LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. LAPKRIČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3D-624 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO INDIVIDUALIŲ GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 6 d. Nr. 3D-261

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. iki 80 procentų neatgautos paskolos, įskaitant kredito liniją (toliau – paskola), dalies grąžinimą už Lietuvos Respublikoje veikiantiems ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste (toliau – ūkio subjektai), suteiktas paskolas, skirtas investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms papildyti, įskaitant paskolas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti;“.

1.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Individuali garantija suteikiama už paskolą, ne didesnę kaip 1 160 000 eurų. Individualios garantijos teikiamos tik dėl tų paskolų, kurios skirtos finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams, atitinkantiems Bendrovės valdymo organų patvirtintus individualių garantijų teikimo kriterijus, finansuoti ir teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams, kaip apibrėžta 2014 m. liepos 31 d. Europos Komisijos Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti ir 2008 m. birželio 8 d. Europos Komisijos pranešime dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai (toliau – finansinių sunkumų neturintys ūkio subjektai). Šio punkto nuostatos netaikomos Agentūrai“.

1.3. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems mokesčiams, išskyrus mokesčius, susijusius su darbo užmokesčiu, ir už paskolos lėšas perkamo turto pridėtinės vertės mokestį, mokėti.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas administruojant po šio įsakymo įsigaliojimo pateiktas paraiškas dėl individualios garantijos suteikimo ir paraiškas dėl individualios garantijos suteikimo, pateiktas iki šio įsakymo įsigaliojimo tuo atveju, jei sprendimai dėl individualios garantijos suteikimo iki šio įsakymo įsigaliojimo nebuvo priimti.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                               Andrius Palionis