LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO, KAI DARBDAVIO (JEIGU DARBDAVYS YRA FIZINIS ASMUO) AR DARBDAVIO ATSTOVŲ BUVIMO VIETOS NUSTATYTI NEĮMANOMA ARBA KAI DARBDAVYS (JEIGU DARBDAVYS YRA FIZINIS ASMUO) YRA MIRĘS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-340

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktu ir 65 straipsnio 9 dalimi:

1Tvirtinu Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad iki įsigaliojant šiam įsakymui pateikti prašymai dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, nagrinėjami pagal iki įsigaliojant šiam įsakymui galiojusias nuostatas.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d. 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-340

 

 

 

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO, KAI DARBDAVIO (JEIGU DARBDAVYS YRA FIZINIS ASMUO) AR DARBDAVIO ATSTOVŲ BUVIMO VIETOS NUSTATYTI NEĮMANOMA ARBA KAI DARBDAVYS (JEIGU DARBDAVYS YRA FIZINIS ASMUO) YRA MIRĘS, TVARKOS APRAŠAS

 

1. Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbo sutarties pasibaigimo tvarką, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų (toliau – darbdavys) buvimo vieta nežinoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – Darbo kodeksas) ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme.

3. Darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo santykius su darbdaviu, kurio buvimo vieta nežinoma arba kuris yra miręs, turi Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) pateikti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinęs elektroniniu parašu) ar tiesiogiai rašytinį prašymą dėl darbo sutarties pasibaigimo pagal Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktą ar 65 straipsnio 9 dalį, kurio pavyzdinė forma yra Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje www.vdi.lt (skyriuje „Darbo santykių pasibaigimas“) (toliau – interneto svetainė).

4. Prašymas dėl darbo sutarties pasibaigimo pagal Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktą ar 65 straipsnio 9 dalį turi būti darbuotojo pasirašytas, jame nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu darbuotojas ją žino) arba darbdavio pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu darbuotojas jį žino).

5. Valstybinė darbo inspekcija ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo dėl darbo sutarties pasibaigimo pagal Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktą (toliau – prašymas dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma), gavimo dienos interneto svetainėje pateikia informaciją apie pradėtą patikrinimą dėl darbdavio buvimo vietos nustatymo, nurodydama darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) vardą, pavardę arba darbdavio pavadinimą ir buveinės adresą.

6. Valstybinė darbo inspekcija prašymą dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma, išnagrinėja ir patikrinimą atlieka per 10 darbo dienų nuo prašymo dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma, gavimo dienos.

7. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, atlikęs patikrinimą ir nenustatęs darbdavio buvimo vietos, surašo patikrinimo aktą. Jeigu darbdavio buvimo vieta nustatoma, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius per 2 darbo dienas apie tai raštu informuoja darbuotoją, iš interneto svetainės išima informaciją apie pradėtą patikrinimą ir tolesnių Apraše nurodytų veiksmų nebeatlieka.

8. Praėjus 10 darbo dienų nuo prašymo dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma, gavimo dienos ir nenustačius darbdavio buvimo vietos, kitą darbo dieną Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius darbuotojui išduoda Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytos formos pažymą, kurioje konstatuoja darbo sutarties pasibaigimą pagal Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktą, ir pažymos išdavimo dieną iš interneto svetainės išima informaciją apie pradėtą patikrinimą. Darbo sutartis laikoma pasibaigusia nuo pažymos išdavimo datos.

9. Valstybinė darbo inspekcija prašymą dėl darbo sutarties pasibaigimo pagal Darbo kodekso 65 straipsnio 9 dalį (toliau – prašymas dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavys yra miręs) išnagrinėja ir per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavys yra miręs, gavimo dienos per Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytoją patikrina, ar darbdavys yra miręs. Nustačius, kad darbdavys yra miręs, kitą darbo dieną Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius darbuotojui išduoda Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytos formos pažymą, kurioje konstatuoja darbo sutarties pasibaigimą pagal Darbo kodekso 53 straipsnio 5 punktą. Darbo sutartis laikoma pasibaigusia nuo darbdavio mirties dienos.

10. Apie darbo sutarties pasibaigimą, nurodytą Aprašo 8 ir 9 punktuose, Valstybinė darbo inspekcija per 2 darbo dienas nuo minėtuose Aprašo punktuose nurodytos pažymos išdavimo darbuotojui dienos informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

________________