LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. A1-259

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.6 ir 8.6.1 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.6 papunkčiu bei įgyvendindamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 papunktį:

1.  T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą (pridedama).

2.  R e k o m e n d u o j u savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI  BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 papunkčio priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2. Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

3. Aprašo nustatyta tvarka, įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

4. Savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, teritoriją, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Aprašo nustatyta tvarka, nustato savivaldybės taryba savo sprendimu, tačiau šią teritoriją turi sudaryti ne mažiau kaip 4 seniūnaitijų teritorijos.

5. Savivaldybėse, kuriose seniūnijų aptarnaujamos teritorijos yra didelės (jose įsteigta daugiau kaip 10 seniūnaitijų), savivaldybės taryba savo sprendimu gali padalyti seniūnijų aptarnaujamą teritoriją į mažesnes teritorijas, kurias sudaro ne mažiau kaip 4 seniūnaitijų teritorijos.

6. Išplėstinė seniūnaičių sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje savivaldybės teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas Aprašo nustatyta tvarka, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, nusprendžia, kuri seniūnijų teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os) (toliau kartu – organizacija) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą, vykdo projekto (-ų) įgyvendinimo stebėseną.

7. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ

 

8. Išplėstinė seniūnaičių sueiga sudaroma iš atitinkamos seniūnijos seniūnaičių (gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktų atstovų) ir atitinkamos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų, kurie turi sprendimo priėmimo teisę. Tais atvejais, kai seniūnijos savivaldybėje neįsteigtos arba savivaldybės teritorija nepriskirta seniūnijoms, meras savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius, nustato, kokių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių seniūnaičiai ir toje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai sudaro išplėstinę seniūnaičių sueigą.

Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai, kurių pasiūlymai įtraukiami į išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio protokolą.

Išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimo, sprendimų priėmimo, svarstymo ir priėmimo tvarka nustatoma savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, tarybos sprendimu tvirtinamuose išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatuose.

9. Išplėstinė seniūnaičių sueiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinamas (vadovaujantis Aprašo 24 punktu) Savivaldybės priemonei įgyvendinti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo ir jį įformina protokolu. Išplėstinė seniūnaičių sueiga per 2 darbo dienas po įvykusios sueigos protokolinį sprendimą pateikia savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam atsakingam (-iems) už Priemonę savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), dirbančiam (-iems) pagal darbo sutartį (toliau kartu – atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai), viešai paskelbti savivaldybės ir, esant galimybei, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje ir skelbimo lentose, kad organizacijos kviečiamos teikti paraiškas, nurodant paraiškų teikimo tvarką, kurią parengia atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Skelbime turi būti nurodytas paraiškų priėmimo galutinis terminas, vieta, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas pasiteirauti (kontaktinis asmuo), galimi pareiškėjai, finansuotinos veiklos, paraiškos forma, dokumentai, kuriuos reikia pateikti (priedai), ir kita reikalinga informacija (reikalavimai) pareiškėjams.

10. Pareiškėjai pagal nustatytą formą (Aprašo 3 priedas) užpildytą paraišką pateikia savivaldybės administracijai. Užregistruotos paraiškos perduodamos atsakingam valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), kuris (-ie) per 3 darbo dienas nuo paraiškų gavimo dienos gautas paraiškas registruoja ir įvertina, ar:

10.1. paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;

10.2. paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas;

10.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai (reikiamas jų egzempliorių skaičius);

10.4. paraiškos ir kartu su paraiškomis pateikti dokumentai tvarkingai susegti.

11. Atsakingas (-i) valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai) užregistruotas paraiškas ir informaciją apie pareiškėjų atitiktį Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytiems kriterijams  perduoda vertinti atitinkamai išplėstinei seniūnaičių sueigai.

12. Išplėstinė seniūnaičių sueiga vertina, ar:

12.1. numatomos vykdyti veiklos atitinka išplėstinių seniūnaičių sueigų nustatytas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas;

12.2. neviršytas paraiškai nustatytas maksimalus lėšų limitas;

12.3. tinkamai numatytos lėšos projektui administruoti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

12.4. numatomos lėšos atitinka planuojamas įgyvendinti veiklas;

12.5. projektą vykdantys asmenys turi pakankamą kompetenciją įgyvendinti projektą;

12.6. įgyvendinant projektą dalyvauja savanoriai.

13. Vertinant paraiškas, prioritetas teikiamas:

13.1. bendruomeninių organizacijų projektams;

13.2. organizacijų partneryste grįstoms veikloms;

13.3. projektams, į kurių veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai.

14. Lėšos skiriamos tam (tiems) projektui (-ams), kuris (-ie) surinko daugiausia išplėstinės seniūnaičių sueigos narių, dalyvavusių posėdyje, balsų ir kuriems užteko savivaldybės skirtų lėšų Priemonei įgyvendinti.

15. Prieš vertindami paraiškas, išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų atranka susijusios informacijos, taip pat nešališkumo deklaracijas (Aprašo 4 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo, jei išplėstinės seniūnaičių sueigos narys turi svarstyti organizacijos, kurios narys jis yra, paraišką.

16. Išplėstinės seniūnaičių sueigos darbo forma yra posėdžiai, kurie laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė sueigos narių.

17. Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvertina paraiškas ir atviru balsavimu, sueigoje dalyvaujančių sueigos narių balsų dauguma, atrenka paraišką (-as), kurioje (-iose) planuojamos veiklos geriausiai atitinka gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko balsas.

18. Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškos (-ų) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami atsakingam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), kuris (-ie) juos per 3 darbo dienas nuo sprendimų dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškos (-ų) gavimo dienos viešai paskelbia savivaldybės ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse ir skelbimų lentose.

19. Skundus dėl galimai pažeistos pateiktos (-ų) paraiškos (-ų) vertinimo ir (ar) atrankos procedūros nagrinėja savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, administracija, kuriai buvo teikta paraiška.  Institucijų sprendimai, veiksmai ir neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Su organizacija (-omis) (Projektų vykdytojais), kurių paraiškose planuojamos veiklos, išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone, labiausiai atitinka gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, savivaldybės administracijos direktorius pasirašo Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutartį (-is) (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis).

21. Visi Išplėstinės seniūnaičių sueigos priimti sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas ir sekretorius. Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiai yra atviri.

22. Savivaldybių institucijos negali keisti išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, susijusių su Priemonės įgyvendinimu.

 

III SKYRIUS

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS

 

23. Priemonė įgyvendinama savivaldybėse, kurios dalyvauja įgyvendinant Priemonę. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos įgyvendinti Priemonę skiriamos savivaldybių administracijoms pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktus duomenis apie asmenų, mokančių gyventojų pajamų mokestį, skaičių savivaldybėse: 2017 m. – už 2013–2015 mokestinius metus, 2018 m. – už 2014–2016 mokestinius metus, 2019 m. – už 2015–2017 mokestinius metus.

Lėšos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirstomos Aprašo 3, 4, 5 punktuose nurodytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, atsižvelgiant į jose gyvenančių asmenų skaičių. Apie sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas, savivaldybės administracija raštu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos informuoja seniūnijas, o kur nėra seniūnijų – išplėstines seniūnaičių sueigas.     

Savivaldybių administracijos, atsižvelgdamos į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-jų) darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą.

24. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo savivaldybėje pavyzdiniu aprašu (Aprašo 1 priedas) (toliau – Pavyzdinis aprašas), 2017 m. ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) pranešimo apie Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, o prireikus 2018 ir 2019 m. – iki einamųjų metų sausio 31 d., patvirtina ar, esant reikalui, pakeičia patvirtintus Savivaldybių tvarkos aprašus, kuriuose turi būti nurodoma:

24.1. teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę yra skiriamas finansavimas;

24.2. lėšų nustatytoms teritorijoms skirstymo kriterijai;

24.3. išplėstinės seniūnaičių sueigos sudarymo ir veiklos principai įgyvendinant Priemonę;

24.4. atsakingo valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų), seniūnų ar kitų už Priemonės įgyvendinimą savivaldybėje atsakingų subjektų funkcijos įgyvendinant Priemonę;

24.5. reikalavimai paraiškoms, jų pateikimo savivaldybės administracijai, Projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo su savivaldybės administracija ir atsiskaitymo už projekto įgyvendinimą tvarka;

24.6. išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, įgyvendintų projektų viešinimo tvarka;

24.7. kita svarbi informacija.

25. Savivaldybių administracijos:

25.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustato skiriamų lėšų sumą Aprašo 3, 4, 5 punktuose numatytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, atsižvelgdamos į jose gyvenančių asmenų skaičių, taip pat nustato skiriamų lėšų sumą projektui (-ams) įgyvendinti ir apie tai raštu informuoja seniūnijas, o kur seniūnijos nesteigiamos – išplėstines seniūnaičių sueigas;

25.2. kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) sudaro Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis);

25.3. Aprašo 24 punkte nustatytu laiku parengia (patikslina) Savivaldybės tvarkos aprašą ir per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo pateikia jį Socialinių paslaugų priežiūros departamentui;

25.4. parengia Projekto įgyvendinimo sutarties formą ir jos priedus, projekto įgyvendinimo ataskaitų formas;

25.5. paskiria atsakingą (-us) valstybės tarnautoją (-us) ar darbuotoją (-us);

25.6. paveda seniūnams padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas, konsultuoti projektų vykdytojus, padėti užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną;

25.7. paveda seniūnaičių išplėstinėms sueigoms įgyvendinti Pavyzdinio aprašo (Aprašo 1 priedas) II skyriuje numatytas nuostatas;

25.8. esant poreikiui konsultuojasi su Ministerija dėl Savivaldybių tvarkos aprašų ir jų pakeitimo projektų;

25.9. konsultuoja išplėstines seniūnaičių sueigas, paraiškų rengėjus ir projektų vykdytojus, renka ir registruoja paraiškas, sudaro Projekto įgyvendinimo sutartis su organizacijomis, kiekvieną ketvirtį perveda jiems lėšas projektui (-ams) įgyvendinti, esant būtinybei, tikslina projekto (-ų) įgyvendinimo sąmatą (-as) su projektų vykdytojais, kiekvieną ketvirtį renka projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas;

25.10. viešina išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtus sprendimus ir įgyvendintus projektus savivaldybių ir, esant galimybei, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse, skelbimų lentose, vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną;

25.11. atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dėl Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo Sutartyje nustatyta tvarka;

25.12. atsako už informacijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, jų pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

25.13. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, kurios yra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių;

25.14. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis Sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

25.15. nepanaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

25.16. ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

25.17. už valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams metams, iki kitų metų sausio 5 d. (įskaitytinai) perveda į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį ir grąžinamą sumą;

25.18. saugo įregistruotas paraiškas;

25.19. dalyvauja Ministerijos rengiamoje metinėje konferencijoje Priemonės rezultatams aptarti.

26. Ministerija:

26.1. per 20 darbo dienų nuo Aprašo įsigaliojimo dienos, o 2018 ir 2019 metais – ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d. raštu informuoja savivaldybių administracijas apie joms skirtas valstybės biudžeto lėšas;

26.2. konsultuoja savivaldybių administracijas dėl Savivaldybių tvarkos aprašų projektų;

26.3. teikia metodinę pagalbą, susijusią su Priemonės įgyvendinimu, savivaldybės administracijai, dalyvauja savivaldybių administracijų organizuojamuose pasitarimuose, skirtuose Priemonės įgyvendinimui aptarti ir tobulinti;

26.4. kasmet rengia konferenciją Priemonės įgyvendinimo rezultatams aptarti.

27. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas:

27.1. rengia Sutarčių projektus ir per 10 darbo dienų nuo savivaldybių tarybų patvirtintų (patikslintų) Savivaldybių tvarkos aprašų pateikimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui sudaro Sutartis su savivaldybių administracijomis;

27.2. Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas kiekvieną ketvirtį perveda savivaldybių administracijoms Sutartyje nustatyta tvarka;

27.3. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Priemonės įgyvendinimą, kontroliuoja jos įgyvendinimą, valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą, vertina Priemonės įgyvendinimą bei valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia Ministerijai Priemonės įvykdymo ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir kitą reikalingą informaciją;

27.4. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

28. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba:

28.1. dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas ir tvirtinamas Savivaldybės tvarkos aprašo projektas, teikia savo pasiūlymus dėl Savivaldybės tvarkos aprašo projekto tobulinimo;

28.2. dalyvauja išplėstinėse seniūnaičių sueigose, susipažįsta su įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) rezultatais.

29. Projektą vykdyti atrinkta (-os) organizacija (-os):

29.1. su savivaldybės administracija sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyvendina projektą ir kiekvieną ketvirtį teikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas (veiklos ir lėšų panaudojimo);

29.2. prieš teikdama savivaldybės administracijai galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas, numatytas Projekto įgyvendinimo sutartyse su organizacijomis, pristato išplėstinei seniūnaičių sueigai projekto (-ų) įgyvendinimo rezultatus;

29.3 atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

29.4. pirkdama (-os) prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

29.5. Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka viešina informaciją apie vykdomas veiklas savo, esant galimybei – seniūnijų internetiniuose tinklapiuose, skelbimo lentose;

29.6. gautas projektui įgyvendinti lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje ir vadovaujasi racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principu;

29.7. raštu informuoja savivaldybės administraciją ir atitinkamos teritorijos išplėstinę seniūnaičių sueigą, kad projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba panaikinamos, ir iki šiame papunktyje nurodyto pranešimo pateikimo dienos savivaldybės administracijai pateikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie projekto įgyvendinimą, grąžina projektui įgyvendinti gautas nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas;

29.8. lėšas naudoja tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai;

29.9. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto už Priemonės lėšas, savininkė. Šis turtas naudojamas viešiesiems gyvenamosios vietovės bendruomenių poreikiams tenkinti.

 

IV SKYRIUS

VEIKLŲ FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

30. Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

30.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

30.2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

30.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);

30.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

30.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

30.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

31. Finansuojant projektus tinkamomis išlaidomis laikomos:

31.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. projektui įgyvendinti  skirtų lėšų):

31.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

31.1.2. asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

31.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

31.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

31.2.1. projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

31.2.2. biuro patalpų nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

31.2.3. ryšio paslaugų (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto) išlaidos;

31.2.4. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;

31.2.5. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms, teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų sutartis ar autorines sutartis, jei šias paslaugas teikia asmenys, įgiję atitinkamos srities išsilavinimą (renginių organizavimo, ekspertų ar lektorių paslaugos), įsigyti (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);

31.2.6. tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinama veikla reikalingoms prekėms ir priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti;

31.2.7. transporto išlaikymo ir kelionių išlaidos (degalai, automobilio be vairuotojo nuoma, kelionės bilietai);

31.2.8. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

31.2.9. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms ir paslaugoms įsigyti;

31.2.10. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą mokesčiai;

31.2.11. ilgalaikiam turtui, kurio vertė 500 eurų ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Aprašo 30.6 papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų;

31.3. išlaidos darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą, turėtų sudaryti iki 50 proc. projektui skirtų lėšų.

32. Projektų vykdytojai valstybės biudžeto lėšų negali naudoti:

32.1. įsiskolinimams dengti;

32.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

32.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

32.4. kelionėms į užsienį;

32.5. veikloms, kurios:

32.5.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

32.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

32.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

32.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

33. Visos projektų įgyvendinamos veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

34. Valstybės biudžeto lėšos, pervestos savivaldybėms Priemonei įgyvendinti, turi būti laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje.

35. Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai.

36. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas nutraukia Sutartį, sustabdo lėšų pervedimą ir inicijuoja pervestų lėšų susigrąžinimą (išieškojimą), kai:

36.1. nustato, kad skirtos lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

36.2. nustato esminių Sutarties pažeidimų.

37. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

37.1. įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų, kurioms išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymu finansavimas skirtas iš Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų;

37.2. dalyvaujančių įgyvendinant Priemonę savivaldybių, seniūnijų ir bendruomeninių organizacijų skaičius.

 

__________________

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

1 priedas

 

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo SAVIVALDYBĖJE PAVYZDINIS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo (nurodyti savivaldybės pavadinimą) savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) aprašas (toliau – Savivaldybės aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2. Savivaldybės aprašas parengtas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1- 259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).  

3. Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo. 

4. Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka, yra (apibrėžti teritoriją vadovautis atitinkamai Aprašo 3, 4, 5 punktais).

5. Savivaldybės apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir Apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ

 

6. Savivaldybėje sudaroma (-os) (nurodomas sudaromų išplėstinių seniūnaičių sueigų skaičius, jų pavadinimai) išplėstinė (-ės) seniūnaičių sueiga (-os), kuri (-ios) priima sprendimą dėl Savivaldybės aprašo 4 punkte apibrėžtoje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri (-ios) Savivaldybės aprašo 4 punkte apibrėžtoje teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninį organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os) (toliau kartu – organizacija) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą, vykdo projekto (-ų) įgyvendinimo stebėseną.

7. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti Savivaldybės aprašo 4 punkte nurodytoje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai, kurių pasiūlymai įtraukiami į išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio protokolą.

8. Išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimo, sprendimų priėmimo, svarstymo ir priėmimo tvarka nustatoma Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamuose išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatuose.

9. Išplėstinė seniūnaičių sueiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl savivaldybės Priemonei įgyvendinti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo ir jį įformina protokolu. Išplėstinė seniūnaičių sueiga per 2 darbo dienas po įvykusios sueigos protokolinį sprendimą pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam (-iems) atsakingam (-iems) už Priemonę Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), dirbančiam (-iems) pagal darbo sutartį (toliau kartu – atsakingas valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai), viešai paskelbti Savivaldybės ir, esant galimybei, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje ir skelbimo lentose, kad organizacijos kviečiamos teikti paraiškas, nurodydama paraiškų teikimo tvarką, kurią parengia atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Skelbime turi būti nurodytas paraiškų priėmimo galutinis terminas, vieta, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto numeris pasiteirauti (kontaktinis asmuo (-ys), galimi pareiškėjai, finansuotinos veiklos, paraiškos forma, dokumentai, kuriuos reikia pateikti (priedai), ir kita reikalinga informacija (reikalavimai) pareiškėjams.

10. Pareiškėjai pagal nustatytą formą (Aprašo 3 priedas) užpildytą paraišką pateikia Savivaldybės administracijai. Užregistruotos paraiškos perduodamos atsakingam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), kuris (-ie) per 3 darbo dienas nuo paraiškų gavimo dienos gautas paraiškas registruoja ir įvertina, ar:

10.1. paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;

10.2. paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas;

10.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai (reikiamas jų egzempliorių skaičius);

10.4. paraiškos ir kartu su paraiškomis pateikti dokumentai tvarkingai susegti.

11. Atsakingas (-i) valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai) perduoda užregistruotas paraiškas ir informaciją apie pareiškėjų atitiktį Savivaldybės aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytiems kriterijams vertinti atitinkamai išplėstinei seniūnaičių sueigai.

12. Išplėstinė seniūnaičių sueiga vertina, ar:

12.1. numatomos vykdyti veiklos atitinka išplėstinių seniūnaičių sueigų nustatytas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas;

12.2. neviršytas paraiškai nustatytas maksimalus lėšų limitas;

12.3. tinkamai numatytos lėšos projektui administruoti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

12.4. numatomos lėšos atitinka planuojamas įgyvendinti veiklas;

12.5. projektą vykdantys asmenys turi pakankamą kompetenciją įgyvendinti projektą;

12.6. įgyvendinant projektą dalyvauja savanoriai.

13. Vertinant paraiškas, prioritetas teikiamas:

13.1. bendruomeninių organizacijų projektams;

13.2. organizacijų partneryste grįstoms veikloms;

13.3. projektams, į kurių veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai.

14. Lėšos skiriamos tam (tiems) projektui (-ams), kuris (-ie) surinko daugiausia išplėstinės seniūnaičių sueigos narių, dalyvavusių posėdyje, balsų ir kuriems užteko savivaldybės skirtų lėšų Priemonei įgyvendinti.

15. Prieš vertindami paraiškas, išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų atranka susijusios informacijos, taip pat nešališkumo deklaracijas (Aprašo 4 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo, jei išplėstinės seniūnaičių sueigos narys turi svarstyti organizacijos, kurios narys jis yra, paraišką.

16. Išplėstinės seniūnaičių sueigos darbo forma yra posėdžiai, kurie laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė sueigos narių.

17. Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvertina paraiškas ir atviru balsavimu, sueigoje dalyvaujančių sueigos narių balsų dauguma, atrenka paraišką (-as), kurioje (-iose) planuojamos veiklos geriausiai atitinka gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko balsas.

18. Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškos (-ų) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami atsakingam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), kuris (-ie) juos per 3 darbo dienas nuo sprendimų dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškos (-ų) gavimo dienos paskelbia viešai Savivaldybės ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse, skelbimų lentose.

19. Skundus dėl galimai pažeistos pateiktos (-ų) paraiškos (-ų) vertinimo ir atrankos procedūros nagrinėja Savivaldybės administracija. Institucijų sprendimai, veiksmai ir neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Su organizacija (-omis) (Projektų vykdytojais), kurių paraiškose planuojamos veiklos, išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone, geriausiai atitinka gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutartį (-is) (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis).

21. Visi išplėstinės seniūnaičių sueigos priimti sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas ir sekretorius. Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiai yra atviri.

22. Savivaldybių institucijos negali keisti išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, susijusių su Priemonės įgyvendinimu.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS, NAUDOJIMAS, STEBĖSENA IR KONTROLĖ

 

23. Savivaldybei Priemonei įgyvendinti skirtos lėšos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirstomos Savivaldybės aprašo 4 punkte nurodytos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, atsižvelgiant į jose gyvenančių asmenų skaičių. Apie sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas, Savivaldybės administracija raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos informuoja seniūnijas, o kur nėra seniūnijų – išplėstines seniūnaičių sueigas.

Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų) darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą.

24. Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

24.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

24.2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

24.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei  reikšmingų leidinių leidyba);

24.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

24.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

24.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

25. Finansuojant projektus, tinkamomis išlaidomis laikomos:

25.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. projektui įgyvendinti  skirtų lėšų):

25.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

25.1.2. asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

25.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

25.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

25.2.1. projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

25.2.2. biuro patalpų nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

25.2.3. ryšio paslaugų (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto) išlaidos;

25.2.4. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;

25.2.5. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms, teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų sutartis ar autorines sutartis, jei šias paslaugas teikia asmenys, įgiję atitinkamos srities išsilavinimą (renginių organizavimo, ekspertų ar lektorių paslaugos), įsigyti (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);

25.2.6. tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinama veikla reikalingoms prekėms ir priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti;

25.2.7. transporto išlaikymo ir kelionių išlaidos (degalai, automobilio be vairuotojo nuoma, kelionės bilietai);

25.2.8. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

25.2.9. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms ir paslaugoms įsigyti;

25.2.10. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą mokesčiai;

25.2.11. ilgalaikiam turtui, kurio vertė 500 eurų ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Savivaldybės aprašo 24.6 papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų;

25.3. išlaidos darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą, turėtų sudaryti iki 50 proc. projektui skirtų lėšų.

26. Lėšos negali būti naudojamos:

26.1. įsiskolinimams dengti;

26.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

26.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

26.4. kelionėms į užsienį;

26.5. veikloms, kurios:

26.5.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

26.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

26.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

26.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

27. Visos projektų veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

28. Valstybės biudžeto lėšos, pervestos Savivaldybei Priemonei įgyvendinti, turi būti laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje. Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai.

29. Savivaldybės administracija:

29.1. kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) sudaro Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis);

29.2. Aprašo 24 punkte nustatytu laiku parengia (patikslina) Savivaldybės tvarkos aprašą ir per 10 darbo dienų nuo tada, kai Savivaldybės taryba patvirtina Savivaldybės tvarkos aprašą, pateikia jį Socialinių paslaugų priežiūros departamentui;

29.3. parengia Projekto įgyvendinimo sutarties formą ir jos priedus, projekto įgyvendinimo ataskaitų formas;

29.4. paskiria atsakingą (-us) valstybės tarnautoją (-us) ar darbuotoją (-us);

29.5. paveda seniūnams padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas, konsultuoti projektų vykdytojus, padėti užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną;

29.6. paveda seniūnaičių išplėstinėms sueigoms įgyvendinti Savivaldybės aprašo II skyriuje numatytas nuostatas;

29.7. esant poreikiui konsultuojasi su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) dėl Savivaldybių tvarkos aprašų ir jų pakeitimo projektų;

29.8. konsultuoja išplėstines seniūnaičių sueigas, paraiškų rengėjus ir projektų vykdytojus, renka ir registruoja paraiškas, sudaro Projekto įgyvendinimo sutartis su organizacijomis, kiekvieną ketvirtį perveda jiems lėšas projektui (-ams) įgyvendinti, esant būtinybei, tikslina projekto (-ų) įgyvendinimo sąmatą (-as) su projektų vykdytojais, kiekvieną ketvirtį renka projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas;

29.9. viešina išplėstinės seniūnaičių sueigos primtus sprendimus ir įgyvendintus projektus Savivaldybės ir, esant galimybei, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse, skelbimų lentose, vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną;

29.10. atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dėl Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo Sutartyje nustatyta tvarka;

29.11. atsako už informacijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

29.12. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, kurios yra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių;

29.13. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

29.14. nepanaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

29.15. ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

29.16. už valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams metams, iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai), perveda į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį ir grąžinamą sumą;

29.17. saugo įregistruotas paraiškas;

29.18. dalyvauja Ministerijos rengiamoje metinėje konferencijoje Priemonės rezultatams aptarti.

30. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba:

30.1. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas ir tvirtinamas Savivaldybės aprašo projektas, teikia savo pasiūlymus dėl Savivaldybės aprašo projekto tobulinimo;

30.2. dalyvauja išplėstinėse seniūnaičių sueigose, susipažįsta su įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) rezultatais.

31. Projektą vykdyti atrinkta (-os) organizacija (-os):

31.1. su Savivaldybės administracija sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyvendina projektą ir kiekvieną ketvirtį teikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas (veiklos ir lėšų panaudojimo);

31.2. prieš teikdama Savivaldybės administracijai galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas, numatytas Projekto įgyvendinimo sutartyse su organizacijomis, pristato išplėstinei seniūnaičių sueigai projekto (-ų) įgyvendinimo rezultatus;

31.3 atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

31.4. pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

31.5. Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka viešina informaciją apie vykdomas veiklas savo, esant galimybei – seniūnijų internetiniuose tinklapiuose, skelbimo lentose;

31.6. gautas projektui įgyvendinti lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje ir vadovaujasi racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principu;

31.7. raštu informuoja Savivaldybės administraciją ir atitinkamos teritorijos išplėstinę seniūnaičių sueigą, kad projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba panaikinamos, ir iki šiame papunktyje nurodyto pranešimo pateikimo dienos Savivaldybės administracijai pateikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie projekto įgyvendinimą, grąžina projekto įgyvendinimui gautas nepanaudotas ar ne pagal paskirtį panaudotas lėšas;

31.8. lėšas naudoja tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai;

31.9. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto už Priemonės lėšas, savininkė. Šis turtas naudojamas viešiesiems gyvenamosios vietovės bendruomenių poreikiams tenkinti.

32. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

32.1. įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų, kurioms išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymu finansavimas skirtas iš Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų;

32.2. įgyvendinant Priemonę dalyvaujančių seniūnijų ir bendruomeninių organizacijų skaičius.

__________________

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

2 priedas

 

(Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pavyzdinė forma)

 

NEVYRIAUYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 20172019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE‘‘ PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTŲ valstybės biudžeto lėšų NAUDOJIMO SUTARTIS

 

20___ m. ___________________ d. Nr. __________

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 20 punktu ir 25.9 papunkčiu bei išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu, įformintu 20__ m. ________________d. posėdžio protokolu Nr. ____, ______________________ savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės

administracija), atstovaujama ________________________________________, veikiančio

(pareigos, vardas, pavardė)

(-ios) pagal _____________________, ir ________________________ (toliau – Projekto

                      (atstovavimo teisinis pagrindas)             (projekto vykdytojo pavadinimas)

vykdytojas), atstovaujamas________________, veikiančio (-ios) pagal__________________,

(pareigos, vardas, pavardė) (atstovavimo teisinis pagrindas)

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektui

_________________________(toliau – Projektas) įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų

        (projekto pavadinimas)

naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).             

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Savivaldybės administracija Sutartimi įsipareigoja pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą į Projekto vykdytojo banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą Projekto vykdytojo Projektui 20__ metais įgyvendinti, o Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti šias lėšas, atsiskaityti už jų panaudojimą Sutartyje nustatyta tvarka ir įgyvendinti Projekte numatytas veiklas.                    

2. Projekto vykdytojui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma – ______Eur (eurų), paskirstyta ketvirčiais pagal išlaidų straipsnius 20__ metų išlaidų sąmatoje (toliau – Išlaidų sąmata), pridedamoje prie Sutarties.    

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Sutartimi Savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą pagal Išlaidų sąmatą į Projekto vykdytojo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje šia tvarka:

3.1.1. 2017 metais per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3.1.2. 2018 ir 2019 metais:

3.1.2.1. I ketvirčiui – per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3.1.2.2. II, III ir IV ketvirčiams per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties 5.7 papunktyje nurodytų praėjusio ketvirčio ataskaitų pateikimo dienos;

3.2. teikti Projekto vykdytojui visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu, kad būtų tinkamai vykdomi Projekto vykdytojo pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai;

3.3. atsiradus pagrįstų įtarimų, kad Projekto vykdytojas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir (arba) pažeidžia teisės aktus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, apie tai raštu informuoti Projekto vykdytoją ir sustabdyti Sutarties vykdymą iki tol, kol išnyks netinkamo įsipareigojimų vykdymo aplinkybės. Šiuo atveju Savivaldybės administracija nustato Projekto vykdytojui protingą terminą pažeidimams pašalinti ir sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, o Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, privalo raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus. Savivaldybės administracija, įvertinusi iš Projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei Projekto vykdytojas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, neinformuoja Savivaldybės administracijos, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir įsipareigojimus, Savivaldybės administracija vienašališkai nutraukia Sutartį jos IV skyriuje nustatyta tvarka ir terminais ir apie tai informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą.

4. Savivaldybės administracija turi teisę:

4.1. tikrinti, ar finansavimą Projektui įgyvendinti gavęs Projekto vykdytojas laikosi Sutartyje nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, prireikus atlikti Projekto įgyvendinimo ir Projekto vykdytojui pervestų tikslinių valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimą ir apie patikrinimo rezultatus informuoti išplėstinę seniūnaičių sueigą;

4.2. reikalauti, kad Projekto vykdytojas per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą pateiktų dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.3. reikalauti, kad Projekto vykdytojas patikslintų Sutarties 5.7 papunktyje nurodytas ataskaitas, nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti;

4.4. Savivaldybės administracija turi teisę skaičiuoti Projekto vykdytojui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurią neįvykdomi įsipareigojimai, bet ne daugiau nei Sutarties suma. Šiuos delspinigius Projekto vykdytojas turi pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą per 5 darbo dienas nuo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

4.5. išieškoti iš Projekto vykdytojo netinkamai panaudotas lėšas, įskaitant išlaidas, patirtas

dėl Projekto vykdytojo netinkamo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo.

5. Vykdytojas įsipareigoja:

5.1. gautas valstybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal tikslinę paskirtį Sutartyje nustatyta tvarka, vadovaudamasis Išlaidų sąmata;

5.2. Projekto išlaidas tiesiogiai susieti su Projekte numatytomis įgyvendinti veiklomis, užtikrinti, kad tinkamos Projekto išlaidos būtinos Projektui vykdyti, būtų pagrįstos Projekto įgyvendinimo eiga, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne ankščiau kaip nuo Sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

5.3. suderinti su Savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo perdavimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

5.4. atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais reglamentuojančiais teisės aktais. Projekto vykdytojas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

5.5. raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie einamąjį ketvirtį nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir jas naudoti kito ketvirčio tų pačių straipsnių išlaidoms;

5.6. norėdamas patikslinti Išlaidų sąmatą, Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą ir lyginamąjį tikslinamos Išlaidų sąmatos projektą. Prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą teikti tik dėl nepatirtų išlaidų, išskyrus tinkamų išlaidų sumažėjimo atvejus. Prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą teikti Savivaldybės administracijai vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami;

5.7. atsiskaityti Savivaldybės administracijai už gautas valstybės biudžeto lėšas ir veiklą, kuriai finansuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 dienos Savivaldybės administracijai pateikti ketvirtines išlaidų sąmatos ataskaitas ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo bei patirtų sąnaudų ketvirtines ataskaitas pagal Savivaldybės administracijos patvirtintą formą, išlaidas nurodant eurais ir euro centais, taip pat metinę Projekto veiklos ataskaitą. Prie metinės (galutinės Projekto įgyvendinimo) veiklos ataskaitos gali būti pridedama turima su Projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga;

5.8. įgyvendinti Projektą atsižvelgiant į šį kriterijų – įgyvendintų bendruomeninės veiklos stiprinimo veiklų ir dalyvių juose skaičius;

5.9. įgyvendinti Projektą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

5.10. raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie aplinkybes, dėl kurių nebegalima vykdyti Sutarties arba kurios trukdo ar gali trukdyti tinkamai įgyvendinti Sutartį;

5.11. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, jei yra vykdoma ar numatoma vykdyti Projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus ir informaciją, pagrindžiančią, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis Projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti Projekto veiklas;

5.12. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad Projekte numatytų veiklų vykdymas nutraukiamas, sustabdomas ar panaikinamas. Gavusi tokį pranešimą, Savivaldybės administracija sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą Projektui. Projekto vykdytojui pašalinus šiame papunktyje nurodytas priežastis, atnaujinus veiklą ir apie tai pranešus Savivaldybės administracijai, sustabdytas lėšų pervedimas atnaujinamas;

5.13. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos atstovams patikrinti, kaip vykdant Sutartį naudojamos valstybės biudžeto lėšos, ir pateikti visus prašomus dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, būdu ir forma;

5.14. grąžinti Savivaldybės administracijai Projekto vykdytojo disponuojamose sąskaitose esamas, Sutarčiai vykdyti ir Projektui įgyvendinti skirtas ir nepanaudotas ar netikslingai panaudotas valstybės biudžeto lėšas ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir (arba) priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės kvalifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

5.15. už banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir (arba) priemonės kodą, grąžinamą sumą;

5.16. atsakyti už informacijos ir pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų teisės aktų reikalavimus atitinkantį buhalterinės apskaitos tvarkymą ir valstybės biudžeto lėšų praradimą dėl jų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos neįvertinimo;

5.17. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės atsiradusius Projekto vykdymo trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

5.18. viešinti vykdomą Projektą, nurodant Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

6. Vykdydamas Sutartį, Projekto vykdytojas turi teisę:

6.1. inicijuoti gautų valstybės biudžeto lėšų perskirstymą Sutarties 5.6 papunktyje ir Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka;

6.2. atsisakyti finansavimo ir inicijuoti Sutarties nutraukimą, laikydamasis Sutarties IV skyriuje nustatytos tvarkos.

7. Visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija ir pranešimai siunčiami adresais, nurodytais Sutarties rekvizituose. Šalys privalo informuoti viena kitą raštu apie Sutarties rekvizitų pakeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rekvizitų pakeitimo. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius tai kitai šaliai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų ar lėšų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

 

III. SUTARTIES PAKEITIMO SĄLYGOS

 

8. Sutartis keičiama Sutarties Šalims pasirašant papildomą susitarimą, kai keičiasi Sutarties vykdymo sąlygos. Atsiradus nurodytoms aplinkybėms, Projekto vykdytojas privalo Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo pasirašomas arba Projekto vykdytojui pateikiamas motyvuotas atsisakymas pakeisti Sutartį per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pakeisti Sutartį gavimo dienos.

 

IV. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

9. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, Šalių susitarimu, Šalims pasirašant susitarimą, ar vienašališkai, kai viena Sutarties Šalis raštu įspėja kitą Šalį dėl Sutarties nutraukimo ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

10. Savivaldybės administracija, Projekto vykdytoją informavusi Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka, vienašališkai nutraukia Sutartį ir įpareigoja Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, kai Projekto vykdytojas netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti:

10.1. Projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

10.2. nesuderinęs su Savivaldybės administracija, perduoda Projekto įgyvendinimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

10.3. nepateikia Savivaldybės administracijai Sutarties 5.7 papunktyje nurodytų ataskaitų arba per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

10.4. nesudaro sąlygų Savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir Sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti Projekto vykdymo stebėseną.

11. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti Savivaldybės administracijos nutraukti Sutartį, jeigu:

11.1. baigiasi Projekto vykdytojo steigimo dokumentuose nurodytas veiklos terminas, kuriam Projekto vykdytojas buvo įsteigtas;

11.2. kai Projekto vykdytojui iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, jog sutartiniai įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai;

11.3. Projekto vykdytojas nevykdo ar negalės vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl kitų priežasčių.

12. Norėdamas nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti Savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą nutraukti Sutartį. Kartu su prašymu nutraukti Sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti Sutarties 5.7 papunktyje nurodytas jau panaudotų lėšų ataskaitas (toliau – panaudotų lėšų ataskaitos). Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas iki Sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas vykdant Sutartį gautas lėšas Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą.

13. Savivaldybės administracija, gavusi Sutarties 12 punkte nurodytą Projekto vykdytojo prašymą nutraukti Sutartį, patikrina panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos ataskaitos nepateiktos, Savivaldybės administracija įvertina Projekto vykdymo rezultatus ir kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus ir (ar) kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, Savivaldybės administracija nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo dienų) jiems pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti Savivaldybės administraciją. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami, Savivaldybės administracija gali imtis Sutarties 3.3, 4.14.5 ir 10.1 papunkčiuose nurodytų veiksmų.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus ir (ar) kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, Savivaldybės administracija, įvertinusi Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja Projekto vykdytoją.

 

V. FORCE MAJEURE

 

14. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

15. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

16. Jei kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, informuoja apie tai kitą Šalį, pateikdama įrodymus, taip pat įrodymus, jog ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, ir pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

17. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu informuoti kitą Šalį apie tai, kad negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų, ir atnaujinti savo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

18. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 (dešimt) darbo dienų terminui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

19. Jeigu Šalis laiku kitos Šalies neinformavo apie tai, kad negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateiktos informacijos.

 

V.   KITOS SĄLYGOS

 

20. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

21. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie pasirašyti abiejų Šalių, patvirtinti Šalių antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti) ir yra laikomi neatsiejama Sutarties dalimi.

22. Sutarties priedai:

22.1. 1 priedas – 20___ metų išlaidų sąmata, ___ lapų;

22.2. 2 priedas – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 20___ m. __________________ mėn. ______d. ketvirtinė ataskaita, ___ lapų.

23. Visi Sutarties Šalių siunčiami dokumentai turi būti patvirtinti Sutarties Šalių įgaliotų asmenų parašais ir antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti).

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

 

Savivaldybės administracija

Projekto vykdytojas

 

Įstaigos pavadinimas:

Juridinio asmens pavadinimas:      

 

Įstaigos adresas:

Juridinio asmens adresas:      

 

 

Juridinio asmens adresas susirašinėti:      

 

Įstaigos kodas:

Juridinio asmens kodas:      

 

A. s.

A. s.      

 

Bankas:

Bankas:      

 

Banko kodas:

Banko kodas:      

 

Tel.:  

Tel.:      

 

Faks.:

Faks.:      

 

El. p.

 

Administracijos direktorius

A. V.

 

…………..............

(vardas, pavardė)

El. p.      

 

Projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos

A. V.

..................................

(vardas, pavardė)

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

3 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

________________________________________________________________

(paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas)

________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, adresas, tel. nr., el. paštas)

 

 

 

___________________ savivaldybės administracijai

 

 

_____ m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraiška

_______________ Nr. __________

(data)

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1. Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1.2. Pareiškėjo teisinė forma

 

 

1.3. Juridinio asmens kodas

 

 

1.4. Įregistravimo Juridinių asmenų registre data

 

 

1.5. Narių skaičius

 

 

1.6. Pareiškėjo vadovas / įgaliotas asmuo

(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

 

1.7. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas

(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

 

1.8. Organizacijos patirtis įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto (išvardinti per pastaruosius trejus metus vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir vykdymo metus)

 

 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

2.1. Projekto pavadinimas

 

 

2.2. Projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais)

 

 

2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta

 

 

2.4. Projekto partneriai, jų kontaktai

 

 

 

3. PROJEKTO APRAŠYMAS

3.1. Esamos padėties aprašymas (problemos įvardijimas, pagrindimas, siūlomi sprendimo būdai)

 

 

3.2. Projekto tikslas ir uždaviniai

 

 

3.3. Trumpas projekto aprašymas

 

 

3.4. Tikslinė projekto grupė, projekto dalyviai, savanorių skaičius

 

 

3.5. Projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms

 

 

3.6. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą

 

 

4. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Planuojama veiklos vykdymo data (trukmė)

Planuojama vykdymo vieta

 

Planuojamos veiklos atsakingas vykdytojas

 

 

Veiklos aprašymas (planuojamas dalyvių / savanorių skaičius, veiklos metodai ir kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DETALI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Mato vieneto pav.

Kiekis

Vieneto kaina,

Eur

Prašoma suma,

Eur

I.

Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. projektui skirtų lėšų)*

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

II.

Projekto įgyvendinimo išlaidos

1.

 

1.1.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

2.

 

2.1.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

IŠ VISO

 

 

*Planuojant išlaidas vadovautis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 30 ir 31 punktais

 

 

6. PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS (priemonės, būdai, mastas)

 

 

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Dokumento pavadinimas

Egz.

skaičius

Lapų skaičius

Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija

 

 

Registracijos pažymėjimo, kopija

 

 

Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija

 

 

Organizacijos narių sąrašas

 

 

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija

 

 

Komerciniai pasiūlymai

 

 

Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai

 

 

 

Pareiškėjo vadovas ar įgaliotas asmuo ________________ ________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

A. V.

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos

stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano

įgyvendinimo 2.3 priemonės

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo aprašo

4 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma)

 

_________________________________________________________

(Išplėstinės seniūnaičių sueigos nario vardas ir pavardė)

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20_____ m. __________________ d.

 

 

Aš, _______________________________,

(vardas ir pavardė)

vertindamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka pateiktus projektus:

1. Pasižadu:

1.1saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant projektus;

1.2man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Pareiškiu, kad man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1projektų duomenys ir turinys;

2.2projektų vertinimo išvados;

2.3projektų vertinimo rezultatų duomenys;

2.4kita informacija, susijusi su projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

3. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu projektą pateikusios organizacijos narys (-ė); dalyvauju projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje; esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinamas, vykdymo procesą; galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

4. Esu perspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai padarytus nuostolius.

 

 

_______________________                   _________________________________

(parašas)                                                                            (vardas ir pavardė)