LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. X-1212 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3308 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-840

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnį 11 dalimi:

11. Atskaitingas viešojo sektoriaus subjektas – viešojo sektoriaus subjektas, kuris dalyvauja formuojant ministrui pavestos valdymo srities politiką ir (arba) ją įgyvendina arba kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina kitas viešojo sektoriaus subjektas ir kuriam taikomi šiame įstatyme nustatyti atskaitomybės reikalavimai.“

2. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 20 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems vienas ar keli (kartu) šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti viešojo sektoriaus subjektai daro lemiamą poveikį;“.

3. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 30 dalį ir ją išdėstyti taip:

30. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Investicijų įstatyme, Mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.“

4. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 33 dalį ir ją išdėstyti taip:

33. Kai šio įstatymo normos taikomos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui, valstybės socialinių fondų biudžetams, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, Pensijų anuitetų fondo biudžetui, vartojama sąvoka „biudžetas“.“

 

2 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) finansinės ataskaitos – atsižvelgiant į ūkinių operacijų įvykimo laiką;“.

 

3 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) ministerijos su ministrams pavestose valdymo srityse veikiančiais viešojo sektoriaus subjektais, išskyrus ministrams neatskaitingus viešojo sektoriaus subjektus, taip pat kiti valstybės viešojo sektoriaus subjektai su jiems atskaitingais viešojo sektoriaus subjektais, kai rengiamas viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinių ataskaitų rinkinys ir viešojo sektoriaus subjektų grupės veiklos ataskaita (toliau – grupės veiklos ataskaita);“.

2. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į šio straipsnio 2–6 dalių nuostatas, iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos patvirtina tų finansinių metų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemą.“

 

4 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 11 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 11 straipsnį 11 dalimi:

11. Teikiant šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklos ataskaitų, išskyrus savivaldybių viešojo sektoriaus subjektų veiklos ataskaitas, informaciją, atsiskaitoma už pažangos ir tęstinę veiklą, kuri įgyvendinta atitinkamoje valstybės veiklos srityje.“

2. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybės pažangos ataskaita apima Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pranešimą, informaciją apie artimiausio laikotarpio Vyriausybės veiklos prioritetus, Valstybės pažangos strategijoje nustatytų valstybės vystymosi krypčių ir jų vertinimo rodiklių reikšmių, Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų valstybės veiklos srityse siekiamų pagrindinių pažangos uždavinių ir jų vertinimo rodiklių, kurie nustatyti Nacionaliniame pažangos plane, reikšmių, Vyriausybės programoje nustatytų valstybės veiklos gairių ir jų vertinimo rodiklių reikšmių pasiekimą atitinkamais finansiniais metais ir kitą susijusią informaciją pagal valstybės veiklos sritis.“

3. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 11 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Veiklos ataskaitos, grupės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos parengimo tvarką, formą, už grupės veiklos ataskaitų parengimą atsakingus viešojo sektoriaus subjektus nustato ir šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją detalizuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

5 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 15 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Viešojo sektoriaus subjektų grupės ataskaitų rinkinių ataskaitas pasirašo kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir už ataskaitų parengimą atsakingas asmuo.“

2. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 15 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio ataskaitas pasirašo savivaldybės meras, administracijos direktorius ir už ataskaitų parengimą atsakingas asmuo.“

 

6 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Metinių ataskaitų rinkinių auditą arba, jeigu taip nustatyta viešojo sektoriaus subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, šio įstatymo 6 straipsnyje nurodytų metinių ataskaitų rinkinių sudedamųjų dalių auditą (toliau – metinių ataskaitų rinkinių auditas) atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos, audito įmonės, auditoriai pagal Valstybės kontrolės įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymą, Vietos savivaldos įstatymą, Finansinių ataskaitų audito įstatymą ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

7 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Viešojo sektoriaus subjektas savo metinių ataskaitų rinkinį teikia kontroliuojančiajam viešojo sektoriaus subjektui šio subjekto nustatyta tvarka ir terminais.“

2. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) viešojo sektoriaus subjektai ir už viešojo sektoriaus subjektų grupių, kurių veiklos ataskaitų informacija naudojama valstybės pažangos ataskaitai parengti, veiklos ataskaitų parengimą atsakingi viešojo sektoriaus subjektai – veiklos ataskaitų ir grupės veiklos ataskaitų informaciją;“.

 

8 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 12 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams, išskyrus išteklių fondų teikiamus ataskaitų rinkinius. Rengiamiems ataskaitinių laikotarpių iki 2023 metų ataskaitų rinkiniams taikomas iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojęs Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.

3. 2023 metų išteklių fondų ataskaitų rinkiniai rengiami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, o teikiami šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo priede nustatytais ataskaitų teikimo terminais. Kitos šio įstatymo nuostatos taikomos 2024 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių išteklių fondų ataskaitų rinkiniams.

4. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1 straipsnio 4 dalies redakcija:

„4. Šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalis ir 17 straipsnio 2 dalis taikomos valstybės valdomoms įmonėms, savivaldybių valdomoms įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims, kurių dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai. Šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 3 punktas taikomas valstybės kontroliuojamiems pelno siekiantiems subjektams ir savivaldybės kontroliuojamiems pelno siekiantiems subjektams.“

5. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 29 dalies redakcija:

29. Viešojo sektoriaus subjektų grupės ataskaitų rinkinys – viešojo sektoriaus subjektų grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų ir valstybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų arba savivaldybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų ataskaitų rinkiniai, kurių duomenys konsoliduoti į vieną ataskaitų rinkinį ir teikiami kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinys.“

6. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio redakcija:

5 straipsnis. Viešojo sektoriaus subjektų grupės

1. Kiekviena viešojo sektoriaus subjektų grupė atsiskaito už savo veiklą teikdama ataskaitas.

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupę, kai rengiamas valstybės metinių ataskaitų rinkinys, sudaro valstybės viešojo sektoriaus subjektai ir valstybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai.

3. Viešojo sektoriaus subjektų grupę, kurios ataskaitų rinkinių duomenys įtraukiami į valstybės metinių ataskaitų rinkinį, sudaro:

1) ministerijos su ministrams pavestose valdymo srityse veikiančiais viešojo sektoriaus subjektais, išskyrus ministrams neatskaitingus viešojo sektoriaus subjektus, ir ministrams pavestose valdymo srityse veikiančiais valstybės kontroliuojamais pelno siekiančiais subjektais, taip pat kiti valstybės viešojo sektoriaus subjektai su jiems atskaitingais viešojo sektoriaus subjektais, kai rengiamas viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinių ataskaitų rinkinys ir viešojo sektoriaus subjektų grupės veiklos ataskaita (toliau – grupės veiklos ataskaita);

2) valstybės viešojo sektoriaus subjektas, kurio vadovas yra asignavimų valdytojas, ir viešojo sektoriaus subjektai, kuriems tas asignavimų valdytojas paskirsto asignavimus, kai rengiamas viešojo sektoriaus subjektų grupės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

4. Viešojo sektoriaus subjektų grupę, kai rengiamas savivaldybės metinių ataskaitų rinkinys, sudaro savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai ir savivaldybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai.

5. Viešojo sektoriaus subjektų grupę Valstybinio socialinio draudimo fondo metinių ataskaitų rinkiniui parengti sudaro Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondas, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai.

6. Viešojo sektoriaus subjektų grupę Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių ataskaitų rinkiniui parengti sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigos, Privalomojo sveikatos draudimo fondas, Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigų kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į šio straipsnio 2–6 dalių nuostatas, iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos patvirtina tų finansinių metų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemą.“

7. Šio straipsnio 6 dalyje išdėstytas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 5 straipsnis taikomas 2024 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams.

8. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 3 punkto redakcija:

3) už ataskaitų parengimą atsakingas asmuo – viešojo sektoriaus subjektų metinių finansinių ataskaitų, fondų metinių ataskaitų rinkinių duomenis. Šie duomenys teikiami į VSAKI sistemą ir atliekami grupės ataskaitų rinkiniui parengti reikalingi veiksmai. Į VSAKI sistemą savo metinių finansinių ataskaitų duomenis teikia valstybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai, savivaldybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai;“.

9. Šio straipsnio 8 dalyje išdėstytas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 3 punktas taikomas 2024 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams.

10. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja toks šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo priedo 8 punktas:

„8.

Nacionalinis metinių ataskaitų rinkinys

Iki gegužės 15 d.

Iki gegužės 25 d.

Iki birželio 5 d.“

 

11. Šio straipsnio 10 dalyje išdėstytas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo priedo 8 punktas taikomas 2025 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių nacionaliniams metinių ataskaitų rinkiniams.

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Lietuvos Respublikos finansų ministras iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

13. Iki 2023 m. gruodžio 31 d. finansų ministras priima šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 17 straipsnio 6 dalies įgyvendinamuosius teisės aktus, kad būtų įgyvendinta šio straipsnio 8 dalis, o Finansų ministerija pritaiko VSAKI sistemą, kad į ją duomenis galėtų teikti visi valstybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai ir savivaldybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai.

14. Įsigaliojus šiam įstatymui, kituose teisės aktuose vartojama sąvoka „Vyriausybės veiklos ataskaita“ atitinka šiame įstatyme vartojamą sąvoką „valstybės pažangos ataskaita“.

15. Įsigaliojus šiam įstatymui, pagal kitus įstatymus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjekto veiklą, nustatyta pareiga pateikti viešojo sektoriaus subjekto metinę veiklos ataskaitą įgyvendinama teikiant metinių ataskaitų rinkinį pagal šio įstatymo reikalavimus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_329b7186af874140a2fa52bcfce90c1c_end