r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2018 m. kovo 22 d.   Nr. T-58

Naujoji Akmenė

 

                     

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-214(E) „Dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 132 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a pritarti  Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vitalijus Mitrofanovas