LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. SP-73 „DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. Sp-230

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia:

1. Pakeisti Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausioje rinkimų komisijoje tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 11.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.7. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų priežiūros ir kontrolės tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas; atstovo vardas; pavardė; asmens kodas; viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas; viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tipas; sutarties su viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju duomenys; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; regionas; periodiškumas.“

1.2. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Politinės kampanijos dalyvių, aukotojų, politinės kampanijos iždininkų, auditorių, viešosios informacijos viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų duomenys, kurių skelbimas yra privalomas pagal įstatymus, yra skelbiami 10 metų, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.“

1.3. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Kandidatų pareiškinių dokumentų duomenys savivaldybių tarybų rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą, kurių skelbimas yra privalomas pagal įstatymus, yra skelbiami 10 metų, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

Kandidatų pareiškinių dokumentų duomenys Lietuvos Respublikos Seimo ir Respublikos Prezidento rinkimuose, kurių skelbimas privalomas pagal įstatymus, yra skelbiami 100 metų, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

Kandidatų pareiškinių dokumentų duomenys – gimimo vieta, pilietybė, išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pomėgiai, šeiminė padėtis, sutuoktinio ar sutuoktinės vardas (pavardė), vaikų vardai (pavardės), telefono numeris, elektroninio pašto adresasskelbiami iki politinės kampanijos laikotarpio pabaigos.“

1.4. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Rinkimų, referendumų komisijų, jų narių ir darbuotojų, atstovų rinkimams, visuomeninių rinkimų komitetų narių, rinkimų stebėtojų, referendumų iniciatyvinės grupės, įstatymo leidybos iniciatyvinės grupės duomenys – politinės kampanijos laikotarpiu, o Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos atstovų duomenys – jų veiklos laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Komisijos Pirmininkė                                                                                        Jolanta Petkevičienė