LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-549 2 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gegužės 23 d. Nr. XIV-1968

Vilnius

 

 


 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Pensijų socialinio draudimo įmoka – apdrausto asmens ir (arba) jo draudėjo mokama Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyta pensijų draudimo įmoka.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:

24. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Pensijų kaupimo įstatyme, kituose įstatymuose ir Valstybės duomenų agentūros elektroniniame statistikos terminų žodyne.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) IK apskaičiuojamas kaip septynerių paeiliui einančių metų darbo užmokesčio fondo augimo metinių tempų aritmetinis vidurkis: trejų metų, buvusių iki apskaičiavimo metų, apskaičiavimo metų ir trejų prognozuojamų metų. IK apskaičiuoti naudojami Valstybės duomenų agentūros skelbiami trejų metų, buvusių iki apskaičiavimo metų, darbo užmokesčio fondo augimo duomenys ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka parengtame apskaičiavimo metų Ekonominės raidos scenarijuje skelbiami apskaičiavimo metų ir trejų prognozuojamų metų darbo užmokesčio fondo augimo rodikliai. Šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuotas IK taikomas, jeigu, jį pritaikius, indeksavimo metais planuojamos pensijų socialinio draudimo rūšies išlaidos neviršija planuojamų pensijų socialinio draudimo rūšies įplaukų ir po indeksavimo metų einančiais kalendoriniais metais prognozuojamos pensijų socialinio draudimo išlaidos nepradeda viršyti prognozuojamų pensijų socialinio draudimo rūšies įplaukų;“.

2. Pakeisti 8 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. IK apskaičiavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. IK ir pagal jį indeksuoti bazinės pensijos dydis, apskaitos vieneto vertės dydis ir našlių pensijos bazinis dydis euro cento tikslumu tvirtinami Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymu.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Jeigu Valstybės duomenų agentūros vėliausiai paskelbtas 65 metus sukakusių ir vyresnių asmenų skurdo rizikos lygis yra didesnis negu 25 procentai ir (arba) indeksavimo metais prognozuojamos vidutinės senatvės pensijos santykis su tais metais prognozuojamu vidutiniu neto darbo užmokesčiu yra mažesnis kaip 50 procentų, individualioji pensijos dalis indeksuojama papildomai, prie šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuoto IK pridedant papildomą indeksą, apskaičiuotą taip, kad indeksavimo metais panaudotinos papildomos lėšos individualiajai pensijos daliai indeksuoti neviršytų 75 procentų planuojamo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato, apskaičiuoto taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuotą IK ir atėmus Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatyme nustatytą būtinų kasos apyvartos lėšų sumą. Konkreti papildomų lėšų suma, skiriama individualiajai daliai indeksuoti, nustatoma indeksavimo metais galiojančiame Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatyme.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 2 d.

2. Šis įstatymas taikomas rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2023 metų biudžetas pensijų socialinio draudimo srityje vykdomas pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_d71dcbcec33141ccbc1256ae56470a79_end