LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS TARNAUTI PROKURORAIS, Sveikatos tikrinimo ir medicininiŲ reikalavimŲ tvarkos aprašo

patvirtinimo

 

2020 m. kovo 31 Nr. V-630

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u Asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimo ir medicininių reikalavimų tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-630          

 

 

ASMENŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS TARNAUTI PROKURORAIS, Sveikatos tikrinimo ir medicininiŲ reikalavimŲ tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimo ir medicininių reikalavimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, pateikusių prašymą tarnauti prokurorais, sveikatos būklės reikalavimus ir sveikatos tikrinimo atlikimo tvarką.

2. Sveikatos tikrinimo tikslas – įvertinti, ar asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, sveikatos būklė yra tinkama eiti prokuroro pareigas.

3. Asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, sveikatą tikrina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija (toliau – CMEK).

4. Asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, privalo pasitikrinti sveikatą CMEK ir pateikti CMEK išvadą, įrašytą į formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d.  įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 046/a).

5. Siuntimo pasitikrinti sveikatą formą tvirtina generalinis prokuroras. Siuntimus pasitikrinti sveikatą asmenims, pateikusiems prašymą tarnauti prokurorais, generalinio prokuroro nustatyta tvarka užpildo, registruoja ir išduoda už personalo administravimą atsakingas Generalinės prokuratūros struktūrinis padalinys.

6. CMEK išvada, įrašyta į formą Nr. 046/a, pateikiama už personalo administravimą atsakingam Generalinės prokuratūros struktūriniam padaliniui.

 

II SKYRIUS

SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

7. Prieš pradėdama sveikatos tikrinimą, CMEK kiekvienam asmeniui, pateikusiam prašymą tarnauti prokuroru, užpildo formą Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a).

8. Sveikatos tikrinimo metu asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) gaunami tiesiogiai iš asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės registrų ar kitų valstybės informacinių sistemų bei tvarkomi siekiant įvertinti, ar asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, sveikatos būklė yra tinkama eiti prokuroro pareigas.

Sveikatos tikrinimą atliekantys asmenys privalo užtikrinti sveikatos tikrinimo metu gautų asmens duomenų (įskaitant sveikatos duomenis) konfidencialumą, privalo neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų susipažinti su sveikatos tikrinimo metu gautais asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris neturi teisės jais naudotis, ir saugoti sveikatos tikrinimo metu tvarkomų asmens duomenų paslaptį perėję dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo santykiams.

9. Asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, CMEK pateikia:

9.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

9.2. siuntimą pasitikrinti sveikatą, nurodytą Aprašo 5 punkte;

9.3. formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 027/a), išduotą gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka. Formoje Nr. 027/a turi būti pateikta informacija apie asmeniui nustatytas ligas ir sveikatos problemas, per paskutinius 5 (penkerius) metus suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tais atvejais, kai dėl klinikinių arba epidemiologinių indikacijų asmeniui, pateikusiam prašymą tarnauti prokuroru, buvo atlikti bendras kraujo tyrimas, gliukozės kiekio kraujyje tyrimas, bendras šlapimo tyrimas, elektrokardiograma ar krūtinės ląstos rentgenograma, formoje 027/a turi būti nurodyti atliktų tyrimų duomenys. Vadovaujantis Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, už šiame papunktyje nurodytos formos Nr. 027/a parengimą asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, sumoka pats;

9.4. formą Nr. 027/a, išduotą psichikos sveikatos centro, prie kurio jis prisirašęs, patvirtinančią, kad jam asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra teiktos arba yra teiktos ir jam nustatyta diagnozė;

9.5. mokėjimo už sveikatos tikrinimą kvitą.

10. Sveikatos tikrinimų metu, jeigu buvo dėl klinikinių arba epidemiologinių indikacijų paskirti, vertinami ne seniau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki sveikatos tikrinimo pirmos dienos atlikti laboratoriniai tyrimai, elektrokardiogramos ir ne seniau kaip prieš 1 (vienus) metus atliktos krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos aprašymai.

11. Sveikatos tikrinimą atlieka šių profesinių kvalifikacijų gydytojai (toliau – sveikatos tikrinimą atliekantys gydytojai):

11.1. šeimos gydytojas (arba vidaus ligų gydytojas);

11.2. gydytojas chirurgas (arba gydytojas ortopedas traumatologas, abdominalinės chirurgijos gydytojas);

11.3. gydytojas neurologas;

11.4. gydytojas psichiatras;

11.5. gydytojas oftalmologas;

11.6. gydytojas otorinolaringologas.

12. CMEK, atlikdama sveikatos tikrinimą, gali:

12.1. siekdama patikslinti diagnozę ar įtarusi sveikatos sutrikimą, dėl kurio asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, sveikatos būklė gali būti netinkama eiti prokuroro pareigas, siųsti asmenį, pateikusį prašymą tarnauti prokuroru, atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto ar psichologo konsultacijos. Dėl konsultacijos į šias paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas; tokiu atveju tolesni jo laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai ar tolesnis gydymas apmokamas tokių paslaugų teikimo apmokėjimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.2. kreiptis raštu ir gauti iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenis apie asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, sveikatos būklę.

13. Jeigu asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, nesutinka išsitirti dėl diagnozės patikslinimo ar dėl galimo sveikatos sutrikimo arba atsisako vykdyti sveikatos tikrinimą atliekančio gydytojo nurodymus dėl konsultavimo, sveikatos tikrinimas nutraukiamas. Tokiu atveju sveikatos tikrinimo nutraukimas įforminamas raštu ir patvirtinamas asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, parašu, jam atsisakius pasirašyti – CMEK pirmininko ir dviejų sveikatos tikrinimą atliekančių gydytojų parašais. Apie sveikatos tikrinimo nutraukimą CMEK per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Generalinę prokuratūrą.

14. Į formą Nr. 025/a įrašomi asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, atsakymai į klausimus, ar per pastaruosius 5 (penkerius) metus asmuo gydėsi psichikos sveikatos centre, ar anonimiškai, privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus ir jei gydėsi, kokia diagnozė jam buvo nustatyta.

15. Kiekvienas sveikatos tikrinimą atliekantis gydytojas asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, sveikatos tikrinimo duomenis ir sveikatos tikrinimo rezultatus įrašo į formą Nr. 025/a.

16. Užbaigus sveikatos tikrinimą, asmeniui, pateikusiam prašymą tarnauti prokuroru, išduodama forma Nr. 046/a. Šioje formoje, atsižvelgiant į sveikatos tikrinimo rezultatus, įrašoma išvada dėl asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, sveikatos būklės tinkamumo eiti prokuroro pareigas, kurią savo parašu, asmeniniu spaudu ir CMEK antspaudu patvirtina CMEK pirmininkas.

 

III SKYRIUS

ASMENŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS TARNAUTI PROKURORAIS, SVEIKATos būklės reikalavimai

 

17. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių asmenys, pateikę prašymus tarnauti prokurorais, negali būti pripažinti atitinkančiais asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos būklės reikalavimus, pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM):

17.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F00–F03; F04 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F05 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F06.0–F06.2; F06.3 (kol tęsiasi šie sutrikimas);

17.2.  psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo: F10.0 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F10.2, F10.3 (išskyrus atvejus, kai po specializuoto gydymo kurso remisija trunka daugiau kaip 3 metus); F10.4–F10.7; F11; F12; F13.0–F13.7; F14; F15 (išskyrus kofeino vartojimą); F16; F18; F19;

17.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F20–F22; F23 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F24, F25;

17.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F30 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F31 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F32.2–F32.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F33.2–F33.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

17.5. elgesio sutrikimai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais: F53.1 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

17.6. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F62.1; F62.8; F62.9; F63.0–F63.2; F65;

17.7. protinis atsilikimas: F70–F79;

17.8.  išsėtinė (dauginė) sklerozė, esant išreikštų asmenybės sutrikimų: G35;

17.9.  Huntingtono liga: G10;

17.10. Alzheimerio liga: G30;

17.11. kitos degeneracinės nervų sistemos ligos: G31;

17.12. kurčnebylumas;

17.13.     stabilus III laipsnio prikurtimas, išskyrus atvejus, kai klausos reabilitacija klausos aparatais kalbos zonoje yra 40 ir mažiau dB;

17.14. abiakio matymo nebuvimas; koreguotas regos aštrumas geriau matančia akimi mažesnis kaip 0,05.

18. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių asmenys, pateikę prašymus tarnauti prokurorais, atsižvelgiant į jų sveikatos būklės sunkumą, CMEK gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu gali būti pripažinti tinkančiais eiti prokuroro pareigas:

18.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F06.8–F06.9; F07.0–F07.2; F07.8– F07.9; F09;

18.2. psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo: F10.8–F10.9; F13.8–F13.9;

18.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F28–F29;

18.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F32.8–F32.9; F33.8–F33.9; F34.8–F34.9; F38; F39;

18.5. elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais: F53.8; F53.9; F54; F59;

18.6. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F60–F61; F63.8; F63.9; F68; F69;

18.7. psichologinės raidos sutrikimai: F80–F89; F90–F98 (tais atvejais, kai ankstesnis jų buvimas sutrikdo dabartinę individo darbinę, psichologinę ir socialinę adaptaciją); F99;

18.8. sunkios somatinės patologijos su dauginėmis komplikacijomis arba terminaliniu organo ar organų funkcijos sutrikimu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. CMEK išvada, įrašyta į formą Nr. 046/a, galioja ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus.

20. Jei asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, nesutinka su CMEK išvada, gali ją apskųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

21. Esant galimybėms CMEK apraše nurodytus medicinos dokumentus privalo gauti naudodamasi Elektroninės sveikatos plėtros ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema. 

 

_________________