Herbas

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR. a-891 „dėl COVID-19 (KORONAVIRUSO) VALDYMO PRIEMONIŲ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ pakeitimo

 

2020 m. spalio 12 d.   Nr. A-950

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

k e i č i u Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. A-891 „Dėl COVID-19 (koronaviruso) valdymo priemonių Joniškio rajono savivaldybėje“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. N u r o d a u Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių socialinės globos įstaigų, teikiančių stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas (toliau – įstaiga), nepriklausomai nuo nuosavybės formos ir pavaldumo, vadovams nuo  2020 m. spalio 13 d. uždrausti, išskyrus mirštančiųjų lankymą įstaigos vadovui leidus, įstaigų gyventojų lankymą ir užtikrinti saugų netiesioginį būtiniausių priemonių perdavimą įstaigų gyventojams“.

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė