacionalinio saugumo ir gynybos;

10) Socialinių reikalų ir darbo;

11) Sveikatos reikalų;

12) Švietimo ir mokslo;

13) Teisės ir teisėtvarkos;

14) Užsienio reikalų;

15) Valstybės valdymo ir savivaldybių;

16) Žmogaus teisių.“

 

4 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 44 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Europos reikalų komitetas sudaromas šio statuto 441 straipsnyje nustatyta tvarka, Ateities komitetas – šio statuto 442 straipsnyje nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 44 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 7 ir ne daugiau kaip iš 13 (išskyrus Europos reikalų komitetą ir Ateities komitetą) Seimo narių pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą. Konkretus kiekvieno komiteto narių skaičius nustatomas Seimo nutarimu.“

 

5 straipsnis. Statuto papildymas 442 straipsniu

Papildyti Statutą 442 straipsniu:

442 straipsnis. Ateities komiteto sudarymas

Ateities komitetas sudaromas pagal proporcinio Seimo frakcijų atstovavimo principą. Frakcijos, siekdamos užtikrinti kiekvieno komiteto atstovavimą, savo atstovus į Ateities komitetą deleguoja paprastai iš komitetų pirmininkų ar jų pavaduotojų, frakcijų seniūnų ar jų pavaduotojų. Konkretus Ateities komiteto narių skaičius ir sudėtis tvirtinami Seimo nutarimu.“

 

6 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 46 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Komiteto pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti Seimo valdybos narys (išskyrus Europos reikalų komitetą ir Ateities komitetą), Seimo narys Vyriausybės narys, Seimo komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojas.“

 

7 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 52 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) pagal komiteto kompetencijai priklausančius į Seimo sesijos darbų programą įtrauktus klausimus, taip pat atskiru Seimo pavedimu paskirtus klausimus ir komiteto sprendimus duoda komiteto nariams pavedimus, teikia jiems su komiteto veikla susijusią medžiagą ir dokumentus;“.

2. Pakeisti 52 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) komiteto kompetencijai priklausantiems į Seimo sesijos darbų programą įtrauktiems klausimams, taip pat atskiru Seimo pavedimu paskirtiems klausimams nagrinėti ir spręsti organizuoja komiteto narius dirbti parengiamosiose komisijose ir darbo grupėse;“.

 

8 straipsnis. Statuto papildymas 571 straipsniu

Papildyti Statutą 571 straipsniu:

571 straipsnis. Seimo komitetų pranešimai svarbiausiais valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimais

1. Kiekvienos eilinės sesijos metu, išskyrus pirmąją naujai išrinkto Seimo sesiją, komitetai, svarstydami Seimo sesijos darbų programos projektą, gali pateikti Seimui tvirtinti pranešimų jų siūlomais svarstyti svarbiausiais valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimais temas pagal komiteto veiklos kryptis.

2. Prireikus bet kuriuo metu komitetai arba Seimo valdyba gali teikti siūlymą parengti papildomą komiteto pranešimą valstybinės svarbos klausimu, kurio tema nebuvo patvirtinta sesijos pradžioje.

3. Seimo nutarimu patvirtinus pranešimo temą, Seimas paveda komitetui parengti pranešimą ir nustato pranešimo parengimo terminą.

4. Komitetas paskiria ne mažiau kaip du už pranešimo svarbiausiais valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimais parengimą atsakingus komiteto narius (po vieną iš Seimo daugumos ir Seimo mažumos). Dėl galutinio pranešimo teksto apsisprendžia visas komitetas.

5. Pranešimai svarbiausiais valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimais pristatomi Seimo posėdžių metu. Pranešime komitetas pateikia pasiūlymus dėl aptarto klausimo sprendimui reikalingų teisės aktų pataisų.

6. Komiteto pranešimo svarbiausiais valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimais formą tvirtina Seimo valdyba.“

 

9 straipsnis. Statuto papildymas 581 straipsniu

Papildyti Statutą 581 straipsniu:

581 straipsnis. Ateities komiteto veiklos kryptys

Ateities komiteto veiklos kryptys:

1) rengti ir svarstyti visuomenės ir valstybės ateities raidos modeliavimą, inovacijų ir technologinės pažangos plėtrą, emigracijos ir reemigracijos procesus bei jų įtaką visuomenės raidai, valstybės modernizavimą ir strategines reformas reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikti ir svarstyti pasiūlymus šiais klausimais;

2) svarstyti ir teikti Seimui pranešimus, išvadas ir pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su valstybės strateginėmis vystymosi kryptimis ir ateities raidos projekcijomis bei veiksniais, turinčiais įtakos valstybės ateities raidai ir plėtros modeliams, taip pat dėl ekonomikos, inovacijų ir technologinės pažangos plėtros skatinimo, ilgalaikės strateginės valstybės raidos vizijos kūrimo ir įgyvendinimo, ateities raidos modeliavimo ir reformų politikos formavimo;

3) teikti pasiūlymus dėl studijų, susijusių su valstybės ateities raidos projekcijomis ir strateginiu modeliavimu, užsakymo;

4) koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų darbą rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

5) teikti išvadas dėl Seime svarstomų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų ir ilgalaikę valstybės raidos strategiją apibrėžiančių teisės aktų atitikties bei jų įtakos valstybės ir visuomenės ateities raidai;

6) analizuoti užsienio valstybių, tarptautinės teisės aktus ir praktiką, susijusią su inovacijų ir technologinės pažangos plėtros modeliavimu, strateginių valstybės raidos modelių ir ateities scenarijų kūrimu bei įgyvendinimu, inovacijų ir technologinės pažangos įtaka visuomenės ir valstybės raidai, teikti pasiūlymus ir išvadas Seimui;

7) nagrinėti, kaip naudojamos su komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais susijusioms veikloms skirtos lėšos kiekvienoje biudžeto asignavimų valdytojo programoje, ir įvertinti jų panaudojimo tikslingumą ir efektyvumą;

8) atlikti parlamentinę kontrolę komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais, išklausyti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų informaciją bei pranešimus, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai, susiję su komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais.“

 

10 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 71 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Komisijos negali būti sudarytos iš vienos frakcijos ar vieno komiteto atstovų, taip pat turi būti užtikrinta Seimo mažumos ir opozicijos teisė turėti savo atstovus laikinosiose komisijose.“

 

 

11 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 73 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu ne mažesnė kaip 1/4 Seimo narių grupė raštu pareikalauja sudaryti laikinąją kontrolės arba tyrimo komisiją, spręsti dėl tokios komisijos sudarymo Seimas turi artimiausio posėdžio metu.“

 

12 straipsnis. Statuto papildymas 731 straipsniu

Papildyti Statutą 731 straipsniu:

731 straipsnis. Komisijų sudėties keitimas

1. Laikinųjų komisijų sudėtis keičiama:

1) kai nutrūksta Seimo nario, kuris yra šios komisijos narys, įgaliojimai;

2) gavus motyvuotą laikinosios komisijos narį teikusios frakcijos teikimą;

3) kai laikinosios komisijos narys nusišalina nuo pareigų komisijoje atlikimo, nes jų atlikimas yra susijęs su privačiais jo interesais, dėl kurių galimas interesų konfliktas, ir laikinoji komisija šio statuto 18 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka nepriėmė sprendimo nepriimti nusišalinimo;

4) kai Etikos ir procedūrų komisija arba tam sudaryta tyrimo komisija nustato, kad Seimo narys, dalyvaudamas laikinojoje komisijoje, nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme ir šio statuto 18 straipsnyje nustatytų reikalavimų dėl interesų konflikto vengimo;

5) jeigu laikinosios komisijos narys negavo leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba jį prarado, kai komisijos veikla susijusi su įslaptintos informacijos naudojimu.

2. Laikinųjų komisijų sudėtis gali būti keičiama ir dėl kitų konstituciškai pagrįstų priežasčių.

3. Jeigu laikinoji komisija buvo sudaryta pagal iš anksto nustatytas Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo normas, iš karto turi būti siūlomas naujas kandidatas į komisijos narius.

4. Keičiant laikinosios komisijos sudėtį, turi būti laikomasi šios komisijos sudarymo metu nustatytų Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo normų. Laikinosios komisijos, kuri buvo sudaryta ne pagal iš anksto nustatytas atstovavimo normas, sudėtis keičiama mutatis mutandis laikantis šio statuto 71 straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse nustatytos tvarkos.

5. Prireikus nustatyti naujas Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo normas, laikinosios komisijos turi būti sudaromos iš naujo.

6. Seimo nuolatinių komisijų sudėties pakeitimai tvirtinami šio statuto 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

7. Seimo sprendimai šiame straipsnyje nurodytais klausimais po pateikimo svarstomi ir priimami tame pačiame posėdyje, jeigu Seimas nenusprendžia kitaip.“

 

 

13 straipsnis. 802 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 802 straipsnį.

 

14 straipsnis. 90 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 90 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Jeigu Seniūnų sueiga teikia Seimui į savaitės posėdžių darbotvarkę įrašyti klausimą, kuris nėra įtrauktas į Seimo sesijos darbų programą, į Seimo savaitės posėdžių darbotvarkę šis klausimas gali būti įrašytas atskiru Seimo protokoliniu sprendimu. Tokiu atveju Seimo sesijos darbų programos keisti nereikia.“

2. Buvusią 90 straipsnio 6 dalį laikyti 7 dalimi.

 

15 straipsnis. 91 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 91 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Savaitės posėdžių darbotvarkės projektas, kuriam pritarta Seniūnų sueigoje, Seimo posėdyje nesvarstomas, iš karto balsuojama dėl jo patvirtinimo, išskyrus šio statuto 90 straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį. Šio statuto 90 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju pirma balsuojama dėl klausimų, kurie neįtraukti į Seimo sesijos darbų programą, įtraukimo į Seimo savaitės posėdžių darbotvarkę, o po to – dėl visos darbotvarkės patvirtinimo.“

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen