LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KANCLERIS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 400-ĮVK-379    

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 5 dalimi, 29 straipsnio 1, 6 ir 7 dalimis ir Teisės aktų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. XII-694 „Dėl Teisės aktų registro nuostatų patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Teisės aktų registro duomenų teikimo paslaugų įkainius (pridedama).

2. Pavedu Dokumentų departamentui paskelbti šiuo įsakymu patvirtintus įkainius Teisės aktų registro interneto svetainėje.

3. Nustatau, kad:

3.1. šiuo įsakymu patvirtinti įkainiai taikomi, kai Teisės aktų registro duomenys teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka asmenims, turintiems teisę juos gauti ir turintiems tikslą teikti paslaugas tretiesiems asmenims, arba kai asmenys prašo gauti Teisės aktų registro duomenis, kuriems parengti ir pateikti reikalingos papildomos sąnaudos;

3.2. šiuo įsakymu patvirtinti įkainiai perskaičiuojami ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus.

4. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 400-ĮVK-394 „Dėl Teisės aktų registro duomenų teikimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Seimo kanclerė                                                                                                         Daiva Raudonienė

 

 

 

Parengė

Finansų skyriaus

vyriausiasis specialistas

 

Ričardas Jasmontas

2017-12-20

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio

2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-379

 

 

TEISĖS AKTŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

 

Eil.

Nr.

Paslauga

Paslaugos įkainis, eurais

be PVM

su PVM (21 %)

1.

Teisės aktų registro duomenų perdavimo automatiniu būdu pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį mėnesinis abonentinis mokestis

2,90

3,51

2.

Teisės aktų registro duomenų pagrindu parengto išrašo apie atskirus Teisės aktų registro objektus teikimas elektroninėmis ryšių priemonėmis pagal atskirą registro duomenų gavėjo užklausą*

 

 

2.1.

kai užklausą sudaro ne daugiau negu 2 parametrai

2,90

3,51

2.2.

kai užklausą sudaro daugiau negu 2 parametrai

5,79

7,01

3.

Pagal Teisės aktų registro duomenis parengtos apibendrintos, susistemintos ar kitaip apdorotos informacijos teikimas išduodant pažymą pagal atskirą registro duomenų gavėjo užklausą (už duomenų vienetą)*

 

 

3.1.

saugiu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą perduodant elektroninėmis ryšių priemonėmis

0,87

1,05

3.2.

popieriuje, kai dokumentas atsiimamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje

0,87**

1,05

3.3.

popieriuje, kai dokumentas pristatomas registruotu paštu duomenų gavėjo nurodytu adresu Lietuvoje

1,74**

2,11

3.4.

skaitmeninėje laikmenoje, kai ji atsiimama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje

1,16

1,40

3.5.

skaitmeninėje laikmenoje, kai ji pristatoma registruotu paštu duomenų gavėjo nurodytu adresu Lietuvoje

2,03

2,46

* Tais atvejais, kai užsakytų duomenų rengimui reikia daugiau negu 1 darbo valandos, už kiekvieną papildomą darbo valandą mokama 7,20 Eur/val. (be PVM). Apie papildomas išlaidas už papildomas darbo valandas užsakovas informuojamas iki paslaugos užsakymo priėmimo.

** Paslaugos įkainis didinamas 0,01 Eur (be PVM) už kiekvieną popieriaus lapą.

 

_____________________________