LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-868

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo ir Stabilumo ir augimo pakto – 2005 m. birželio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1055/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo, – fiskalinę drausmę reglamentuojančias nuostatas, kurias vykdant valdomas valdžios sektoriaus struktūrinis deficitas ir negali būti viršyta didžiausia leistina valdžios sektoriaus išlaidų didėjimo riba, ir į tai, kad fiskalinę drausmę reglamentuojančių nuostatų nesilaikymas keltų riziką ilgalaikiam valdžios sektoriaus finansų ir ekonomikos augimo tvarumui;

įvertindamas tai, kad Lietuva 2016 metais nenukrypo nuo 2015 metais pasiekto vidutinio laikotarpio tikslo (1 procento nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus struktūrinio deficito, o 2017 metais bei likusiais vidutinio laikotarpio metais numatoma nuo jo nenukrypti;

įvertindamas tai, kad 2018 metais bus tęsiama 2017 metais pradėta įgyvendinti struktūrinė darbo rinkos ir socialinės apsaugos reforma (socialinis modelis), kurios kaštai vidutiniu laikotarpiu didins valdžios sektoriaus išlaidas;

įvertindamas naujas mokestines priemones, didinančias mažiausiai uždirbančių valstybės gyventojų gaunamas pajamas ir skatinančias verslą;

atsižvelgdamas į Lietuvos ekonominės raidos tendencijas, projektuojamas vidutiniam laikotarpiui, į šilimo požymių turinčią ekonomikos ciklo fazę, kai būtina vykdyti visuminės paklausos neskatinančią fiskalinę politiką ir iš ciklinio pobūdžio pajamų formuoti valdžios sektoriaus perteklių;

atsižvelgdamas į valstybės išorinės ekonominės aplinkos neapibrėžtumą, kintančią geopolitinę ir saugumo padėtį Europoje ir į tai, kad tokiomis aplinkybėmis neigiama rizika dėl šalies ekonominės raidos scenarijaus išlieka, į poreikį vykdyti narystės NATO ir kitose tarptautinėse organizacijose įsipareigojimus;

įvertindamas tai, kad pagal šio įstatymo, taip pat įstatymų, reglamentuojančių Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų finansinius rodiklius, rengimo metu turimus duomenis formuojami valdžios sektoriaus finansų rodikliai 2018 metais atitinka nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytas fiskalinės drausmės taisykles,

p r i i m a šį įstatymą.

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinamas Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžetas – 9 071 138 tūkst. eurų pajamų (įskaitant 2 303 876 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų), 9 560 309 tūkst. eurų asignavimų (įskaitant 2 101 231 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) išlaidoms ir turtui įsigyti (kartu su Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis asignavimai viršija pajamas 489 171 tūkst. eurų) (1, 2, 3 ir 4 priedai).

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2018 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai ir jų rengimas

1. Šiuo įstatymu patvirtinami šie 2018 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai:

1) gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 82,82 procento, kurią sudaro pastovioji dalis – 78,45 procento, kintamoji dalis – 4,37 procento;

2) kiekvienos savivaldybės biudžetui skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) (7 priedas), pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija faktiškai įplaukusias lėšas iš gyventojų pajamų mokesčio perveda savivaldybei;

3) gyventojų pajamų mokesčio dalys (procentais), reikalingos prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio apskaičiuoti:

a) Vilniaus miesto savivaldybei – 53,78 procento;

b) Kauno miesto savivaldybei – 76,89 procento;

c) Klaipėdos miesto savivaldybei – 86,86 procento;

d) Neringos savivaldybei – 96,19 procento;

e) Visagino savivaldybei – 96,70 procento;

f) visoms kitoms savivaldybėms – 100 procentų;

4) valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams – 781 834 tūkst. eurų (5 priedas);

5) prognozuojamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams – 160 797 tūkst. eurų (6 priedas).

2. Šiuo įstatymu numatomas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriuo savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus (7 priedas).

3. Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybių biudžetai turi būti planuojami, tvirtinami, keičiami ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

 

3 straipsnis. Mokinio krepšelio dydis ir specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti naudojimas

1. Specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšos apskaičiuojamos ir paskirstomos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas:

1) iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. – Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką (mokinio krepšelio dydis – 1 099 eurai);

2) nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką.

2. Savivaldybės specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšų dalį, nurodytą Vyriausybės patvirtintose metodikose, savo nustatyta tvarka naudoja Vyriausybės patvirtintose metodikose numatytoms mokymo reikmėms.

 

4 straipsnis. Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymas ir pervedimas

1. Šio įstatymo 5 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos specialias tikslines dotacijas, nustatytas šio įstatymo 5 priede:

1) per 3 darbo dienas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos paskirsto savivaldybėms ir apie tai joms praneša;

2) perveda savivaldybėms atsižvelgdamos į lėšų poreikį.

2. Šio įstatymo 6 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos prognozuojamas valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas, nurodytas šio įstatymo 6 priede, paskirsto savivaldybėms, apie tai joms praneša ir, atsižvelgdamos į lėšų poreikį, perveda šias dotacijas savivaldybėms. Šio įstatymo 6 priede prognozuojamas valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti Vyriausybė arba šio įstatymo 6 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos paskirsto savivaldybėms ir investicijų projektams, taip pat kitam ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, apie tai šio įstatymo 6 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos praneša savivaldybėms ir, atsižvelgdamos į faktiškai atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, nurodytas valstybės institucijoms ir įstaigoms savivaldybių teikiamose paraiškose, šias dotacijas perveda savivaldybėms.

3. Savivaldybių tarybos arba jų įgalioti savivaldybių administracijų direktoriai, atsižvelgdami į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.

4. Savivaldybės gautas ir nepanaudotas šio įstatymo 5 ir 6 prieduose nurodytas dotacijų sumas grąžina šio įstatymo 5 ir 6 prieduose nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

 

5 straipsnis. Valstybės biudžeto asignavimų perskirstymas, asmeniui keičiant studijų programą

1. Asmeniui, kurio studijos yra valstybės finansuojamos, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir studijų programos keitimo tvarką reglamentuojančių kitų teisės aktų nustatyta tvarka keičiant studijų programą, valstybės biudžeto asignavimų sumos perskirstomos tarp valstybės biudžeto asignavimų valdytojų.

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerija valstybės biudžeto asignavimų sumas perskirsto tarp:

1) valstybinių universitetų, kai asmuo pereina iš vieno valstybinio universiteto į kitą;

2) valstybinių universitetų ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, kai asmuo pereina iš valstybinio universiteto į nevalstybinę aukštąją mokyklą ar atvirkščiai.

3. Švietimo ir mokslo ministerija asignavimų sumas perskirsto tarp kolegijų, kai asmuo pereina iš vienos kolegijos į kitą.

 

6 straipsnis. Įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

2018 metų valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą dydis yra 41 procentas Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio ir sudaro 321,4 euro už vieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį.

 

7 straipsnis. Valstybės biudžeto asignavimai bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai finansuoti

2018 metų valstybės biudžeto asignavimai bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai finansuoti yra 1 procentinis punktas socialinio draudimo įmokos tarifo ir sudaro 133 400 tūkst. eurų.

 

 

8 straipsnis. Papildoma pensijų įmoka iš valstybės biudžeto į pensijų fondus

2018 metų papildoma pensijų įmoka iš valstybės biudžeto į pensijų fondus už dalyvį yra lygi 2 procentams Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio ir sudaro 15,68 euro per mėnesį.

 

9 straipsnis. Įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos asignavimų valdytojų programoms finansuoti

Šiuo įstatymu patvirtinamos 2018 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, pagal asignavimų valdytojus – 714 321 tūkst. eurų (3 priedas).

 

10 straipsnis. Valstybės garantijų ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai

2018 metais valstybės garantijos gali būti teikiamos:

1) už valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2018 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 322 600 tūkst. eurų. Į garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitą neįtraukiama garantijų institucijų įsipareigojimų pagal garantijas dalis, kuri yra pergarantuota finansų institucijų, turinčių aukščiausią kredito reitingą (AAA), suteiktą bent dviejų iš tarptautinių reitingų agentūrų Moody’s, Standard & Poor’s ir Fitch Ratings;

2) dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2018 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 76 700 tūkst. eurų;

3) dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2018 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 85 000 tūkst. eurų, iš jų per 2018 metus prisiimtų naujų įsipareigojimų suma negali viršyti 17 000 tūkst. eurų.

 

11 straipsnis. Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas

2018 metų Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas yra (neigiamas)
-501 114 tūkst. eurų.

 

12 straipsnis. Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų skolinimosi limitai

2018 metais valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybinės profesinio mokymo įstaigos gali pasirašyti paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, suteikiančius teisę skolintis ne daugiau kaip 33 000 tūkst. eurų. 2018 metais valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2018 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus limitas – 18 000 tūkst. eurų. Švietimo ir mokslo ministerija paskirsto šiame straipsnyje nurodytus skolinimosi limitus valstybinėms aukštosioms mokykloms ir valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms savo nustatyta tvarka. Valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybinės profesinio mokymo įstaigos už prisiimtus skolinius įsipareigojimus atsiskaito Švietimo ir mokslo ministerijai jos nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis. Savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai ir įsiskolinimų padengimas

1. Savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:

1) savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų (Vilniaus miesto savivaldybės – 85 procentų) šio įstatymo 7 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų;

2) savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis;

3) savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įsipareigojimų negali viršyti 10 procentų šio įstatymo 7 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.

2. Į skolos ir skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti ir trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir dėl to trūksta apyvartos lėšų.

3. Savivaldybės 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

 

14 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo susikaupusios skolos perkėlimas į valstybės iždą

1. Nuo 2018 m. sausio 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo iki 2017 m. gruodžio 31 d. susikaupusi skola perkeliama į valstybės iždą.

2. Nuo 2018 m. sausio 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

1) prievolės pagal valstybės perskolinamų paskolų sutartis yra pasibaigusios;

2) kaip skolininkės, pareigas ir teises pagal paskolų sutartis, sudarytas su kredito įstaigomis iki 2017 m. gruodžio 31 d., perima Finansų ministerija.

 

15 straipsnis. Vyriausybės ir kitų institucijų teisės vykdant biudžetą

1. Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai suteikiama teisė:

1) paskirstyti pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytas valstybės kapitalo investicijoms skirtas lėšas;

2) paskirstyti Finansų ministerijos vykdomai Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programai skirtus asignavimus, numatytus Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms ir projektams įgyvendinti, pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir (arba) savivaldybes ir 2018 metais leisti juos naudoti iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įgyvendinamiems ir (arba) numatomiems įgyvendinti projektams, programoms ir fondams finansuoti;

3) perskirstyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms (priemonėms), projektams ir fondams valstybės biudžete numatytus Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo asignavimus tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių, atsižvelgiant į programų, projektų ir fondų įgyvendinimo duomenis;

4) perskirstyti pagal sudarytas finansinių priemonių finansavimo sutartis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotų ar finansuojamų finansinių priemonių grįžusias ir (arba) grįšiančias lėšas, įvertinus atitinkamo asignavimų valdytojo pateiktą siūlymą dėl grįžusių ir (arba) grįšiančių lėšų panaudojimo ir atsižvelgiant į tai, kad grįžusios ir (arba) grįšiančios lėšos turi būti naudojamos pagal tas pačias arba kitas finansines priemones, vadovaujantis konkrečiais Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą, nustatytais reikalavimais;

5) paskirstyti asignavimų valdytojams Finansų ministerijos šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytiems tikslams pasiskolintas lėšas;

6) perskirstyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos asignavimus turtui įsigyti, išskyrus asignavimus investicijų projektams, ir juos naudoti išlaidoms, išskyrus darbo užmokestį, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant reikiamas prekes, paslaugas ar darbus pajėgoms, kurios atvyksta dalyvauti tarptautinėse operacijose, tarptautinėse karinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose arba vyksta tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją (toliau – priimančiosios šalies parama);

7) perskirstyti valstybės biudžeto asignavimus tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių pagal priimtus teisės aktus dėl biudžetinių įstaigų pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo, funkcijų konsolidavimo, funkcijų perdavimo arba biudžetinės įstaigos savininko teisių ir pareigų perdavimo, taip pat tarp valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir savivaldybių;

8) Teisėjų tarybos teikimu ne dažiau kaip du kartus per metus perskirstyti valstybės biudžeto asignavimus, numatytus šio įstatymo 4 priede, tarp teismų, atsižvelgiant į teismų programų įgyvendinimo duomenis;

9) perskirstyti Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų programų (toliau – veiksmų programos) projektų sugrąžintas į valstybės biudžetą Europos Sąjungos fondų lėšas, kurios, įvertinus Europos Komisijos priimtus sprendimus dėl galutinio likučio išmokėjimo, nemažina iš Europos Komisijos pagal veiksmų programas gautinų Europos Sąjungos fondų lėšų, ir panaudoti jas veiksmų programose numatytoms priemonėms finansuoti.

2. Valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms šio įstatymo 5 ir 6 prieduose, suteikiama teisė perskirstyti specialias tikslines dotacijas tarp savivaldybių ir tarp specialių tikslinių dotacijų, nurodytų šio įstatymo 5 ir 6 prieduose, esant papildomų lėšų poreikiui ar sutaupytoms lėšoms, – dotacijas atitinkamai didinti ar mažinti.

3. Finansų ministerijai suteikiama teisė:

1) skolintis valstybės vardu, kai yra poreikis ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 11 ir 22 straipsnių nuostatos: su valstybės skola susijusioms išlaidoms apmokėti; priemonėms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, bendrai finansuoti ir su šių priemonių įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti; nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą; nenumatytoms išlaidoms dėl einamaisiais biudžetiniais metais paskelbto referendumo ir (arba) pirmalaikių, naujų ar pakartotinių rinkimų; nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su užsienio valstybių svarbių asmenų vizitais Lietuvoje; Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su Europos Sąjungos politikos įgyvendinimu, vykdyti, įskaitant rezervinių lėšų sukaupimą ir (arba) paskolinimą, kaip tai numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, Europos Sąjungos institucijų ar organizacijų sprendimuose ir (arba) su tuo susijusiose sutartyse ar susitarimuose; Europos Sąjungos teisės aktais numatytai nacionalinei paramai žemės ūkio subjektams; valstybės paramai teikti įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus; išlaidoms, susijusioms su atstovavimu Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) užsienio ginčų sprendimo institucijose, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinių išvadų dėl jų sprendimų apskundimo parengimą, teisinių išvadų dėl sprendimų apskundimo gavimą ir atstovavimą Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) atliekant kitus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos (Vyriausybės) interesų gynimu, apmokėti; arbitražų ar teismų sprendimams, kuriais priteistos sumos iš Lietuvos valstybės, vykdyti; kredito unijų sistemos struktūrinei reformai įgyvendinti, kad centrinės kredito unijos, remdamosi konsoliduota būkle, vykdytų centrinių kredito unijų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus nuosavų lėšų (kapitalo) reikalavimus;

2) leisti įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, gautos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos laikinai laisvas lėšas grąžintinai naudoti valstybės biudžeto reikmėms ir valstybės skoliniams įsipareigojimams vykdyti, užtikrinant, kad programų asignavimų dalis, kurią sudaro Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama, įmokėtos biudžetinių įstaigų pajamos, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, iš valstybės biudžeto būtų finansuojamos laiku;

3) kompensuoti nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidas iš šiam tikslui Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų ir įmokėtą, bet nepanaudotą Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų dalį, skirtą šiam tikslui, naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas;

4) kompensuoti nustatyta tvarka 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatorių ir kitų susijusių institucijų atstovų komandiruočių į patirties mainų renginius, kurių organizavimą remia atsakingos šalių donorių institucijos, išlaidas iš šiam tikslui Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų;

5) perimti nuo 2018 m. sausio 1 d. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kaip skolininkės, pareigas ir teises pagal paskolų sutartis, sudarytas su kredito įstaigomis iki 2017 m. gruodžio 31 d.;

6) pasirašyti dokumentus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, reikalingus Valstybinio socialinio draudimo fondo iki 2017 m. gruodžio 31 d. susikaupusiai skolai perkelti į valstybės iždą;

7) pervesti Vilniaus miesto savivaldybei Finansų ministerijos asignavimuose numatytus 18 600 tūkst. eurų vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį;

8) paskirstyti tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms lėšas, numatytas Finansų ministerijos asignavimuose tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms, atsižvelgiant į tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų kanonus ir statutus ir Lietuvos statistikos departamento paskelbtą tikinčiųjų skaičių.

4. Švietimo ir mokslo ministerijai suteikiama teisė:

1) paskirstyti pagal aukštąsias mokyklas Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas studentų, 2018 metais priimamų studijuoti pagal pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių studijų programas, studijų ir kitoms išlaidoms;

2) Vyriausybės nustatyta tvarka paskirstyti savivaldybėms Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas mokinių, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, mokymo reikmėms tenkinti ir perskirstyti specialią tikslinę dotaciją mokymo reikmėms finansuoti tarp savivaldybių, taip pat tarp savivaldybių ir Švietimo ir mokslo ministerijos ir atvirkščiai;

3) paskirstyti pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas, teikiančias bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir profesinio ugdymo programas, Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir profesinio ugdymo mokytojų, auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų skaičiaus optimizavimu, apmokėti;

4) paskirstyti neformaliajam vaikų švietimui skirtas lėšas savivaldybėms, kurias savivaldybės perskirsto neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, išskyrus atvejus, kai neformaliojo vaikų švietimo teikėja yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą;

5) paskirstyti pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas, teikiančias bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir profesinio ugdymo programas, Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti;

6) paskirstyti pagal savivaldybes Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti;

7) paskirstyti pagal valstybines mokslo ir studijų institucijas Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas šių institucijų tinklo optimizavimui įgyvendinti ir kitoms priemonėms, susijusioms su mokslo ir studijų kokybės, dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimu.

5. Krašto apsaugos ministerijai, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė:

1) perskirstyti asignavimus išlaidoms ir juos naudoti turtui įsigyti ir investicijų projektams, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant priimančiosios šalies paramą;

2) perskirstyti asignavimus turtui įsigyti ir juos naudoti investicijų projektams, taip pat perskirstyti asignavimus investicijų projektams ir juos naudoti turtui įsigyti, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant priimančiosios šalies paramą;

3) naudoti paliekamus 3 mėnesių išlaidų dydžio pereinamuosius 2017 metų lėšų likučius, esančius tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas;

4) naudoti 2017 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, ginklų ir karinės įrangos bei karinių atsargų įsigijimo, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas toms sutartims vykdyti;

5) naudoti neliečiamoms atsargoms kaupti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas 2017 metais nepanaudotus valstybės biudžeto asignavimus, jeigu dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 22 straipsnio nuostatos.

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai suteikiama teisė įgalioti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą vykdyti lėšų susigrąžinimą pagal įgyvendintas asignavimų valdytojo programas, kuriose buvo numatytos lėšos 2000–2006 metų Sanglaudos fondo projektams.

7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai suteikiama teisė:

1) įgalioti Transporto investicijų direkciją vykdyti lėšų susigrąžinimą pagal įgyvendintas asignavimų valdytojo programas, kuriose buvo numatytos lėšos 2000–2006 metų Sanglaudos fondo projektams;

2) įgalioti Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos vykdyti pagal 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“ ir pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ įgyvendintų projektų lėšų susigrąžinimą;

3) skirti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 50 000 tūkst. eurų programai „Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo kelių atkarpoms, jungiančioms asfaltuotus kelių ruožus“, 27 129 tūkst. eurų transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtrai ir 10 000 tūkst. eurų valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė rekonstravimui ir estakados šio kelio užliejamajame ruože naujos statybos techninio darbo projekto parengimui, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti, netaikant Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytų procentinių dydžių.

8. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai suteikiama teisė teikti dotacijas užsienio subjektams užsienio lietuvių, jų bendruomenių, organizacijų ir įstaigų kultūros, švietimo veiklai finansuoti ir infrastruktūrai gerinti, tautiniam tapatumui išsaugoti, lietuvių kultūrai puoselėti ir pristatyti pasauliui, bendruomeniškumui stiprinti, prisidėti užtikrinant lietuvių kultūrai reikšmingo paveldo užsienyje priežiūrą, įsitraukimo į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir kitai veiklai finansuoti iš Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų.

9. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai suteikiama teisė skirti lėšas investuotojams, vykdant įsipareigojimus, nustatytus investicijų sutartyse, sudarytose vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punktu, iš Ūkio ministerijos asignavimuose tam tikslui numatytų lėšų.

10. Užsienio reikalų ministerijai, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė naudoti paliekamus vieno mėnesio išlaidų dydžio pereinamuosius 2017 metų lėšų likučius, esančius Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, specialiųjų misijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

11. Asignavimų valdytojams, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų viršplanines įmokas į biudžetą naudoti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

 

16 straipsnis. Asignavimų valdytojo teisė prisiimti įsipareigojimus naudoti biudžeto lėšas

1. Susisiekimo ministerija AB „Lietuvos geležinkeliai“ keleivių vežimo nuostoliams padengti gali naudoti lėšų sumą, kuri neviršija 2018 metais AB „Lietuvos geležinkeliai“ į valstybės biudžetą įmokėtos dividendų sumos.

2. Aplinkos ministerija 2018 metų mokėjimams iš Klimato kaitos specialiosios programos gali naudoti 2018 metais ir (arba) ankstesniais metais į valstybės biudžetą įmokėtų lėšų bendrą sumą, kuri negali viršyti 2018 metais į valstybės biudžetą įmokėtų programos pajamų sumos. Lėšas, viršijančias nurodytą leistiną mokėjimams sumą, Aplinkos ministerija gali naudoti papildomai suderinusi su Finansų ministerija ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 11 ir 22 straipsnių nuostatos.

3. Aplinkos ministerija 2018 metų mokėjimams iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos gali naudoti 1 000 tūkst. eurų mažesnę sumą, negu 2018 metais į valstybės biudžetą įmokėta lėšų šiai programai finansuoti.

 

17 straipsnis. Valstybės investicijų 2018–2020 metų programos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama Valstybės investicijų 2018–2020 metų programa (8 priedas).

 

18 straipsnis. Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2018 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmata (9 priedas).

 

19 straipsnis. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2018 metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmata (10 priedas).

 

20 straipsnis. Garantinio fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2018 metų Garantinio fondo lėšų sąmata (11 priedas).

 

21 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2018 metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata (12 priedas).

 

22 straipsnis. Vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus balanso rodiklio užduotys

1. Nustatomas ne blogesnis negu 0,6 procento BVP 2018 metų valdžios sektoriaus balanso rodiklis.

2. Vidutiniu laikotarpiu bus siekiama perteklinio valdžios sektoriaus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

 

Tūkst. Eur

Pajamos

Iš viso

PAJAMOS

6 697 409

MOKESČIAI

6 165 270

Pajamų ir pelno mokesčiai

1 010 519

Gyventojų pajamų mokestis

312 103

Pelno mokestis

698 416

Turto mokesčiai

2 600

Nekilnojamojo turto mokestis

2 600

Prekių ir paslaugų mokesčiai

5 055 151

Pridėtinės vertės mokestis

3 539 791

Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

26 400

Akcizai

1 452 185

Loterijų ir lošimų mokestis

16 100

Transporto priemonių mokesčiai

14 503

Mokesčiai už aplinkos teršimą

6 172

Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

97 000

 

KITOS PAJAMOS

532 139

Turto pajamos

264 231

Palūkanos už paskolas

6 217

Palūkanos už indėlius, depozitus ir vertybinius popierius

217

Lietuvos banko pelno įmokos

11 500

Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos

222 111

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

7 447

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

13 750

Angliavandenilių išteklių mokestis

2 989

Pajamos už prekes ir paslaugas

211 968

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

4 098

Konsulinis mokestis

25 352

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

91 208

Žyminis mokestis

8 507

Rinkliavos

35 226

Kitos pajamos

47 577

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

45 320

Kitos neišvardytos pajamos

10 620

 

Tūkst. Eur

Pajamos

Iš viso

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS

69 853

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

65 018

Žemės realizavimo pajamos

23 011

Kitas materialusis ir nematerialusis turtas

42 007

Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimas / grįžusios finansinės investicijos)

4 835

Kitos gautinos sumos

4 835

IŠ VISO

6 767 262

 

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

2 303 876

 

IŠ VISO

9 071 138

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI,

SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS

INSTITUCIJOS

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

5 406

5 162

2 731

244

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

30 550

29 542

17 477

1 008

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

7 907

7 907

694

0

iš jų: asignavimai politinėms partijoms

5 502

5 502

0

0

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

1 116

1 108

754

8

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

9 180

9 025

6 190

155

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

867

797

244

70

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

2 279

2 152

1 268

127

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

189

189

116

0

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

648

648

453

0

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

358

358

239

0

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

724

700

464

24

Nacionalinė sveikatos taryba

60

60

45

0

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

504

504

329

0

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

402

402

272

0

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

276

266

187

10

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

14 108

13 946

4 746

162

iš jų: kompensacijai už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą

3 620

3 620

0

0

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

3 050

2 996

1 700

54

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1 882

1 871

1 251

11

Etninės kultūros globos taryba

213

213

126

0

Viešųjų pirkimų tarnyba

3 158

2 950

1 412

208

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

38 491

32 351

15 217

6 140

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

10 280

9 734

6 604

546

II. MINISTERIJOS

Aplinkos ministerija

276 432

275 028

30 518

1 404

Energetikos ministerija

162 049

162 014

2 961

35

Finansų ministerija

1 315 503

1 238 040

73 556

77 463

iš jų:

Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti

95 686

95 686

0

0

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas

1 448

1 448

0

0

Lietuvos Respublikos įnašas į Europos stabilumo mechanizmą

65 440

0

0

65 440

Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms

1 201

1 201

0

0

Krašto apsaugos ministerija

873 025

495 825

183 669

377 200

Kultūros ministerija

168 268

161 779

32 909

6 489

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1 432 986

1 429 168

63 947

3 818

Susisiekimo ministerija

776 104

571 778

15 032

204 326

Sveikatos apsaugos ministerija

691 252

672 769

36 384

18 483

Švietimo ir mokslo ministerija

1 056 528

1 047 497

102 066

9 031

Teisingumo ministerija

93 951

88 742

48 801

5 209

Ūkio ministerija

214 017

212 613

12 503

1 404

Užsienio reikalų ministerija

83 981

79 632

17 225

4 349

Vidaus reikalų ministerija

445 127

428 503

128 420

16 624

Žemės ūkio ministerija

1 053 828

1 049 902

33 478

3 926

III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ

INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

Lietuvos statistikos departamentas

9 261

8 390

5 426

871

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

6 084

6 079

4 015

5

Lietuvos nacionalinis muziejus

5 151

4 072

2 603

1 079

Lietuvos dailės muziejus

5 483

5 443

3 365

40

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

5 812

2 469

1 570

3 343

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

12 238

10 038

6 005

2 200

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

4 414

2 823

1 772

1 591

Nacionalinis Kauno dramos teatras

1 980

1 980

1 291

0

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

4 763

4 713

2 770

50

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

11 575

2 848

1 450

8 727

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

2 741

2 741

81

0

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

38 841

31 941

8 400

6 900

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

9 353

7 978

4 080

1 375

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

978

978

217

0

SVEIKATOS APSAUGOS  MINISTRO

VALDYMO SRITIS

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

750

750

523

0

ŠVIETIMO IR MOKSLO  MINISTRO

VALDYMO SRITIS

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

35 622

31 771

3 144

3 851

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO

SRITIS

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

1 111

1 107

531

4

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO

SRITIS

Valstybės tarnybos departamentas

1 259

1 254

767

5

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

227 918

220 465

137 833

7 453

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO

SRITIS

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

28 475

28 068

14 057

407

IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS

IR ĮSTAIGOS

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

2 132

2 132

1 474

0

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

31 520

31 125

22 314

395

Nacionalinė teismų administracija

8 551

6 161

1 143

2 390

Teismai

74 095

74 040

52 741

55

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

2 540

2 314

1 204

226

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

140

140

68

0

Lietuvos administracinių ginčų komisija

1 494

1 494

944

0

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

476

466

307

10

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

8 430

5 868

3 311

2 562

V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO

ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

Vilniaus universitetas

54 521

54 321

0

200

iš jų: valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklai užtikrinti

2 590

2 390

0

200

Vytauto Didžiojo universitetas

10 816

10 816

0

0

Kauno technologijos universitetas

28 679

28 338

0

341

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

21 229

21 029

0

200

Klaipėdos universitetas

6 532

6 532

0

0

Aleksandro Stulginskio universitetas

6 197

5 897

0

300

Mykolo Romerio universitetas

5 304

5 084

0

220

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

25 184

24 784

0

400

Vilniaus dailės akademija

6 467

6 167

0

300

Lietuvos edukologijos universitetas

4 853

4 853

0

0

Lietuvos sporto universitetas

2 609

2 609

0

0

Šiaulių universitetas

3 206

3 206

0

0

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

5 672

5 672

0

0

Lietuvos energetikos institutas

3 702

3 672

2 414

30

Nacionalinis vėžio institutas

3 775

1 034

567

2 741

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

884

884

611

0

Lietuvos istorijos institutas

1 620

1 620

1 113

0

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

1 213

1 213

832

0

Lietuvių kalbos institutas

1 078

1 078

755

0

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

491

481

332

10

Lietuvos teisės institutas

386

386

282

0

Lietuvos socialinių tyrimų centras

655

655

434

0

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

1 215

1 205

792

10

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

7 544

6 884

4 042

660

Gamtos tyrimų centras

4 321

4 271

2 559

50

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

10 966

10 866

4 984

100

Lietuvos mokslų akademija

4 099

2 895

1 840

1 204

Lietuvos mokslo taryba

18 913

18 908

1 395

5

Kauno kunigų seminarija

133

133

0

0

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

46

46

0

0

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

113

113

0

0

IŠ VISO:

9 560 309

8 771 471

1 150 346

788 838

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

3 priedas

 

2018 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS IR KITOS LĖŠOS, ĮSTATYMAIS, NUTARIMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI, PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų

valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

iš viso

iš jų: pagal įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

2

2

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

90

90

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

100

100

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

724

724

724

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

12

12

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

3 050

3 050

3 050

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

35

35

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

5

5

Aplinkos ministerija

54 484

52 500

1 984

Energetikos ministerija

200

200

Finansų ministerija

98 570

95 686

2 884

Krašto apsaugos ministerija

403

403

Kultūros ministerija

26 865

17 109

9 756

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

23 655

2 375

21 280

Susisiekimo ministerija

442 750

440 625

2 125

Sveikatos apsaugos ministerija

6 990

2 691

4 299

Švietimo ir mokslo ministerija

9 189

9 189

Teisingumo ministerija

1 915

250

1 665

Ūkio ministerija

1 636

1 071

565

Užsienio reikalų ministerija

14

14

Vidaus reikalų ministerija

7 853

7 853

Žemės ūkio ministerija

872

89

783

Lietuvos statistikos departamentas

20

20

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

178

178

Lietuvos nacionalinis muziejus

300

300

Lietuvos dailės muziejus

330

330

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

72

72

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

1 600

1 600

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

463

463

Nacionalinis Kauno dramos teatras

521

521

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

600

600

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

280

280

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

524

524

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

9 054

6 619

2 435

Valstybės tarnybos departamentas

2

2

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

343

343

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2 500

2 500

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

6

6

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

22

22

Nacionalinė teismų administracija

31

31

Teismai

83

83

iš jų:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

5

5

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

1

1

Lietuvos apeliacinis teismas

13

13

Vilniaus apygardos teismas

3

3

Kauno apygardos teismas

1

1

Klaipėdos apygardos teismas

7

7

Šiaulių apygardos teismas

1

1

Panevėžio apygardos teismas

1

1

Vilniaus miesto apylinkės teismas

7

7

Kauno apylinkės teismas

8

8

Klaipėdos apylinkės teismas

3

3

Šiaulių apylinkės teismas

1

1

Panevėžio apylinkės teismas

2

2

Alytaus apylinkės teismas

2

2

Marijampolės apylinkės teismas

3

3

Tauragės apylinkės teismas

2

2

Telšių apylinkės teismas

1

1

Utenos apylinkės teismas

1

1

Vilniaus regiono apylinkės teismas

4

4

Vilniaus apygardos administracinis teismas

15

15

Regionų apygardos administracinis teismas

2

2

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

200

200

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

7 171

7 171

7 164

Lietuvos energetikos institutas

1 150

1 150

Nacionalinis vėžio institutas

390

390

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

15

15

Lietuvos istorijos institutas

23

23

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

30

30

Lietuvių kalbos institutas

29

29

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

43

43

Lietuvos teisės institutas

15

15

Lietuvos socialinių tyrimų centras

29

29

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

200

200

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

3 849

3 849

Gamtos tyrimų centras

800

800

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

4 000

4 000

Lietuvos mokslų akademija

29

29

Lietuvos mokslo taryba

5

5

IŠ VISO

714 321

619 015

95 306

10 938

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

4 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI TEISMAMS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

4 379

4 376

3 212

3

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

2 434

2 432

1 764

2

Lietuvos apeliacinis teismas

3 798

3 796

2 782

2

Vilniaus apygardos teismas

5 399

5 393

3 944

6

Kauno apygardos teismas

4 058

4 056

2 938

2

Klaipėdos apygardos teismas

2 524

2 516

1 851

8

Šiaulių apygardos teismas

1 997

1 996

1 462

1

Panevėžio apygardos teismas

1 820

1 819

1 337

1

Vilniaus miesto apylinkės teismas

8 215

8 212

5 803

3

Kauno apylinkės teismas

7 077

7 074

5 014

3

Klaipėdos apylinkės teismas

3 390

3 385

2 425

5

Šiaulių apylinkės teismas

4 557

4 555

3 022

2

Panevėžio apylinkės teismas

3 489

3 487

2 460

2

Alytaus apylinkės teismas

2 674

2 673

1 869

1

Marijampolės apylinkės teismas

2 409

2 408

1 693

1

Plungės apylinkės teismas

1 562

1 561

1 096

1

Tauragės apylinkės teismas

1 715

1 714

1 211

1

Telšių apylinkės teismas

1 640

1 639

1 166

1

Utenos apylinkės teismas

2 477

2 476

1 757

1

Vilniaus regiono apylinkės teismas

3 600

3 598

2 407

2

Vilniaus apygardos administracinis teismas

2 392

2 386

1 743

6

Regionų apygardos administracinis teismas

2 489

2 488

1 785

1

IŠ VISO

74 095

74 040

52 741

55

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

5 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Dotacijos paskirties pavadinimas

Iš viso

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti

35

Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerija

59

iš jų:

piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti

30

valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti

29

 

Lietuvos Respublikos

 

krašto apsaugos ministerija

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą

564

Lietuvos Respublikos

kultūros ministerija

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

556

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

90 124

iš jų:

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

14 763

būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti

802

socialinei paramai mokiniams

22 147

socialinėms paslaugoms

37 515

vaikų ir jaunimo teisių apsaugai

4 334

savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti

7 760

pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

2 803

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

 

10 666

iš jų:

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

10 425

neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

241

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministerija

 

630 619

iš jų:

mokymo reikmėms finansuoti

610 698

savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

19 921

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

 

3 214

iš jų:

civilinės būklės aktams registruoti

1 976

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

533

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti

47

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

658

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerija

 

 

24 426

 

iš jų:

 

 

civilinei saugai

1 413

 

priešgaisrinei saugai

23 013

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerija

 

20 085

iš jų:

savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti

109

žemės ūkio funkcijoms atlikti

8 285

valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti

11 491

 

savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti

200

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

1 486

IŠ VISO

 

781 834

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

6 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ PROGNOZUOJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Dotacijos paskirties pavadinimas

Iš viso

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

2 865

iš jų:

atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai

1 115

miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti

100

 

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

1 650

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 

9 317

iš jų:

piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti

2 317

pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų nuosavam indėliui užtikrinti

700

 

pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų infrastruktūros projektų nuosavam indėliui užtikrinti

6 300

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

10 959

 

 

iš jų:

 

 

Vilniaus miesto savivaldybei – kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialui Lukiškių aikštėje pastatyti

500

 

 

Vilniaus miesto savivaldybei – Vingio parko estradai sutvarkyti

 

242

 

 

Trakų rajono savivaldybei – pastatų, į kuriuos turi būti perkelti Užutrakio buvusio dvaro ansamblio teritorijoje esančiuose pastatuose įsikūrę gyventojai, statybos darbams

 

178

 

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

 

10 039

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

 

313

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

 

iš jų:

 

104 128

 

savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

103 928

iš jų:

einamiesiems tikslams finansuoti

42 513

 

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

61 415

viešajai įstaigai „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo objekto, priežiūrai užtikrinti

200

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

 

iš jų:

 

1 600

 

Varėnos rajono savivaldybei – netinkamam naudoti turtui griauti

50

 

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

1 550

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

 

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

 

15 875

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

infrastruktūros, skirtos investicijoms pritraukti, plėtrai savivaldybėse

 

2 830

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

 

2 939

 

iš jų:

 

 

privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms

 

59

 

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

 

2 880

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

 

9 971

IŠ VISO:

160 797

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

7 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SKIRIAMOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALYS (PROCENTAIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tūkst. Eur

Savivaldybės pavadinimas

Prognozuojamos gauti pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius

iš jų

 

gyventojų pajamų mokestis

iš jo naudojamos sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) apskaičiuoti

finansiniams ištekliams papildyti

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui nuosekliai įgyvendinti

minimaliajai mėnesinei algai padidinti

pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

valstybės tarnautojams
20 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis

piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti

nevalstybinės katalikiškosios Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos ūkio lėšoms finansuoti

pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti

savivaldybių biudžetų prognozuojamų pajamų mažėjimui kompensuoti

Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto

341 282

289 218

 

2 635

1 350

1 543

427

 

 

1 074

 

19,220

Alytaus miesto

32 310

30 534

2 904

209

114

873

25

 

 

178

 

2,029

Birštono

5 260

5 133

2 630

81

33

 

9

 

 

43

 

0,341

Druskininkų

11 574

10 676

441

148

64

 

9

 

 

66

 

0,709

Kauno miesto

180 834

159 784

 

1 621

636

 

307

 

 

958

 

10,618

Klaipėdos miesto

99 418

88 201

 

987

466

921

100

 

 

496

 

5,861

Marijampolės

29 476

26 594

 

371

199

475

25

 

 

167

 

1,767

Neringos

6 170

5 641

 

59

13

 

16

 

 

42

50

0,375

Palangos miesto

13 217

10 154

355

170

94

 

33

 

 

84

 

0,675

Panevėžio miesto

52 503

47 216

 

660

351

 

43

 

-270

288

 

3,138

Šiaulių miesto

61 128

56 065

 

631

299

751

101

 

 

297

 

3,726

Visagino

15 087

14 916

2 437

220

141

 

29

 

 

86

 

0,991

Akmenės rajono

13 354

12 692

4 207

186

60

 

13

-1 508

 

88

 

0,844

Alytaus rajono

13 376

12 900

282

141

53

 

40

 

 

49

 

0,857

Anykščių rajono

15 181

14 436

1 970

191

75

 

13

 

 

94

 

0,959

Biržų rajono

13 627

12 767

157

193

136

 

27

 

 

82

 

0,849

Ignalinos rajono

10 040

9 592

1 208

157

70

 

7

 

 

67

 

0,637

Jonavos rajono

25 204

24 349

2 571

257

151

 

17

 

 

125

 

1,618

Joniškio rajono

13 001

11 795

883

170

87

 

12

 

 

75

 

0,784

Jurbarko rajono

14 622

13 904

712

186

142

 

13

 

 

80

 

0,924

Kaišiadorių rajono

16 644

14 625

511

207

98

 

48

 

 

95

 

0,972

Kauno rajono

45 582

43 301

 

455

259

 

32

 

 

198

 

2,877

Kėdainių rajono

25 321

23 508

 

357

216

 

17

 

 

143

 

1,562

Kelmės rajono

16 343

15 794

2 074

195

87

 

24

 

 

108

 

1,050

Klaipėdos rajono

27 781

25 551

 

382

183

 

44

 

 

172

 

1,698

Kretingos rajono

19 156

17 837

 

239

115

 

28

 

 

111

 

1,185

Kupiškio rajono

9 851

9 296

642

131

70

 

1

 

 

61

 

0,618

Lazdijų rajono

11 155

10 749

1 062

101

84

 

12

 

 

47

 

0,714

Mažeikių rajono

29 953

28 115

709

458

253

 

71

 

 

204

 

1,868

Molėtų rajono

10 093

9 715

427

140

64

 

15

 

 

65

 

0,646

Pakruojo rajono

11 746

10 612

635

187

112

 

12

 

 

71

 

0,705

Panevėžio rajono

18 871

18 032

150

293

162

 

16

-265

 

114

 

1,198

Pasvalio rajono

13 899

12 778

440

217

95

 

13

 

 

86

 

0,849

Plungės rajono

17 760

16 840

 

234

109

 

14

 

 

120

 

1,119

Prienų rajono

13 730

12 951

256

196

77

 

21

 

 

94

 

0,861

Radviliškio rajono

20 282

19 113

1 935

314

165

 

17

-613

 

112

 

1,270

Raseinių rajono

17 003

15 998

1 112

178

87

 

41

-756

 

91

 

1,063

Rokiškio rajono

16 498

15 643

638

259

145

 

21

 

 

106

 

1,040

Skuodo rajono

9 994

9 481

714

120

64

 

13

 

 

61

 

0,630

Šakių rajono

15 251

14 116

 

256

144

 

16

 

 

94

 

0,938

Šalčininkų rajono

16 927

16 406

952

264

205

 

23

 

 

83

 

1,090

Šiaulių rajono

20 687

19 519

 

266

203

 

32

 

 

107

 

1,297

Šilalės rajono

13 092

12 608

1 055

207

131

 

11

-291

 

73

 

0,838

Šilutės rajono

21 210

20 455

 

268

179

 

64

 

 

112

 

1,359

Širvintų rajono

8 426

7 944

 

123

77

 

12

 

 

53

 

0,528

Švenčionių rajono

12 970

12 043

 

162

64

 

31

 

 

72

 

0,800

Tauragės rajono

20 414

19 136

 

238

104

 

48

 

 

106

 

1,272

Telšių rajono

21 938

21 221

559

290

171

 

28

 

 

127

 

1,410

Trakų rajono

18 079

16 976

 

251

112

 

19

 

 

91

 

1,128

Ukmergės rajono

19 075

17 751

754

234

149

 

16

 

 

106

 

1,180

Utenos rajono

19 828

18 635

337

314

142

 

16

 

 

133

 

1,238

Varėnos rajono

12 784

12 390

924

169

90

 

15

 

 

89

 

0,823

Vilkaviškio rajono

19 989

18 973

1 082

251

122

53

29

 

 

111

 

1,261

Vilniaus rajono

50 447

46 892

 

621

418

 

49

 

 

193

 

3,116

Zarasų rajono

10 314

9 957

1 510

118

67

 

11

 

 

62

 

0,662

Elektrėnų

14 919

13 431

 

194

90

 

24

 

 

88

 

0,893

Kalvarijos

5 828

5 664

486

78

30

 

13

 

 

37

 

0,377

Kazlų Rūdos

5 983

5 647

 

66

40

 

9

 

 

33

 

0,375

Pagėgių

5 002

4 543

104

93

47

 

19

 

 

34

 

0,302

Rietavo

4 200

4 007

72

64

44

 

9

 

 

27

 

0,266

IŠ VISO

1 655 689

1 504 820

39 897

18 463

9 608

4 616

2 220

-3 433

-270

8 329

50

100

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

8 priedas

 

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2018–2020 METŲ PROGRAMA

(PAGAL INVESTAVIMO SRITIS)

 

Lietuvos Respublikos valstybės remiamų programų investicijų projektams įgyvendinti 2018–2020 metams planuojamos šios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos:

 

 

 

 

Tūkst. Eur

Sritis

2018

metams

2019

metams

2020

metams

Valstybės valdymas

20 057

21 119

22 556

Krašto apsauga

149 934

92 446

51 548

Viešoji tvarka

6 423

6 788

6 813

Švietimas

61 940

189 835

229 141

Sveikatos apsauga

66 085

53 841

50 571

Socialinė apsauga

13 659

20 168

26 131

Aplinkos apsauga

110 161

199 229

133 500

Kultūra

68 796

83 127

72 398

Žemės ūkis

33 595

19 777

21 700

Visuomenės apsauga

119 160

150 679

138 386

Transportas ir ryšiai

406 219

428 592

661 371

Kita veikla

29 301

44 084

40 522

IŠ VISO

1 085 330

1 309 685

1 454 637

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

9 priedas

 

2018 METŲ REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d.

188 808

2.

Įplaukos 2018 metais

95 686

2.1.

50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, įstatymų nustatyta tvarka privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus

1 250

2.2.

50 procentų gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą dividendų

89 700

2.3.

50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus viešo aukciono būdu įstatymų nustatyta tvarka valstybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus

3 738

2.4.

50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus

998

3.

Išlaidos 2018 metais

946

iš jų:

Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo išlaidos

946

4.

Lėšos, kurios gali būti naudojamos valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai) iki 2020 m. gruodžio 31 d.

280 000*

5.

Numatomas lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d. (1 + 2 – 3)

283 548

* Iš šios sumos 183 808 tūkst. eurų pagal 2017 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, 2018 metais naudojami grąžintinai iki 2018 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

10 priedas

 

2018 METŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d.

430

2.

Įplaukos 2018 metais:

 

2.1.

Lėšos, gautos už valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą

2 570

Iš viso įplaukų

2 570

3.

Išlaidos 2018 metais:

 

3.1.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo techniniams projektams įgyvendinti

219

3.2.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės sustabdytų blokų priežiūrai ir fizinei saugai užtikrinti

2 704

3.3.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimo išlaidoms padengti

70

3.4.

Kitos išlaidos*

7

Iš viso išlaidų

3 000

4.

Numatomas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d.

0

 

* Mokėjimo pavedimų užsienio valiuta išlaidos, komisinis mokestis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniams popieriams įsigyti ir saugoti, valiutos keitimo paslaugų išlaidos, Vyriausybės vertybinių popierių nominaliosios vertės ir pirkimo kainos skirtumas, palūkanų išlaidos ir kitos išlaidos.

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

11 priedas

 

2018 METŲ GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d.

46 900

2.

Įplaukos

 

2.1.

Darbdavių įmokos

20 700

2.2.

Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti

1 000

3.

Iš viso įplaukų

21 700

4.

Bendra įplaukų ir likučio suma

68 600

5.

Išlaidos

 

5.1.

Išmokos darbuotojams

8 500

5.2.

Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas

60

5.3.

Garantinio fondo administravimo išlaidos

332

5.4.

Laikinai laisvų Garantinio fondo lėšų investavimo išlaidos

50

6.

Iš viso išlaidų

8 942

7.

Numatomas lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d.

59 658

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

12 priedas

 

2018 METŲ ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d.

22 320

2.

Pajamos ir įplaukos:

 

2.1.

Darbdavių įmokos

 

51 760

2.2.

 

3.

Pajamos už laikinai investuotas laisvas lėšas

 

Iš viso pajamų ir įplaukų

0

 

51 760

 

4.

 

Bendra pajamų, įplaukų ir likučio suma

 

74 080

 

5.

 

Išlaidos:

 

 

5.1.

 

Išmokos darbuotojams

 

20 010

 

5.2.

Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo išlaidos

258

5.3.

Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos

30

5.4.

Atkurta ilgalaikio darbo išmokoms mokėti panaudota Garantinio fondo lėšų suma

 

0

 

6.

Iš viso išlaidų

20 298

7.

Numatomas lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d.

53 782