LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 11 d. Nr. 3D-671

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 18.1.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

18.1.2. neturėti nė vieno nepabaigto įgyvendinti vietos projekto arba būti įgyvendinančiam leidžiamą projektų kiekį KPP lygmeniu tuo pat metu (netaikoma savivaldybių administracijoms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms). Tuo pat metu KPP lygmeniu leidžiama įgyvendinti ne daugiau kaip (nurodomos alternatyvos):“.

2. Pakeičiu 18.1.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1.3.2. registruotu VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje (taikoma juridiniams asmenims, išskyrus NVO, savivaldybių administracijas ir kitas biudžetines įstaigas);“.

3. Papildau nauju 18.1.3.5 papunkčiu:

18.1.3.5. vykdyti veiklą VVG teritorijoje (taikoma savivaldybių administracijoms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms);“.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė