LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 22 d. Nr. V-725

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. DT-3/3,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Papildau II skyrių „NAVIKAI 1.97 papunkčiu:

„1.

97.

Nivolumabum

C43

Pirmaeiliam gydymui, kai nenustatyta BRAF mutacija. Gydymą gydytojų onkologų konsiliumo sprendimu pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas. Prieš paskiriant gydymą būtina atlikti BRAF mutacijos nustatymo tyrimą.“

 

2. Pakeičiu XVII skyriaus „ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS“ 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.

1.

Everolimus

Q85.1

Skiriamas su tuberozinės sklerozės kompleksu susijusiai:

1) subependineminei gigantinių ląstelių astrocitomai gydyti, kai naviko negalima pašalinti chirurginiu būdu;

2) inkstų angiomiolipomai gydyti suaugusiesiems, kuriems padidėjusi komplikacijų rizika (dėl auglio dydžio arba nustatytos aneurizmos, arba nustatytų daugybinių ar abiejų inkstų auglių), tačiau tik tuo atveju, jei pacientų nereikia nedelsiant operuoti.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga