LIETUVOS RESPUBLIKOS

BANKŲ ĮSTATYMO NR. IX-2085 2, 9, 16, 48, 52, 57, 59, 67, 701, 72, 87 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 703 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-763

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Europos bankininkystės institucija – 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (su visais pakeitimais), įsteigta institucija.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Europos sisteminės rizikos valdyba – 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo įsteigta institucija.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Kitos šio Įstatymo sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (su visais pakeitimais) ir 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (su visais pakeitimais).“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 6 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) valdymo ir organizacinės struktūros aprašymas, kuriame nurodoma banko patronuojančioji įmonė, finansų kontroliuojančioji bendrovė ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, jeigu bankas priklauso finansinei grupei;“.

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Papildyti 16 straipsnį 8 dalimi:

8. Užsienio banko filialas kartą per metus priežiūros institucijai teikia:

1) duomenis apie bendrą užsienio banko filialo turtą;

2) duomenis apie likvidųjį turtą;

3) duomenis apie nuosavų lėšų sumą;

4) duomenis apie taikomas indėlių apsaugos priemones;

5) duomenis apie rizikos valdymo sistemą;

6) duomenis apie valdymo ir organizacinę struktūrą;

7) taikomų atitikties reikalavimų atkūrimo planus;

8) kitą informaciją, kurios priežiūros institucijai reikia filialo veiklai stebėti.“

 

4 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 48 straipsnio 4 dalį.

 

5 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 52 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Skolinimas banko vadovams, su jais artimos giminystės, svainystės ryšiais susijusiems asmenims ir juridiniams asmenims, kurių kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turi banko vadovai, su jais artimos giminystės, svainystės ryšiais susiję asmenys arba kuriuose šie asmenys yra vadovai, negali viršyti banko stebėtojų tarybos nustatytų dydžių. Tokio skolinimo sąlygas ir tvarką nustato banko stebėtojų taryba.“

 

6 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Priežiūros institucijos teisės aktai nustato detalią jungtinės (konsoliduotos) priežiūros tvarką ir sąlygas, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, kaip ji apibrėžta Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, įtraukimo į jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atvejus, taip pat atvejus, kada finansinei grupei priklausančioms finansų įstaigoms jungtinė (konsoliduota) priežiūra netaikoma, ir atvejus, kada į finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą įtraukiamos ir finansinei grupei nepriklausančios įmonės.“

 

7 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 59 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

59 straipsnis. Jungtinė (konsoliduota) priežiūra

1. Šio Įstatymo 64 straipsnyje nurodyta priežiūros institucija atlieka visos finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, išskyrus šio straipsnio 2–5 dalyse nustatytus atvejus.

2. Jeigu priežiūros institucijos išduotą licenciją turintis bankas priklauso finansinei grupei, į kurią įeina bent vienas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotas užsienio bankas, visos finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atliekanti institucija nustatoma su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis sudarytų susitarimų pagrindu arba vadovaujantis priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytais kriterijais.

3. Jeigu priežiūros institucijos išduotą licenciją turintis bankas priklauso finansinei grupei, kurioje globojanti grupės įstaiga priklauso valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, jurisdikcijai, šio Įstatymo 64 straipsnyje nurodyta priežiūros institucija jungtiniu (konsoliduotu) pagrindu prižiūri tik tą dalį finansinės grupės, kurioje išduotą licenciją turintis bankas yra globojanti grupės įstaiga.

4. Jeigu konsolidavimą reikia atlikti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 18 straipsnio 3 ar 6 dalį, jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atlieka banko, kurio bendras balansas yra didžiausias, priežiūros institucija.

5. Jeigu finansinei grupei priklauso daugiau negu vienas Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotas bankas, jungtinės (konsoliduotos) priežiūros institucija yra ta Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija, kuri individualiai prižiūri vieną arba daugiau finansinės grupės bankų, kurių bendras balansas yra didesnis už bankų, kuriuos individualiai prižiūri kita priežiūros institucija, bendrą balansą.

6. Finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atliekanti priežiūros institucija jungtinės (konsoliduotos) priežiūros tikslu gali iš asmenų, nurodytų šio Įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje, kreipdamasi tiesiogiai ar per prižiūrimą banką, reikalauti priežiūros institucijai reikalingų ataskaitų, duomenų arba informacijos, o šie privalo juos pateikti. Priežiūros institucijos reikalavimu pateikiamos finansinės ataskaitos privalo būti patvirtintos auditoriaus. Tokią pačią teisę gauti informaciją priežiūros institucija turi ir tuo atveju, jeigu ji pati neatlieka finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros, tačiau informacijos prašo finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atliekanti kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija. Šioje dalyje nustatyta teisė gauti informaciją nereiškia, kad priežiūros institucija atlieka šio Įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų, kurie nėra bankai, veiklos priežiūrą.

7. Bankui pagal šio Įstatymo 48 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatyti rizikos apribojimai jungtiniu (konsoliduotu) pagrindu taikomi visai finansinei grupei.

8. Finansinėje grupėje, kuriai taikoma jungtinė (konsoliduota) priežiūra, turi būti tokia rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistema, įskaitant patikimas apskaitos tvarkymo ir ataskaitų rengimo procedūras, kuri užtikrintų prieigą prie visų tos finansinės grupės narių ataskaitų, duomenų ir informacijos, reikalingų sudarant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir atliekant jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą.

9. Jeigu banko patronuojančioji įmonė yra mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, priežiūros institucija turi teisę atlikti tarp banko ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės bei kitų šios įmonės patronuojamųjų įmonių sudaromų sandorių priežiūrą, įvertindama jų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

10. Jeigu priežiūros institucijos išduotą licenciją turintis bankas priklauso finansinei grupei, kuriai taikoma jungtinė (konsoliduota) priežiūra, priežiūros institucija turi glaudžiai bendradarbiauti ir keistis priežiūros funkcijai atlikti reikalinga informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis, atliekančiomis įmonių, kurioms taikoma jungtinė (konsoliduota) priežiūra, veiklos priežiūrą. Jeigu priežiūros institucija yra atsakinga už finansinės grupės, kuriai priklauso ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuoti užsienio bankai, jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, ji sudaro priežiūros institucijų kolegiją, kurios paskirtis – užtikrinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijų ir Europos bankininkystės institucijos, o prireikus ir tarp kitų užsienio valstybių priežiūros institucijų. Be to, Lietuvos Respublikoje susidarius kritinei situacijai, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 18 straipsnyje nurodytą atvejį arba neigiamus pokyčius finansų rinkose, kuri kelia galimą grėsmę rinkos likvidumui ir finansų sistemos stabilumui bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra licencijuoti finansinei grupei priklausantys subjektai arba kurioje yra įsteigti pagal šio Įstatymo 701 straipsnį svarbiais paskelbti filialai, priežiūros institucija, jeigu ji atlieka finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, iš karto, kai tik praktiškai įmanoma tai padaryti, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 43 straipsnio nuostatas, įspėja Europos bankininkystės instituciją, Europos sisteminės rizikos valdybą, Europos centrinių bankų sistemos centrinius bankus, Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės centrinės valdžios institucijas, dalyvaujančias rengiant teisės aktus, susijusius su kredito įstaigų, finansų įstaigų, investicines ir draudimo paslaugas teikiančių bendrovių priežiūra, ir pateikia visą informaciją, kuri yra esminė jų funkcijoms atlikti. Bendradarbiavimą su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis, priežiūros institucijų kolegijų sudarymą ir veiklą bei kitas papildomas užduotis nustato priežiūros institucijos teisės aktai.

11. Jeigu priežiūros institucija yra atsakinga už kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotos banko patronuojančiosios įmonės, finansų kontroliuojančiosios bendrovės patronuojančiąją įmonę arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąją įmonę, kaip ji apibrėžta Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, patronuojančiosios įmonės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, kai visų tarpvalstybinių patronuojamųjų įmonių pagrindinės buveinės yra užsienio valstybėse ir užsienio valstybių jungtinės (konsoliduotos) priežiūros institucijoms taikomi reikalavimai saugoti informaciją yra ne mažesni, negu nustatyta šiame Įstatyme, ji sudaro priežiūros institucijų kolegiją, kurios paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos ir kitų užsienio valstybių priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

12. Valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, įsteigta patronuojamoji įmonė gali būti atleista nuo šiame Įstatyme ir priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytų jungtiniu (konsoliduotu) pagrindu atsirandančių riziką ribojančių reikalavimų laikymosi, jeigu patronuojančioji įmonė priežiūros institucijai įrodo, kad šių reikalavimų laikymasis pažeistų tos valstybės, kurioje įsteigta patronuojamoji įmonė, teisinį reguliavimą arba šių reikalavimų laikytis neįmanoma dėl kitų priežasčių.

13. Jeigu grupės, kurios patronuojančioji įmonė yra mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atliekanti Lietuvos Respublikos priežiūros institucija nėra koordinatorė, nustatyta pagal Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 13 straipsnį, Lietuvos Respublikos priežiūros institucija bendradarbiauja su koordinatoriumi ir prireikus su juo privalo sudaryti ir įgyvendinti susitarimus dėl koordinavimo ir bendradarbiavimo.“

 

8 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 67 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) sumažinti su banko veikla, produktais ir sistemomis, įskaitant tretiesiems asmenims perduotą veiklą, susijusias rizikas;“.

2. Papildyti 67 straipsnio 2 dalį 22 punktu:

22) pateikti priežiūros reikalavimų laikymosi atkūrimo planą, parengtą pagal šio Įstatymo ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimus, ir nustatyti galutinį šio plano įgyvendinimo terminą, įskaitant to plano patobulinimus atsižvelgiant į jo taikymo sritį ir galutinį įgyvendinimo terminą.

3. Pakeisti 67 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Pagal šio straipsnio 2 dalies 2 ir 11 punktus nustatant tinkamą individualaus kapitalo reikalavimo dydį ar tinkamus kapitalo rezervų dydžius, taip pat specialius likvidumo reikalavimus, atsižvelgiama į kiekybinius ir kokybinius priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatus, banko valdymo struktūrą, rizikos nustatymo, valdymo, vidaus kontrolės procesus.“

4. Papildyti 67 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Šio straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatytas privalomas nurodymas gali būti duodamas, jeigu bankas tos pačios prašomos informacijos priežiūros institucijai nėra pateikęs ar neteikia kitais būdais ar forma.“

5. Buvusias 67 straipsnio 8‒14 dalis laikyti atitinkamai 9‒15 dalimis.

6. Papildyti 67 straipsnį 16 dalimi:

16. Priežiūros institucija pertvarkymo instituciją informuoja apie pagal šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytus papildomo kapitalo reikalavimo dydžius.“

 

9 straipsnis. 701 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 701 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Siekdama bendradarbiauti atliekant banko, kuris turi svarbių filialų kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, priežiūrą ir keistis informacija pagal šio straipsnio 5 ir 6 dalis, priežiūros institucija sudaro priežiūros institucijų kolegiją (jeigu priežiūros institucijų kolegija pagal šio Įstatymo 59 straipsnio 10 dalį nėra sudaryta dėl visos finansinės grupės, kuriai priklauso svarbiu pripažintą filialą įsteigęs bankas). Priežiūros institucijų kolegija sudaroma vadovaujantis sutartimis, sudarytomis su Europos Sąjungos valstybių narių, kuriose įsteigti svarbiais pripažinti filialai, priežiūros institucijomis, ir veikia jomis vadovaudamasi. Priežiūros institucija sprendžia, kurios priežiūros institucijos dalyvauja kolegijos posėdžiuose arba konkrečioje kolegijos veikloje. Planuodama ir koordinuodama priežiūros institucijų kolegijos veiklą, priežiūros institucija atsižvelgia į priimamų sprendimų svarbą ir galimą jų poveikį priežiūros institucijų kolegijoje dalyvaujančioms priežiūros institucijoms, visų pirma į galimą poveikį kitų suinteresuotų Europos Sąjungos valstybių narių finansų sistemos stabilumui ir šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytoms pareigoms. Visi priežiūros institucijų kolegijos nariai iš anksto informuojami apie organizuojamus kolegijos posėdžius, pagrindinius klausimus ir veiklą, kuri bus aptariama posėdžio metu, o posėdžiui įvykus – apie visus veiksmus, kurių buvo imtasi posėdžio metu, arba apie visas įvykdytas priemones.“

 

10 straipsnis. Įstatymo papildymas 703 straipsniu

Papildyti Įstatymą 703 straipsniu:

703 straipsnis. Bendradarbiavimas su užsienio valstybėje licencijuoto banko, įsteigusio Lietuvos Respublikoje filialą, priežiūros institucija

Lietuvos priežiūros institucija bendradarbiauja su užsienio valstybėje licencijuoto banko, įsteigusio Lietuvos Respublikoje filialą, priežiūros institucija. Lietuvos priežiūros institucija ir užsienio valstybėje licencijuoto banko, įsteigusio Lietuvos Respublikoje filialą, priežiūros institucija atlieka užsienio valstybės grupės veiklos Europos Sąjungoje priežiūrą, neleidžia išvengti reikalavimų, taikytinų užsienio valstybių grupėms pagal šį Įstatymą ir Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, taikymo ir siekia, kad nebūtų daromas žalingas poveikis Europos Sąjungos finansiniam stabilumui.

 

11 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 72 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Bylose, kuriose nagrinėjami skundai (prašymai) dėl Lietuvos banko sprendimo taikyti šio straipsnio 1 dalies 8–11 punktuose ir 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytas poveikio priemones, negali būti taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktuose.“

 

12 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 87 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

87 straipsnis. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė

1. Pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais.

2. Antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl apdraustųjų indėlių, taip pat valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ reikalavimai dėl išlaidų, susijusių su Indėlių draudimo fondo lėšų panaudojimu pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą ir (ar) Finansinio tvarumo įstatymą.

3. Trečiąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų mokėjimų į biudžetą bei valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, dėl suteiktų paskolų, gautų valstybės vardu ir su valstybės garantija, taip pat Garantinio fondo administratoriaus ir (ar) valstybei atstovaujančių institucijų atgręžtiniai reikalavimai.

4. Ketvirtąja eile tenkinami fizinių asmenų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, reikalavimai dėl indėlių dalies, viršijančios draudžiamą sumą, numatytą Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnyje, ir fizinių asmenų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių reikalavimai dėl indėlių, kurie būtų laikomi reikalavimus atitinkančiais indėliais, jeigu būtų laikomi Lietuvos Respublikoje įsisteigusiuose bankuose, o ne jų filialuose, esančiuose trečiosiose valstybėse.

5. Penktąja eile tenkinami kiti banko kreditorių reikalavimai, išskyrus šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ir 9 dalyse nurodytus reikalavimus.

6. Šeštąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai dėl skolos priemonių – obligacijų ar kitų formų perduodamos skolos, finansinių priemonių, kuriomis sukuriama arba pripažįstama skola (toliau šiame straipsnyje bet kuri (kurios) iš jų atskirai ar visos kartu – skolos priemonės), – jeigu jos atitinka visas šias sąlygas:

1) skolos priemonių pradinis sutartinis terminas yra bent vieni metai;

2) skolos priemonės nėra išvestinės finansinės priemonės ir jų sudedamąja dalimi nėra įterptosios išvestinės finansinės priemonės. Šiame punkte nurodytomis skolos priemonėmis, kurių sudedamąja dalimi yra įterptosios išvestinės finansinės priemonės, nelaikomos kintamosios palūkanų normos skolos priemonės, jeigu kintamoji palūkanų norma nustatyta taikant plačiai naudojamą pagrindinę palūkanų normą, ir emitento nacionaline valiuta neišreikštos skolos priemonės, jeigu pagrindinė skolos suma, grąžinama jos dalis ir palūkanos išreikštos ta pačia valiuta;

3) sutartiniuose dokumentuose ir prospekte, susijusiame su emisija, kai jis rengiamas, nustatyta, kad skolos priemonės turėtojo reikalavimas bus tenkinamas šioje dalyje nustatyta šeštąja eile.

7. Septintąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai dėl bankui suteiktų pasitikėtinių (subordinuotų) paskolų ir banko išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie turi visus pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos požymius, išskyrus šio straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodytus reikalavimus.

8. Aštuntąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai dėl kapitalo priemonių, atitinkančių Reglamento (ES) Nr. 575/2013 63 straipsnyje nustatytas sąlygas. Jeigu šioje dalyje nurodyta kapitalo priemonė tik iš dalies pripažįstama nuosavomis lėšomis, visi iš tokios priemonės kylantys reikalavimai tenkinami šioje dalyje nustatyta eile.

9. Devintąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai dėl kapitalo priemonių, atitinkančių Reglamento (ES) Nr. 575/2013 52 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas. Jeigu šioje dalyje nurodyta kapitalo priemonė tik iš dalies pripažįstama nuosavomis lėšomis, visi iš tokios priemonės kylantys reikalavimai tenkinami šioje dalyje nustatyta eile.“

 

13 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

bankų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos Direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/51/EB.

2. 1989 m. vasario 13 d. Tarybos Direktyva 89/117/EEB dėl valstybėje narėje įsteigtų kredito ir finansų įstaigų, kurių pagrindinės buveinės yra kitoje valstybėje narėje, filialų prievolių, susijusių su metinės finansinės atskaitomybės dokumentų skelbimu.

3. 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES.

4. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 462/2013.

5. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/878.

6. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų.

7. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/879.

8. 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1156.“

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 12 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 87 straipsnio nuostatos dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės taikomos pertvarkymo procedūroms, vykdomoms pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą, ir bankroto procesams, kurie pradėti po šio įstatymo įsigaliojimo dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 87 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2022 4 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 106 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2024 3 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 102 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2021 3 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus.

3. Lietuvos bankas iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda