ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONĄ, DALYVAVIMO PASAULIO, EUROPOS ČEMPIONATUOSE IR LIETUVOS LYGŲ VARŽYBOSE RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 4 d. Nr. T-157

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 4 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti sportininkų, reprezentuojančių Šiaulių rajoną, dalyvavimo pasaulio, Europos čempionatuose ir Lietuvos lygų varžybose rėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Antanas Bezaras

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T-157

 

 

SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONĄ, DALYVAVIMO PASAULIO, EUROPOS ČEMPIONATUOSE IR LIETUVOS LYGŲ VARŽYBOSE RĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės sportininkų, reprezentuojančių Šiaulių rajoną, dalyvavimo pasaulio, Europos ir Lietuvos lygų varžybose rėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto veiklos programos (toliau – Programos) lėšų, skirtų Šiaulių rajono savivaldybės sportininkų parengimui ir dalyvavimui pasaulio, Europos čempionatuose bei Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos nustatytų prioritetinių sporto šakų Lietuvos lygų varžybose, remti, naudojimui bei atsiskaitymui už gautų lėšų panaudojimą, juridinių asmenų teikiamiems prašymams, jų vertinimui.

2. Programos lėšomis remiamos Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje registruotos asociacijos, sporto klubai, įstaigos (toliau – Sporto klubas), kurios veiklą vykdo 3 m. ir daugiau, sportinį meistriškumą tobulinantys ir Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę sportininkai, Lietuvos čempionatuose užėmę 1–2 vietas bei pateikę atitinkamos sporto šakos federacijos raštą apie sportininkui skiriamą / neskiriamą finansavimą dalyvauti pasaulio ir Europos čempionatuose, bei Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos nustatytų prioritetinių sporto šakų Lietuvos lygų varžybose ir pateikę tai įrodančius dokumentus.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

4. Sporto klubai prašymus dėl rėmimo, nurodydami prašomų lėšų naudojimo tikslingumą ir poreikį, teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) pridėdami dokumentus, pagrindžiančius šio Aprašo 2 punkte išdėstytus reikalavimus, per 15 kalendorinių dienų nuo Administracijos paskelbimo apie prašymų teikimą.

5. Prašymai, gauti po nurodyto prašymų pateikimo termino, nevertinami, išskyrus atvejį, kuomet patenkinami Aprašo 4 punkte nustatytu terminu pateikti Sporto klubų prašymai ir lieka Programos lėšų.

6. Prašymo atitikimą šio Aprašo 2 ir 4 punktuose išdėstytiems reikalavimams, pasibaigus dokumentų priėmimo terminui, per 5 kalendorines dienas po pateikimo įvertina Administracijos Švietimo ir sporto skyrius (toliau – Skyrius):

6.1. jeigu prašymas neatitinka bent vieno šio Aprašo 2 ir 4 punktuose išdėstyto reikalavimo, Sporto klubas elektroniniu laišku informuojamas apie tai ir prašoma per 5 kalendorines dienas pateikti trūkstamą informaciją arba dokumentus;

6.2. Sporto klubui per nustatytą laiką nepateikus prašomos informacijos arba dėl pateiktos informacijos vertinimas nepasikeičia, prašymas nenagrinėjamas. Apie tai Sporto klubas informuojamas elektroniniu laišku, nurodant priežastis bei apskundimo tvarką.

7. Prašymas, atitinkantis visus šio Aprašo 2 ir 4 punktuose išdėstytus reikalavimus, perduodamas vertinti Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybai (toliau – Sporto taryba). Sporto tarybos sudarymo tvarką reglamentuoja Sporto tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina Savivaldybės taryba.

8. Lėšos skiriamos tokia tvarka:

8.1. Jei visų Sporto klubų prašymuose dėl sportininko (-ų) rėmimo dalyvauti pasaulio, Europos čempionatuose (toliau – Čempionatai) ir Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos nustatytų prioritetinių sporto šakų Lietuvos lygų varžybose (toliau – Varžybos) nurodytų lėšų suma yra didesnė nei Savivaldybės biudžete numatytos lėšos šiai priemonei, Sporto taryba lėšas pirmiausia skiria Sporto tarybos nustatytų prioritetinių sporto šakų sportininko (-ų)  dalyvavimui Varžybose remti. Likusios lėšos paskirstomos proporcingai visiems kitiems Sporto klubams.

8.2. Jei visų Sporto klubų prašymuose dėl sportininko (-ų) rėmimo nurodytų lėšų sumos pakanka Savivaldybės biudžete numatytų lėšų šiai priemonei, Sporto taryba lėšas skiria visiems Sporto klubams, pateikusiems prašymus.

9. Sporto tarybai įvertinus Sporto klubų prašymus, surašomas Sporto tarybos protokolas ir teikiamos rekomendacijos Administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo Sporto klubams. Sporto taryba yra atskaitinga Savivaldybės tarybai ir pavaldi merui. Sporto tarybos veiklos kontrolę vykdo meras. Sporto tarybos paskirstytų lėšų tikslingumą ir teisingumą turi teisę tikrinti Šiaulių rajono savivaldybės centralizuota vidaus audito taryba.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ NAUDOJIMAS ir ATSISKAITYMAS

 

10. Sporto klubams skirtos lėšos naudojamos einamaisiais finansiniais metais sportininko (-ų), dalyvaujančio (-ių) Čempionatuose ir Varžybose:

10.1. kelionės išlaidoms apmokėti;

10.2. apgyvendinimui apmokėti;

10.3. maitinimui;

10.4. dalyvio mokesčiui apmokėti;

10.5. kitoms, tiesiogiai su sportininko (-ų) dalyvavimu Čempionatuose ir Varžybose susijusioms, išlaidoms apmokėti.

11. Administracijos direktorius, gavęs Aprašo 9 punkte nurodytas rekomendacijas, lėšas paskirsto įsakymu. Su kiekvienu gaunančiu finansavimą Sporto klubas ir Administracijos direktorius sudaro sutartį. Sutarties neatsiejama dalis yra išlaidų sąmata (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro).

12. Rėmimo lėšos Sporto klubui pervedamos vadovaujantis patvirtinta išlaidų sąmata. Sporto klubas lėšų apskaitą tvarko ir saugo su apskaita susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Sutartyje apibrėžiami šalių įsipareigojimai, tarp jų ir atsiskaitymo už skirtas ir panaudotas lėšas sąlygos. Šio atsiskaitymo neatsiejama dalis yra:

13.1. Varžybų protokolai;

13.2. biudžeto sąmatos įvykdymo apyskaita (Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytos formos);

13.3. sąskaitų faktūrų ir / ar kitų lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų kopijos, patvirtintos Sporto klubo vadovo.

14. Apie sportininko (-ų) pasiektus rezultatus Sporto klubas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po Varžybų pabaigos paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

15. Sporto klubas per 20 kalendorinių dienų po Čempionato ar Varžybų pabaigos atsiskaitymo dokumentus pateikia Švietimo ir sporto skyriui (toliau – Skyrius).

16. Skyriaus darbuotojas, įvertinęs Sporto klubo pristatytus atsiskaitymo dokumentus, pateikia informaciją artimiausiame Sporto tarybos posėdyje.

17. Sporto klubas paslaugas, prekes ir darbus privalo pirkti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su gautų lėšų panaudojimu.

18. Už lėšų tikslingą panaudojimą atsako Sporto klubo vadovas.

19. Nepanaudotas rėmimo lėšas Sporto klubas iki einamųjų metų gruodžio 20 d. privalo grąžinti į Savivaldybės biudžetą.

20. Sportininkui (-ams) patyrus traumą ir negalint dalyvauti Čempionatuose ir Varžybose, apie tai nedelsiant informuojamas Skyrius, o skirtos lėšos, jei jau yra atliktas apmokėjimas ir jo nebegalima susigrąžinti, skaitomos panaudotomis ir Sporto klubui teikiant atsiskaitymo dokumentus Skyriui pateikiamas panaudotų išlaidų banko mokėjimo išrašas. Kitais atvejais (pvz., maistpinigiai ir pan.) lėšos skaitomos nepanaudotomis ir grąžinamos Savivaldybei.

21. Nustačius, kad skirtos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, Sporto klubas pervestas lėšas privalo grąžinti Savivaldybei.

22. Sporto klubui neatsiskaičius iki numatyto termino, jis praranda teisę ateinančius vienerius metus teikti prašymą dėl rėmimo sportininkui (-ams) dalyvauti Čempionatuose ir Varžybose.

23. Jei gavus atsiskaitymo dokumentus paaiškėja, kad Sporto klubas gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį ir / ar jų negrąžino, lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka ir Sporto klubas ateinančius dvejus metus praranda teisę teikti prašymą dėl rėmimo sportininkui (-ams) dalyvauti Čempionatuose ir Varžybose.

24. Lėšų panaudojimo auditą ir kontrolę atlieka Šiaulių rajono savivaldybės centralizuota vidaus audito taryba, Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Sporto klubų sportininkams, dalyvaujantiems Čempionatuose ir Varžybose, remti lėšos planuojamos Savivaldybės biudžete Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

26. Šis Aprašas gali būti keičiamas ir / ar papildomas Savivaldybės tarybos nario (-ių), Sporto tarybos, Skyriaus iniciatyva.

27. Šis Aprašas, jo pakeitimai ar nauja redakcija teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

28. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

 

__________________________