Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 11 d. Nr. 485

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūros, asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų, ministrų valdymo sričių įstaigoms, vykdančioms atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems galimybė gauti biudžeto lėšų numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, arba Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų valstybių tarptautinės finansinės paramos, teikiamos Lietuvos Respublikai, administravimo tvarką (toliau – kiti subjektai), vadovų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka.“

1.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme.“

1.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytus terminus ir vadovaudamiesi Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika), rengia strateginių veiklos planų projektus.“

1.4. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Finansų ministerija, vadovaudamasi Strateginio valdymo metodika ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planu, praneša valstybės biudžeto asignavimų valdytojams maksimalių valstybės biudžeto asignavimų, galimų skirti trejiems biudžetiniams metams, sumas. Finansų ministerija parengia valstybės kapitalo investicijų pagal atitinkamą sritį trejų biudžetinių metų preliminarius limitus ir vadovaudamasi Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės), praneša apie tai atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.“

1.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgdami į Finansų ministerijos pateiktų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumas ir vadovaudamiesi Strateginio valdymo metodika:

7.1. praneša pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams trejų biudžetinių metų prognozuojamas maksimalių asignavimų sumas ir prireikus kitus rodiklius planuojamiems rezultatams pasiekti;

7.2. per Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytus terminus praneša savivaldybėms valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms planuojamų asignavimų dydį ir stebėsenos rodiklius, kurių sieks savivaldybės naudodamos valstybės biudžeto lėšas, bei siektinas jų reikšmes;

7.3. atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytus terminus, prireikus tikslina strateginių veiklos planų projektus, užpildo finansų ministro patvirtintas programų sąmatų ir kitų valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formas ir pateikia juos Finansų ministerijai.

1.6. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Programų sąmatos sudaromos pagal programų finansavimo šaltinių, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus. Programų finansavimo šaltinių, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją ir programų sąmatų formas tvirtina finansų ministras. Biudžetiniais metais pakeistos programų sąmatų formos taikomos rengiant ir tvirtinant ateinančių biudžetinių metų programų sąmatas. Lėšos programų sąmatose planuojamos:

13.1. biudžetinei įstaigai ir (arba) kitam subjektui, kuris priklauso tai pačiai viešojo sektoriaus subjektų grupei, – detalizuojant pagal ekonominę klasifikaciją, išskyrus tuos atvejus, kai už vykdomus darbus arba teikiamas paslaugas atsiskaitoma pagal atitinkamais teisės aktais patvirtintus įkainius arba tarifus;

13.2. nepavaldžiai biudžetinei įstaigai, kai valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka sprendimai skirti jai lėšų priimami  einamaisiais biudžetiniais metais, ir (arba) kitam subjektui, kuris priklauso kitai viešojo sektoriaus subjektų grupei arba nepriskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, – nedetalizuojant pagal ekonominę klasifikaciją.“

1.7. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Finansų ministerija pagal asignavimų valdytojų pateiktas programų sąmatas parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl tam tikrų metų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas projektą, kuriame turi būti nustatyta kiekvienai valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programai bendra asignavimų suma (iš jos – asignavimai darbo užmokesčiui) ir išskirti asignavimai pažangos priemonėms, ir pateikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei.“

1.8. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Inicijuoti einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį per pirmus tris metų ketvirčius ir ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį per ketvirtąjį metų ketvirtį gali Finansų ministerija, atsižvelgdama į asignavimų valdytojų siūlomus valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimus. Einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimai gali būti inicijuojami ir dažniau, jeigu jie būtini pažangos priemonėms ir projektams įgyvendinti.

1.9. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Savivaldybių biudžetų projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Taisyklėmis, oficialiosios statistikos portale skelbiamais duomenimis, patvirtintais savivaldybių planavimo dokumentais, taip pat savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų programomis ir jų sąmatų projektais.

1.10. Pripažinti netekusiu galios 42 punktą.

1.11. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai programų sąmatas keičia pateikę Finansų ministerijai finansų ministro patvirtintos formos pažymas apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus, kai tie pakeitimai daromi:

58.1. pagal įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ar finansų ministro įsakymus;

58.2. norint pakeisti asignavimų paskirstymą ketvirčiais;

58.3. dėl papildomų asignavimų valdytojo vadovaujamos biudžetinės įstaigos, jam pavaldžios biudžetinės įstaigos arba ministrų valdymo srities įstaigos, vykdančios atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldžios biudžetinės įstaigos įmokėtų pajamų, nurodytų Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, gautų einamaisiais metais arba nepanaudotų praėjusiais metais;

58.4. padidinus valstybės biudžeto asignavimus investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų tam tikrų metų Valstybės investicijų programoje, o kai jų nėra, ‒ pažangos priemonėms, jei joms numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės biudžete (jeigu nėra nepadengtų įsipareigojimų sumų, kurios pagal sutartyse nurodytas apmokėjimo sąlygas iki kreipimosi datos jau turėjo būti apmokėtos).“

1.12. Pripažinti netekusiais galios 59 ir 60 punktus.

1.13. Pakeisti 61 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

61. Asignavimų valdytojas, pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą skirdamas biudžeto lėšų nepavaldžiai biudžetinei įstaigai ir (arba) kitam subjektui, kuris priklauso kitai viešojo sektoriaus subjektų grupei nei šis asignavimų valdytojas arba nepriskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, pasirašo su juo biudžeto lėšų naudojimo sutartį (išskyrus Taisyklių 62 punkte nurodytus atvejus). Asignavimų valdytojo iniciatyva gali būti pasirašomos biudžeto lėšų naudojimo sutartys ir su tai pačiai viešojo sektoriaus subjektų grupei priklausančiais viešojo sektoriaus subjektais, kurie nėra biudžetinės įstaigos. Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodoma:“.

1.14. Pripažinti netekusiu galios 62.5 papunktį.

1.15. Papildyti nauju 62.7 papunkčiu:

62.7. savivaldybėms ir (arba) kitiems asignavimų valdytojams paskirstomos lėšos darbo užmokesčiui viešajame sektoriuje didinti, kai tokia teisė asignavimų valdytojui suteikta tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.“

1.16. Buvusį 62.7 papunktį laikyti 62.8 papunkčiu.

1.17. Pakeisti 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

63. Asignavimų valdytojai su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir patiektas prekes, numatytas sutartyse, atsiskaito iš asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų, įskaitant avanso mokėjimus, kurie turi būti ne didesni nei 30 procentų sutarties sumos. Apribojimai avanso dydžiui netaikomi:

1) kai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų pirkimai yra susiję su valstybės gynybos ir karinių bei kitų krašto apsaugos funkcijų atlikimu;

2) asignavimų valdytojų pirkimams esant objektyviai rinkoje susiklosčiusiai situacijai (kai labai ribotas atitinkamas prekes tiekiančių, paslaugas teikiančių ar darbus atliekančių įmonių, įstaigų ir organizacijų skaičius ir kt.);

3) Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, pirkimams;

4) ypatingos svarbos tarptautiniams renginiams organizuoti reikalingų prekių, paslaugų, pirkimams.

Asignavimų valdytojas sutartyje turi numatyti priemones, kurios užtikrintų sumokėto avanso susigrąžinimą, jei avanso gavėjas nevykdo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.“

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.6, 1.7 ir 1.13 papunkčiai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                        Gintarė Skaistė