LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ PRISKYRIMO PRIE GREITAI GENDANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TVARKOS APRAŠO IR REKOMENDACINIO POBŪDŽIO GREITAI GENDANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 13 d. Nr. 3D-640

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymą“ 1 ir 2 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų tvarkos aprašą;

1.2. Rekomendacinio pobūdžio greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąrašą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Kęstutis Navickas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-640

 

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ PRISKYRIMO PRIE GREITAI GENDANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų kriterijus ir sąlygas.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme.

 

II SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ PRISKYRIMAS PRIE GREITAI GENDANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ

 

3. Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjas ir (ar) pirkėjas, siekdami nustatyti, ar žemės ūkio ir maisto produktai tinkami ar netinkami būti priskirtais prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų, prieš tai juos turi įvertinti pagal šiuos kriterijus:

3.1. žemės ūkio ir maisto produktų pobūdį apibrėžiančius kriterijus:

3.1.1. žemės ūkio ir maisto produktų požymius – švieži, atvėsinti ar atšaldyti;

3.1.2. žemės ūkio produktų pirminio perdirbimo ir (ar) perdirbimo būdą;

3.1.3. žemės ūkio ir maisto produktų tinkamumo vartoti terminą, jeigu jį privaloma nustatyti, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, 36 punkto nuostatomis, ir nurodyti ant tų produktų pakuočių arba tų produktų lydimuosiuose dokumentuose (sąskaitose faktūrose, PVM sąskaitos faktūrose, važtaraščiuose ir kt.);

3.1.4. žemės ūkio ir maisto produktų laikymo sąlygas;

3.1.5. tiekiamų žemės ūkio ir maisto produktų pakavimo būdą ir (ar) pakuotės tipą;

3.2. numatomą žemės ūkio ir maisto produktų paskirtį (pvz., neturintys geros prekinės išvaizdos ar nekondiciniai obuoliai bus netinkami parduoti vartotojams mažmeninės prekybos įmonėse, tačiau jie bus tinkami parduoti tolesniam perdirbimui (pvz., sulčių, obuolių tyrių ar vyno gamybai).

4. Prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų priskiriami šiuo įsakymu patvirtintame Rekomendacinio pobūdžio greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąraše nurodyti ir jame nenurodyti žemės ūkio ir maisto produktai, kurie, įvertinus pagal Aprašo 3 punkte nurodytus kriterijus, gali tapti netinkami sunaudoti ar parduoti per 30 dienų po šių produktų derliaus nuėmimo, pagaminimo ar perdirbimo.

5. Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjas ir (ar) šių produktų pirkėjas pateikia Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, jai pareikalavus, duomenis, pagrindžiančius žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimą prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų.

 

III SKYRIUS

KONSULTAVIMAS IR VERTINIMO IŠVADŲ TEIKIMAS

 

6. Suinteresuoti asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo 8 straipsnyje, dėl konsultacijų ir (ar) rekomendacinio pobūdžio išvadų gavimo dėl šiuo įsakymu patvirtintame Rekomendacinio pobūdžio greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąraše nurodytų ir kitų jame nenurodytų žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų vertinimo turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, vadovaudamiesi jos patvirtinta tvarka.

_________________________