VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gegužės 17 d. įsakymO Nr. VA-95 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO, KURIAM NESUTEIKIAMAS JURIDINIO ASMENS REGISTRO KODAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO KODAS, IDENTIFIKACINIO NUMERIO PRISKYRIMO IR TAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 12 d. Nr. VA-63

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. VA-95 „Dėl Mokesčių mokėtojo, kuriam nesuteikiamas juridinio asmens registro kodas, Lietuvos Respublikos gyventojų registro kodas, identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO IDENTIFIKACINIO KODO SUTEIKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 47 straipsniu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu,

tvirtinu Mokesčių mokėtojo identifikacinio kodo suteikimo ir naudojimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                              Edita Janušienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VA-95

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. VA-63

redakcija)

 

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO IDENTIFIKACINIO KODO SUTEIKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių mokėtojo identifikacinio kodo suteikimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojų ir kitų asmenų registravimo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – Registras), kaip tai apibrėžta Mokesčių mokėtojų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), identifikacinio kodo suteikimo ir naudojimo tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 47 straipsniu, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių mokėtojų registravimą ir identifikavimą Registre.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. ILTU kodas – užsienio fizinio asmens, turinčio ekonominių ir (arba) socialinių interesų, ir (arba) prievolių Lietuvos Respublikoje, kodas.

3.2. Mokesčių mokėtojas – Mokesčių mokėtojų registro objektai, kaip tai apibrėžta Nuostatuose.

3.3. Mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas – tai identifikacinis numeris, pagal kurį nustatomas mokesčių mokėtojo tapatumas Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitose Lietuvos Respublikoje veikiančiose informacinėse sistemose.

3.4. Užsienio asmuo – užsienio fizinis asmuo, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios nors užsienio valstybės pilietybę, ar neturi jokios, arba užsienio juridinis ar nejuridinis asmuo.

3.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Mokesčių administravimo įstatyme, Nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

4. Mokesčių administratorius kiekvienam asmeniui, įregistruotam Registre, suteikia mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą. Vienu metu naudojamas tik vienas mokesčių mokėtojui suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas.

5. Mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas yra mokesčių mokėtojo unikalus duomuo, kuris suteikiamas Taisyklių 6–7 punktuose nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

MOKESČIŲ MOKĖTOJO IDENTIFIKACINIO KODO SUTEIKIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

6. Registre registruojamo mokesčių mokėtojo identifikaciniu kodu pagal eiliškumą yra laikomas:

6.1. Juridinių asmenų registro suteiktas kodas;

6.2. Gyventojų registro suteiktas asmens kodas;

6.3. Užsieniečių registro suteiktas ILTU kodas;

6.4. kitais atvejais, kai mokesčių mokėtojui nesuteiktas 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytas kodas, pagal Registro suteiktą identifikacinį numerį, kurį sudaro dešimties skaitmenų unikali skaičių seka.

7. Pagal Taisyklių 6.3 papunktį mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas suteikiamas:

7.1. užsienio fiziniam asmeniui, kuriam nesuteiktas Gyventojų registro asmens kodas;

7.2. fiziniam asmeniui, turinčiam Gyventojų registro suteiktą asmens kodą, bet pagal Gyventojų registre pateiktą informaciją nustatoma, kad Lietuvos Respublikoje išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai negalioja ir asmuo neturi Lietuvos pilietybės.

8. Kitais Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais bei mokesčių administravimo tikslais, taip pat užtikrinant viešųjų paslaugų teikimo procesą, kai mokesčių mokėtoją būtina identifikuoti ir įregistruoti į Registrą, mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas suteikiamas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Registro tvarkytojas) turimą informaciją, informaciją, gautą iš kitų institucijų, Lietuvos ir užsienio registrų bei informacinių sistemų.

9. Siekiant tinkamai identifikuoti mokesčių mokėtoją, mokesčių mokėtojas suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą turi nurodyti visuose Registro tvarkytojui teikiamuose dokumentuose, mokesčių deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų formose, kai jį nurodyti yra privaloma pagal tokiems dokumentams ar prašymams priimti ir nagrinėti nustatytą tvarką. Mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas turi būti nurodomas tam įrašyti skirtuose laukeliuose.

10. Norėdamas vienareikšmiškai identifikuoti užsienio asmenį, Registro tvarkytojas privalo papildomai patikrinti Registre asmens duomenis pagal:

10.1. vardą, pavardę arba pavadinimą;

10.2. gimimo datą. Jei asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodyti tik gimimo metai, laikomasi nuostatos, kad gimimo data yra tų metų liepos 1 diena, jeigu gimimo metai ir mėnuo – gimimo data yra to mėnesio 15 diena;

10.3. užsienio valstybės registro suteiktą identifikacinį numerį (kodą). Užsienio fiziniam asmeniui taikoma, kai toks identifikavimo numeris (kodas) suteiktas ir nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;

10.4. identifikacinį numerį (kodą) suteikusios šalies kodą;

10.5. pilietybę;

10.6. užsienio juridinio asmens buveinės adresą užsienio valstybėje;

10.7. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį, numerį, valstybę.

11. Jei pagal 10.1–10.7 papunkčiuose nurodytus duomenis nustatoma, kad toks mokesčių mokėtojas jau yra registruotas Registre, jis identifikuojamas Taisyklių 6–7 punktuose nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

MOKESČIŲ MOKĖTOJO IDENTIFIKACINIO KODO PAKEITIMAS IR GALIOJIMAS

 

12. Nustačius, kad mokesčių mokėtojas turi daugiau negu vieną galiojantį mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą Registre:

12.1. atliekamas mokesčių mokėtojo duomenų sujungimas;

12.2. užtikrinamas jo duomenų perimamumas ir mokestinių prievolių tęstinumas, sujungus duomenis Registre ir kitose informacinėse sistemose;

12.3. lieka galioti Taisyklių 6–7 punktuose nustatyta tvarka suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas.

 

 

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas identifikuoja mokesčių mokėtoją Registre ir Registro tvarkytojo bei kitų institucijų, su kuriomis sudarytos duomenų teikimo sutartys, informacinėse sistemose ir kitais Mokesčių administravimo įstatymo numatytais atvejais.

14. Mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas ir kiti asmens duomenys tvarkomi ir teikiami tretiesiems asmenims, tik laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą ir saugų asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų.

 

_________________

part_5190ac2c599e4540b5b64d396f799112_end