LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 80 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 9 d. Nr. XII-1403

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 80 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Pagal patikėjimo sutartį perduotą valstybės turtą valstybinė aukštoji mokykla gali išnuomoti tretiesiems asmenims, suteikti panaudos pagrindais, jeigu tai buvo numatyta patikėjimo sutartyje ir jeigu tai būtina valstybinės aukštosios mokyklos veiklai užtikrinti. Valstybinė aukštoji mokykla gali viešo konkurso būdu išnuomoti jai pagal patikėjimo sutartį perduotą valstybės turtą kitoms formaliojo ir neformaliojo švietimo ir kultūros programoms vykdyti, jeigu tai buvo numatyta patikėjimo sutartyje. Lėšas, gautas iš valstybės turto nuomos, valstybinė aukštoji mokykla naudoja aukštosios mokyklos statute nustatytai veiklai vykdyti.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė