Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. gegužės 14 D. NUTARIMO nR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1046
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimą Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

lietuvos respublikos vyriausybė

 

Nutarimas

Dėl lietuvos respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles (pridedama).“

2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse nurodytos sumos eurais išreiškiamos litais iki Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dienos pagal oficialų Lietuvos banko skelbiamą lito ir euro santykį.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1046
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) ir savivaldybių biudžetų rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras, asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų, ministrų valdymo sričių įstaigoms, vykdančioms atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų vadovų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio planavimo metodika).

 

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 

3. Kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtina kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus rengia Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija).

4. Asignavimų valdytojai ir (arba) kitos įstaigos, laikydamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytų terminų, teikia Finansų ministerijai informaciją, kurios reikia ekonominės raidos scenarijui parengti; asignavimų poreikį valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms, skiriamoms savivaldybių biudžetams. Asignavimų poreikis valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, kurias valstybė pagal įstatymus perduoda savivaldybėms, atlikti apskaičiuojamas pagal valstybės institucijų ir įstaigų patvirtintas lėšų apskaičiavimo metodikas, asignavimų poreikis mokinio krepšeliui finansuoti – pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“.

5. Finansų ministerija, apibendrinusi gautus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodytus duomenis, remdamasi kasmetiniais Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetais, planuojamais pasiekti rezultatais ministrams pavestose valdymo srityse ir ekonominės raidos scenarijumi, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti trejų biudžetinių metų preliminarius valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinius rodiklius – pajamas ir asignavimus.

Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytus terminus ir vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, rengia strateginių veiklos planų projektus.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus trejų biudžetinių metų preliminarius valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinius rodiklius ir maksimalių asignavimų nustatymo bendruosius principus, Finansų ministerija, vadovaudamasi Strateginio planavimo metodika ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planu, praneša valstybės biudžeto asignavimų valdytojams maksimalių valstybės biudžeto asignavimų, galimų skirti trejiems biudžetiniams metams, sumas. Finansų ministerija parengia valstybės kapitalo investicijų pagal atitinkamą sritį trejų biudžetinių metų preliminarius limitus ir vadovaudamasi Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės), praneša apie tai atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

7. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgdami į Finansų ministerijos pateiktų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumas ir vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika:

7.1. praneša pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams, kuriems galimybė gauti biudžeto lėšų numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų valstybių tarptautinės finansinės paramos, teikiamos Lietuvai, administravimo tvarką, trejų biudžetinių metų prognozuojamas maksimalių asignavimų sumas ir prireikus kitus rodiklius planuojamiems rezultatams pasiekti;

7.2. per Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytus terminus praneša savivaldybėms planuojamų asignavimų dydį valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms;

7.3. atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytus terminus, prireikus tikslina strateginių veiklos planų projektus, užpildo finansų ministro patvirtintas programų sąmatų ir kitų valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formas ir pateikia juos Finansų ministerijai.

8. Valstybės institucijos ir įstaigos investicijų projektų įgyvendinimo programas ir kitus dokumentus, susijusius su Valstybės investicijų programos rengimu, rengia, teikia ir tikslina vadovaudamosi Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis.

9. Finansų ministerija apskaičiuoja planuojamas valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas, susijusias su skolos valstybės vardu valdymu.

10. Finansų ministerija parengia Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

11. Finansų ministerija kartu su Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei trejų biudžetinių metų Valstybės investicijų programos projekte numatytų valstybės kapitalo investicijų preliminarų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir kitus dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir kituose teisės aktuose. Taip pat Finansų ministerija kartu pateikia valstybės biudžeto einamųjų metų pirmojo pusmečio vykdymo ataskaitų rinkinį.

 

III SKYRIUS

PROGRAMŲ SĄMATOS

 

12. Kiekviena valstybės biudžeto asignavimų valdytojo vadovaujama įstaiga, kiekviena jam pavaldi biudžetinė įstaiga, kiekviena ministrų valdymo sričių įstaigoms, vykdančioms atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldi biudžetinė įstaiga ir kiti subjektai per 15 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo sudaro programų sąmatas, užpildo programų sąmatų formas ir jas pateikia asignavimų valdytojui, vadovaudamiesi finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“.

13. Programų sąmatos sudaromos pagal programų finansavimo šaltinių, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus. Lėšos programų sąmatose planuojamos:

13.1. biudžetinei įstaigai ir / arba kitam subjektui, kuris priskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, – pagal detalią ekonominę klasifikaciją;

13.2. nepavaldžiai biudžetinei įstaigai, kai teisės aktų nustatyta tvarka sprendimai skirti jai lėšas priimami einamųjų biudžetinių metų eigoje, ir / arba kitam subjektui, kuris nepriskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, – nedetalizuojant pagal visus ekonominės klasifikacijos kodus.

Programų finansavimo šaltinių, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją ir programų sąmatų formas tvirtina finansų ministras. Biudžetiniais metais pakeistos programų sąmatų formos taikomos rengiant ir tvirtinant ateinančių biudžetinių metų programų sąmatas.

14. Programų sąmatas pasirašo jas sudariusių įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ar jo įgalioti asmenys tvirtina savo, pavaldžių biudžetinių įstaigų (išskyrus ministro valdymo srities įstaigas, vykdančias atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčias pavaldžių biudžetinių įstaigų) ir kitų subjektų programų sąmatas. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ar jo įgalioti asmenys tvirtina ministro valdymo srities įstaigos, vykdančios atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčios pavaldžių biudžetinių įstaigų, vykdomų programų suvestinę sąmatą. Ministro valdymo srities įstaigos, vykdančios atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčios pavaldžių biudžetinių įstaigų, vadovas arba jo įgalioti asmenys tvirtina savo vadovaujamos įstaigos ir pavaldžių biudžetinių įstaigų programų sąmatas.

Kol patvirtinamos programų sąmatos, asignavimų valdytojo asignavimai kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 einamųjų metų šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų, išskyrus tuos atvejus, kai asignavimų valdytojas Finansų ministerijai raštu pagrindžia didesnį lėšų poreikį.

15. Sudarydami programų sąmatas, valstybės biudžeto asignavimų valdytojai ir ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčių pavaldžių biudžetinių įstaigų, vadovai turi užtikrinti, kad jų vadovaujamų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų praėjusių metų įsiskolinimai pagal jų įsipareigojimus būtų numatyti padengti planuojamais metais, neviršijant tiems metams skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Jeigu programų sąmatos patvirtinamos iki praėjusių metų žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos sudarymo, remiantis praėjusių metų ataskaitiniais duomenimis apie šiame Taisyklių punkte nurodytų įstaigų įsipareigojimus planuojamųjų metų pradžioje, turi būti atitinkamai patikslintos jų planuojamųjų metų programų sąmatos.

16. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas per 20 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo pateikia Finansų ministerijai programų sąmatas, vadovaudamasis finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1K-006.

17. Finansų ministerija pagal asignavimų valdytojų pateiktas programų sąmatas parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl tam tikrų metų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas projektą, kuriame turi būti nustatyta kiekvienai valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programai bendra asignavimų suma, asignavimai išlaidoms (iš jų – darbo užmokesčiui) ir turtui įsigyti, ir pateikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

18. Inicijuoti einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį per pirmus tris metų ketvirčius ir ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį per ketvirtąjį metų ketvirtį gali Finansų ministerija, atsižvelgdama į asignavimų valdytojų siūlomus valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimus. Einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimai gali būti inicijuojami ir dažniau, jeigu jie būtini projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos lėšų, įgyvendinimui užtikrinti.

19. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl tam tikrų metų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo, valstybės biudžeto asignavimų valdytojas:

19.1. per 5 darbo dienas Finansų ministerijai pateikia pažymą apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus;

19.2. patikslina strateginį veiklos planą.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

20. Savivaldybių biudžetų projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Taisyklėmis, valstybinės statistikos duomenimis, patvirtintais savivaldybių strateginio planavimo dokumentais, taip pat savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų programomis ir jų sąmatų projektais. Sudarant savivaldybių biudžetus, savivaldybėms rekomenduojama taikyti strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo pagal programas principus, nustatytus Strateginio planavimo metodikoje, atitinkamai papildytus pagal jų poreikius.

21. Savivaldybių biudžeto projektai rengiami savivaldybių administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

22. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka kiekviena savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojo vadovaujama įstaiga, kiekviena jam pavaldi biudžetinė įstaiga ir kiti subjektai, vykdantys atitinkamo asignavimų valdytojo programas, sudaro savo programų sąmatų projektus pagal programų finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus. Kiti subjektai lėšas programų sąmatose planuoja taip, kaip Taisyklių 13 punkte nurodyti kiti subjektai.

23. Savivaldybės vykdomoji institucija parengtą savivaldybės biudžeto projektą pateikia savivaldybės tarybai savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka. Savivaldybės taryba biudžeto projektą svarsto atsižvelgdama į savivaldybės vykdomosios institucijos pranešimus, savivaldybės tarybos komitetų pasiūlymus ir išvadas.

24. Savivaldybės tarybai patvirtinus savivaldybės biudžetą, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai arba jų įgalioti asmenys ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtina savo ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų, kitų subjektų programas ir jų (arba vykdomų programos priemonių) sąmatas pagal programų finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.

25. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi patvirtintu savivaldybės biudžetu, pajamų paskirstymu ketvirčiais, programų sąmatomis pagal administracijos direktoriaus nustatytas formas, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą) pagal asignavimų valdytojus, programas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją. Jį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

26. Savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės biudžeto pajamas, lėšas iš valstybės biudžeto numato pagal Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, o asignavimų paskirstymą programoms vykdyti tvirtina pagal finansavimo šaltinius.

27. Patvirtintus savivaldybių biudžetus savivaldybės per 30 darbo dienų pagal finansų ministro patvirtintas formas pateikia Finansų ministerijai.

28. Savivaldybė einamaisiais biudžetiniais metais iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų gautas lėšas, kurios skiriamos teisės aktuose nustatytoms savivaldybių savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, įtraukia į savivaldybės biudžeto pajamas.

 

V SKYRIUS

BIUDŽETŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO ATSKAITOMYBĖ

 

29. Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, Finansų ministerija biudžetinių metų pradžioje paskirsto valstybės biudžeto pajamas pagal metų ketvirčius.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą pagal programas, Finansų ministerija patikslina valstybės biudžeto pajamų paskirstymą pagal metų ketvirčius ir remdamasi programų sąmatomis, patvirtintomis atsižvelgiant į valstybės biudžeto asignavimų valdytojų iš anksto su Finansų ministerija suderintas bendrų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo ketvirčiais sumas, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą) pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus, programas. Valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą) tvirtina finansų ministras.

30. Prie valstybės biudžeto pajamų priskirtinos mokesčių, rinkliavų ir kitos įmokos pervedamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) pajamų surenkamąsias sąskaitas.

31. Prie valstybės biudžeto pajamų priskirtinas mokesčių, rinkliavų ir kitas įmokas Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentas finansų ministro nustatyta tvarka perveda į valstybės iždo sąskaitą.

32. Mokesčių, rinkliavų ir kitos įmokos į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir / arba išteklių fondus paskirstomos taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, mokesčių ir kituose įstatymuose. Jeigu teisės aktuose nenurodyta, kur turėtų būti įskaitomos biudžetams priklausančios sumos, jos įskaitomos į valstybės biudžetą.

33. Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentas finansų ministro nustatyta tvarka pateikia Finansų ministerijai mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą ir nepriemokų pažymą. Į šią apyskaitą Valstybinė mokesčių inspekcija įtraukia ir pervestas į savivaldybių iždo sąskaitas tiesiogiai mokesčių mokėtojų pervestas įmokas. Savivaldybių vykdomosios institucijos per 2 darbo dienas nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai duomenis apie tiesiogiai į savivaldybių iždo sąskaitas pervestas lėšas, taip pat pateikia užpildytą finansų ministro patvirtintą formą. Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos duomenimis, per 5 darbo dienas nuo mėnesio pabaigos pateikia savivaldybių administracijoms pajamų vykdymo ataskaitų rinkinį pagal pajamų rūšis.

34. Savivaldybių biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas Valstybinė mokesčių inspekcija perveda į savivaldybių iždo sąskaitas per suderintus su savivaldybių administracijų direktoriais terminus.

35. Biudžetinės įstaigos gautas pajamas kaupia atskiroje sąskaitoje. Biudžetinės įstaigos sumas iš šių sąskaitų ne rečiau kaip kartą per mėnesį perveda į asignavimų valdytojo tam tikslui atidarytą sąskaitą, iš kurios jos įmokamos į atitinkamą biudžetą 2 kartus per mėnesį – 3 ir 18 dienomis arba per 5 darbo dienas, jeigu šios pajamos viršija 300 (trys šimtai) eurų (kai šios dienos sutampa su švenčių arba poilsio dienomis, mokėjimo terminas perkeliamas į artimiausią darbo dieną).

Asignavimų valdytojai biudžetinių įstaigų pajamas, nurodę priskirtą įmokų kodą, sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip, o Valstybinė mokesčių inspekcija šias įmokas įskaito į biudžeto, iš kurio finansuojama įstaiga, pajamas (savivaldybių tarybos gali nustatyti kitokią šių lėšų surinkimo tvarką).

36. Gautos iš patalpų nuomininkų įmokos už trečiųjų asmenų suteiktas komunalines paslaugas (šildymą, elektros energiją, vandenį ir panašiai) naudojamos už šių asmenų suteiktas komunalines paslaugas sumokėti.

37. Visos per biudžetinius metus į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedamos pagal patvirtintas tiems metams šio mokesčio dalis.

38. Mokesčio mokėtojo permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka permokos sumas įskaičius mokestinei nepriemokai padengti, grąžinamos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

39. Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai teikia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

40. Asignavimai iš biudžetų išduodami tik toms išlaidoms, kurios numatytos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų programose, padengti. Įstaigos finansuojamos vadovaujantis patvirtintomis programų sąmatomis, mokėjimo paraiškose nurodant priemones.

Biudžetinė įstaiga programų išlaidoms padengti pirmiausia turi naudoti asignavimus, gautus iš einamaisiais biudžetiniais metais įmokėtų į biudžetą biudžetinės įstaigos pajamų, įskaitant ankstesniais metais nepanaudotus šių lėšų likučius ir viršplanines pajamas, išskyrus konkrečiam tikslui numatytas lėšas, kurių negali naudoti kitiems tikslams.

41. Finansų ministerija valstybės biudžeto asignavimus išduoda finansų ministro nustatyta tvarka, o savivaldybių administracijos savivaldybių biudžetų asignavimus – savo nustatyta tvarka.

42. Asignavimų valdytojai Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas gali naudoti tik Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos projektams ir programoms arba pagal atitinkamas sutartis nustatytiems projektams ir programoms finansuoti.

43. Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos lėšos administruojamos taip, kaip nustatyta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos pasirašytose tarptautinėse sutartyse arba kituose teisės aktuose dėl atitinkamos Europos Sąjungos finansinės paramos arba kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos.

44. Jeigu valstybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, programų asignavimų dalis, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo pervedama minėtas lėšas administruojančioms valstybės institucijoms ar įstaigoms, vadovaujantis projektų arba programų įgyvendinimo sutartimis.

45. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ir ataskaitų sudarymo taisykles, taip pat formas tvirtina finansų ministras.

46. Priimtame Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytos savivaldybių biudžetams metų pabaigoje likusios nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos, taip pat lėšos, per metus paskirtos savivaldybių biudžetams pagal tam tikrus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus arba panaudotos ne pagal paskirtį, grąžinamos į valstybės biudžetą – pervedamos iš savivaldybių iždo sąskaitų į atitinkamų valstybės institucijų ir įstaigų, skyrusių asignavimus, sąskaitas, o šios grąžina jas į valstybės iždo sąskaitą ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos, jeigu Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nenustatyta kitaip.

47. Į tam tikrų metų valstybės arba savivaldybės biudžeto panaudotus asignavimus įskaitomos lėšos, kurios paskutinę metų darbo dieną rezervuotos įstaigos banko sąskaitoje kaip pradėtas vykdyti mokėjimo pavedimas konkrečiam gavėjui (jeigu yra turėtas sąnaudas patvirtinantys dokumentai) ir kurios kitų metų pirmąją darbo dieną tokia pat suma bus pervestos tam pačiam gavėjui.

48. Finansų ministerija sudaro praėjusio laikotarpio (didėjančia tvarka) valstybės biudžeto įvykdymo ataskaitą, kurioje kas mėnesį (ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos) pagal kiekvieno mėnesio pirmos dienos duomenis pateikia planinius ir faktinius duomenis pagal biudžeto pajamų rūšis, o kas ketvirtį (pasibaigus ketvirčiui – iki kito mėnesio paskutinės dienos) – ir pagal biudžeto išlaidų funkcinę klasifikaciją, ir skelbia ją interneto svetainėje.

49. Savivaldybės teikia Finansų ministerijai I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius per finansų ministro nustatytus terminus. Finansų ministerija parengia suvestinį metinį savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

VI SKYRIUS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUNAMA PARAMA (PINIGINĖS LĖŠOS) PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ, BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DEPOZITAI IR KITOS LĖŠOS

 

50. Biudžetinės įstaigos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautą paramą (pinigines lėšas) gali naudoti biudžetinių įstaigų uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti.

51. Gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir ji naudojama pagal atskirą biudžetinės įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą. Sąmata turi būti suderinta su paramos teikėju, jeigu sudaroma paramos teikimo sutartis, kurioje ši sąlyga numatyta.

52. Biudžetinių įstaigų depozitai – laikinai šių įstaigų saugomos ir tam tikrų aplinkybių arba susitarimų sąlygojamos lėšos. Depozitinės lėšos laikomos atskiroje banko sąskaitoje ir susidarius atitinkamoms aplinkybėms grąžinamos asmenims arba organizacijoms (toliau – depozitoriai), kuriems jos priklauso.

53. Biudžetinės įstaigos depozitus saugo ribotą laiką:

53.1. lėšas, kurios turi būti grąžintos fiziniams asmenims, – 3 metus po šių lėšų grąžinimo sąlygose nustatyto termino, o teisėsaugos institucijų (vidaus reikalų sistemos, prokuratūros ir teismų) depozitų sąskaitose laikomus iš areštuotųjų ir kitų asmenų paimtus pinigus – 6 mėnesius nuo teismo sprendimo grąžinti paimtus pinigus jų savininkui išsiuntimo registruotu laišku dienos;

53.2. lėšas, kurios turi būti grąžintos biudžetinėms įstaigoms, – iki metų pabaigos;

53.3. lėšas, kurios turi būti grąžintos kitiems juridiniams asmenims, – metus po šių lėšų grąžinimo sąlygose nustatyto termino.

54. Depozitoriams nustatytu laiku neatsiėmus savo lėšų, biudžetinės įstaigos perveda jas į atitinkamo biudžeto pajamas.

55. Kitoms biudžetinių įstaigų lėšoms priskiriamos:

55.1. įplaukos, gautos atsitikus draudiminiam įvykiui;

55.2. kompensacijos, gautos iš šalies ir užsienio renginių organizatorių ankstesniais biudžetiniais metais turėtoms dalyvavimo šiuose renginiuose išlaidoms padengti;

55.3. tarptautinių ir užsienio organizacijų lėšos, skirtos ankstesniais biudžetiniais metais turėtoms dalyvavimo jų organizuojamose programose, projektuose ir tyrimuose išlaidoms kompensuoti;

55.4. biudžetinių įstaigų skelbiamų konkursų dalyvių mokesčiai;

55.5. netesybos;

55.6. lėšos, teisės aktų nustatyta tvarka gautos konkretiems gavėjams – fiziniams asmenims – išlaikyti (globos (rūpybos) išmokos, nustatytos Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme);

55.7. lėšos, gautos iš kitos biudžetinės įstaigos už teikiamas paslaugas;

55.8. kitos įplaukos, gautos iš juridinių ir fizinių asmenų tam tikroms nenumatytoms biudžetinių įstaigų programų sąmatose išlaidoms padengti ir kurios nėra gautos kaip asignavimai.

Kitos biudžetinių įstaigų lėšos naudojamos pagal atskirą įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą įstaigos funkcijoms atlikti.

56. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojo ankstesniais biudžetiniais metais išleistiems valstybės biudžeto asignavimams (išskyrus programų dalį, kuri finansuojama iš įmokėtų į valstybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų) kompensuoti gautos lėšos (neįskaitant lėšų, nurodytų Taisyklių 36 ir 55 punktuose) sumokamos į valstybės biudžetą.

 

VII SKYRIUS

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PAREIGŲ IR TEISIŲ, NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYME, ĮGYVENDINIMAS

 

57. Prireikus keisti biudžeto asignavimų pagal programų finansavimo šaltinių, valstybės funkcinę ir ekonominę klasifikaciją paskirtį, valstybės biudžeto asignavimų valdytojai visais atvejais per Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą praneša apie tai Finansų ministerijai, o savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai – savivaldybių administracijoms.

58. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai programų sąmatas keičia pateikę Finansų ministerijai finansų ministro patvirtintos formos pažymas apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus, kai tie pakeitimai daromi:

58.1. pagal įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus;

58.2. norint pakeisti asignavimų paskirstymą ketvirčiais;

58.3. padidinus valstybės biudžeto asignavimus programoms vykdyti dėl papildomų pajamų, nurodytų Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 punkte, gautų einamaisiais metais arba nepanaudotų praėjusiais metais;

58.4. dėl papildomų asignavimų valdytojo vadovaujamos biudžetinės įstaigos, jam pavaldžios biudžetinės įstaigos arba ministrų valdymo srities įstaigos, vykdančios atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldžios biudžetinės įstaigos įmokėtų pajamų, nurodytų Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 2 punkte, gautų einamaisiais metais arba nepanaudotų praėjusiais metais;

58.5. padidinus valstybės biudžeto asignavimus turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų tam tikrų metų Valstybės investicijų programoje, iš asignavimų išlaidoms (jeigu nėra nepadengtų įsipareigojimų sumų, kurios pagal sutartyse nurodytas apmokėjimo sąlygas iki kreipimosi datos jau turėjo būti apmokėtos);

58.6. norint pakeisti asignavimų paskirstymą tarp valstybės funkcijų skyrių;

58.7. norint pakeisti asignavimų, numatytų tarpinstitucinio veiklos plano priemonėms vykdyti, paskirstymą, prieš tai šį klausimą suderinus su tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo koordinatoriumi.

59. Pakeitus asignavimų išlaidoms pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį, gali, bet neprivalo būti atitinkamai tikslinamos programų sąmatos. Iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos pirmiausia turi būti padengiama įsipareigojimų suma, dėl kurios suėjęs apmokėjimo terminas.

60. Asignavimų valdytojai gali ne anksčiau kaip likus 7 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos skirti lėšų įsiskolinimams padengti iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos (išskyrus Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą gaunamą tarptautinę finansinę paramą), nekeisdami patvirtintų programų sąmatų, neatsižvelgiant į asignavimų paskirstymą pagal funkcijas ir programas.

61. Asignavimų valdytojas, pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą skirdamas biudžeto lėšų kitam subjektui, kuris yra nepavaldi biudžetinė įstaiga arba nebiudžetinė įstaiga, pasirašo su juo biudžeto lėšų naudojimo sutartį (išskyrus Taisyklių 62 punkte nurodytus atvejus), kurioje nurodoma:

61.1. subjektui skiriamų biudžeto lėšų suma ir asignavimų valdytojo programa, pagal kurią skiriamos lėšos;

61.2. biudžeto lėšų naudojimo tikslinė paskirtis;

61.3. veiklos, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, vertinimo kriterijai (ne mažiau kaip vienas);

61.4. planuojamas detalus biudžeto lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį (klasifikaciją), išskyrus tuos atvejus, kai už vykdomus darbus arba teikiamas paslaugas atsiskaitoma pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus įkainius arba tarifus;

61.5. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, ir jos vertinimo kriterijų įvykdymą;

61.6. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už biudžeto lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir asignavimų valdytojui pareikalavus buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų panaudojimas, sąrašo, kuriame pateikiami asignavimų valdytojo nustatyti duomenys, arba šių dokumentų kopijų pateikimas;

61.7. kad metams pasibaigus subjektų disponuojamose sąskaitose esančios biudžeto lėšos grąžinamos asignavimų valdytojui, skyrusiam biudžeto lėšas;

61.8. prireikus kitos nuostatos, padedančios asignavimų valdytojui užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

62. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis nepasirašoma, kai iš asignavimų valdytojui patvirtintų asignavimų:

62.1. skiriamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšos;

62.2. skiriamos Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos lėšos, jeigu teisės aktuose nustatyta kitokia šių lėšų skyrimo tvarka;

62.3. pagal Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymą skiriama piniginė kompensacija Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompensacijomis disponuoti paskirtam fondui;

62.4. pervedamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos;

62.5. pervedamos bendrosios dotacijos kompensacijos;

62.6. teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto savivaldybių biudžetams skiriamos lėšos kompensuoti savivaldybių negautoms pajamoms už praėjusius biudžetinius metus arba savivaldybių turėtoms išlaidoms, atsiradusioms einamaisiais biudžetiniais metais;

62.7. skiriamos lėšos teisės aktuose nustatyta kitokia biudžeto lėšų skyrimo tvarka.

63. Asignavimų valdytojai, organizuodami programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, vykdymą, turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka iš įmonių, įstaigų ir organizacijų pirkti paslaugas ir darbus, nepriskirtus asignavimų valdytojo ar jam pavaldžių biudžetinių įstaigų funkcijoms. Asignavimų valdytojai su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už faktiškai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, numatytus sutartyse, atsiskaito iš asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų.

 

 

 

__________________