LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO Nr. IX-569 37 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. birželio 5 d. Nr. XII-917
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Akcizais neapmokestinami gazoliai, skirti naudoti Vyriausybės nustatyta tvarka registruotiems žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, taip pat akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, per vienus metus neviršijant Vyriausybės nustatytų akcizais neapmokestinamų gazolių kiekių. Šioje dalyje gazolių kiekis nurodytas esant jų 15 °C temperatūrai. Šioje dalyje nustatytos lengvatos taikymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

3 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė