LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412DĖL DALIES GARANTINĖS ĮMOKOS IR PALŪKANŲ UŽ KREDITUS IR FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS, SUTEIKTAS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. gegužės 11 d. Nr. 3D-316

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinės įmokos ir palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008),“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Dalies garantinės įmokos už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Dalies garantinės įmokos už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008, ir reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriuje, kompensuojant dalį garantinės įmokos, kurią žuvininkystės sektoriaus įmonės, užsiimančios žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir (ar) prekyba (toliau – žuvininkystės sektoriaus įmonės), moka uždarajai akcinei bendrovei Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą kredito įstaigoms dėl teikiamų kreditų ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl teikiamų finansinės nuomos (lizingo) paslaugų (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.“

2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Dalis garantinės įmokos taisyklių 2 punkte nurodytoms žuvininkystės sektoriaus įmonėms (toliau – subjektai) kompensuojama, jei pagal 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008, I priedą jie laikomi labai maža, maža ar vidutine įmone.“

2.3. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2021 m. birželio 30 d. pagalba pagal taisykles neteikiama, t. y. nauji sprendimai dėl pagalbos suteikimo akvakultūros subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba ir akvakultūros produktų gamyba ir jų (savo pagamintų akvakultūros produktų) perdirbimu, nepriimami.

2.4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Pagalbos gavėjui sumokėjus nekompensuojamą garantinės įmokos dalį, Bendrovė suteikia garantiją kredito įstaigai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei ir pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupei pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti (1 priedas) ir (ar) pažymą apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinės įmokos daliai kompensuoti (2 priedas).“

2.5. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupė pažymą apie lėšų poreikį garantinės įmokos daliai kompensuoti pateikia Ministerijos padaliniui, atsakingam už dokumentų finansų kontrolę ir teikiamų mokėjimo dokumentų finansinių dimensijų tinkamumą, kurių pagrindu atliekami mokėjimai ir fiksuojami ūkiniai įvykiai Ministerijos atskaitomybėje.“

2.6. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.7. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisykles:

3.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008.“

3.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms, užsiimančioms žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba (toliau – žuvininkystės sektoriaus įmonės), nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1, 2, 5 straipsnių ir 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, jei pareiškėjui nėra suteikta (pagal priimtą sprendimą planuojama suteikti) parama iš kitų nacionalinių programų ar Europos Sąjungos fondų palūkanų daliai, kuriai prašoma skirti pagalbą pagal šias Taisykles, kompensuoti kompensuojamos palūkanos:

3.1. už su Bendrovės garantija iš kredito įstaigų imamus kreditus investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų, kurie apibrėžti 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, su visais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812, 5 straipsnio a ir b punktuose, gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

3.2. lizingu perkant gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, skirtus žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.“

3.3. Papildau 31 punktu ir jį išdėstau taip:

31. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms:

31.1. paėmusioms iki 2020 m. kovo 15 d. ir nuo 2021 m. sausio 1 d. iš kredito įstaigų paskolas ir (ar) sudariusioms su finansinės nuomos (lizingo) bendrovėmis finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kompensuojama 30 proc. sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos;

31.2. paėmusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. iš kredito įstaigų paskolas ir (ar) sudariusioms su finansinės nuomos (lizingo) bendrovėmis finansinės nuomos (lizingo) sutartis:

31.2.1. už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų;

31.2.2. už palūkanas, sumokėtas nuo 2021 m. sausio 1 d., kompensuojama 30 proc. sumokėtų palūkanų; 

31.2.3. bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai nuo paskolos sutarties ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.“

3.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Dalis kredito palūkanų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų palūkanų investiciniams projektams kompensuojama, jei pagal 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008, I priedą jie laikomi labai maža, maža ar vidutine įmone.“

3.5. Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6. kitų tikslų, nurodytų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentu (ES) 2020/1781.“

3.6. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. 6 proc., kai kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryta nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (6 proc.). Ši palūkanų norma taikoma iki 2020 m. gruodžio 31 d.“

3.7. Pakeičiu 111 papunktį ir jį išdėstau taip:

111. Nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2021 m. birželio 30 d. pagalba pagal Taisykles neteikiama, t. y. nauji sprendimai dėl pagalbos suteikimo akvakultūros subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba ir (ar) akvakultūros produktų gamyba ir jų (savo pagamintų akvakultūros produktų) perdirbimu, nepriimami.

3.8. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Bendrovė, atsižvelgdama į pagalbai išmokėti skirtą metinę lėšų sumą, apskaičiuoja kiekvienam pagalbos gavėjui už sumokėtas palūkanas mokėtinos pagalbos dydį ir iki einamųjų metų gruodžio 15 d. pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –Ministerija) Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupei pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų kredito įstaigoms už investicinius kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti (1 priedas) ir (ar) pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti (2 priedas).“

3.9. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupė pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti pateikia Ministerijos padaliniui, atsakingam už dokumentų finansų kontrolę ir teikiamų mokėjimo dokumentų finansinių dimensijų tinkamumą, kurių pagrindu atliekami mokėjimai ir fiksuojami ūkiniai įvykiai Ministerijos atskaitomybėje.“

3.10. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3.11. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas

 

 

Dalies garantinės įmokos už UAB Žemės ūkio

paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas

žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklių

1 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupei

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINĖS ĮMOKOS DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)                        

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Kredito

suma, Eur

 

Garantijos suma, Eur

 

Garantinės įmokos dydis, proc.

 

Garantinės įmokos suma, Eur

 

Kompensuotina garantinės įmokos dalis, Eur

Pastabos

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)“

 

 

 

Dalies garantinės įmokos už UAB Žemės ūkio

paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas

žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinės įmokos daliai kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupei

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ LIZINGU PERKANČIŲ SUBJEKTŲ GARANTINĖS ĮMOKOS DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Kredito

suma, Eur

 

Garantijos suma, Eur

 

Garantinės įmokos dydis, proc.

 

Garantinės įmokos suma, Eur

 

Kompensuotina garantinės įmokos dalis, Eur

Pastabos

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės

nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas

žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio

paskolų garantijų fondo garantija,

kompensavimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Pažymos apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų kredito įstaigoms už investicinius kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupei

 

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ DALIAI PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ KREDITO ĮSTAIGOMS UŽ INVESTICINIUS KREDITUS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI, KOMPENSUOTI

 

 

______________ Nr. _____

(data)              

______________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Metai, kuriais sumokėtos palūkanos iš dalies kompensuojamos

Pagalbos gavėjų skaičius vnt.

Kompensacijos dydis proc.

Lėšos palūkanoms kompensuoti, Eur

Pastabos

iš viso

iš jų lėšų poreikis

Einamaisiais metais

Ankstesnių metų įsiskolinimui padengti*

1

2

 

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

*Pildoma tuo atveju, kai yra likusi neišmokėta pagalbos gavėjams ankstesniais metais apskaičiuotos mokėtinos pagalbos sumos dalis.

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

                                                                                                                                                                

 

Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės

nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas

žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio

paskolų garantijų fondo garantija,

kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Pažymos apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupei

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ DALIAI PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) BENDROVĖMS UŽ FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI, KOMPENSUOTI

 

 

_____________ Nr. _____

(data)              

_______________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Metai, kuriais sumokėtos palūkanos iš dalies kompensuojamos

Pagalbos gavėjų skaičius vnt.

Kompensacijos dydis proc.

Lėšos palūkanoms kompensuoti, Eur

Pastabos

iš viso

iš jų lėšų poreikis

Einamaisiais metais

Ankstesnių metų įsiskolinimui padengti*

1

2

 

3

 

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

*Pildoma tuo atveju, kai yra likusi neišmokėta pagalbos gavėjams ankstesniais metais apskaičiuotos mokėtinos pagalbos sumos dalis.

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

 

 

 

                                                                           (parašas)                                          (vardas, pavardė)“