NidosHerbas

 

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. gegužės 19 d. Nr. T1-103

Neringa

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Neringos savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Darius Jasaitis

 


 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T1-103

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I.    SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Neringos savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašas (toliau – Aprašas) nustato neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (toliau – Programos) atrankos tvarką, reikalavimus Programoms, Programų vykdytojui, Programų finansavimo tvarką.

2.   Programų atranka vykdoma kasmet, bet ne vėliau kaip iki kovo 1 d. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkurso (toliau – Konkursas) būdu.

3.   Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių.

4. . Konkursui paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai (toliau – Pareiškėjas).

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II.  SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

6.     Konkursą inicijuoja ir lėšas skiria Neringos savivaldybės administracija (toliau – Administracija).

7.     Konkursą administruoja Administracijos Švietimo ir sporto skyrius (toliau – Skyrius).

8.     Informacija apie konkursą ir jo rezultatus skelbiama interneto svetainėje www.neringa.lt.

9.     1 (vienas) Pareiškėjas konkursui gali teikti 1 (vieną) paraišką ir negali būti partneriu kitų Pareiškėjų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats pareiškėjas dalyvauja daugiau nei 1 (vienoje) paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos.

10.   Pareiškėjas teikia paraiškas Skyriui (Taikos g. 2, Neringa, LT-93121), nurodęs „Paraiška Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursui“, naudojantis registruoto pašto, kurjerių teikiamomis paslaugomis arba asmeniškai iki termino, kuris nurodytas konkurso paskelbimo metu. Vėliau pateiktos paraiškos bus priimamos ir užregistruojamos, tačiau nevertinamos. Šios paraiškos paliekamos neatplėštame ir užantspauduotame voke. Skyriaus darbuotojas per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo ir užregistravimo dienos raštu informuoja Pareiškėją (jei ant voko yra nurodytas pareiškėjo pavadinimas ir adresas) apie priežastį, dėl kurios paraiška nebus vertinama, ir nurodo 10 dienų terminą, per kurį Pareiškėjas gali atsiimti paraišką. Per šį terminą Pareiškėjui neatsiėmus paraiškos, ji nustatyta tvarka yra sunaikinama ir Skyriuje nesaugoma.

11. Teikiami dokumentai:

11.1.  užpildyta ir Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta ir užantspauduota paraiška gauti lėšų Programai (Aprašo 1 priedas) (originalą ir elektroninę laikmeną, kurioje įrašyta Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta, užantspauduota, skenuota paraiška pdf. formatu);

11.2.  Pareiškėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija;

11.3.  jeigu Programos įgyvendinime dalyvauja partneris, teikiama partnerio įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija ir bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl Konkursui teikiamos Programos vykdymo patvirtinta kopija.

12.  Paraiška su visais priedais pateikiama užantspauduotame voke, sunumeruotais lapais, susegta (surišta).

13.  Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekamas paraiškų ir jos priedų tinkamumo vertinimas. Paraiškų tinkamumo vertinimą atlieka Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija ne vėliau kaip per 11 darbo dienų nuo paskutinės dokumentų konkursui teikimo dienos, pagal Aprašo 2 priede nurodytus vertinimo kriterijus. Esant paraiškos neatitikčiai su Aprašu ir Aprašo 2 priede įvardytais kriterijais, paraiška netikslinama. Tokia paraiška pripažįstama netinkama.

14.  Tinkamai parengtos paraiškos teikiamos komisijos vertinimui. Paraiškų ir jos priedų vertinimą atlieka Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta  komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų tinkamumo vertinimo termino dienos pagal Aprašo 3 priede nurodytus vertinimo kriterijus. Komisijos vertinimo išvados yra rekomendacinio pobūdžio.

15.  Jeigu Komisijai kyla abejonių dėl paraiškoje numatytų išlaidų pagrįstumo, Komisija motyvuotai gali siūlyti skirti mažesnę lėšų sumą, nei prašoma paraiškoje.

16.  Komisija savo veikloje turi vadovautis skaidrumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo principais.

17.  Administracijos direktorius, išanalizavęs vertinimo komisijos išvadas, priima sprendimą dėl finansuojamų Programų ir tvirtina finansuojamų Programų sąrašą.

 

III. SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROGRAMOMS IR PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS

 

18.  Programa yra skirta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti.

19.  Programos apimtis turi būti ne mažiau kaip 48 kontaktinio darbo valandos (kontaktinio darbo valanda – 60 min.) ir ne daugiau kaip 240 kontaktinio darbo valandų. Minimalus besimokančiųjų skaičius grupėje – 10 asmenų.

20.  Konkurse dalyvaujančios Programos turi atitikti vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų, nurodytų Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika).

21.  Programos atrenkamos pagal kriterijus, nurodytus Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje.

22.  Programos vykdytojas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje.

23.  Programos vykdytojas užtikrina, kad vykdomos Programos dalyviai susipažins su Suaugusiųjų ir tęstinio mokymosi informacine sistema ir užsiregistruos šioje sistemoje (www.smis.lt).

 

IV.       SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

24.  Maksimali galima Programai vykdyti suma iš Neringos savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Administracijai, yra 5 000 eurų (penki tūkstančių eurų). Jeigu Programai vykdyti reikalinga suma viršija maksimalią galimą skirti lėšų sumą, Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad likusi išlaidų dalis bus finansuojama iš kitų šaltinių.

25.  Gautomis lėšomis tinkamos finansuoti Programų vykdymo išlaidų kategorijos:

25.1.  Programą administruojančio ir vykdančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat administruojančio ir (ar) vykdančio personalo paslaugų įsigijimas (užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ir kt.);

25.2.  Programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas;

25.3.  kitos Programos vykdymo ir organizavimo išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui organizuoti būtinas lėšas.

26.  Pareiškėjai, gavę finansavimą, už skirtas lėšas privalo atsiskaityti teisės aktų nustatyta tvarka.

27.  Programai skirtos lėšos privalo būti naudojamos sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti. Ne pagal paskirtį panaudotos lėšos privalo būti grąžinamos Administracijai.

28.  Lėšos negali būti numatytos ir naudojamos:

28.1.  baldams, transporto priemonėms, kompiuterinei, medicininei įrangai ir kitam inventoriui įsigyti;

28.2.  įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

28.3.  ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir statybai, patalpų eksploatacijai, darbo užmokesčiui, nesusijusiam su Programos vykdymu;

28.4.  paraiškos ir programos parengimo išlaidoms padengti.

29.  Skyrius paraiškose nurodytais el. pašto adresais praneša Pareiškėjams apie konkurso rezultatų paskelbimą.

30.  Administracija lėšas Pareiškėjams skiria teisės aktų nustatyta tvarka sudarydamas lėšų naudojimo sutartį, parengtą pagal pavyzdinę Lėšų naudojimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. ISAK-223 „Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo (toliau – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. ISAK-223)“.

31.  Programai vykdyti lėšų skyrimo tvarka ir terminai numatomi lėšų naudojimo sutartyje.

32.  Projektui vykdyti skirtos lėšos naudojamos pagal lėšų naudojimo sutartį ir sąmatą, parengtą pagal Programos sąmatos BFP-1 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“.

33.  Programų vykdytojai pateikia Skyriui atsiskaitymo dokumentus, nurodytus lėšų naudojimo sutartyje.

34.  Paraiškoms skirtas ir nepanaudotas lėšas Programų vykdytojai iki lėšų naudojimo sutartyje nurodyto laiko turi grąžinti Administracijai, kuri nepanaudotas lėšas perveda į savivaldybės biudžetą iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

35.  Konkursui pasibaigus paraiškos negrąžinamos ir saugomos Skyriuje vienerius metus nuo konkurso pabaigos.

 

V.        SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36.  Programų vykdymo veiklos priežiūrą ir kontrolę vykdo Skyrius.

37Įgyvendinant Programas sukurti produktai (pavyzdžiui: mokymo metodikos, mokymosi priemonės: vadovėliai, konspektai, užduočių rinkiniai, skaidrės, testai) turi būti viešai skelbiami Programos vykdytojo ar programas atrenkančios institucijos interneto svetainėse, siekiant didinti informacijos mokymuisi visą gyvenimą prieinamumą ir skatinti teigiamus šios srities pokyčius.

38.  Paaiškėjus papildomoms aplinkybėms ar informacijai, kurios paraiškos svarstymo metu nebuvo žinomos, bet galėjo turėti esminės įtakos sprendimui priimti, finansavimas gali būti neskiriamas, sustabdomas arba atšaukiamas. Tokiu atveju Pareiškėjas privalo grąžinti skirtas lėšas.

39.  Nustačius, kad Programos vykdytojas netinkamai atsiskaitė už Programoms vykdyti panaudotas lėšas arba skirtos lėšos pripažintos netinkamomis Programai vykdyti, jos turi būti grąžinamos, o lėšos Programai finansuoti toliau Programos vykdytojui neskiriamos vienerius metus nuo tokio pažeidimo nustatymo momento.

40.  Ginčai, kylantys dėl paraiškos vertinimo rezultatų ar lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________


 

 

Neringos savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo

1 priedas

 

PARAIŠKA GAUTI LĖŠŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAI

 

20__ m. ________________ _____ d.

(mėnuo)

 

I. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS PAREIŠKĖJĄ

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

 

Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

tel.

 

el. p. adresas

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas

 

Programos rengėjas (vardas, pavardė, kvalifikacija)

 

 

II. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (jeigu taikoma)

Eil.

Nr.

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data

Juridinio asmens teisinė forma

Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas

Partnerio reikalingumo pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PROGRAMOS APRAŠAS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Programos pavadinimas

(Nurodomas programos pavadinimas)

1.2. Programos trukmė ir apimtis

(Nurodoma planuojama programos trukmė (dienomis ir sesijomis (jei taikoma) ir apimtis (kontaktinėmis akademinėmis valandomis)

1.3. Programos tikslinė (-ės) dalyvių grupė (grupės)

(Apibūdinama tikslinė dalyvių grupė (-ės)

1.4. Programos dalyvių skaičius

(Nurodomas planuojamas programos dalyvių skaičius)

1.5. Programos anotacija

(Trumpai nurodomi projekto tikslai, numatomi rezultatai)

2. Tikslas ir uždaviniai

2.1. Programos aktualumas

(Pagrindžiamas programos aktualumas, reikalingumas ir jos poveikis programos dalyviams)

2.2. Tikslas ir uždaviniai

(Nurodomas programos tikslas ir jį detalizuojantys uždaviniai)

3. Programos turinys ir metodai

Tema

Trumpas dėstomos temos aprašymas

Mokymo (mokymosi) metodai

Planuojamos įgyti/patobulinti kompetencijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mokymosi pasiekimų vertinimas ir įteisinimas

4.1. Programos dalyvių pasiekimų vertinimas

(Aprašoma, kokiais vertinimo būdais ir kaip dažnai bus vertinami programos dalyviai)

4.2. Dalyvių įgytų kompetencijų patvirtinimas

(Nurodoma, ar bus išduotas mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas ir koks tai dokumentas)

5. Laukiami rezultatai ir galimas programos tęstinumas

(Apibūdinama projektu siekiama nauda ir jo tęstinumo galimybės)

 

IV. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

Suma (Eur)

1. Prašomų skirti lėšų suma:

 

Lėšų paskirtis:

Suma (Eur)

Programą administruojančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat administruojančio personalo paslaugų įsigijimas (užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ir kt.)

 

Programą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat vykdančio personalo paslaugų įsigijimas (užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ir kt.)

 

Programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas

 

Kitos programos vykdymo ir organizavimo išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui organizuoti būtinas lėšas

 

 

 

Suma (Eur)

2. Kitų finansavimo šaltinių lėšos:

 

Lėšų paskirtis:

Suma (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________

                                                                                                                      (pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens

                                                                                                                                  vardas, pavardė, parašas)

__________________________

 


 

Neringos savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo

2 priedas

 

PARAIŠKOS TINKAMUMO VERTINIMAS

 

Pareiškėjas

 

Programos pavadinimas

 

Vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1. Pareiškėjas konkursui pateikė 1 (vieną) paraišką ir nėra partneris kitose paraiškose

 

 

 

2. Paraiška yra pateikta laiku užantspauduotame ir nepažeistame voke, iki galo užpildyta, susegta, sunumeruoti lapai, atitinka nustatytą paraiškos formą, pasirašytą pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens (jei įgaliotas asmuo – ar yra įgaliojimas), užantspauduota

 

 

 

3. Pateikta elektroninė laikmena, kurioje įrašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta, užantspauduota, skenuota paraiška pdf formatu

 

 

 

4. Pateikta pareiškėjo ir partnerio (jeigu taikoma) įstatų (nuostatų) kopijos

 

 

 

5. Pateikta bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl konkursui teikiamos programos vykdymo patvirtinta kopija (jeigu taikoma)

 

 

 

6. Ar per praėjusius pastaruosius 3 (trejus) metus pareiškėjas, gavęs finansavimą programai vykdyti, tinkamai atsiskaitė už panaudotas lėšas ir skirtos lėšos buvo panaudotos pagal tikslinę paskirtį? (Jeigu ne, tai tuo atveju paraiška pripažįstama netinkama ir toliau nevertinama)

 

 

 

7. Programa yra skirta neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių kvalifikacijai tobulinti ir (arba) papildomoms kompetencijoms įgyti

 

 

 

8. Programos vykdymo apimtis ne mažiau kaip 48 kontaktinio darbo valandos (kontaktinio darbo valanda – 60 min.) ir ne daugiau kaip 240 kontaktinio darbo valandų

 

 

 

9. Minimalus besimokančiųjų skaičius grupėje – 10 asmenų

 

 

 

10. Programos turinys ir siekiami rezultatai atitinka vieną iš šių sąlygų:

 

 

 

10.1. mokymosi visą gyvenimą paslaugų savivaldybėje plėtra;

 

 

 

10.2. darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas

 

 

 

10.3. asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete

 

 

 

10.4. andragogų kompetencijų tobulinimas

 

 

 

10.5. profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas

 

 

 

10.6. asmens bendrosios kultūros ugdymas

 

 

 

11. Programos vykdytojai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 

 

11.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre

 

 

 

11.2. atitinka Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką

 

 

 

11.3. turi žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienerių metų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį

 

 

 

12. Prašoma finansuoti suma neviršija maksimalios leistinos finansuoti sumos, t. y. 5 000 Eur (penki tūkstančių eurų). Jei programai vykdyti reikalinga suma viršija maksimalią leistiną finansuoti sumą, turi būti numatyti kiti finansavimo šaltiniai

 

 

 

13. Ar paraiškoje numatytos programos vykdymo išlaidų kategorijos yra tinkamos:

 

 

 

13.1. programą administruojančio ir vykdančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat administruojančio ir (ar) vykdančio personalo paslaugų įsigijimas (užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ir kt.)

 

 

 

13.2. programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas

 

 

 

13.3. kitos programos vykdymo ir organizavimo išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui organizuoti būtinas lėšas

 

 

 

 

TINKAMUMO VERTINIMO IŠVADA (pabraukti):

 

Paraiška tinkama perduoti komisijos vertinimui

 

Paraiška netinkama perduoti komisijos vertinimui

 

 

Vertintojas (vardas, pavardė, parašas)

 

20 ___ m. ___________________ d.

                            (data)

 

___________________

 


 

Neringos savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo

3 priedas

 

PARAIŠKOS VERTINIMAS

 

Paraiškos registracijos numeris

 

Pareiškėjas

 

Programos pavadinimas

 

 

Aš, žemiau pasirašęs komisijos narys, patvirtinu, kad:

    šios programos finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar     netiesioginės, materialios ar asmeninės naudos

    šios programos finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų      konflikto

 

I. Vertinimas pagal kriterijus:

 

Vertinimo kriterijai

Galimas įvertis (balais)1

Įvertis

(balais)

1. Programos tinkamumas ir aktualumas programos tikslams pasiekti

(1–20)

 

2. Programos rezultatyvumas, tikslų ir uždavinių formuluočių aiškumas, konkretumas ir dermė su programos turiniu

(1–15)

 

3. Programos efektyvumas, turinio išsamumas, temų pateikimo nuoseklumas, mokymo (mokymosi) metodų, būdų ir laiko tinkamumas ir dermė su kitomis programos sudedamosiomis dalimis

(1–30)

 

4. Programos poveikio tikimybė ir planuojamų įgyti ar patobulinti kompetencijų loginis ryšys su programos tikslu, uždaviniais ir turiniu

(1–10)

 

5. Programos naudingumas ir tęstinumo užtikrinimas

(1–15)

 

6. Kiti programos finansavimo šaltiniai

(1–10)

 

Įverčių suma pagal kriterijus:

(6–100)

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Skliaustuose nurodyti galimi įverčiai. Įverčių paaiškinimas: skliaustų kairėje pusėje – galimas minimalus balas, dešinėje – galimas maksimalus balas.

 

II. Kitos pastabos:.................................................................................................................................

 

Data ............

 

Komisijos narys             .........................................                         .................................................

                                                                    (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė)

 

____________________