emblema

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO LANKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 23 d. Nr. V- 79

Neringa

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 19 nutarimu Nr. 308 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų“, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos nuostatų, patvirtintų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-172, 24.12 punktu bei atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2016 m. balandžio 28 d. raštu Nr. (4.36)-R2-1315 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko lankymo taisyklių“ ir Neringos savivaldybės administracijos 2016 m. gegužės 18 d. raštu Nr. (4.16)V15-1063 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko lankymo taisyklių“ suderinimą:

1. T v i r t i n u Kuršių nerijos nacionalinio parko lankymo taisykles (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u

2.1. Teisės ir personalo skyriaus vyresn. specialistę Raimondą Jakštytę pateikti šiuo įsakymu patvirtintas Kuršių nerijos nacionalinio parko lankymo taisykles Teisės aktų registrui;                  2.2. Turizmo ir informacijos skyriaus vedėją Jolitą Gedžiuvienę organizuoti šiuo įsakymu patvirtintų Kuršių nerijos nacionalinio parko lankymo taisyklių paskelbimą Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos interneto svetainėse http://nerija.am.lt, www.nerija.lt per tris darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo.

3. N u r o d a u:

3.1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. referentei Jūratei Stulgaitienei su įsakymu ir jo priedu pasirašytinai supažindinti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos struktūrinių padalinių vadovus ;

3.2. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos struktūrinių padalinių vadovams su šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis supažindinti pavaldžius valstybės tarnautojus ir darbuotojus.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2008 m. spalio 17 d. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus įsakymą Nr. V-308 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko lankymo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę                                                               Lina Dikšaitė


 

 

PATVIRTINTA

Kuršių nerijos nacionalinio parko direktoriaus

2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V- 79

 

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO

LANKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kuršių nerijos nacionalinis parkas (toliau – KNNP) – saugoma teritorija, įsteigta išsaugoti, tvarkyti ir tausojamai naudoti gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriu ypatingai vertingą Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio kompleksą.

2. KNNP lankymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato KNNP lankymo pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais, nesusijusiais su miškų ir kita ūkine veikla, žvejyba, medžiokle, plaukiojimu Baltijos jūroje ir Kuršių mariose plaukiojimo priemonėmis, tvarką.

3. KNNP teritorijoje besilankantys asmenys (toliau – Lankytojai) privalo laikytis Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Miškų, Vandens, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų ir kitų įstatymų bei tarptautinių teisės aktų, KNNP nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 308 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo“ bei KNNP apsaugos reglamento, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 439 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“, vietos savivaldos (Neringos savivaldybės ir Klaipėdos miesto) institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi KNNP, kitų teisės aktų bei šių Taisyklių reikalavimų.

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Miškų, Saugomų teritorijų, Pajūrio juostos, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymuose, KNNP apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. KNNP LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

5. KNNP Lankytojai turi teisę:

5.1. lankytis, poilsiauti, susipažinti su gamtos ir kultūros paveldu, naudotis rekreaciniais ištekliais, laikantis šių taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimų;

5.2. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kinkomuoju transportu važiuojamąja kelio dalimi su kietąja kelio danga;

5.3. statyti motorines transporto priemones tik leistinose, kelio ženklais pažymėtose vietose;

5.4. statyti palapines, apsistoti su kemperiais ir kilnojamaisiais nameliais tik specialiai tam įrengtose, ženklais pažymėtose vietose;

5.5. grybauti, rinkti vaisius (uogas, riešutus ir kt.), vaistažoles ir vaistinę žaliavą, laikantis Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos;

5.6. kurti laužus tik specialiai tam įrengtose, ženklais pažymėtose vietose, prieš tai pranešus antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos budinčiam telefonu 8 46 391148 arba mobiliuoju telefonu 8 626 59826;

5.7. Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose eiti ir važiuoti įrengtais pėsčiųjų ir dviračių takais, praeiti paplūdimiu drėgnąją dalimi.

6. KNNP Lankytojai privalo:

6.1. nešiukšlinti, apsistojus ir paliekant poilsiavietę ar kitą teritoriją surinkti komunalines atliekas ir išmesti į komunalinių atliekų konteinerius, o jeigu jų nėra – išsivežti;

6.2. saugiai elgtis su ugnimi pastebėjus gaisrą, nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba 8 46 391148, 8 626 59826;

6.3. apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ar kitus pažeidimus, pranešti KNNP direkcijos saugomų teritorijų, kitų institucijų pareigūnams, policijai;

6.4. vykdyti teisėtus įgaliotų valstybinių miškų, aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti valstybinės aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų kontrolės funkcijas.

 

III. KNNP LANKYMO APRIBOJIMAI

 

7. KNNP Lankytojams draudžiama:

7.1. važiuoti, sustoti ir stovėti motorinėmis transporto priemonėmis ne ant kietosios kelio dangos, užstatyti užtvarus ir įvažiavimus į mišką;

7.2. statyti palapines, apsistoti su kemperiais, kilnojamaisiais nameliais, išskyrus tik specialiai tam įrengtas, ženklais pažymėtas vietas;

7.3. kurti laužus, naudoti atvirą ugnį, išskyrus specialiai tam įrengtas, ženklais pažymėtas vietas bei namų valdas;

7.4. kopti ar leistis Parnidžio kopos šlaitu, ardyti kopų sutvirtinimus, žaloti ar naikinti reljefo formas;

7.5. šiukšlinti, daryti žalą gamtai;

7.6. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, ženklus, užtvarus ir priešgaisrinius įrenginius;

7.7. išsivežti iš KNNP teritorijos smėlį, žvirgždą, gargždą ūkio reikmėms;

7.8. lankytis Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose, išskyrus įrengtus pėsčiųjų ir dviračių takus, drėgnąją paplūdimio dalį;

7.9. išsilaipinti iš plaukiojimo priemonių į Kuršių marių krantą Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose;

7.10. rūkyti Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose;

7.11. jodinėti neįrengtomis žirginio turizmo trasomis;

7.12. maitinti laukinius gyvūnus.

 

IV. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

 

8. KNNP lankymo kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, taip pat pagal kompetenciją valstybiniai miškų, valstybiniai aplinkos apsaugos ir kiti pareigūnai.

9. Lankytojai, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA

 

Neringos savivaldybės administracija                           Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

2016-05-18 raštu Nr.(4.16)V15-1063 2016-04-28 raštu Nr. (4.36)-R2-1315

______________