LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. gruodžio 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-991 „dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ NR. 07.1.1-CPVA-V-906 PRIEMONĖS „KOMPLEKSINĖ PASLAUGŲ PLĖTRA INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMŲ TIKSLINĖSE TERITORIJOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 7 d. Nr. 1V-838

Vilnius

 

 

Pakeičiu2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir 10 punktą išdėstau taip:

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą ir rezervinį valstybės projektų sąrašą (jei rezervinis valstybės projektų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo 18 punkto nuostatas) numatoma sudaryti 2020 m. III ketvirtį. Projektinių pasiūlymų, teikiamų nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d., bendra ES struktūrinių fondų lėšų suma turi būti ne mažesnė nei 10 509 428 eurai, o projektinių pasiūlymų, teikiamų nuo 2019 m. gruodžio 16 d. iki 2020 m. rugpjūčio 3 d., bendra ES struktūrinių fondų lėšų suma turi būti iki 11 762 146 eurų.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                             Rita Tamašunienė