LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V- 1194 „DĖL kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. liepos 20 d. Nr. V-1100

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2. Į g a l i o j u Nacionalinę švietimo agentūrą:“;

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą:

1.2.1. papildau 4.2.7 papunkčiu:

4.2.7. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;“;

1.2.2. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija, vadovaudamasi kvalifikacinių reikalavimų aprašu, atlieka kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 papunkčiuose nurodytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą arba organizuoja ir atlieka švietimo įstaigų vadovų, kurie vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 10 metų, aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 papunkčiuose nurodytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimui prilygintą vertinimą. Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 papunkčiuose nurodytos kompetencijos vertinamos konkurso valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti metu.;

1.2.3. pakeičiu priedą:

1.2.3.1. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pretendentų kompetencijų vertinimas organizuojamas pagal institucijos nustatytus grafikus. Vertinimo vieta ir laikas pretendentams pranešami prašyme nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki vertinimo dienos. Tais atvejais, kai vertinimas turi įvykti greičiau, pretendentui apie vertinimo vietą ir laiką pranešama ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki vertinimo.“;

1.2.3.2. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Skiriant vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas (toliau – konkursas). Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentui nurodžius konkrečią konkurso datą, Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaita (toliau – vertinimo ataskaita) pateikiama ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki nustatyto dokumentų pateikimo konkurso organizatoriui galutinio termino.“;

1.2.3.3. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Vertinimo ataskaitoje pateikiamas pretendento kiekvienos iš vertinamųjų kompetencijų įvertinimas, nurodant jos raiškos lygį, kiekvienos iš vertinamųjų kompetencijų apibūdinimas ir rekomendacijos kompetencijoms tobulinti, pretendento įvertintų kompetencijų balų suma. Vertinimo ataskaita pretendentui pateikiama per 10 darbo dienų po vertinimo dienos, išskyrus šio priedo 9 punkte numatytą atvejį.“;

1.2.3.4. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pakartotinai dalyvauti kompetencijų vertinime ar prilygintame vertinime asmuo gali ne anksčiau kaip praėjus pusei metų nuo ankstesnio kompetencijų ar prilyginto vertinimo. Atvykęs į pakartotinį kompetencijų vertinimą ar prilygintą vertinimą, pretendentas pateikia institucijai anksčiau atlikto kompetencijų ar prilyginto vertinimo ataskaitos originalą ir jos pagrindu išduotą pažymą dėl pretendento kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo metu nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams (jeigu taikoma). Atlikus pakartotinį pretendento kompetencijų vertinimą ar prilygintą vertinimą anksčiau atlikto vertinimo rezultatai pripažįstami netekusiais galios.“;

1.2.3.5. pakeičiu 18 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

18. Pretendentas, kuris vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 10 metų, siekdamas, kad būtų atliktas prilygintas jo kompetencijų vertinimas, institucijai tiesiogiai, elektroniniu arba registruotu laišku turi pateikti:“;

1.2.3.6. pakeičiu 18.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.3. dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 10 metų;“;

1.2.3.7. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Prilygintas vertinimas organizuojamas ne anksčiau kaip po 20 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius (neįskaitant liepos ir rugpjūčio mėnesių, jei vykdoma veiklos stebėsena darbo vietoje mokykloje) nuo šio priedo 18 punkte įvardytų dokumentų pateikimo dienos. Jei pretendentas yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, bet nepateikia visų šio priedo 18 punkte įvardytų dokumentų per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, prilygintas vertinimas neorganizuojamas, pateikti dokumentai grąžinami pretendentui. Vertinimo laikas pretendentams pranešamas prašyme nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorinių dienų iki vertinimo dienos. Tais atvejais, kai vertinimas gali įvykti anksčiau, laikas su pretendentu derinamas, suderintas laikas fiksuojamas pranešant prašyme nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas iki vertinimo.“;

1.2.3.8. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Skiriant prilyginto vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse. Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, prilygintam vertinimui atlikti jis turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentui nurodžius konkrečią konkurso datą, prilyginto vertinimo ataskaita pateikiama ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki nustatyto dokumentų pateikimo konkurso organizatoriui galutinio termino.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenų, siekiančių eiti valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo pareigas, kompetencijų arba jam prilygintas vertinimas vykdomas pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas, jeigu yra viena iš šių sąlygų:

2.2.1. prašymas įvertinti kompetencijas ar atlikti prilygintą kompetencijų vertinimą yra pateiktas iki šio įsakymo įsigaliojimo;

2.2.2. asmuo yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo pareigoms eiti, kuris yra paskelbtas iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos;

2.2. asmenys, pateikę prašymą dalyvauti konkurse valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo pareigoms eiti iki Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5–1, 37, 53, 56–3, 59 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3266 įsigaliojimo dienos ir atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 10 metų, o prašymų atlikti kompetencijų vertinimą ar jam prilygintą vertinimą pateikimo terminas iki šio įsakymo įsigaliojimo yra pasibaigęs, turi teisę per 10 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti prašymą atlikti kompetencijų vertinimui prilygintą vertinimą.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius