LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819VERslO KONSULTANTAS LT projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2016 m. birželio 22 d. Nr. 4-430

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama). 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                           Evaldas Gustas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016-05-24 raštu Nr. ((24.39)-5K-1608783-5K-1608934-5K-1608923)-6K-1603964


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-430

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819

VERslO KONSULTANTAS LT

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG–T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4–933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 4–558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – NVKT aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo taisyklės), ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Aukštos kokybės verslo konsultacija (toliau – konsultacija) – kaip ši sąvoka apibrėžta NVKT apraše.

4.2. Dotacijos sutartis – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) ir pareiškėjo pasirašyta dvišalė sutartis dėl konsultacijų išlaidų dalies kompensavimo.

4.3. Kompensacijos laikotarpis – 6 (šešių) mėnesių nepertraukiamas laikotarpis, skaičiuojamas nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos, kurio metu projekto vykdytojas gali konsultuotis.

4.4. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (toliau – SVV subjektas) – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4.5. Verslo konsultantas kaip ši sąvoka apibrėžta NVKT apraše.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ministerija) ir INVEGA, veikianti kaip įgyvendinančioji institucija.

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 11 584 801 Eur (vienuolikos milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų vieno euro) – Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Numatoma paskelbti keturis kvietimus teikti paraiškas finansavimui gauti. Pirmajam kvietimui numatoma skirti iki 2 000 000 Eur (dviejų milijonų eurų) pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatomos skirti ES struktūrinių fondų sumos, antrajam ir trečiajam kvietimams – iki 3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų), ketvirtajam – iki 3 584 801 Eur (trijų milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų vieno euro). Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, INVEGA gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime (netaikoma ketvirtajam kvietimui) numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Ministerijai pritarus kvietimo suma gali būti padidinta, trūkstamą lėšų sumą paimant iš kitam kvietimui numatytos lėšų sumos, neviršijant Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeidžiant teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

9. Priemonės tikslas – suteikti SVV subjektams reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. aukštos kokybės konsultacijos, skirtos iki vienerių metų veikiantiems SVV subjektams;

10.2. aukštos kokybės specializuotos verslo plėtros konsultacijos, skirtos nuo vienerių (imtinai) iki penkerių metų veikiantiems SVV subjektams.

11. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2016 m. II ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus. Partneriai pagal Aprašą negalimi.

13. Pareiškėjas turi atitikti Aprašo 15.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14.   Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Kai pagal priemonę įgyvendinami projektai atitinka Aprašo 10 (Aprašo 1 priedo 1.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 12 ir 13 (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 15.1 (Aprašo 1 priedo 2.1 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 15.2 ir 16 (Aprašo 1 priedo 1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) punktuose nurodytus bendruosius reikalavimus, Aprašo 1 priedo 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.3, ir 7.3 papunkčiuose nurodyti bendrieji reikalavimai atliekant paraiškų vertinimą atskirai nebevertinami. Atitiktis Aprašo 10, 12, 13, 15.1, 15.2 ir 16 punktuose nustatytiems reikalavimams vertinama projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

15. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. liepos 9 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-6.1 (8)):

15.1. projektas prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-850 „Dėl Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau – Verslumo veiksmų planas), nuostatų įgyvendinimo (Vertinama, ar projektas prisideda prie Verslumo veiksmų plano tikslo „Padidinti verslumo lygį“ ir 3 uždavinio „Skatinti verslumą užtikrinant viešųjų paslaugų verslui prieinamumą, išskiriant tikslinių grupių (jaunimo, moterų), pradedančiųjų įmonių ir socialinį verslumą, verslumą regionuose ir formuojant teigiamą verslininko įvaizdį visuomenėje“ 57 punkto „Viešųjų paslaugų verslui prieinamumo užtikrinimas“. Viešųjų paslaugų verslui prieinamumas pasireiškia informacinių, konsultacinių ir kitų viešųjų paslaugų visuma, kuria pasinaudoję verslininkai turi galimybę sėkmingiau plėtoti savo verslą, o pradedantiesiems verslininkams sudaromos sąlygos pasinaudoti priemonėmis, būtinomis sėkmingai verslo pradžiai“ arba 3.1 priemonės „Teikti informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą ir veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus“ nuostatų įgyvendinimo);

15.2. pareiškėjas yra ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantis SVV subjektas arba SVV subjektas, veikiantis nuo vienerių iki penkerių metų ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėjęs apdraustųjų (Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti verslumo lygį“ nustatytas tikslines grupes ir NVKT apraše nustatytas tikslines grupes, t. y. veikia (yra įregistravęs veiklą) iki vienerių metų, nuo vienerių iki penkerių metų. Jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis ilgiau negu vienerius metus, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties, t. y. savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš vienerius metus (bet ne anksčiau kaip prieš penkerius metus) iki paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėjęs apdraustųjų).

16. Pagal Aprašą nefinansuojami Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojami didelės apimties projektai.

17. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys turi būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d. INVEGA gali sustabdyti paraiškų priėmimą ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymą, kai dotacijos sutartyse, pagal kurias konsultacijų išlaidų dalies kompensavimas dar nėra pasibaigęs, nurodyta bendra didžiausia leistina finansavimo suma pasiekia kiekviename kvietime, paskelbtame pagal Aprašo 8 punktą, nurodytą sumą. Informacija apie paraiškų priėmimo ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymo sustabdymą skelbiama interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt. Ministerijai nusprendus, kad ateityje bus galimybių Priemonei skirti papildomą lėšų sumą, INVEGA, suderinusi su Ministerija, gali sudaryti rezervinį projektų sąrašą, įvertinusi pagal paskutinį kvietimą teikti paraiškas skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas paraiškas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, atsižvelgiant į Priemonės finansavimui skirtų lėšų sumą. Į rezervinį projektų sąrašą projektai įrašomi ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti atrinktų projektų ataskaitoje (pagal paraiškų registravimo INVEGOJE eilę). Rezervinis projektų sąrašas, jei toks sudaromas, skelbiamas interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt, nurodant pareiškėjų pavadinimus bei didžiausią galimą projekto finansavimo lėšų sumą.

18. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

19. Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų stebėsenos rodiklių, iš kurių du, nurodyti Aprašo 19.1 ir 19.4 papunkčiuose, yra privalomi:

19.1. P.B.204 „Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius“;

19.2. P.B.205 „Naujų įmonių, gavusių investicijas skaičius“;

19.3. P.B.206 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“;

19.4. P.N.813 „Gautos konsultacijos“.

20. Aprašo 19.4 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių aprašas nustatytas Priemonių įgyvendinimo plane. Aprašo 19.1, 19.2 ir 19.3 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

21. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

22. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

23. Negali būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

24. Pareiškėjui pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu. Aprašas nustato pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka.

25. Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei iki dotacijos sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projekto vykdytojas pradėjo konsultacijas iki dotacijos sutarties pasirašymo dienos, tos konsultacijų valandos yra netinkamos ir už tas konsultacijų valandas projekto vykdytojui finansavimas neskiriamas.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

26. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

27. Projekto vykdytojui konsultacijų išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:

27.1. Aprašo nustatyta tvarka su INVEGA yra pasirašyta dotacijos sutartis;

27.2. projekto vykdytojas konsultavosi pas verslo konsultantą;

27.3. projekto vykdytojas konsultavosi kompensacijos laikotarpiu;

27.4. projekto vykdytojas konsultavosi tema, kuri atitinka Aprašo 31 punkto reikalavimus, priklauso pasirašytoje dotacijos sutartyje pažymėtai finansuojamai projekto veiklai ir bendras konsultavimosi valandų skaičius ta pačia konsultacijų tema neviršija 14 valandų per dotacijos sutarties visą kompensacijos laikotarpį;

27.5. projekto vykdytojas kompensacijos išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos;

28. Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 6 500 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai eurų).

29. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis projekto vykdytojui sudaro:

29.1. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų – 100 procentų pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų;

29.2. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų – 85 procentai pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 procentų konsultacijų išlaidų;

29.3. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 3 (imtinai) iki 5 metų – 50 procentų pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50  procentų konsultacijų išlaidų.

30. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. Projekto vykdytojas įsipareigoja verslo konsultantui apmokėti 100 procentų konsultacijų išlaidų. Projekto vykdytojui laikantis visų įsipareigojimų pagal dotacijos sutartį, jam yra kompensuojama dalis projekto vykdytojo patirtų išlaidų, vadovaujantis Aprašo 29, 30, 35, 37 ir 38 punktais.

31. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik konsultacijų, kurių temos nustatytos NVKT apraše ir skelbiamos interneto svetainėje www.verslilietuva.lt, išlaidos. Konsultacijos teikiamos NVKT apraše nustatytais būdais.

32. Įgyvendinant projektų veiklas patirtos konsultacijų išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai ir taikymo nuostatos nurodytos Aprašo 2 priede. Konsultacijų išlaidos projekte bus apmokamos tik pagal nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius (projekto vykdytojas negalės už išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus). Tuo atveju, kai vadovaujantis Projektų taisyklių 421.2 papunkčiu, projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negali pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įtraukti į PVM atskaitą, projekto PVM yra tinkamas finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų ir projekto vykdytojui gali būti taikomas fiksuotasis įkainis su PVM. Jeigu projektui gali būti taikomas fiksuotasis įkainis su PVM, pareiškėjas turi pateikti Aprašo 45.8 papunktyje nurodytą klausimyną. Atnaujinus tyrimą/pasikeitus teisės aktams, kuriais vadovaujantis nustatytas fiksuotasis įkainis, ir pasikeitus fiksuotajam įkainiui, atnaujintas fiksuotasis įkainis bus taikomas tik naujai pasirašomoms dotacijos sutartims.

33. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba:

33.1. vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://www.kt.gov.lt/;

33.2. INVEGA paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą (pildomas Aprašo 3 priedas). INVEGA turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje.

34. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

35. Projekto vykdytojai neteikia mokėjimo prašymų INVEGAI. Tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatomos pagal viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ (toliau – VL) siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas konsultacijų valandas.

36. INVEGA, gavusi VL atsiųstą mėnesinę ataskaitą apie projekto vykdytojo gautas konsultacijų valandas, įsitikina, kad už projekto vykdytojo tas pačias konsultacijų išlaidas nebūtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

37. Kompensacijos lėšas INVEGA perveda projekto vykdytojui, gavus ataskaitą iš VL apie gautas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos (Pavyzdys: VL gegužės mėnesio ataskaitoje pateikus informaciją apie projekto vykdytojo gautas konsultacijas, kompensacijos lėšos projekto vykdytojui pervedamos ne vėliau kaip iki liepos mėnesio pabaigos).

38. Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti verslo konsultantui 100 procentų konsultacijų išlaidų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kompensacijos lėšų gavimo dienos. Paaiškėjus aplinkybėms, kad projekto vykdytojas laiku nesumokėjo verslo konsultantui 100 procentų konsultacijų išlaidų, INVEGA gali inicijuoti pažeidimo tyrimą ir išmokėtų kompensacijos lėšų susigrąžinimą.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

39. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką (Aprašo 4 priedas), kuri PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir interneto svetainėje www.invega.lt.

40. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais priedais teikia INVEGAI Projektų taisyklių V skyriaus dvidešimt aštuntajame skirsnyje ir Apraše nustatyta tvarka. Paraiška ir jos priedai gali būti rengiami ir teikiami kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu, priklausomai nuo to, kokią formą pasirenka pareiškėjas.

41. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus vertinami.

42. Paraiška ir Aprašo 45 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

42.1. atsiųsti registruotu paštu;

42.2. įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;

42.3. pristatyti pašto kurjerio;

42.4. elektroniniu paštu verslokonsultacijos@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu.   

43. Aprašo 42.1-42.3 papunkčiuose nurodytais atvejais paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius. Kai Paraiška ir Aprašo 45 punkte nurodyti dokumentai teikiami 42.2 ir 42.3 papunkčiuose nurodytais būdais, jie gali būti pristatomi darbo dienomis INVEGOS darbo metu, I–IV nuo 8 iki 17 val., V nuo 8 iki 15.45 val. (švenčių dienų išvakarėse paraiškų priėmimo laikas trumpinamas 1 valanda).

44. Kitais būdais negu nurodyta Aprašo 42 punkte ar kitu nei Aprašo 43 punkte nurodytu adresu pristatytos paraiškos atmetamos.

45. Su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

45.1. pažymą apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (užpildytas Aprašo 5 priedas arba galima pateikti ir kitokios formos dokumentą su tokiu pačiu turiniu);

45.2. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją;

45.3. įgaliojimą, jeigu paraiškos dokumentus pasirašo ne SVV subjekto vadovas;

45.4 užpildytą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis ir patalpinta interneto svetainėje www.invega.lt;

45.5. užpildytą ir pasirašytą dotacijos sutartį (Aprašo 6 priedas);

45.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Sodra) teritorinio skyriaus išduotą pažymą, kad paraiškos pateikimo momentu skola Sodros biudžetui nedidėja, einamosios ir atidėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos yra mokamos laiku (toliau – Sodros pažyma). Sodros pažyma negali būti išduota anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo (pateikiama tik jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su Sodros teritoriniu skyriumi dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo Sodros biudžetui mokėjimo atidėjimo);

45.7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) išduotą pažymą, iš kurios būtų aišku, kad paraiškos pateikimo momentu skola VMI

nedidėja, mokėjimai, tame tarpe ir atidėti, VMI yra mokami laiku. Ši pažyma negali būti išduota anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo (pateikiama tik jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su VMI dėl mokėjimų VMI atidėjimo);

45.8. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (taikoma tik jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad vadovaujantis Projektų taisyklių 421.2 papunkčiu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus jis negali PVM įtraukti į PVM atskaitą). Šio klausimyno forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, nurodžius dokumento tipą „paraiškų priedų formos“.

46. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškoms teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo (registravimo INVEGOJE) data nustatoma pagal paskutinio pateikto priedo registravimo INVEGOJE datą.

47. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami apie Priemonę:

47.1. telefonu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt;

47.2. interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt, kuriose galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK);

47.3. elektroniniu paštu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt;

47.4. raštu, kreipiantis adresu, nurodytu Aprašo 43 punkte.

48. INVEGA atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

49. Paraiškos vertinimo metu INVEGA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per INVEGOS nustatytą terminą.

50. Paraiškos yra vertinamos ne ilgiau kaip 30 dienų po tinkamai užpildytos paraiškos ir visų joje nurodytų tinkamai užpildytų priedų gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos. Netinkamai ar ne iki pabaigos užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nėra vertinami, o pareiškėjas per 15 dienų nuo paraiškos gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos apie tai yra informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu, nurodant koreguotinas paraiškos vietas ir (ar) jos priedus. Pakoreguotą ir tinkamai užpildytą paraišką ir (ar) jos priedus pareiškėjas teikia pakartotinai per INVEGOS pranešime nurodytą terminą.

51. Nepavykus paraiškų įvertinti per Aprašo 50 punkte nustatytą terminą, kai paraiškų vertinimo metu kreipiamasi į kitas institucijas dėl informacijos pateikimo, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma arba esant kitoms svarbioms priežastims, vertinimo terminas gali būti pratęstas INVEGOS sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą INVEGA informuoja pareiškėją paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

52. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 93 punkte,
III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu paraiškoje nurodytu adresu ir elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos. Paraiškos pateiktos pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, nustatytam Aprašo 17 punkte, registruojamos, tačiau atmetamos.

53. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus INVEGOS veiksmus ar neveikimą.

54. Per 14 dienų nuo paraiškos įvertinimo INVEGA interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt paskelbia pareiškėją, kurio projektas nebuvo atrinktas finansuoti.

55. Kiekvieną kartą baigusi paraiškos vertinimą, INVEGA sudaro dotacijos sutartį su atrinktu pareiškėju per 5 dienas nuo teigiamo paraiškos įvertinimo pagal Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (Aprašo 1 priedas) ir išsiunčia ją registruotu paštu kartu su INVEGOS sprendimu dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio. Tais atvejais, kai gauta paraiška ir jos priedai buvo teikiami kaip elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, INVEGOS pasirašyta dotacijos sutartis su priedais išsiunčiami Projekto vykdytojui nurodytu elektroniniu paštu pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

56. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas arba:

56.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

56.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

57. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Projektų taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus.

58. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kai už jas sumokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

59. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai. Projekto finansavimo pabaiga laikoma paskutinio atlikto kompensacijos mokėjimo data arba data, kai projekto vykdytojas apmoka visas konsultacijų išlaidas verslo konsultantui, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau. Jeigu paskutinė kompensacijos mokėjimo projekto vykdytojui data ir data, kai projekto vykdytojas apmoka visas konsultacijų išlaidas verslo konsultantui yra ankstesnės nei dotacijos sutartyje nustatyto kompensacijos laikotarpio pabaigos data, projekto finansavimo pabaiga laikoma dotacijos sutartyje nustatyta kompensacijos laikotarpio pabaigos data.

60. Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, projekto vykdytojas gali kreiptis į INVEGĄ dėl naujo projekto (naujo kompensacijos laikotarpio), kurio metu vykdys veiklą, nurodytą Aprašo 10 punkte. Tokiu atveju pasirašoma nauja dotacijos sutartis naujam kompensacijos laikotarpiui.

61. INVEGA vykdo projektų patikras vietose atrankos būdu.

62. Projektų taisyklių trisdešimt septintojo skirsnio reikalavimai dėl informavimo apie projektą projekto vykdytojams netaikomi. Informavimą apie projektą vykdys INVEGA.

63. Projekto vykdytojai neprivalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų ir jiems netaikomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrojo skirsnio reikalavimai.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

64. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

 

 

65. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_______________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo aspekto vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

 

 

Laikoma, kad visi projektai atitinką šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų Aprašo 10 punkte.

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 15.2 papunktyje ir 16 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška, Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

 

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 15.1 papunktyje. Vertinama ar projektas atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.  

 

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Laikoma, kad projektas siekia stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 19.1 ir 19.4  papunkčiuose, jei projektas atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

 

Netaikoma.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymas), poveikis aplinkai nevertinamas, kadangi vadovaujantis Ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymu poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, o tokia veikla pagal Aprašą nėra numatoma.

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

 

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiama parama neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;

 

Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) ir Aprašo 33 ir 34 punktuose.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, INVEGA pildo Aprašo 3 priedą.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 3 priedas, dokumentai, nurodyti Aprašo 45.2 papunktyje, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), laikantis ten nustatytų reikalavimų;

Netaikoma.

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registras.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas Aprašo 12 ir 13 punktuose.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys, smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“.

 

 

5.3. Pareiškėjas turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jieperkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai)Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registro viešai skelbiama informacija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiama informacija.

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška, Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

Informacijos šaltinis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

Netaikoma.

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

Netaikoma.

 

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 29 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Netaikoma.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

 

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

Projekte nurodytos išlaidos atitinka Aprašo 28 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat būtina įvertinti projekto riziką, susijusią su dvigubu finansavimu, tai yra vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai, kaip nustatyta Aprašo 58 punkte.

 

Informacijos šaltiniai – paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė/ terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 4.3 papunktyje ir 17 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir (ar) fiksuotosios projekto išlaidų sumos.

 

Fiksuoti įkainiai turi atitikti reikalavimus nustatytus Aprašo 32 punkte ir Aprašo 2 priede.

 

 

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas

projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

 

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

 

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į dotacijos sutartį.)

 

_______________________________                        _________________                                                                                     ______________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo                                           (data)                                                       (vardas ir pavardė, parašas (jei pildoma popierinė versija)

asmens pareigų pavadinimas)

______________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819

„Verslo konsultantas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

METODINIAI NURODYMAI DĖL KONSULTACIJŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMO

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) taikomi fiksuotieji įkainiai, kurių taikymo sąlygos nustatytos, atsižvelgiant į priemonės „Verslo konsultantas LT“ fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą (toliau – Tyrimo ataskaita). Tyrimą, remiantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Rinkos tyrimo, siekiant nustatyti fiksuotus įkainius priemonei „Verslo konsultantas LT“, paslaugų viešojo pirkimo sutartimi, atliko viešosios politikos analizės ir konsultacijų įmonė UAB „BGI Consulting“.

2.  Tyrimo ataskaita skelbiama interneto svetainėje adresu: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI projekto IŠLAIDOS

 

3. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos konsultacijų konkrečiomis verslo konsultavimo temomis ir potemėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakyme Nr. 4-558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, išlaidos.

4. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant:

4.1. fiksuotąjį valandinį verslo konsultacijų įkainį vienam projekto vykdytojui, veikiančiam ne ilgiau nei vienerius metus,

4.2. fiksuotąjį valandinį verslo konsultacijų įkainį vienam projekto vykdytojui, veikiančiam nuo 1 iki 5 metų.

5. Nustatyti valandiniai verslo konsultacijų fiksuotųjų įkainių dydžiai (toliau – fiksuotieji dydžiai) yra maksimalūs fiksuotųjų įkainių dydžiai.

6. Konsultacijų išlaidoms apmokėti reikalingos preliminarios sumos nustatomos atitinkamus fiksuotuosius dydžius padauginus iš konsultacijų valandų skaičiaus.

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

MAKSIMALŪS FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI

 

7. Fiksuotasis valandinis verslo pradžios konsultacijų įkainis projektų vykdytojams, veikiantiems ne ilgiau nei vienerius metus:

 

verslo pradžios konsultacijų (be PVM) = 52,79 Eur/val.;

 

verslo pradžios konsultacijų (su PVM) = 63,88 Eur/val.

 

 

 

8. Fiksuotasis valandinis verslo plėtros konsultacijų įkainis projektų vykdytojams, veikiantiems nuo 1 iki 5 metų:

 

verslo plėtros konsultacijų (be PVM) = 62,79 Eur/val.;

 

verslo plėtros konsultacijų (su PVM) = 75,98 Eur/val.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Konsultacijų išlaidos projekte bus apmokamos tik pagal uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio nustatytą fiksuotojo įkainio dydį (projekto vykdytojas negalės už išlaidas, kurioms nustatytas fiksuotasis įkainis, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).

10. Atsiskaitymas pagal fiksuotuosius įkainius administruojamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, VI skyriaus trisdešimt penktuoju skirsniu.

11. Projekto išlaidoms, kurios apmokamos pagal konsultacijų fiksuotuosius įkainius, pagrįsti uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ gauna informaciją iš viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ (pagal siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas konsultacijų valandas).

_____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES DE Minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo konsultavimasis

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

 

Taip

Ne

Netaikoma

 

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2000 L 17, p. 22)?

 

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?