KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

sprendimas

Dėl KELMĖS rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 mETŲ priemonių plano PAtvirtinimo

 

2022 m. kovo 24 d. Nr. T-79

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsniu, 63 straipsnio 5 punktu, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo, projektų finansavimo, lėšų skyrimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-264 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo, projektų finansavimo, lėšų skyrimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių planą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Ildefonsas Petkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-79

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

VISUOMENĖS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS 2021 METAMS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų, Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

5 000,00

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

15 000,00

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

6 258,00

Iš viso:

26 258,00

 

 

II SKYRIUS

VISUOMENĖS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

2022 METAMS

 

Eil. Nr.

Priemonės

Lėšos, Eur

Lėšų šaltinis

Vykdytojai

1.         

Paplūdimių ir maudyklų vandens kokybės stebėsena

2 000,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Visuomenės sveikatos biuras

2.         

Pedikuliozės prevencija

300,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

3.         

Kelmės rajono pradinių klasių mokinių mokymas plaukti ir saugiai elgtis vandenyje

6 000,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras

 

4.         

Persirengimo kabinų įrengimas prie Karklėnų ežero ir prie Vėjinės tvenkinio

3 000,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Kražių seniūnija

 

5.         

Kelmės rajono TAU studentų sveikatos stiprinimui

1 080,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

6.         

Socialinės rizikos asmenų

tuberkuliozės prevencija

2 500,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

7.         

Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos  veiklai (konferencija)

2 620,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Visuomenės sveikatos biuras

8.         

Rezervas

8 758,00

Savivaldybės biudžeto lėšos

-

Iš viso išlaidų 2022 metais

26 258,00

 

 

 

___________________