LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 20, 23, 24 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. XIV-1298

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 15 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji – kintanti šilumos bazinės kainos dalis, išreiškiama formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro, naudojamo šilumos gamybai, bei iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kiekius ir veiklos efektyvumo užduotis, nustatytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba), vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu, ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį.“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 20 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklą įgyvendinant organizacines ir technines priemones, taikomas siekiant užtikrinti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomuosius reikalavimus, kontroliuoja savivaldybių vykdomosios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Buvusią 20 straipsnio 7 dalį laikyti 8 dalimi.

 

3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai

1. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos privalo atitikti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomuosius reikalavimus.

2. Šilumos tiekėjas ir (arba) daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal kompetenciją raštu informuoja daugiabučio namo savininkus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją ir Tarybą apie daugiabučius namus, kurių šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų reikalavimų. Pagal gautą informaciją darbus šiems reikalavimams užtikrinti pagal kompetenciją atlieka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), o kitų darbų atitiktį daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų privalomiesiems reikalavimams užtikrina daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ne vėliau kaip per ketverius metus nuo pranešimo apie daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų privalomųjų reikalavimų neatitiktį gavimo dienos. Šių darbų išlaidas apmoka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas. Šių darbų išlaidoms kompensuoti teikiama valstybės parama pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą.

3. Kai šilumos punkto savininkas yra šilumos tiekėjas, darbus daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų privalomiesiems reikalavimams užtikrinti, už kurių atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka nėra atsakingas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), atlieka šilumos tiekėjas šio įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytomis sąlygomis. Darbų išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas. Šių darbų išlaidoms kompensuoti teikiama valstybės parama pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą.

4. Taryba ne teismo tvarka, vadovaudamasi savo patvirtintomis ginčų nagrinėjimo taisyklėmis, sprendžia ginčus, kilusius tarp pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo), šilumos tiekėjo, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo, dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atitikties daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams užtikrinimo.

 

4 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Papildyti 24 straipsnį 3 dalimi:

3. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo, vykdant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir (ar) atnaujinant (modernizuojant) ar keičiant šilumos punkto įrenginius, ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, išmontuoti šilumos punkto įrenginiai priėmimo–perdavimo aktu grąžinami šilumos punkto savininkui, netaikant šio straipsnio 2 dalies nuostatų, jeigu šilumos punkto įrenginių keitimas yra numatytas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane arba įgyvendinant daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektą, vietoj šių įrenginių sumontuojant daugiabučio namo butų ir patalpų savininkų nuosavybės teise valdomus šilumos punkto įrenginius, pasinaudojant valstybės parama.“

 

5 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 32 straipsnio 16 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) atsižvelgdamos į Tarybos Šilumos kainų nustatymo metodikoje numatytą tvarką, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas;“.

2. Pakeisti 32 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Duomenis apie įsigyto kuro kainas šilumos tiekėjai, realizuojantys daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir nepriklausomi šilumos gamintojai Tarybai ir (arba) savivaldybėms pateikia iki mėnesio 10 dienos.“

3. Pakeisti 32 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Taryba iki sausio mėnesio 20 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja apie vidutinę metinę biokuro, vidutinę metinę biokuro biržos, vidutinę metinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, ir vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainas.“

4. Pakeisti 32 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

19. Taryba ir savivaldybės šilumos bazinės kainos ar perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo metu patikrina, ar įmonės teisingai skaičiavo šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikė šilumos ir karšto vandens kainas.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 15 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliota institucija ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. rugsėjo 15 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamasi šiuo įstatymu, pakoreguoja šilumos tiekėjų, realizuojančių daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kainos kintamąsias dedamąsias ir pateikia informaciją apie jas savivaldybių taryboms arba Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nustatytu atveju – šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 22 d. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8, 9 dalimis, ir šilumos tiekėjai, vadovaudamiesi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 13 dalimi, taip pat nepriklausomi šilumos gamintojai, vadovaudamiesi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, nustato šilumos kainų dedamąsias. Savivaldybių tarybos pakoreguoja šilumos tiekėjų, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos kainos kintamąsias dedamąsias ir, vadovaudamosi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatomis, nustato šilumos kainų dedamąsias.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_f1ba314138b34b50a8f147c76c910edd_end