PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2021 m. spalio 28 d. Nr. T3-232

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ patvirtintomis Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėmis, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašą;

1.2. Verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašą.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Alvydas Vaicekauskas