ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 30 d. Nr. T-132

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Už asmeniui teikiamas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas (sutarties forma patvirtinta Savivaldybės mero potvarkiu) pasirašoma finansavimo sutartis. Konkretus mokėjimo dydis pinigine išraiška yra apskaičiuojamas sutarties priede, kuris yra neatsiejama sutarties dalis. Su sutarties priedu socialinės globos įstaiga (toliau - Globos įstaiga) asmenį supažindina pasirašytinai. Esant suinteresuotam asmeniui, kuris sutinka mokėti už asmens socialinę globą Globos įstaigoje, sutarties priedą pasirašo ir suinteresuotas asmuo.“

1.2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Tais atvejais, kai socialinių paslaugų teikėjas atrenkamas konkurso būdu ar viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, mokėjimo už socialines paslaugas dydis, mokėjimo tvarka, socialinių paslaugų teikimo sąlygos ir mastas nustatomi Savivaldybės mero ir konkursą laimėjusio socialinių paslaugų teikėjo rašytinėje sutartyje.“

1.3. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Krizių atvejais, kai socialinės rizikos suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, trumpalaikė socialinė globa 30 kalendorinių dienų teikiama nemokamai pagal Savivaldybės mero potvarkiu sudarytos Socialinių paslaugų skyrimo komisijos rekomendaciją.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas