RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) maksimalių tarifų nustatymo

 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-61

Rietavas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 29 punktu ir Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo, Rietavo savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. daugiabučių namų šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus be PVM (1 priedas);

1.2. daugiabučių namų šildymo sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus be PVM (2 priedas);

1.3. daugiabučių namų karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus be PVM (3 priedas).

2. Pripažinti netekusiais galios Rietavo savivaldybės tarybos:

2.1. 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-330 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo nustatymo“ 2 ir 3 punktus;

2.2. 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-330 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo nustatymo“ 1 punkto pakeitimo“ 1punktą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

Sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Černeckis