LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819VERslO KONSULTANTAS LT projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2016 m. birželio 22 d. Nr. 4-430

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama). 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                           Evaldas Gustas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016-05-24 raštu Nr. ((24.39)-5K-1608783-5K-1608934-5K-1608923)-6K-1603964


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-430

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819

VERslO KONSULTANTAS LT

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG–T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4–933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 4–558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – NVKT aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo taisyklės), ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Aukštos kokybės verslo konsultacija (toliau – konsultacija) – kaip ši sąvoka apibrėžta NVKT apraše.

4.2. Dotacijos sutartis – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) ir pareiškėjo pasirašyta dvišalė sutartis dėl konsultacijų išlaidų dalies kompensavimo.

4.3. Kompensacijos laikotarpis – 6 (šešių) mėnesių nepertraukiamas laikotarpis, skaičiuojamas nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos, kurio metu projekto vykdytojas gali konsultuotis.

4.4. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (toliau – SVV subjektas) – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4.5. Verslo konsultantas kaip ši sąvoka apibrėžta NVKT apraše.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ministerija) ir INVEGA, veikianti kaip įgyvendinančioji institucija.

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 11 584 801 Eur (vienuolikos milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų vieno euro) – Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Numatoma paskelbti keturis kvietimus teikti paraiškas finansavimui gauti. Pirmajam kvietimui numatoma skirti iki 2 000 000 Eur (dviejų milijonų eurų) pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatomos skirti ES struktūrinių fondų sumos, antrajam ir trečiajam kvietimams – iki 3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų), ketvirtajam – iki 3 584 801 Eur (trijų milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų vieno euro). Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, INVEGA gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime (netaikoma ketvirtajam kvietimui) numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Ministerijai pritarus kvietimo suma gali būti padidinta, trūkstamą lėšų sumą paimant iš kitam kvietimui numatytos lėšų sumos, neviršijant Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeidžiant teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

9. Priemonės tikslas – suteikti SVV subjektams reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. aukštos kokybės konsultacijos, skirtos iki vienerių metų veikiantiems SVV subjektams;

10.2. aukštos kokybės specializuotos verslo plėtros konsultacijos, skirtos nuo vienerių (imtinai) iki penkerių metų veikiantiems SVV subjektams.

11. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2016 m. II ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus. Partneriai pagal Aprašą negalimi.

13. Pareiškėjas turi atitikti Aprašo 15.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14.   Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Kai pagal priemonę įgyvendinami projektai atitinka Aprašo 10 (Aprašo 1 priedo 1.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 12 ir 13 (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 15.1 (Aprašo 1 priedo 2.1 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 15.2 ir 16 (Aprašo 1 priedo 1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) punktuose nurodytus bendruosius reikalavimus, Aprašo 1 priedo 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.3, ir 7.3 papunkčiuose nurodyti bendrieji reikalavimai atliekant paraiškų vertinimą atskirai nebevertinami. Atitiktis Aprašo 10, 12, 13, 15.1, 15.2 ir 16 punktuose nustatytiems reikalavimams vertinama projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

15. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. liepos 9 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-6.1 (8)):

15.1. projektas prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-850 „Dėl Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau – Verslumo veiksmų planas), nuostatų įgyvendinimo (Vertinama, ar projektas prisideda prie Verslumo veiksmų plano tikslo „Padidinti verslumo lygį“ ir 3 uždavinio „Skatinti verslumą užtikrinant viešųjų paslaugų verslui prieinamumą, išskiriant tikslinių grupių (jaunimo, moterų), pradedančiųjų įmonių ir socialinį verslumą, verslumą regionuose ir formuojant teigiamą verslininko įvaizdį visuomenėje“ 57 punkto „Viešųjų paslaugų verslui prieinamumo užtikrinimas“. Viešųjų paslaugų verslui prieinamumas pasireiškia informacinių, konsultacinių ir kitų viešųjų paslaugų visuma, kuria pasinaudoję verslininkai turi galimybę sėkmingiau plėtoti savo verslą, o pradedantiesiems verslininkams sudaromos sąlygos pasinaudoti priemonėmis, būtinomis sėkmingai verslo pradžiai“ arba 3.1 priemonės „Teikti informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą ir veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus“ nuostatų įgyvendinimo);

15.2. pareiškėjas yra ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantis SVV subjektas arba SVV subjektas, veikiantis nuo vienerių iki penkerių metų ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėjęs apdraustųjų (Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti verslumo lygį“ nustatytas tikslines grupes ir NVKT apraše nustatytas tikslines grupes, t. y. veikia (yra įregistravęs veiklą) iki vienerių metų, nuo vienerių iki penkerių metų. Jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis ilgiau negu vienerius metus, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties, t. y. savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš vienerius metus (bet ne anksčiau kaip prieš penkerius metus) iki paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėjęs apdraustųjų).

16. Pagal Aprašą nefinansuojami Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojami didelės apimties projektai.

17. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys turi būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d. INVEGA gali sustabdyti paraiškų priėmimą ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymą, kai dotacijos sutartyse, pagal kurias konsultacijų išlaidų dalies kompensavimas dar nėra pasibaigęs, nurodyta bendra didžiausia leistina finansavimo suma pasiekia kiekviename kvietime, paskelbtame pagal Aprašo 8 punktą, nurodytą sumą. Informacija apie paraiškų priėmimo ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymo sustabdymą skelbiama interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt. Ministerijai nusprendus, kad ateityje bus galimybių Priemonei skirti papildomą lėšų sumą, INVEGA, suderinusi su Ministerija, gali sudaryti rezervinį projektų sąrašą, įvertinusi pagal paskutinį kvietimą teikti paraiškas skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas paraiškas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, atsižvelgiant į Priemonės finansavimui skirtų lėšų sumą. Į rezervinį projektų sąrašą projektai įrašomi ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti atrinktų projektų ataskaitoje (pagal paraiškų registravimo INVEGOJE eilę). Rezervinis projektų sąrašas, jei toks sudaromas, skelbiamas interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt, nurodant pareiškėjų pavadinimus bei didžiausią galimą projekto finansavimo lėšų sumą.

18. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

19. Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų stebėsenos rodiklių, iš kurių du, nurodyti Aprašo 19.1 ir 19.4 papunkčiuose, yra privalomi:

19.1. P.B.204 „Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius“;

19.2. P.B.205 „Naujų įmonių, gavusių investicijas skaičius“;

19.3. P.B.206 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“;

19.4. P.N.813 „Gautos konsultacijos“.

20. Aprašo 19.4 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių aprašas nustatytas Priemonių įgyvendinimo plane. Aprašo 19.1, 19.2 ir 19.3 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

21. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

22. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

23. Negali būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

24. Pareiškėjui pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu. Aprašas nustato pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka.

25. Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei iki dotacijos sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projekto vykdytojas pradėjo konsultacijas iki dotacijos sutarties pasirašymo dienos, tos konsultacijų valandos yra netinkamos ir už tas konsultacijų valandas projekto vykdytojui finansavimas neskiriamas.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

26. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

27. Projekto vykdytojui konsultacijų išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:

27.1. Aprašo nustatyta tvarka su INVEGA yra pasirašyta dotacijos sutartis;

27.2. projekto vykdytojas konsultavosi pas verslo konsultantą;

27.3. projekto vykdytojas konsultavosi kompensacijos laikotarpiu;

27.4. projekto vykdytojas konsultavosi tema, kuri atitinka Aprašo 31 punkto reikalavimus, priklauso pasirašytoje dotacijos sutartyje pažymėtai finansuojamai projekto veiklai ir bendras konsultavimosi valandų skaičius ta pačia konsultacijų tema neviršija 14 valandų per dotacijos sutarties visą kompensacijos laikotarpį;

27.5. projekto vykdytojas kompensacijos išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos;

28. Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 6 500 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai eurų).

29. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis projekto vykdytojui sudaro:

29.1. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų – 100 procentų pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų;

29.2. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų – 85 procentai pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 procentų konsultacijų išlaidų;

29.3. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 3 (imtinai) iki 5 metų – 50 procentų pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50  procentų konsultacijų išlaidų.

30. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. Projekto vykdytojas įsipareigoja verslo konsultantui apmokėti 100 procentų konsultacijų išlaidų. Projekto vykdytojui laikantis visų įsipareigojimų pagal dotacijos sutartį, jam yra kompensuojama dalis projekto vykdytojo patirtų išlaidų, vadovaujantis Aprašo 29, 30, 35, 37 ir 38 punktais.

31. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik konsultacijų, kurių temos nustatytos NVKT apraše ir skelbiamos interneto svetainėje www.verslilietuva.lt, išlaidos. Konsultacijos teikiamos NVKT apraše nustatytais būdais.

32. Įgyvendinant projektų veiklas patirtos konsultacijų išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai ir taikymo nuostatos nurodytos Aprašo 2 priede. Konsultacijų išlaidos projekte bus apmokamos tik pagal nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius (projekto vykdytojas negalės už išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus). Tuo atveju, kai vadovaujantis Projektų taisyklių 421.2 papunkčiu, projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negali pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įtraukti į PVM atskaitą, projekto PVM yra tinkamas finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų ir projekto vykdytojui gali būti taikomas fiksuotasis įkainis su PVM. Jeigu projektui gali būti taikomas fiksuotasis įkainis su PVM, pareiškėjas turi pateikti Aprašo 45.8 papunktyje nurodytą klausimyną. Atnaujinus tyrimą/pasikeitus teisės aktams, kuriais vadovaujantis nustatytas fiksuotasis įkainis, ir pasikeitus fiksuotajam įkainiui, atnaujintas fiksuotasis įkainis bus taikomas tik naujai pasirašomoms dotacijos sutartims.

33. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba:

33.1. vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://www.kt.gov.lt/;

33.2. INVEGA paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą (pildomas Aprašo 3 priedas). INVEGA turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje.

34. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

35. Projekto vykdytojai neteikia mokėjimo prašymų INVEGAI. Tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatomos pagal viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ (toliau – VL) siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas konsultacijų valandas.

36. INVEGA, gavusi VL atsiųstą mėnesinę ataskaitą apie projekto vykdytojo gautas konsultacijų valandas, įsitikina, kad už projekto vykdytojo tas pačias konsultacijų išlaidas nebūtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

37. Kompensacijos lėšas INVEGA perveda projekto vykdytojui, gavus ataskaitą iš VL apie gautas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos (Pavyzdys: VL gegužės mėnesio ataskaitoje pateikus informaciją apie projekto vykdytojo gautas konsultacijas, kompensacijos lėšos projekto vykdytojui pervedamos ne vėliau kaip iki liepos mėnesio pabaigos).

38. Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti verslo konsultantui 100 procentų konsultacijų išlaidų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kompensacijos lėšų gavimo dienos. Paaiškėjus aplinkybėms, kad projekto vykdytojas laiku nesumokėjo verslo konsultantui 100 procentų konsultacijų išlaidų, INVEGA gali inicijuoti pažeidimo tyrimą ir išmokėtų kompensacijos lėšų susigrąžinimą.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

39. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką (Aprašo 4 priedas), kuri PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir interneto svetainėje www.invega.lt.

40. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais priedais teikia INVEGAI Projektų taisyklių V skyriaus dvidešimt aštuntajame skirsnyje ir Apraše nustatyta tvarka. Paraiška ir jos priedai gali būti rengiami ir teikiami kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu, priklausomai nuo to, kokią formą pasirenka pareiškėjas.

41. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus vertinami.

42. Paraiška ir Aprašo 45 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

42.1. atsiųsti registruotu paštu;

42.2. įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;

42.3. pristatyti pašto kurjerio;

42.4. elektroniniu paštu verslokonsultacijos@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu.   

43. Aprašo 42.1-42.3 papunkčiuose nurodytais atvejais paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius. Kai Paraiška ir Aprašo 45 punkte nurodyti dokumentai teikiami 42.2 ir 42.3 papunkčiuose nurodytais būdais, jie gali būti pristatomi darbo dienomis INVEGOS darbo metu, I–IV nuo 8 iki 17 val., V nuo 8 iki 15.45 val. (švenčių dienų išvakarėse paraiškų priėmimo laikas trumpinamas 1 valanda).

44. Kitais būdais negu nurodyta Aprašo 42 punkte ar kitu nei Aprašo 43 punkte nurodytu adresu pristatytos paraiškos atmetamos.

45. Su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

45.1. pažymą apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (užpildytas Aprašo 5 priedas arba galima pateikti ir kitokios formos dokumentą su tokiu pačiu turiniu);

45.2. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją;

45.3. įgaliojimą, jeigu paraiškos dokumentus pasirašo ne SVV subjekto vadovas;

45.4 užpildytą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis ir patalpinta interneto svetainėje www.invega.lt;

45.5. užpildytą ir pasirašytą dotacijos sutartį (Aprašo 6 priedas);

45.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Sodra) teritorinio skyriaus išduotą pažymą, kad paraiškos pateikimo momentu skola Sodros biudžetui nedidėja, einamosios ir atidėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos yra mokamos laiku (toliau – Sodros pažyma). Sodros pažyma negali būti išduota anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo (pateikiama tik jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su Sodros teritoriniu skyriumi dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo Sodros biudžetui mokėjimo atidėjimo);

45.7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) išduotą pažymą, iš kurios būtų aišku, kad paraiškos pateikimo momentu skola VMI

nedidėja, mokėjimai, tame tarpe ir atidėti, VMI yra mokami laiku. Ši pažyma negali būti išduota anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo (pateikiama tik jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su VMI dėl mokėjimų VMI atidėjimo);

45.8. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (taikoma tik jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad vadovaujantis Projektų taisyklių 421.2 papunkčiu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus jis negali PVM įtraukti į PVM atskaitą). Šio klausimyno forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, nurodžius dokumento tipą „paraiškų priedų formos“.

46. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškoms teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo (registravimo INVEGOJE) data nustatoma pagal paskutinio pateikto priedo registravimo INVEGOJE datą.

47. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami apie Priemonę:

47.1. telefonu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt;

47.2. interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt, kuriose galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK);

47.3. elektroniniu paštu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt;

47.4. raštu, kreipiantis adresu, nurodytu Aprašo 43 punkte.

48. INVEGA atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

49. Paraiškos vertinimo metu INVEGA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per INVEGOS nustatytą terminą.

50. Paraiškos yra vertinamos ne ilgiau kaip 30 dienų po tinkamai užpildytos paraiškos ir visų joje nurodytų tinkamai užpildytų priedų gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos. Netinkamai ar ne iki pabaigos užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nėra vertinami, o pareiškėjas per 15 dienų nuo paraiškos gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos apie tai yra informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu, nurodant koreguotinas paraiškos vietas ir (ar) jos priedus. Pakoreguotą ir tinkamai užpildytą paraišką ir (ar) jos priedus pareiškėjas teikia pakartotinai per INVEGOS pranešime nurodytą terminą.

51. Nepavykus paraiškų įvertinti per Aprašo 50 punkte nustatytą terminą, kai paraiškų vertinimo metu kreipiamasi į kitas institucijas dėl informacijos pateikimo, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma arba esant kitoms svarbioms priežastims, vertinimo terminas gali būti pratęstas INVEGOS sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą INVEGA informuoja pareiškėją paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

52. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 93 punkte,
III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu paraiškoje nurodytu adresu ir elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos. Paraiškos pateiktos pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, nustatytam Aprašo 17 punkte, registruojamos, tačiau atmetamos.

53. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus INVEGOS veiksmus ar neveikimą.

54. Per 14 dienų nuo paraiškos įvertinimo INVEGA interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt paskelbia pareiškėją, kurio projektas nebuvo atrinktas finansuoti.

55. Kiekvieną kartą baigusi paraiškos vertinimą, INVEGA sudaro dotacijos sutartį su atrinktu pareiškėju per 5 dienas nuo teigiamo paraiškos įvertinimo pagal Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (Aprašo 1 priedas) ir išsiunčia ją registruotu paštu kartu su INVEGOS sprendimu dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio. Tais atvejais, kai gauta paraiška ir jos priedai buvo teikiami kaip elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, INVEGOS pasirašyta dotacijos sutartis su priedais išsiunčiami Projekto vykdytojui nurodytu elektroniniu paštu pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

56. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas arba:

56.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

56.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

57. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Projektų taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus.

58. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kai už jas sumokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

59. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai. Projekto finansavimo pabaiga laikoma paskutinio atlikto kompensacijos mokėjimo data arba data, kai projekto vykdytojas apmoka visas konsultacijų išlaidas verslo konsultantui, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau. Jeigu paskutinė kompensacijos mokėjimo projekto vykdytojui data ir data, kai projekto vykdytojas apmoka visas konsultacijų išlaidas verslo konsultantui yra ankstesnės nei dotacijos sutartyje nustatyto kompensacijos laikotarpio pabaigos data, projekto finansavimo pabaiga laikoma dotacijos sutartyje nustatyta kompensacijos laikotarpio pabaigos data.

60. Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, projekto vykdytojas gali kreiptis į INVEGĄ dėl naujo projekto (naujo kompensacijos laikotarpio), kurio metu vykdys veiklą, nurodytą Aprašo 10 punkte. Tokiu atveju pasirašoma nauja dotacijos sutartis naujam kompensacijos laikotarpiui.

61. INVEGA vykdo projektų patikras vietose atrankos būdu.

62. Projektų taisyklių trisdešimt septintojo skirsnio reikalavimai dėl informavimo apie projektą projekto vykdytojams netaikomi. Informavimą apie projektą vykdys INVEGA.

63. Projekto vykdytojai neprivalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų ir jiems netaikomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrojo skirsnio reikalavimai.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

64. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

 

 

65. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_______________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo aspekto vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

 

 

Laikoma, kad visi projektai atitinką šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų Aprašo 10 punkte.

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 15.2 papunktyje ir 16 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška, Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

 

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 15.1 papunktyje. Vertinama ar projektas atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.  

 

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Laikoma, kad projektas siekia stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 19.1 ir 19.4  papunkčiuose, jei projektas atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

 

Netaikoma.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymas), poveikis aplinkai nevertinamas, kadangi vadovaujantis Ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymu poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, o tokia veikla pagal Aprašą nėra numatoma.

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

 

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiama parama neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;

 

Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) ir Aprašo 33 ir 34 punktuose.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, INVEGA pildo Aprašo 3 priedą.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 3 priedas, dokumentai, nurodyti Aprašo 45.2 papunktyje, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), laikantis ten nustatytų reikalavimų;

Netaikoma.

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registras.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas Aprašo 12 ir 13 punktuose.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys, smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“.

 

 

5.3. Pareiškėjas turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jieperkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai)Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registro viešai skelbiama informacija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiama informacija.

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška, Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

Informacijos šaltinis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

Netaikoma.

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

Netaikoma.

 

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 29 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Netaikoma.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

 

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

Projekte nurodytos išlaidos atitinka Aprašo 28 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat būtina įvertinti projekto riziką, susijusią su dvigubu finansavimu, tai yra vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai, kaip nustatyta Aprašo 58 punkte.

 

Informacijos šaltiniai – paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė/ terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 4.3 papunktyje ir 17 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir (ar) fiksuotosios projekto išlaidų sumos.

 

Fiksuoti įkainiai turi atitikti reikalavimus nustatytus Aprašo 32 punkte ir Aprašo 2 priede.

 

 

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas

projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

 

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

 

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į dotacijos sutartį.)

 

_______________________________                        _________________                                                                                     ______________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo                                           (data)                                                       (vardas ir pavardė, parašas (jei pildoma popierinė versija)

asmens pareigų pavadinimas)

______________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819

„Verslo konsultantas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

METODINIAI NURODYMAI DĖL KONSULTACIJŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMO

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) taikomi fiksuotieji įkainiai, kurių taikymo sąlygos nustatytos, atsižvelgiant į priemonės „Verslo konsultantas LT“ fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą (toliau – Tyrimo ataskaita). Tyrimą, remiantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Rinkos tyrimo, siekiant nustatyti fiksuotus įkainius priemonei „Verslo konsultantas LT“, paslaugų viešojo pirkimo sutartimi, atliko viešosios politikos analizės ir konsultacijų įmonė UAB „BGI Consulting“.

2.  Tyrimo ataskaita skelbiama interneto svetainėje adresu: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI projekto IŠLAIDOS

 

3. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos konsultacijų konkrečiomis verslo konsultavimo temomis ir potemėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakyme Nr. 4-558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, išlaidos.

4. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant:

4.1. fiksuotąjį valandinį verslo konsultacijų įkainį vienam projekto vykdytojui, veikiančiam ne ilgiau nei vienerius metus,

4.2. fiksuotąjį valandinį verslo konsultacijų įkainį vienam projekto vykdytojui, veikiančiam nuo 1 iki 5 metų.

5. Nustatyti valandiniai verslo konsultacijų fiksuotųjų įkainių dydžiai (toliau – fiksuotieji dydžiai) yra maksimalūs fiksuotųjų įkainių dydžiai.

6. Konsultacijų išlaidoms apmokėti reikalingos preliminarios sumos nustatomos atitinkamus fiksuotuosius dydžius padauginus iš konsultacijų valandų skaičiaus.

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

MAKSIMALŪS FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI

 

7. Fiksuotasis valandinis verslo pradžios konsultacijų įkainis projektų vykdytojams, veikiantiems ne ilgiau nei vienerius metus:

 

verslo pradžios konsultacijų (be PVM) = 52,79 Eur/val.;

 

verslo pradžios konsultacijų (su PVM) = 63,88 Eur/val.

 

 

 

8. Fiksuotasis valandinis verslo plėtros konsultacijų įkainis projektų vykdytojams, veikiantiems nuo 1 iki 5 metų:

 

verslo plėtros konsultacijų (be PVM) = 62,79 Eur/val.;

 

verslo plėtros konsultacijų (su PVM) = 75,98 Eur/val.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Konsultacijų išlaidos projekte bus apmokamos tik pagal uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio nustatytą fiksuotojo įkainio dydį (projekto vykdytojas negalės už išlaidas, kurioms nustatytas fiksuotasis įkainis, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).

10. Atsiskaitymas pagal fiksuotuosius įkainius administruojamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, VI skyriaus trisdešimt penktuoju skirsniu.

11. Projekto išlaidoms, kurios apmokamos pagal konsultacijų fiksuotuosius įkainius, pagrįsti uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ gauna informaciją iš viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ (pagal siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas konsultacijų valandas).

_____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES DE Minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo konsultavimasis

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

 

Taip

Ne

Netaikoma

 

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2000 L 17, p. 22)?

 

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

 

3.7.

Jei pareiškėjas/projekto vykdytojas vykdo veiklą šio priedo 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau tuo pačiu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama, kad tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013?  (Jei taikoma.)

 

 

3.8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (du šimtus tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) per trejų finansinių metų laikotarpį ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma.)

 

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteikta bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma.)

 

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri (de minimis reglamento 4 straipsnis)?

(de minimis reglamento 4 straipsnio 2 dalis)

 

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento reikalavimus (de minimis reglamento 5 straipsnis)?

 

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui  vertinimas

4.1.

 

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

 

 

____________________________________

(projekto vertintojas)

 

___________

(parašas)

 

________

(data)

 

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

 

______________________________________

(skyriaus vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data) ________________

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819

„Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

(Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma)

ESFIVP-I-2

 

PARAIŠKA

FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

____________                                         ______________

(pildymo data)                                          (patikslinimo data)

____________

(pildymo vieta)

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ

1.1. Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas

NR. 03.1.1-IVG-T-819VERSLO KONSULTANTAS LT

1.2. Kvietimo teikti paraišką arba patvirtinto sąrašo numeris

01

1.3. Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo konsultavimasis

 

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Pareiškėjo rekvizitai:

2.1. Pareiškėjo pavadinimas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens visas pavadinimas (pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip įrašyta juridinio asmens registravimo pažymėjime (pvz.: UAB „Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės paslaugos“).

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.

2.2. Juridinio asmens kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas pagal galiojantį juridinio asmens registravimo pažymėjimą.

Galimas simbolių skaičius – nuo 5 iki 15. Įvedus mažiau nei 5 simbolius, rodomas klaidos pranešimas.

o Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo

Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, žymėti nereikia.

Adresas:

2.3. Gatvė

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, gatvės pavadinimas. 

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.4. Namo numeris

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, namo eilės ir buto numeris (jei taikoma).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.5. Pašto kodas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, pašto kodas (pvz., 02134).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.6. Miestas / rajonas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, miesto ar rajono pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.7. Šalis

Jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, nurodomas šalies, kurioje įregistruotas pareiškėjas, pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Jei paraiškos formos 2.2 papunktyje pažymėta, kad pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, nurodyti privaloma.

2.8. Telefono numeris

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111 0977.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.9. El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas (pvz.: info@rangovas.lt arba info@konsultacines paslaugos.lt ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

Projekto vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo:

2.10. Vardas, pavardė

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Nurodyti privaloma.

2.11. Pareigos

Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu paraišką teikti įgalioto asmens pareigos (pvz., direktorius; generalinis direktorius ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

Už paraišką atsakingas asmuo:

2.12. Vardas, pavardė

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Nurodyti privaloma.

2.13. Pareigos

Nurodomos už paraišką atsakingo asmens pareigos.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

2.14. Telefono numeris

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111 0977.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.15. El. pašto adresas

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vienas elektroninio pašto adresas.

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

 

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS) (Netaikoma)

 

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų

Apskritis

Savivaldybė

Seniūnijų grupė (-s)

Nurodoma apskritis, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų (nurodoma apskritis, kurioje registruotas pareiškėjas).

 

Paspaudus apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone esančią rodyklę. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas apskrities pavadinimas. Jeigu sudėtinga nustatyti apskritį, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

 

Nurodyti privaloma.

Nurodomas savivaldybės, kurioje planuojama vykdyti pagrindines projekto veiklas, pavadinimas (nurodoma savivaldybė, kurioje registruotas pareiškėjas). Turi būti nurodoma tik viena savivaldybė.

Jeigu projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse, nurodoma projekto savivaldybė, kuriai tenka didžiausia lėšų ir veiklų dalis. Didžiausia dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį. Jeigu sudėtinga nustatyti savivaldybę, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, savivaldybės įvedimo lauko dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas savivaldybės pavadinimas.

Parinkus arba pakeitus apskritį ir nenurodžius jai priklausančios savivaldybės, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Jei skiltyje „Savivaldybė“ pasirenkama viena iš šių savivaldybių: Jonavos r. sav., Kauno r. sav., Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. arba Vilniaus r. sav., tuomet skiltyje „Seniūnija“ pareiškėjas pažymi seniūnijos (-ų), kurioje (-iose) planuoja vykdyti pagrindines projekto veiklas, grupę, o jeigu tokios (-ių) seniūnijos (-ų) pasirinkimų sąraše nėra, iš sąrašo pasirenkama reikšmė „Kita seniūnija“.

Nurodyti privaloma, jeigu pasirenkama viena iš nurodytų savivaldybių.

 

 

4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų (Šis papunktis nežymimas, jei projektas įgyvendinamas vienoje savivaldybėje)

Visos savivaldybės

 

Šis punktas žymimas, jei didžioji projekto lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms. Pažymėjus „Visos savivaldybės“, savivaldybių sąraše negalima pažymėti konkrečių savivaldybių – pažymėjus bent vieną, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodytos savivaldybės:

Šiame lauke pažymimos pasirinktos savivaldybės (pasirenkama iš sąrašo). Galima pasirinkti daugiau nei vieną savivaldybę:

Akmenės rajono

Alytaus miesto

Alytaus rajono

Anykščių rajono

Birštono

Biržų rajono

Druskininkų

Elektrėnų

Ignalinos rajono

Jonavos rajono

Joniškio rajono

Jurbarko rajono

Kaišiadorių rajono

Kalvarijos

Kauno miesto

Kauno rajono

Kazlų Rūdos

Kėdainių rajono

Kelmės rajono

Klaipėdos miesto

Klaipėdos rajono

Kretingos rajono

Kupiškio rajono

Lazdijų rajono

Marijampolės

Mažeikių rajono

Molėtų rajono

Neringos miesto

Pagėgių

Pakruojo rajono

Palangos miesto

Panevėžio miesto

Panevėžio rajono

Pasvalio rajono

Plungės rajono

Prienų rajono

Radviliškio rajono

Raseinių rajono

Rietavo

Rokiškio rajono

Skuodo rajono

Šakių rajono

Šalčininkų rajono

Šiaulių miesto

Šiaulių rajono

Šilalės rajono

Šilutės rajono

Širvintų rajono

Švenčionių rajono

Tauragės rajono

Telšių rajono

Trakų rajono

Ukmergės rajono

Utenos rajono

Varėnos rajono

Vilkaviškio rajono

Vilniaus miesto

Vilniaus rajono

Visagino miesto

Zarasų rajono

 

4.3. Projekto įgyvendinimo vieta

 

Lietuvos Respublika.

 

 

5. PROJEKTO APRAŠYMAS

5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

Dalyvavimu projekte bus siekiama sumažinti informacinės, konsultacinės, metodinės ir kitos paramos verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais trūkumą

 

5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

Projektu bus siekiama tobulinti įmonės veiklą, pasinaudojant verslo konsultacijomis. Taip pat dalyvavimas projekte leis įmonei be didesnės administracinės naštos (nerengiant atskirų projektų) gauti paramą ir konsultacijas tuo metu, kai jų reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga

 

5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas.

 

Partnerių pasirinkimo pagrįstumas

(Netaikoma)

 

5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

(Netaikoma)

 

EEil. Nr.

Rizikos pavadinimas

Rizikos detalizavimas

Priemonės rizikai valdyti

11.

(Netaikoma)

(Netaikoma)

(Netaikoma)

(...)

(...)

(...)

(...)

 

5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

(Netaikoma)

 

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS (Netaikoma)

 

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (Netaikoma)

 

8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS (Netaikoma)

 

9 . INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO (Netaikoma)

 

10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS (Netaikoma)

 

11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI (Netaikoma)

 

12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS (Netaikoma)

 

13. STEBĖSENOS RODIKLIAI (Netaikoma)

 

 

14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS

14.1. o Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis

Horizontalieji principai – darnus vystymasis, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos (toliau – nediskriminavimas). Žymima tuo atveju, jei projektas nepažeidžia horizontaliųjų principų.

Galimas simbolių skaičius – 1. Nurodyti privaloma.

14.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?

 

Netaikoma.

 

15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ (Netaikoma)

 

16. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA

Remiantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) 50 p. įrašoma data – 30 dienų po paraiškos pateikimo datos, pvz.: jei paraiškos pateikimo data yra 2016-08-16, tai numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia nurodoma 2016-09-15. Galimas simbolių skaičius – 10. Nurodyti privaloma.

 

 

 

17. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PABAIGA

Remiantis Aprašo 4.3 p. įrašoma data – 6 mėnesiai po projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datos, pvz.: jei projekto veiklų įgyvendinimo pradžios data yra 2016-09-15, tai numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga nurodoma 2017-03-15. Galimas simbolių skaičius – 10. Nurodyti privaloma.

 

 

 

18. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO KREDITO ĮSTAIGOJE ATIDARYTĄ SĄSKAITĄ

 

18.1. Kredito įstaigos pavadinimas

Įrašomas kredito įstaigos pavadinimas. Galimas simbolių skaičius – 50. Nurodyti privaloma.

18.2. Sąskaitos numeris

Nurodomas pareiškėjo sąskaitos, turimos nurodytoje kredito įstaigoje, numeris. Į nurodytą pareiškėjo sąskaitą, jeigu būtų skiriamas finansavimas, būtų pervedamos lėšos projektui įgyvendinti. Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

 

19. KITI KLAUSIMAI

 

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

Atsakymas į klausimą

19.1.

Įmonės draudėjo kodas

Nurodyti privaloma.

19.2.

Ar pareiškėjas gali PVM įtraukti į PVM atskaitą (Nurodoma ar, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 421.2 papunkčiu, pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali PVM įtraukti į PVM atskaitą.)

(Atsakius „Ne“, pateikiamas užpildytas Aprašo 45.8 papunktyje nurodytas dokumentas.)

Atsakymai – „Taip“ arba „Ne“. Nurodyti privaloma.

19.3.

Pareiškėjo ekonominės veiklos kodas

Nurodyti privaloma, jeigu pareiškėjas vykdo ekonominę veiklą.

19.4.

Ar pareiškėjas yra PVM mokėtojas

Atsakymai – „Taip“ arba „Ne“. Nurodyti privaloma.

19.5.

Pareiškėjo PVM mokėtojo kodas

Pildoma, jeigu pareiškėjas yra PVM mokėtojas.

 

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Lapų skaičius

1.

Partnerio deklaracija

Ne

2.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas

Ne

 

3.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus „de minimis“ pagalbą)

Ne

 

4.

Informacija apie aplinkosauginius reikalavimus

Ne

 

5.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų

 

6.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

Ne

 

7.

Investicijų projektas

Ne

 

8.

Didelės apimties projekto paraiškos priedai

Ne

 

9.

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą patvirtintą kredito įstaigoje

Taip

10.

„Vienos įmonės“ deklaracija

Taip

11.

Įgaliojimas

Taip

12.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija

Taip

13.

Dotacijos sutartis (2 egzemplioriai)

Taip

14.

Valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus išduota pažyma

 

15.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduota pažyma

 

 

21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašomas finansavimas yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais Apraše. Jeigu keičiant Aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5. Įsipareigoju per uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGOS) nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl Apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatų taikymo.

6. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas yra įvykdžiusi (-ęs) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

7. Mano atstovaujamo ūkio subjekto vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma).

8. Mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kuri (-is) yra perkėlusi (-ęs) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

9. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

10. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji (jis) nėra likviduojama (-as), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

11. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

12. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikusi (-ęs) metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti partnerio ne ekonominei veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims).

14. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti INVEGĄ.

15. Mano, kaip valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.

18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą. Įsipareigoju apmokėti verslo konsultantui 100 proc. konsultacijų išlaidų, kurios gali būti mokamos dalimis už konsultacijų valandas.

19. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir INVEGOS įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu, pareikalavus pateikti šioms institucijoms su projekto įgyvendinimų susijusią informaciją.

20. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje.

22. Sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą dotacijos sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų sumą, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt ir viešinimo tikslais www.invega.lt.   

23. Konsultacijų išlaidoms, pagal tokios pačios temos konsultacijas iš kitų nei šiame prašyme nurodytų finansavimo šaltinių nėra skirta, taip pat neplanuojama kreiptis į kitas institucijas dėl papildomo šių veiklų kompensavimo.

24. Man žinoma, kad projekto išlaidų kompensavimas yra de minimis pagalba teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių  taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).

25. Besąlygiškai įsipareigoju grąžinti nepagrįstai gautą projekto išlaidų kompensaciją ar jos dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų panašių teisės aktais nustatytų priežasčių pagal INVEGOS rašytinį pareikalavimą per nurodytą terminą.

26. Patvirtinu, jog man žinoma, kad projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) ir kitų veiksmų programų priemonių, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.

27. Sutinku, kad mano kontaktiniai duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims ir naudojami tyrimo ir (arba) apklausos tikslais.

 

 

(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                                                                         (vardas ir pavardė)

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 3 prioriteto

„Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo

konsultantas LT“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo

5 priedas

 

 

Pažymą pildo ir išduoda kredito įstaiga

 

(Pažymos apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą formos pavyzdys)

 

Pažyma apie Pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą

 

20    -    -     __________

(data, vieta)

 

 

Pareiškėjo prašymu patvirtiname, kad kredito įstaigos sąskaita Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

atidaryta_____________________________ _________________________________________                  (kredito įstaigos pavadinimas)   (įmonės pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________.

Įmonės (fizinio asmens kodas) (mokėtojo kodas)

vardu.

 

 

Kredito įstaigos darbuotojas

 

 

___________________

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

A. V.

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819

„Verslo konsultantas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

6 priedas

 

(Dotacijos sutarties forma)

ESFIVP-I-2

 

DOTACIJOS SUTARTIS

___________ Nr. _____________(Įrašomas projekto kodas)

(data)                           (numeris)

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau –

 

įgyvendinančioji institucija), atstovaujamas (-a) __________________________ , veikiančio (-ios)

 

pagal ______________________________ , ir________________________________________

 

               (atstovavimo pagrindas)                                   (projekto vykdytojo pavadinimas)

(toliau – projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) ________________________ , veikiančio (-ios)

 

pagal _______________________________________ , toliau – Šalys, sudaro šią dotacijos sutartį

                                        (atstovavimo pagrindas)

(toliau – Sutartis).

 

1.       Sutarties dalykas

1.1. Sutartyje yra nustatoma iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (įrašoma viena iš šių dviejų veiklų:

- aukštos kokybės verslo pradžios konsultacijų, skirtų iki vienerių metų  veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams;

- aukštos kokybės specializuotų verslo plėtros konsultacijų, skirtų nuo vienerių iki penkerių  metų veikiantiems  SVV subjektams) (toliau – projektas), finansuojamo pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ (toliau – Priemonė), finansavimo tvarka ir sąlygos.

 

2.       Sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai

2.1.    Projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą įsipareigoja pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1, patvirtintame ūkio ministro 2015 m. _______d. įsakymu Nr.__________(toliau – Aprašas) nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2.    Projektas finansuojamas vadovaujantis Apraše, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Projektų taisyklės), taip pat vėlesniuose jų pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

2.3.    Šalys susitaria, kad, Sutarties keitimai ir Sutarties nutraukimas yra vykdomi, šalių vienos kitai pranešimai (įskaitant sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, lėšų grąžinimo, papildomo finansavimo skyrimo, patikros vietoje organizavimo ir rekomendacijų, pradėtos Sutarties nutraukimo procedūros, bet neapsiribojant šiais sprendimais) ir projekto vykdytojo teikiami dokumentai yra siunčiami projekto vykdytojo pasirinktomis ryšio priemonėmis – registruotu paštu arba el. paštu pasirašant elektroniniu sertifikuotu parašu.

2.4.      Projekto vykdytojas sutinka:

2.4.1.   kad, tais atvejais, jei keičiant ar pildant Aprašą po paraiškos pateikimo ir Sutarties sudarymo bus patvirtinta naujų ir (arba) nustatyta papildomų reikalavimų, sąlygų, konsultacijų išlaidų kompensavimo dydžių ar nauja konsultacijų išlaidų kompensavimo tvarka, jų laikytis;

2.4.2.   kad informacija apie projektą (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, numatomo suteikti finansavimo ir suteikto finansavimo dydis) būtų paskelbta viešai interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt;

2.4.3.   kad paraiškoje ir jos prieduose pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi įgyvendinančiosios institucijos vidaus informacinėje sistemoje ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje;

2.4.4.   besąlygiškai grąžinti nepagrįstai gautą konsultacijų išlaidų kompensaciją ar jos dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų teisės aktais nustatytų priežasčių pagal įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pareikalavimą per nurodytą terminą. Grąžinimas vykdomas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

2.5.      Projekto vykdytojas turi informuoti įgyvendinančiąją instituciją raštu, jei projekto vykdymo metu jo (juridinio asmens) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai) arba kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo ir (arba) projekto vykdytojo apskaitos dokumentus, įgijo ar turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą arba dėl pareiškėjo ir (arba) projekto vykdytojo (juridinio asmens) per paskutinius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų).

2.6.      Projekto vykdytojas turi informuoti įgyvendinančiąją instituciją raštu, jei projekto vykdytojui, kuris kaip darbdavys leido dirbti asmenims nelegaliai, pradėtas taikyti apribojimas 5 ateinančius metus nuo nelegalaus įdarbinimo nustatymo dienos skirti jam (pareiškėjui ir (arba) projekto vykdytojui) ES finansinę paramą, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą.

2.7.             Įgyvendinančioji institucija vienašališkai gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

2.7.1.   kai nevykdomos ar pažeidžiamos kompensavimo sąlygos, nurodytos Aprašo IV skyriuje, ar nustatoma, kad projekto vykdytojas pažeidė Sutartį;

2.7.2.   kai projekto vykdytojas yra restruktūrizuojamas, bankrutuojantis ar likviduojamas;

2.7.3.   kai projekto vykdytojas prašo nekompensuoti konsultacijų išlaidų dalies;

2.7.4.   kai nustatomas pažeidimas dėl ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų ir sąlygų laikymosi;

2.7.5.   kai buvo nustatyta, kad pagal Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktų nustatytas valstybės pagalbos teikimo taisykles atitinkama pagalba negali būti teikiama;

2.7.6.   kai nustatoma, kad paraiškoje pateikti patvirtinimai ar pateikti duomenys yra neteisingi ir per įgyvendinančiosios institucijos nurodytą terminą atitinkami trūkumai nėra pašalinami.

 

3.       Projektui skirtos finansavimo lėšos

3.1.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma bus apskaičiuojama pagal viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ teikiamas ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas konsultacijas.

3.2.    Projekto vykdytojui Sutarties galiojimo laikotarpiu skiriama iki 6 500 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai eurų) projekto finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Maksimali finansavimo suma bei kitos projekto finansavimo sąlygos nurodomos įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio. Atskiri mokėjimai už konsultacijas sudaro:

3.2.1. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų – 100 proc. pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų verslo pradžios konsultacijų išlaidų;

3.2.2. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų – 85 proc. pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų verslo plėtros konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. konsultacijų išlaidų;

3.2.3. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 3 (imtinai) iki 5 metų – 50 proc. pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų verslo plėtros konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. konsultacijų išlaidų.

3.3.    Projekto vykdytojui laikantis visų įsipareigojimų pagal Sutartį, jam yra kompensuojama dalis jo patirtų išlaidų, vadovaujantis Aprašu.

3.4.    Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti verslo konsultantui 100 proc. konsultacijų išlaidų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kompensacijos lėšų gavimo dienos. Projekto vykdytojui laiku neapmokėjus konsultacijų išlaidų verslo konsultantui, įgyvendinančioji institucija gali inicijuoti pažeidimo tyrimą ir išmokėtų kompensacijos lėšų susigrąžinamą.

3.5.    Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas projekto tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos 3.2 papunktyje nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

4.       Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

4.1.    Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per kompensacijos laikotarpį, t.y. per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.

4.2.    Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos po Sutarties pasirašymo dienos iki 4.1 papunktyje nurodyto laikotarpio pabaigos ir apmokėtos ne anksčiau kaip iki Sutarties pasirašymo ir ne vėliau kaip iki Sutarties galiojimo pabaigos.

 

5.       Mokėjimai

5.1.    Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu (įskaitant supaprastintą išlaidų apmokėjimą). Mokėjimai projekto vykdytojui atliekami Apraše nustatyta tvarka.

5.2.    Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai neteikia projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų, nes projekto įvykdymo dokumentus įgyvendinančiajai institucijai pateikia viešoji įstaiga „Versli Lietuva“.

5.3.    Jei po Sutarties pasirašymo paaiškėjus tam tikroms aplinkybėms, lėšos projektui finansuoti, pripažintos nesuderinamomis su ES bendrąja rinka, taip pat kitais Projektų taisyklėse nustatytais atvejais, projekto vykdytojas besąlygiškai įsipareigoja šias lėšas grąžinti kartu su palūkanomis, kurias nustato Europos Komisija, kai teikiama neteisėta pagalba.

 

6.       Kitos sąlygos

6.1.    Projekto vykdytojas neprivalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų. Su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus saugo įgyvendinančioji institucija.

6.2.    Projekto vykdytojas įsipareigoja į savo patalpas įsileisti Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir įgyvendinančiosios institucijos įgaliotus asmenis, kurie galės susipažinti su projekto įgyvendinimu susijusia informacija.

6.3.    Kitam ūkio subjektui perėmus teises į projekto vykdytojo įsipareigojimus, susijusius su konsultacijomis, kurių išlaidų dalis yra kompensuojama pagal Sutartį, Sutartis netenka galios.

 

7.       Baigiamosios nuostatos

7.1.    Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja tol, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

7.2.    Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.3.    Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.4.    Projekto vykdytojo pateikta paraiška su priedais, taip pat įgyvendinančiosios institucijos sprendimas dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio yra laikomi sudėtine šios Sutarties dalimi.

7.5.    Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė šioje Sutartyje nustatyta tvarka, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

7.6.    Įgyvendinančiosios institucijos adresas ir rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Juridinio asmens kodas

110084026

Adresas

Konstitucijos pr. 7, Vilnius

Pašto kodas

09308

Telefonas

+370 5 210 7510

El. paštas

verslokonsultacijos@invega.lt

 

7.7.    Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

 

 

Šalių parašai

 

Įgyvendinančiosios institucijos atstovas

Projekto vykdytojo atstovas

___________________________________

(pareigos)

___________________________________

(pareigos, jeigu galima nurodyti)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(parašas)