LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS VIDINIU INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALU TEIKIMO IR TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOJE TVARKOS aprašo patvirtinimo

 

2020 m. lapkričio 17 d. Nr. V-1774

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatomis:

1T v i r t i n u Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2S k i r i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausiąjį specialistą Arvydą Vaitiekėną kompetentingu subjektu, atliekančiu Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje tvarkos apraše nurodytas funkcijas.

3P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. V-1071 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto                                       Algirdas Monkevičius

ministro pareigas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2020 m. lapkričio 17 d.

įsakymu Nr. V-1774

 

 

 

INFORMACIJOS VIDINIU INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALU TEIKIMO IR TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (toliau – Ministerija) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Ministerijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

3. Ministerijoje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Nutarimu, Aprašu ir kitais teisės aktais. Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Ministerijoje tvarka ir kiti teisės aktai taikomi tiek, kiek neprieštarauja pranešėjų apsaugą reglamentuojančioms nuostatoms.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir Nutarime.

5. Ministerijoje paskiriamas kompetentingas subjektas (asmuo, asmenų grupė), kuris  administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą. Ministerijoje valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kurie gauna, vertina, nagrinėja informaciją, privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia pranešimą ir kurį su Ministerija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, persiuntimAS ir registravimas

 

6. Asmuo pranešimą apie pažeidimą gali pateikti:

6.1. užpildydamas ir pasirašydamas Aprašo 1 priede nurodytą Pranešimo apie pažeidimą formą;

6.2. pateikdamas laisvos formos pasirašytą pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

7. Asmuo, teikiantis laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, pranešime turi nurodyti:

7.1. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis (asmens pasirinkimu elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, adresą korespondencijai); 

7.2. žinomą jam informaciją apie tai, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;

7.3. kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

8. Pranešimą Ministerijoje asmuo gali pateikti vidiniu kanalu šiais būdais:

8.1. tiesiogiai atvykęs į Ministeriją jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą;

8.2. atsiųsti pranešimą Ministerijos elektroninio pašto adresu skaidrumas@smm.lt;

8.3. atsiųsti asmens pasirašytą pranešimą paštu Ministerijai adresu A. Volano g. 2, LT-01124 Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, po Ministerijos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

9. Pranešimą teikiančio asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys, reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi trejus metus nuo jų gavimo dienos.

10. Pranešimus priima ir Pranešimų apie pažeidimus, gautų vidiniu ministerijos kanalu, registre užregistruoja kompetentingas subjektas, kuris Ministerijoje administruoja vidinį kanalą ir yra atsakingas už Įstatymo reikalavimų vykdymą. Kompetentingas subjektas per Ministerijos Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS) perduoda pranešimą Ministerijos kancleriui, kuris priima sprendimą nagrinėti arba atsisakyti nagrinėti vidiniu kanalu pateiktą pranešimą. Priėmęs sprendimą nagrinėti pranešimą Ministerijos kancleris DVS sukuria užduotį, įrašo rezoliuciją dėl užduoties vykdymo nurodydamas atsakingą vykdytoją ir vykdytojus. Jei pranešime skundžiama Ministerijos kanclerio veikla, Pranešimų apie pažeidimus, gautų vidiniu ministerijos kanalu, registre užregistruotas pranešimas perduodamas švietimo, mokslo ir sporto ministrui.

11. Jei pranešimas apie pažeidimą, atitinkantis Įstatymo reikalavimus, Ministerijoje buvo gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 8.2 papunktyje, ar paštu, jis neregistruojamas ir nedelsiant persiunčiamas Aprašo 8.2 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu ar perduodamas kompetentingam subjektui, neatskleidžiant gautos informacijos tretiesiems asmenims. Kitu elektroninio pašto adresu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti nedelsiant ištrinta.

12. Atsakingu vykdytoju nagrinėti pranešimus apie pažeidimus, atitinkančius šio Aprašo nuostatas, skiriamas kompetentingas subjektas arba pagal kompetenciją kitas Ministerijos darbuotojas. Atsakingas vykdytojas ir vykdytojai turi vadovautis Įstatymo ir Aprašo nuostatomis.

13. Siunčiamus raštus, susijusius su pranešimų nagrinėjimu, kuriems taikomi Įstatymo ir šio Aprašo reikalavimai, parengia atsakingas užduoties vykdytojas, vizuoja tik Ministerijos kanclerio sukuriant užduotį DVS nurodyti vykdytojai, pasirašo Ministerijos kancleris. Siunčiamus raštus Pranešimų apie pažeidimus, gautų vidiniu ministerijos kanalu, registre užregistruoja kompetentingas subjektas.

14. Atsakymai siunčiami tokiu būdu, kokiu buvo gautas pranešimas, išskyrus atvejus, kai besikreipiantis asmuo nurodo kitą atsakymo pateikimo būdą. Informacija apie pranešimo nagrinėjimo eigą ir rezultatus, kita Apraše nurodyta informacija asmenims, pateikusiems pranešimus, teikiama tik tada, jeigu nurodyti jų kontaktiniai duomenys.

15. Elektroniniu paštu siunčiami elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai arba pasirašyti skenuoti PDF formato dokumentai. Parengtus raštus siunčiant paštu, kompetentingas subjektas išsiųsti skirtą raštą užklijuotame voke perduoda Ministerijos Informacinių sistemų ir asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojams, kuriems priskirta ši funkcija, arba atitinkamas dokumentų siuntimo paslaugas teikiantiems subjektams.

 

III skyrius

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

16. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas vertina:

16.1. ar asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nėra anoniminis ir atitinka pranešėjo sąvoką, numatytą Aprašo 4.1 punkte;

16.2. ar teikiant pranešimą laikomasi Aprašo 6–7 punktuose nurodytų reikalavimų.

17. Jeigu pranešimas apie pažeidimą atitinka nustatytus reikalavimus ir asmuo laikytinas pranešėju, kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusio pranešimą, konfidencialumą nuo kreipimosi gavimo momento. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba nėra įmanoma identifikuoti asmens tapatybės.

18. Jei pateiktą pranešimą dėl jo teikimo reikalavimų nesilaikymo reikia patikslinti, taikoma Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta procedūra dėl duomenų patikslinimo (išskyrus atvejus, kai asmuo nėra pateikęs kontaktinių duomenų). Papildoma informacija Ministerijai teikiama vidiniu kanalu.

19. Jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šios informacijos ar patikslinančios informacijos gavimo dienos atsakingas vykdytojas privalo persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai raštu pranešti šiam asmeniui. Pranešimai taip pat persiunčiami ir Įstatymo 7 straipsnyje nustatytais atvejais.

20. Apie sprendimą nagrinėti / atsisakyti nagrinėti vidiniu kanalu pateiktą jo pranešimą asmuo raštu informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo ar pranešimą patikslinančių duomenų gavimo (jei informacija ir duomenys buvo tikslinami) ar informacijos, sudarančios pagrindą nenagrinėti pranešimo, paaiškėjimo dienos.

21. Sprendimas nenagrinėti pranešimo turi būti motyvuotas ir gali būti priimamas:

21.1. kai nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Aprašo ir Įstatymo nuostatų;

21.2. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama;

21.3. kitais teisės aktų nustatytais pagrindais.

22. Jeigu pranešimas neatitinka Aprašo ir Įstatymo nuostatų, tačiau Ministerija yra įgaliota tirti pranešime nurodytus galimus pažeidimus:

22.1. asmeniui per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo išsiunčiamas raštas, kuriuo prašoma per 5 darbo dienas pateikti informaciją apie sutikimą nagrinėti pranešimą, netaikant pranešėjų apsaugos (išskyrus atvejus, kai asmuo jau išreiškė valią dėl tokio sutikimo pranešime arba jei nėra jokių jo kontaktinių duomenų), informuojant, kad tokio sutikimo nepateikus pranešimas nebus nagrinėjamas;

22.2. asmeniui per 5 darbo dienas pateikus sutikimą, Ministerijos kancleris DVS sukuria užduotį, pavesdamas kompetentingiems Ministerijos darbuotojams ištirti pranešime nurodytus galimus pažeidimus;

22.3. jeigu asmens sutikimas per nustatytą terminą nepateikiamas arba asmuo nėra pateikęs jokių kontaktinių duomenų ir sutikimo gauti neįmanoma, arba jei jis yra pateikęs aiškų nesutikimą, pranešimas nenagrinėjamas.

23. Atsakingas vykdytojas, išnagrinėjęs pranešimą, atitinkantį Aprašo ir Įstatymo nuostatas, per Taisyklėse nurodytą terminą pateikia atsakymą ir asmenį, teikusį informaciją apie pažeidimą, informuoja:

23.1. koks buvo pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatas;

23.2. kokių veiksmų buvo imtasi ar planuojama imtis;

23.3. kokį sprendimą priėmė kompetentingas subjektas;

23.4. kokia atsakomybė buvo taikyta, nustačius pažeidimo padarymo faktą;

23.5. kokia priimto sprendimo apskundimo tvarka.

24. Jeigu dėl objektyvių priežasčių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau, nei nurodyta Aprašo 23 punkte, pranešimo nagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas Taisyklių nustatyta tvarka.

25. Jei asmuo, pateikęs pranešimą, negavo atsakymo arba Ministerijoje nebuvo imtasi veiksmų, reaguojant į pateiktą informaciją, bei esant kitiems Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytiems pagrindams, asmuo turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

 

Iv SKYRIUS

KOMPETENTINGO SUBJEKTO FUNKCIJOS 

 

26. Kompetentingas subjektas vykdo šias funkcijas:

26.1. gavęs Ministerijos kanclerio pavedimą nagrinėja pranešimus;

26.2. administruoja vidinį kanalą;

26.3. užtikrina asmens, vidiniu kanalu teikusio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus;

26.4. bendradarbiauja su Ministerijos darbuotojais, kompetentingomis institucijomis, teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

26.5. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus. Einamųjų metų sausio mėnesį apibendrina praeitų metų informacijos apie pažeidimus, kuriems taikomi Įstatymo reikalavimai, gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis;

26.6. užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys;

26.7. atlieka kitas Įstatyme ir Apraše nustatytas funkcijas.

27. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi Įstatyme, Nutarime ir Apraše nustatytas teises.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Dokumentus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugo kompetentingas subjektas, vadovaudamasis Ministerijos dokumentacijos planu. Pranešimas ir su jo nagrinėjimu susiję dokumentai bei asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio dokumento gavimo dienos.

29. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, nuo šios informacijos pateikimo dienos užtikrinamos Įstatymo nuostatos dėl draudimo tokiems asmenims daryti neigiamą poveikį. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat, vadovaudamasis Įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju. Ministerijos darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie informacijos, kuriai pagal Įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, yra supažindinami su atsakomybe už Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 2 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims, pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.

30. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________________

 

Informacijos vidiniu informacijos apie

pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministerijoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

 

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

 

20 ___ m. ______________ ___ d.

 

____________________________

(vieta)

 

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)

Pareigos

Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)

Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

Informacija apie pažeidimą

1.  Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

 

2.  Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?

 

3.  Pažeidimo padarymo vieta, laikas.

 

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas, pavardė

Darbovietė

Pareigos

4.  Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

 

5.  Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

 

Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

Vardas, pavardė

Pareigos

Darbovietė

Telefono Nr.

El. paštas

6.  Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

 

 

7.  Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.

 

8.  Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

 

9.  Papildomos pastabos ir komentarai.

 

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

 

Jei mano pranešimas nebus pripažintas atitinkančiu Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų, sutinku, kad jis būtų nagrinėjamas pagal bendras teisės aktų nuostatas, netaikant man pranešėjo apsaugos (pasirinkti vieną):

Taip

Ne

 

Data

Parašas

 

 

___________________________

 

Informacijos vidiniu informacijos apie

pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir

tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministerijoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA ___________________________________________________________________________

(administracijos padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20 m. d. Nr.

 

Vilnius

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos, darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

__________________                                                                     ____________________

(parašas)                                                                                        (vardas ir pavardė)

 

___________________________