LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-267 „DĖL EKOLOGIŠKŲ IR PAGAL NACIONALINĘ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ MAISTO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE PARAMOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. 3D-689

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės):

1.  Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Maksimalus paramos dydis vienam vaikui per mėnesį yra 20 eurų, jei vaikų maitinimui per visą paramos laikotarpį įsigyti pasirenkama ne mažiau kaip 60 proc. pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio, arba 17 eurų, jei vaikų maitinimui per visą paramos laikotarpį įsigyti pasirenkama ne mažiau kaip 50 proc. pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio.

2.  Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Paramos gavėjui per išlaidų pagrindimo suvestinėje nurodytą laikotarpį mokėtinas paramos dydis už nupirktus pagal kokybės sistemas pagamintus produktus apskaičiuojamas neviršijant skirtos maksimalios mokėtinos paramos sumos:

12.1. faktiškai maitintų vaikų skaičių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (apskaičiuotą sudedant kiekvieno mėnesio lankomumo vidurkius), padauginant iš vienam vaikui skiriamo maksimalaus paramos dydžio 20 eurų, jei vaikų maitinimui per visą paramos laikotarpį įsigyti pasirenkama ne mažiau kaip 60 proc. pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio, arba 17 eurų, jei vaikų maitinimui per visą paramos laikotarpį įsigyti pasirenkama ne mažiau kaip 50 proc. pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio;

12.2. maitinimų, kuriuos faktiškai gavo vaikai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programą, skaičių padauginant iš vienam vaikui skiriamo maksimalaus paramos dydžio, nurodyto maitinimui per mėnesį:

12.2.1. jei vaikų maitinimui per visą paramos laikotarpį įsigyti pasirinkta ne mažiau kaip 60 proc. pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio, tai pradinukų pusryčiai / priešpiečiai (I maitinimas) ir vakarienė / pavakariai (III maitinimas) kompensuojami per mėnesį vienam vaikui 5,6 eurų, o pietūs (II maitinimas) – 8,8 eurų;

12.2.2. jei vaikų maitinimui per visą paramos laikotarpį įsigyti pasirinkta ne mažiau kaip 50 proc. pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio, tai pradinukų pusryčiai / priešpiečiai (I maitinimas) ir vakarienė / pavakariai (III maitinimas) kompensuojami per mėnesį vienam vaikui 4,76 eurų, o pietūs (II maitinimas) – 7,48 eurų.“

3.  Pakeičiu 23.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.3. faktiškai maitintų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skaičių (apskaičiuotą pagal lankomumo vidurkį) per visus tris išlaidų pagrindimo suvestinėje nurodyto  laikotarpio mėnesius (iš viso). Atskirai paramos gavėjai pateikia maitinimų, kuriuos faktiškai gavo vaikai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programą, skaičių, nurodant, kokiais maitinimais ir kiek kartų (pvz., I maitinimą gavo 3 vaikai, II maitinimą – 10, o III maitinimą – 4) pradinukai buvo maitinti per visus tris išlaidų pagrindimo suvestinėje nurodyto laikotarpio mėnesius;“.

4.  Pakeičiu 28.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.2. paramos gavėjas viršijo maksimalią paramos sumą, apskaičiuotą pagal 10 punktą, tai pinigų skirtumas virš maksimalios paramos sumos paramos gavėjui neišmokamas;“.

5. Pakeičiu priedo II skyrių ir jį išdėstau taip:

II. INFORMACIJA APIE NUMATOMUS VAIKŲ MAITINIMUI ĮSIGYTI NKP IR EKOLOGIŠKUS PRODUKTUS

 

Eil. Nr.

Produktas

 

Kiekis, kg

Ekologiškas / NKP“

I

Mėsos ir jos produktų grupė

 

 

 

 

 

II

Pieno ir jo produktų grupė

 

 

 

 

 

 

III

Kiaušinių ir kt. grupė

 

 

 

 

 

 

IV

Grūdų produktų grupė

 

 

 

 

 

 

V

Duonos bei pyrago gaminių grupė

 

 

 

 

 

 

VI

Aliejaus ir riebalų grupė

 

 

 

 

 

 

VII

Vaisių ir jų produktų grupė

 

 

 

 

 

 

VII

Daržovių ir jų produktų grupė

 

 

 

 

 

 

IX

Uogų ir jų produktų grupė

 

 

 

 

 

 

X

Kitų (medaus ir kt.) produktų grupė

 

 

 

 

 

 

 

6. Pakeičiu priedo VII skyriaus „PAREIŠKĖJO ĮSTAIGĄ LANKANČIŲ VAIKŲ SKAIČIUS PARAIŠKOS PILDYMO DIENĄ (PAGAL SĄRAŠĄ)“ lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„Eil. Nr.

Vaikų ugdymo programos, pagal kurias Pareiškėjo įstaigoje ugdomi vaikai

Vaikų skaičius

1.

Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

 

2.

Pagal pradinio ugdymo programą ⃰ 

 

3.

Iš viso

 

 

- jei vaikai Pareiškėjo įstaigoje nėra ugdomi pagal pradinį ugdymą, rašomas nulis.

7. Pakeičiu priedo IX skyriaus „PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA“ 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. vaikų ugdymo įstaiga dirba pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas