LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 3 d. Nr. 3D-815

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.9. Planuojamasis laikotarpis – laikotarpis, apimantis projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo.“

2. Pakeičiu 2.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.14. Veikiantis ūkio subjektas – anksčiau nei ataskaitiniais metais įsteigtas ūkio subjektas,  vykdęs ir vykdantis ūkinę komercinę veiklą.“

3. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.1. grynojo pelningumo reikšmė ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais didesnė arba lygi 2 proc.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                         Virginija Baltraitienė