PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr.1-265

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:

1.1. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų, degių konstrukcijų statinių ir degių medžiagų sandėliavimo vietų. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.“

1.2. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Įmonės, įstaigos ir organizacijos teritorijoje turi būti pažymėtos transporto priemonių stovėjimo, medžiagų laikymo ir žmonių, gaisro kilimo pavojaus atveju jiems evakuojantis iš pastatų, susirinkimo vietos.“

1.3. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Draudžiama degias medžiagas ir tarą sandėliuoti ant rampų ir prie įmonės, įstaigos ar organizacijos pastatų arčiau kaip 2 m.“

1.4. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius, ugniakurus naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.“

1.5. Pakeičiu 27.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.3. kontroliuojama, kad iš gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijoje reguliariai būtų šalinamos šiukšlės ir kitos degios atliekos. Šiukšlių ir atliekų konteinerius leidžiama statyti ne arčiau kaip 2 m nuo pastatų.“

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 28 punktą.

1.7. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Atlikti remonto ir kitus darbus naudojant atvirą ugnį leidžiama ne arčiau kaip 20 m nuo degalinės rezervuarų ir pildymo kolonėlių. Rūkyti leidžiama tik ne mažesniu kaip 15 m atstumu nuo rezervuarų ir pildymo kolonėlių specialiai įrengtose ir atitinkamai pažymėtose vietose.“

1.8. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Iš rūsių langų prieduobių turi būti išvalytos šiukšlės.“

1.9. Pripažįstu netekusiu galios 102 punktą.

1.10. Pakeičiu 144.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

144.4. į elektros tinklą jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;“.

1.11. Pripažįstu netekusius galios 153 punktą.

1.12. Pakeičiu 156 punktą ir jį išdėstau taip:

156. Smilkstančias anglis, pelenus ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų, o laikyti nedegioje taroje – ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.“

1.13. Pakeičiu 159.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

159.3. kūrenti šildymo įrenginį jam nepritaikytu kuru;“.

1.14. Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:

175. Ugnies darbams atlikti įmonėje, įstaigoje, organizacijoje leidimus išduoda jos vadovas ar jo įgaliotas asmuo (9 priedas). Be leidimo ugnies darbus gali atlikti įmonės, įstaigos, organizacijos suvirintojai, kurių sąrašą sudaro ir tvirtina šios įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.“

1.15. Pakeičiu 316 punktą ir jį išdėstau taip:

316. Sandėlių stelažų aukštis turi būti ne didesnis kaip 4 m.“

1.16. Pakeičiu 323 punktą ir jį išdėstau taip:

323. Prekybinės paskirties pastatuose ir patalpose (išskyrus specializuotas parduotuves) galima prekiauti F1 ir F2 kategorijų fejerverkais, T1 kategorijos teatrinėmis pirotechnikos priemonėmis ir P1 kategorijos kitomis pirotechnikos priemonėmis. Bendras jų kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 50 kg, pirotechninio mišinio kiekis – ne didesnis kaip 10 kg.“

1.17. Pakeičiu 334 punktą ir jį išdėstau taip:

334. Pirotechnikos priemones ir atvirą ugnį masinių renginių metu patalpose (kai susirenka daugiau kaip 100 žmonių, o patalpose, esančiose rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose, – daugiau kaip 50 žmonių) leidžiama naudoti tik rašytiniu įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos sutikimu. Masinio renginio organizatoriai privalo ne vėliau kaip prieš penkias dienas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžiai įstaigai pateikti dokumentus apie naudojamas pirotechnikos priemones (pirotechninio mišinio kiekį, naudojimo būdą, atliekamų darbų saugos instrukcijas).

1.18. Pakeičiu 350 punktą ir jį išdėstau taip:

350. Priėjimai prie dujų sistemos sklendžių turi būti laisvi ir neužkrauti. Dujotiekių vamzdynus draudžiama naudoti įžeminimui.“

1.19. Pakeičiu 1 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai kilus gaisrui: priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų iškvietimas, jų pasitikimas ir informavimas ir/ar instruktavimas, žmonių ir turto evakavimas, technologinio proceso (įrenginių) avarinio stabdymo veiksmų eiliškumas, elektros prietaisų ir vėdinimo sistemos išjungimas, gaisrinės įrangos naudojimas gaisrui gesinti.

Veiksmų kilus gaisrui eiliškumas nustatomas atsižvelgiant į objekto specifiką.“

1.20. Pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 15 punktą.

1.21. Pakeičiu 6 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensionų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose turi būti gaisrinės saugos reikalavimų atmintinės, kuriose nurodyta, kaip elgtis kilus gaisrui. Kiekvieno kambario matomoje vietoje turi būti pakabintas žmonių evakavimo planas su užrašu „Jūsų kambarys...“ Trumpalaikio apgyvendinimo objektuose privaloma gaisrinės saugos reikalavimų atmintines parengti ir užsienio (rekomenduojama anglų ir rusų) kalbomis.“

1.22. Pakeičiu 7 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖS PAVYZDYS“.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas,                    

vidaus tarnybos pulkininkas                                                                              Mindaugas Kanapickas