LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.72 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-850

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2.72 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.72 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė