Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 4 d. Nr. 189

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:

1. Pakeisti 2.3.12.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3.12.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Asmenų tranzitas geležinkeliu vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;“.

2. Pakeisti 2.3.12.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3.12.4. užsieniečiams, vykstantiems šio nutarimo 2.3.12.3 papunktyje nurodytais tranzitiniais traukiniais be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje (teisę išlipti turi asmenys, nurodyti šio nutarimo 2.3.1, 2.3.4, 2.3.8–2.3.11, 2.3.15–2.3.16 ir 2.3.18 papunkčiuose);“.

3. Pakeisti 2.5.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo, įtraukto į Europos Sąjungos bendrą greitųjų antigenų tyrimų sąrašą (angl. A common list of COVID-19 rapid antigen tests), rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo/atvykimo į Lietuvos Respubliką (serologinių antikūnų tyrimų rezultatas nepripažįstamas);“.

4. Pakeisti 2.5.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5.7. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, kai dėl jų atvykimo tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, ir šio nutarimo 2.3.12.4 papunktyje nurodytiems asmenims, kurie turi teisę išlipti iš tranzitinio traukinio Lietuvos Respublikoje (COVID-19 tyrimą atlieka atvykę į Lietuvos Respubliką).“

5. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. ūkinės veiklos apribojimo priemones – kontaktiniu būdu paslaugos teikiamos ir ūkinė veikla, prekyba vykdoma, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku organizuojami, kita ūkinė veikla vykdoma užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                                     Ingrida Šimonytė

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė