LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS

 

Į S T A T A I

 

1. BENDROJI DALIS

 

1.1. Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau - Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešojo juridinio asmens teises turinti ne pelno organizacija, sprendžianti savo narių – savivaldybių – bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, taip pat atstovaujanti savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos strategiją, stiprinanti vietos savivaldą bei koordinuojanti Asociacijos narių kryptingą veiklą atskirose srityse, tenkinanti ir ginanti kitus Asociacijos narių viešuosius interesus.

1.2. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų“ ir kitų įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę ir savo veikloje vadovaujasi įstatymų nustatyta tvarka įregistruotais šiais įstatais.

1.3. Asociacijos nariai yra Lietuvos Respublikos savivaldybės. Nauji nariai priimami į Asociaciją be stojamojo įnašo.

1.4. Savivaldybes į Asociaciją priima Asociacijos narių atstovų suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas), gavęs savivaldybės tarybos sprendimą.

1.5. Asociacijos pavadinimas - Lietuvos savivaldybių asociacija; sutrumpintas pavadinimas - LSA.

Pavadinimas anglų kalba - Association of Local Authorities in Lithuania; sutrumpintas pavadinimas anglų kalba - ALAL.

1.6. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu ir savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir kitokias sąskaitas bankų įstaigose. Asociacija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Asociacijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

1.7. Asociacijos veiklos trukmė neribota.

1.8. Asociacijos buveinė keičiama Asociacijos valdybos sprendimu. Asociacijos valdybos sprendimas pakeisti Asociacijos buveinę teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

 

2. VEIKLOS TIKSLAI IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI 

 

2.1. Asociacijos veiklos tikslai – siekti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyto savivaldybių savarankiškumo atstovaujant bendruosius Asociacijos narių interesus valstybės valdžios ir valdymo institucijose, bendradarbiaujant su užsienio valstybių savivaldybių ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendinant Lietuvoje Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatas ir vykdant atskiras Asociacijos programas.

2.2. Asociacija, įgyvendindama savo veiklos tikslus:

2.2.1. koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių, padeda spręsti bendrąsias savivaldybių problemas, teikia savivaldybėms turimą metodinę medžiagą ir konsultacijas;

2.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su savivaldybių veikla;

2.2.3. teikia informaciją savivaldybėms apie Asociacijos nagrinėjamus klausimus;

2.2.4. atstovauja bendriesiems narių interesams valstybės valdžios ir valdymo bei kitose institucijose;

2.2.5. atstovauja bendriesiems narių interesams užsienio valstybių vietos savivaldos ir kitose tarptautinėse organizacijose, padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriais;

2.2.6. organizuoja mokymus savivaldybių veiklos klausimais;

2.2.7. leidžia savo leidinius;
2.2.8. steigia , filialus ir atstovybes, kitus juridinius asmenis;
2.2.9. tarpusavio susitarimu teikia savo nariams kitas paslaugas;

2.2.10. bendradarbiauja su savivaldybių merais (jų pavaduotojais), administracijų direktoriais (jų pavaduotojais), kitais savivaldybių valstybės tarnautojais ir darbuotojais jiems įstatymais tiesiogiai priskirtos kompetencijos klausimais;

2.2.11. bendradarbiauja su organizacijomis, atstovaujančiomis kitų subjektų bendriesiems interesams (asociacijomis, konfederacijomis ir kt.).

2.3. Asociacijos veikla grindžiama narių savarankiškumo, valdžios decentralizavimo, kolegialumo, teisėtumo, demokratiškumo, skaidrumo ir atskaitomybės principais.

2.4. Asociacijos veikla yra vieša. Visi dokumentai ir informacija apie Asociacijos veiklą pateikiama Asociacijos nariams susipažinti Asociacijos buveinėje arba, pageidaujant nariams, išsiunčiama paštu. Svarbiausiais Asociacijos veiklos klausimais pranešimai ir skelbimai skelbiami Asociacijos interneto svetainėje www.lsa.lt bei leidinyje „Savivaldybių žinios“.     

 

3. NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

3.1. Asociacijos nariai turi teisę :

3.1.1. susipažinti su Asociacijos dokumentais, nemokamai gauti iš Asociacijos informaciją apie jos veiklą, turimą metodinę ir kitokią paramą šiuose įstatuose reglamentuotais klausimais bei kitas paslaugas (tarpusavio susitarimu);

3.1.2. teikti Asociacijai pasiūlymus vietos savivaldos plėtojimo ir strateginiais Asociacijos veiklos klausimais;

3.1.3. dalyvauti ir balsuoti per savo deleguotus į Asociacijos Suvažiavimą atstovus, keisti juos šių įstatų 4.3 ir 4.4 punktuose nustatytąja tvarka. Atstovai turi teisę rinkti ir būti renkami į Asociacijos valdymo ir kontrolės institucijas;

3.1.4. išstoti iš Asociacijos savivaldybės tarybos nutarimu. Prieš tai savivaldybė privalo sumokėti nario mokestį už praeitą laikotarpį ir atsiskaityti su Asociacija pagal esamus turtinius įsipareigojimus. Sumokėti nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas išstojančiam nariui negrąžinami;

3.1.5. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis.

3.2. Asociacijos nariai privalo :

3.2.1. Asociacijos Suvažiavimo nustatyta tvarka mokėti metinį nario mokestį;

3.2.2. vadovautis šiais įstatais, vykdyti Asociacijos Suvažiavimo, Asociacijos tarybos ir valdybos nutarimus bei kitus sprendimus.

3.2.3. laikytis Asociacijos įstatų.

3.3. Asociacijos tarybos teikimu Asociacijos narys, sistemingai pažeidinėjantis šiuos įstatus arba vienus metus nemokėjęs nario mokesčio, Suvažiavimo nutarimu gali būti pašalintas iš Asociacijos. Nutarimą dėl pašalinimo Suvažiavimas priima 2/3 jame dalyvaujančių narių atstovų balsų.

3.4. Asociacijos nario įgaliojimai Asociacijoje suspenduojami (laikinai praranda balsavimo teisę), įvedus savivaldybės teritorijoje laikiną tiesioginį valdymą – iki jo panaikinimo;

3.5. Vienerius metus nesumokėjus Asociacijos nario mokesčio, šis klausimas svarstomas artimiausiame Asociacijos tarybos posėdyje.

3.6. Balsavimo teisės praradimą ir atstatymą kontroliuoja bei sprendimus priima Asociacijos taryba.

 

4. ASOCIACIJOS INSTITUCIJOS, JŲ SUDARYMO, ATŠAUKIMO, DARBO ORGANIZAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA. ŠIŲ INSTITUCIJŲ FUNKCIJOS, TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

4.1. Asociacijos institucijos (organai) yra:

4.1.1. atstovaujamosios – Asociacijos narių atstovų suvažiavimas, apskričių (regionų) merų pasitarimai;

4.1.2. vykdomosios (kiti organai) - Asociacijos taryba, valdyba, Asociacijos prezidentas;

4.1.3. Asociacijos vienasmenis valdymo organas – Asociacijos direktorius;

4.1.4. kontrolės – Revizijos komisija.

 

4.2. Aukščiausioji Asociacijos atstovaujamoji institucija yra Asociacijos narių atstovų suvažiavimas. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi Asociacijos narių atstovai. Kiekvienas atstovas turi vieną balsą. Suvažiavime patariamojo balso teise gali dalyvauti Valdybos nariai (jeigu jie nėra Suvažiavimo atstovai) ir Asociacijos direktorius, išskyrus atvejus, kai tai daryti draudžia sprendžiamojo balso teisę turinčiųjų dauguma.

Patariamojo balso teisė - t.y. teisė ir galimybė pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, dalyvauti diskusijose, taip pat nustatyta tvarka pristatyti klausimus.

4.3. Kiekvienai savivaldybei Suvažiavime atstovauja vienas asmuo nuo 10 savivaldybės tarybos narių, taip pat vienas asmuo nuo likusios nepilnos dešimties (daugiau kaip 5). Papildomai prie nustatytos kvotos savivaldybės, kuriose gyvena daugiau kaip 100 000 gyventojų, nuo kiekvieno kito 100 000 (taip pat nepilno) renka po 1 asmenį.

4.4. Į Suvažiavimą deleguojamas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras, likusius atstovus savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui renka pagal kvotas, proporcingai rinkimus laimėjusių partijų ar rinkimų komitetų vietoms tarybose. Savivaldybės tarybos nutarimu atstovai gali būti keičiami, laikantis šių įstatų 4.3 punkte nurodytos atstovavimo tvarkos. Apie atstovų pasikeitimą savivaldybės turi informuoti Asociacijos administraciją ne vėliau kaip prieš mėnesį iki suvažiavimo datos. Po kiekvienų savivaldybės tarybos rinkimų atstovai šiuose įstatuose nustatyta tvarka renkami iš naujo.

4.5. Pirmąjį eilinį naujos kadencijos savivaldybių Suvažiavimą ne vėliau kaip per 3 mėnesius po savivaldybių tarybų rinkimų rezultatų paskelbimo bei kitus eilinius suvažiavimus ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus šaukia ir darbotvarkės projektą Suvažiavimui tvirtinti teikia Asociacijos prezidentas. Pirmąjį naujos kadencijos Suvažiavimą pradeda buvusios kadencijos Asociacijos prezidentas arba vienas iš viceprezidentų (o jiems nesant - Suvažiavimo išrinktas posėdžio pirmininkas) ir pirmininkauja iki naujo Asociacijos prezidento išrinkimo. Jeigu buvusios kadencijos Asociacijos prezidentas arba viceprezidentai Suvažiavimo nešaukia, Suvažiavimo atstovai renkasi patys (pirmą darbo dieną, pasibaigus 3 mėn. terminui) iš anksto Administracijos nustatytoje vietoje ir numatytu laiku. Darbotvarkė tvirtinama ir posėdžio pirmininkaujantis renkamas posėdžio metu.

4.6. Eilinio Suvažiavimo vieta, laikas ir darbotvarkės projektas ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki suvažiavimo išsiunčiami Asociacijos nariams. Visa medžiaga Asociacijos nariams turi būti pateikta ne vėliau kaip likus savaitei iki suvažiavimo.

4.7. Neeilinį Suvažiavimą Asociacijos prezidentas privalo sušaukti ne vėliau kaip per mėnesį, jeigu to reikalauja Asociacijos taryba arba ne mažiau kaip 1/3 savivaldybių - Asociacijos narių. Prašymas sušaukti neeilinį Suvažiavimą pateikiamas raštu Asociacijos prezidentui.

4.8. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių atstovų. Suvažiavimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“ (Asociacijos narių atstovai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenims), išskyrus įstatų 3.3, 4.10 ir 4.12 punktuose numatytus atvejus. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Suvažiavimo posėdžio pirmininkas. Suvažiavimo nutarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento, jeigu tuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

4.9. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, Asociacijos prezidentas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų sušaukia pakartotinį Suvažiavimą. Jame gali būti priimami nutarimai tik neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek pakartotiniame Suvažiavime dalyvauja Asociacijos narių atstovų.  

4.10. Asociacijos įstatai tvirtinami, keičiami ir papildomi atviru balsavimu, jeigu balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių atstovų.

4.11. Asociacijos prezidentas ir viceprezidentai renkami atviru balsavimu, dalyvaujančių Suvažiavime narių atstovų paprasta balsų dauguma.

4.12. Nutarimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priima Suvažiavimas 2/3 jame dalyvaujančių Asociacijos narių atstovų balsų. 

4.13. Suvažiavimui pirmininkauja, suvažiavimo vedimo tvarką (reglamentą) pagal patvirtintą darbotvarkę Suvažiavimui tvirtinti teikia ir Suvažiavimo nutarimus pasirašo Suvažiavimo išrinktas posėdžio pirmininkas. Suvažiavimo posėdžius protokoluoja Asociacijos direktoriaus paskirtas posėdžio sekretoriatas. Protokolą pasirašo Suvažiavimo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretoriato vadovas.

4.14. Suvažiavimo nutarimai priimami tik Suvažiavimo patvirtintos darbotvarkės klausimais.

4.15. Asociacijos narių atstovų suvažiavimas:

4.15.1. tvirtina, keičia ir papildo Asociacijos įstatus;
4.15.2. tvirtina ir keičia Asociacijos nario mokesčio dydį, nustato jo sumokėjimo tvarką;

4.15.3. priima naujus narius, ir šalina juos iš Asociacijos šių įstatų 1.4 ir 3.3 punktuose nustatyta tvarka;
            4.15.4. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos finansinę atskaitomybę, pajamų ir išlaidų sąmatą, o prireikus, paveda Asociacijos tarybai ją patikslinti;
            4.15.5. nustato LSA prioritetines veiklos kryptis ir užduotis;
            4.15.6. renka Asociacijos revizijos komisiją;
            4.15.7. renka Asociacijos prezidentą ir keturis viceprezidentus;

4.15.8. išklauso prezidento teikiamą Asociacijos veiklos ir Revizijos komisijos ataskaitas;

4.15.9. priima nutarimus dėl prisijungimo prie tarptautinių vietos savivaldos organizacijų;

4.15.10. tvirtina Asociacijos simbolius;

4.15.11. priima nutarimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir skiria likvidatorių.

4.16. Asociacijai tarp suvažiavimų vadovauja Asociacijos Taryba, į kurią įeina savivaldybių - Asociacijos narių merai arba jų įgalioti merų pavaduotojai, Asociacijos prezidentas bei viceprezidentai (jeigu jie nėra merai). Asociacijos Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai šaukia, jiems pirmininkauja, nutarimus pasirašo Asociacijos prezidentas arba viceprezidentai. Pirmąjį naujos Tarybos posėdį šaukia Suvažiavimo išrinktas Asociacijos prezidentas.

4.17. Asociacijos Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių balsų dauguma, atviru balsavimu. Kiekvienas Asociacijos tarybos narys turi vieną balsą. Jeigu savivaldybę Asociacijos taryboje atstovauja mero pavaduotojas, registracijos metu jis turi pateikti mero įgaliojimą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Asociacijos tarybos sprendimai įsigalioja juos priėmus, jeigu juose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Asociacijos tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

4.18. Asociacijos taryba:

4.18.1. nagrinėja valdybos pateiktus ypač aktualius įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su savivaldybių veikla, bei priima dėl jų sprendimus;

4.18.2. tvirtina Asociacijos veiklos programą;

4.18.3. įgyvendina Asociacijos, kaip viešosios įstaigos savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas;

4.18.4. nagrinėja valdybos bei Asociacijos Tarybos narių pasiūlytus klausimus, priima dėl jų nutarimus;

4.18.5. paveda Revizijos komisijai atlikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimus;

4.18.6. išklauso valdybos ir Revizijos komisijos bei komitetų pirmininkų ataskaitas;

4.18.7.Suvažiavimo pavedimu priima spendimus dėl Asociacijos atstovybių ir filialų steigimo ir veiklos nutraukimo, dalyvavimo steigiant kitus juridinius asmenis (tampant jų dalininkais);

4.18.8. tvirtina Asociacijos apskričių savivaldybių (regionų) merų pasitarimų (toliau – apskrities merų pasitarimai) veiklos nuostatus;

4.18.9. kontroliuoja ir priima sprendimus dėl Asociacijos narių balsavimo teisės praradimo ir atstatymo;

4.18.10. vykdo kitas Suvažiavimo pavestas funkcijas.

4.19. Valdybą sudaro apskričių savivaldybių (regionų) merų atstovai, išrinkti apskrities merų pasitarime, Asociacijos prezidentas ir viceprezidentai, taip pat sostinės ir savivaldybių, kuriose gyvena daugiau kaip 100 000 gyventojų, merai, jeigu jie neišrinkti Asociacijos prezidentu, viceprezidentu arba apskrities savivaldybių (regiono) merų atstovu. Valdybos posėdžius ne rečiau kaip kas mėnesį šaukia, jiems pirmininkauja ir nutarimus pasirašo Asociacijos prezidentas arba viceprezidentai.

4.20. Valdyba:

4.20.1. svarsto Suvažiavimo, Asociacijos tarybos, valdybos narių, merų, apskričių merų pasitarimų iškeltas problemas, priima atitinkamus sprendimus;

4.20.2. teikia Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės valdymo institucijoms pastabas ir pasiūlymus dėl vietos savivaldos bei kitos su savivaldybių veikla susijusios teisinės bazės tobulinimo;

4.20.3. nustato privalomas darbo užduotis Administracijai, tvirtina Administracijos darbo reglamentą, struktūrą ir etatų sąrašą, teikia siūlymus Asociacijos tarybai dėl išlaidų sąmatos patikslinimo;

4.20.4. tvirtina ir tikslina išlaidų struktūrą pagal atskiras sąmatos išlaidų eilutes;

4.20.5. išklauso ir svarsto Administracijos veiklos ataskaitas, darbo planus;

4.20.6. tvirtina ir keičia Asociacijos komitetų sąrašą bei jų nuostatus;

4.20.7. priima sprendimus dėl Asociacijos direktoriaus priėmimo ir atleidimo iš darbo, atlyginimo dydžio, skatinimo, nuobaudų skyrimo;

4.20.8. gali įstatymo nustatyta tvarka sudaryti su Asociacijos prezidentu, Revizijos komisijos nariais darbo sutartis ir nustatyti jų atlyginimus;

4.20.9. tvirtina ilgalaikes tarpinstitucinio bendradarbiavimo, lėšų skolinimosi ir kitas ilgalaikes Asociacijos sutartis.

4.21. Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Valdybos nutarimai priimami atviru balsavimu, paprasta dalyvaujančių balsų dauguma. Kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi posėdžio pirmininkas.

Valdybos nutarimai įsigalioja po jų priėmimo, jeigu juose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Valdybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

4.22. Apskrities merų pasitarimą sudaro į apskritį įeinančių savivaldybių merai arba jų įgalioti merų pavaduotojai.

4.23. Apskričių merų pasitarimuose patariamojo balso teise gali dalyvauti savivaldybių administracijų direktoriai.

4.24. Apskričių merų pasitarimui pirmininkauja pasitarime išrinktas pirmininkas. Apskričių merų pasitarimų periodiškumas ir darbotvarkė nustatoma šių pasitarimų metu. Pasitarimas svarsto aktualius savivaldybėms klausimus. Siūlymus per valdybos narį teikia valdybai. Pasitarimo dalyviai pasiūlymus gali pateikti valdybai ir tiesiogiai.

4.25. Asociacijos prezidento ir viceprezidentų kadencija prasideda jų išrinkimu Suvažiavime. Jei Asociacijos prezidentas ar viceprezidentai nepasibaigus kadencijai pakeičia darbą ir nebedirba savivaldybių sistemoje arba atsistatydina, jų įgaliojimai nutrūksta. Asociacijos Taryba laikinai paveda eiti Asociacijos prezidento arba viceprezidentų pareigas kitiems Asociacijos Tarybos nariams iki artimiausio Suvažiavimo.

4.26. Asociacijos prezidentas:

4.26.1. koordinuoja Asociacijos institucijų darbą, rengia Asociacijos veiklos ataskaitą ir teikia ją Suvažiavimui;

4.26.2. atstovauja Asociacijai Seimo, Vyriausybės posėdžiuose, Prezidentūroje bei užsienio valstybių savivaldybių ir tarptautinėse vietos savivaldos organizacijose arba atskiru sprendimu paveda tai valdybos nariui ar Asociacijos direktoriui;

4.26.3. nustato viceprezidentų, valdybos narių pareigas, įgaliojimus ir kompetenciją;

4.26.4. pasirašo Asociacijos valdybos patvirtintas Asociacijos ilgalaikes bendradarbiavimo (ne ūkinio pobūdžio) sutartis;

4.26.5. derina su savivaldybių veikla susijusius teisės aktų projektus;

4.26.6. gali pavesti Asociacijos direktoriui derinti atskirus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

4.26.7. pasirašo įsakymus ir dokumentus dėl Asociacijos direktoriaus priėmimo (atleidimo) į (iš) pareigas (-ų), pavadavimo jo atostogų, ligos, komandiruočių ir kt. atvejais, premijavimo ir kt. skatinimo, nuobaudų skyrimo.

4.27. Asociacijos direktorius: 

4.27.1. organizuoja Asociacijos veiklą;

4.27.2. sprendžia Asociacijos organizacinius, ūkinius bei finansinius klausimus;

4.27.3. pateikia Asociacijos tarybai ir valdybai svarstyti administracijos veiklos ataskaitas, darbo planus, kasmet rengia ir teikia eiliniam Suvažiavimui tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, veiklos ataskaitą, teikia informaciją Asociacijos nariams apie Asociacijos institucijų priimtų nutarimų vykdymą;

4.27.4. atstovauja Asociacijai teismuose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei pagal savo kompetenciją - valstybės valdžios ir valdymo institucijose;

4.27.5. sudaro Asociacijos ūkinius sandorius;

4.27.6. priima darbuotojus į darbą administracijoje, juos atleidžia, skatina ir skiria nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;

4.27.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

4.27.8. nustato administracijos darbuotojų pareiginius įgaliojimus;

4.27.9. leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos veiklą;

4.27.10. užtikrina Asociacijos turto apsaugą, sukuria tinkamas darbo sąlygas;

4.27.11. užtikrina Asociacijos veiklos tęstinumą, keičiantis Asociacijos narių atstovams po savivaldybių rinkimų, t.y. Asociacijos prezidentui arba viceprezidentams po naujų savivaldybių rinkimų nevykdant šių įstatų 4.26.6 punkte nurodytų funkcijų. Iki naujo Asociacijos prezidento ar viceprezidentų išrinkimo jas vykdo Asociacijos direktorius;

4.27.12. Asociacijos prezidentui pavedus atstovauja Asociacijai Seimo, Vyriausybės posėdžiuose, Prezidentūroje bei užsienio valstybių savivaldybių ir tarptautinėse vietos savivaldos organizacijose;

4.27.13. Asociacijos prezidento pavedimu derina atskirus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

4.27.14. atsako už Asociacijos institucijų priimtų sprendimų įgyvendinimą savo įgaliojimų ribose.

4.28. Valdybos patariamosios institucijos - Asociacijos komitetai – komitetų nuostatais nustatyta tvarka gali būti sudaromi iš savivaldybių tarybos narių, merų arba jų įgaliotų merų pavaduotojų, administracijų direktorių ar jų pavaduotojų, Asociacijos administracijos darbuotojų, taip pat savivaldybių valstybės tarnautojų. Asociacijoje sudaromų komitetų sąrašą tvirtina valdyba. Komitetai dirba vadovaudamiesi valdybos patvirtintais komitetų nuostatais. Komitetams paprastai pirmininkauja merai.

 

5. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA.

 

5.1. Visi Asociacijos vieši pranešimai ir skelbimai skelbiami Asociacijos interneto svetainėje www.lsa.lt bei leidinyje „Savivaldybių žinios“. Juos skelbia Asociacijos administracija Asociacijos tarybos, valdybos, Asociacijos prezidento ar Asociacijos direktoriaus sprendimu.   

 

6. ASOCIACIJOS TURTAS, FINANSAVIMO IR PAJAMŲ ŠALTINIAI.

 

6.1. Asociacijos turtą, finansavimo ir pajamų šaltinius sudaro:

6.1.1. Asociacijos narių mokesčiai;
6.1.2. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;
6.1.3. Lietuvos ir užsienio institucijų asignavimai;
6.1.4. turtas, gautas kaip labdara, parama, dovana, pagal testamentą;
6.1.5. turtas, perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise;

6.1.6. skolintos lėšos;

6.1.7. kitas įstatymų nustatyta tvarka įgytas turtas.

6.2. Asociacija įstatymų, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka įgyja turtą ir lėšas, jais naudojasi , valdo ir disponuoja.

6.3. Asociacijos turtą, lėšas ir pajamas tvarko ir už jį teisės aktų nustatyta tvarka atsako Asociacijos direktorius. Asociacijos turtas gali būti naudojamas tik Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

 

7. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

7.1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija.

7.2. Revizijos komisiją iš 3 asmenų renka Suvažiavimas. Revizijos komisijos įgaliojimai prasideda nuo jos išrinkimo ir baigiasi naujos Revizijos komisijos išrinkimu pirmajame po savivaldybių tarybų rinkimų Suvažiavime. Revizijos komisijai vadovauja šios komisijos išsirinktas pirmininkas. Jeigu Revizijos komisijos narys arba pirmininkas nutraukia savo veiklą savivaldybės taryboje, tai jo įgaliojimai Revizijos komisijoje nutrūksta. Asociacijos taryba skiria laikinai eiti Revizijos komisijos nario pareigas kitam Asociacijos narių atstovui iki artimiausio Suvažiavimo.

7.3. Revizijos komisija ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrina Administracijos finansinę veiklą ir pateikia ataskaitas Suvažiavimui arba Asociacijos tarybai. Finansinės veiklos patikrinimai gali būti skiriami taip pat Asociacijos tarybos arba valdybos nutarimu.

7.4. Revizijos komisija turi teisę gauti iš Asociacijos visus dokumentus, susijusius su Asociacijos finansine veikla.

 

8. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR (AR) PABAIGA

 

8.1. Asociacija pertvarkoma ir (ar) pabaigiama (reorganizuojama arba likviduojama) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir Įstatymo „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų“ nustatytais pagrindais ir tvarka.

8.2. Asociacija negali būti pertvarkoma į privatųjį juridinį asmenį.

8.3. Suvažiavimas ar institucija, priėmusi sprendimą likviduoti Asociaciją, paskiria likvidatorių. Nuo likvidatoriaus paskyrimo momento Asociacijos valdymo organai netenka įgaliojimų. Likvidatoriaus teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Asociacijų įstatymas.   

8.4. Apie likviduotos Asociacijos turto panaudojimą likvidatorius raštu praneša kiekvienam buvusios Asociacijos nariui.

 

9. ĮSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

 

9.1. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

9.2. Šie įstatai patvirtinti 2015 m. gegužės mėn. 27 d. Asociacijos narių atstovų suvažiavime.

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas                                                        Ričardas Malinauskas