KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL REGINOS BIRŽINYTĖS LITERATŪRINĖS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 17 d. Nr. T-37

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos  savivaldos  įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;  2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 13 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-368 patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano nuostatas, Kelmės   rajono savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Reginos Biržinytės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų naują redakciją;

1.2. Reginos Biržinytės literatūrinės premijos gavimo paraiškos formą.

2. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-254  „Dėl Reginos Biržinytės literatūrinės premijos nuostatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės  meras                                                                       Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 17 d.                     

sprendimu Nr. T-37

 

 

REGINOS BIRŽINYTĖS LITERATŪRINĖS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

1.  Regina Biržinytė – poetė, aktyvi kultūros veikėja. Ji išleido tris brandžius eilėraščių rinkinius „Takas į vienkiemį“, „Tenai, už Kražantės“ ir „Sutemų slėniai“.

2.  Įamžinant Kelmės rajono literatės Reginos Biržinytės atminimą, įsteigta jos vardo literatūrinė premija.

3.  Reginos Biržinytės literatūrinės premijos (toliau – Premija) steigėja – Kelmės rajono savivaldybės taryba.

4.  Lėšos Premijai finansuoti numatomos Kelmės rajono savivaldybės kultūros ir sporto programos (kodas – 3) priemonėje „Literatūrinių premijų įgyvendinimas“ (kodas – 3.1.3.7).

5.  Premiją, atsižvelgdamas į Literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti komisijos (toliau – Komisijos) protokolo nutarimą,  įsakymu skiria Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

II. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 

6. Premija skiriama už praėjusiais kalendoriniais metais atskira knyga išleistą literatūrą.

7. R. Biržinytės  literatūrinės  premijos  konkurso  dalyviai  gali  būti  Kelmės  rajone

gyvenantys arba kilę iš Kelmės rajono asmenys. Konkurse negali dalyvauti Lietuvos rašytojų sąjungos nariai.

8. Kelmės rajono savivaldybės administracija kasmet skelbia konkursą premijai gauti. Informacija apie konkursą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje (www.kelme.lt).

9. Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti kūrybinės bei visuomeninės organizacijos, kultūros įstaigos ir patys autoriai. Kandidatai premijai gauti pristatomi Komisijai iki balandžio 1 d.

10. Pasiūlymai dėl kandidatų Komisijai kartu su publikuotais kūriniais (3 knygų egzemplioriais) ir užpildyta anketa pateikiami adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė.

11. Buvęs šios Premijos laureatas turi teisę pristatyti naujus kūrinius premijai gauti ir vėl tapti laureatu.

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

12. Komisijos sudėtį, jos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir Komisijos sekretorių  ketveriems metams potvarkiu tvirtina rajono savivaldybės meras.

13. Komisijos nariai iki posėdžio dienos privalo susipažinti su pateiktais kūriniais Premijai gauti.

14. Komisija sprendimus priima posėdyje balsų dauguma.

15. Komisijos posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

16. Komisija, įvertinusi pasiūlytus kandidatus, išrenka Premijos laureatą ir teikia tvirtinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

17. Komisijos veiklą ir jos posėdžius organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

 

 

2

 

18. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

19. Su kandidatų kūriniais Komisija susipažįsta ir juos apsvarsto iki gegužės 15 dienos.

 

 

IV. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

 

20. Skiriant premiją atsižvelgiama ir į literato kultūrinę veiklą.

21. Reginos Biržinytės literatūrinė premija – 1 000 litų.

22. Laureatas apdovanojamas ir vardine tautine juosta bei Premiją liudijančiu dokumentu.

23. Premija teikiama kasmet tradicinio tradicinio renginio „Poezijos pavasarėlis“ metu.

 

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos 

2014 m. vasario 17 d.

sprendimu  Nr.T-37                        

 

 

Paraiška gauta:

 

20     __________   Nr

 

 

 

PARAIŠKA GAUTI REGINOS BIRŽINYTĖS  LITERATŪRINĘ PREMIJĄ

 

_____________________

(Data)

 

1. Pretendento vardas, pavardė ___________________________________________________

2. Namų adresas, telefonas, faksas, el. paštas ________________________________________

3. Darbovietė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas ___________________________________

4. Konkursui siūlomo kūrinio pavadinimas, išleidimo metai, leidykla_____________________ __________________________________________________________________________

5. Organizacijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas (pildoma, jei paraišką teikia organizacija) ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

6. Jei paraišką teikia pats pretendentas, pridedama kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos rekomendacija.

 

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga:

(Parašas)

 

Teikiančio asmens (teikiančios organizacijos vadovo) vardas, pavardė