KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIŽUDYBIŲ IR SAVĘS ŽALOJIMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-353

Vilnius

 

1. T v i r t i n u Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. V-161 „Dėl Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų direktoriams užtikrinti šiuo įsakymu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatų vykdymą.

4. Į p a r e i g o j u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Bendrąjį skyrių šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Artūras Norkevičius