VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARINIų BIOCIDINIų PRODUKTų DOSJĖ IR autorizacijos liudijimų PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 13 d. Nr. B1-275

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Biocidinių produktų autorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 „Dėl Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių patvirtinimo“, ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. B1-440 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos“:

1. N u r o d a u:

1.1. pakeisti autorizuoto veterinarinio biocidinio produkto:

1.1.1. DEXON 100, milteliai (Interchemie werken „De Adelaar, Estija, LT/ABPV/2016/0241), dosjė duomenis apie pakuotę „plastikiniai kibirėliai po 5 kg su užspaudžiamu dangteliu duomenimis apie pakuotę plastikiniai kibirėliai po 1, 5 kg su užspaudžiamu dangteliu ir folijos maišeliai po 50 g“ ir autorizacijos liudijimą,

1.1.2. DELAVAL PERADIS, skystis („DeLaval NV“, Belgija, LT/ABPV/2015/0127), dosjė duomenis apie veikliosios medžiagos koncentraciją „peroksiacto rūgštis (CAS Nr. 79-21-0, EB Nr. 201-186-8) – 5 %‟ duomenimis apie veikliosios medžiagos koncentraciją „peroksiacto rūgštis (CAS Nr. 79-21-0, EB Nr. 201-186-8) – 4,9 %‟ ir autorizacijos liudijimą,

1.1.3. KENOMIX+KENOMIX ACTIVATOR, skystis (Cid Lines NV, Belgija, LT/ABPV/2016/0229), dosjė duomenis apie veikliosios medžiagos koncentraciją „chloro dioksidas (in situ) (CAS Nr. 10049-04-4, EB Nr. 233-162-8) paruoštame mišinyje – 0,0157 %‟ duomenimis apie veikliosios medžiagos koncentraciją „chloro dioksidas (in situ) (CAS Nr. 10049-04-4, EB Nr. 233-162-8) paruoštame mišinyje – 0,025 % ± 0,005 %‟ ir autorizacijos liudijimą;

1.2. laikyti negaliojančiais šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytų veterinarinių biocidinių produktų 2016-08-08, 2015-08-12, 2016-09-23 autorizacijos liudijimus Nr. AL-84, Nr. AL-49, Nr. AL-97.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                    Deividas Kliučinskas