VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 1 d.   Nr.  30-1229/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.   T v i r t i n u Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. 30-2631 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais.

3. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam socialinių paslaugų sritį, kontroliuoti, kaip laikomasi 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatų.

 

 

 

Administracijos direktorius                                     Povilas Poderskis

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 birželio 1 d.

įsakymu Nr. 30-1229/20

 

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) tikslas yra apibrėžti socialinių paslaugų poreikį asmeniui (šeimai) nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo kriterijus, reglamentuoti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio įvertinimo, sprendimo dėl paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priėmimo ir asmenų siuntimo į socialines paslaugas teikiančias įstaigas (toliau – Įstaiga) procedūrą, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos apie asmenis, gaunančius socialines paslaugas, saugojimą.

2. Šis Tvarkos aprašas taikomas nustatant individualų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pagal Vilniaus miesto savivaldybę (toliau – Savivaldybė), pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Įstaigose socialines paslaugas gali gauti tik tie asmenys, kuriems yra nustatytas socialinių paslaugų poreikis, priimtas sprendimas skirti socialines paslaugas ir, jeigu yra būtinas, išduotas siuntimas į socialinių paslaugų įstaigą.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. vienišas senyvo amžiaus asmuo – sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, kuris dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, neturintis sutuoktinio ir vaikų, kurie galėtų juo pasirūpinti;

3.2. asmuo su negalia:

3.2.1 suaugęs asmuo su negalia – darbingo amžiaus asmuo, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

3.2.2. vaikas su negalia – vaikas iki 18 metų, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai neįgijęs jo amžių atitinkančio savarankiškumo ir kurio galimybės ugdytis bei dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos;

3.3. asmuo su sunkia negalia:

3.3.1. vaikas su sunkia negalia – asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą (toliau – Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas) pripažintas sunkus neįgalumo lygis;

3.3.2. suaugęs asmuo su sunkia negalia – asmuo, kuri pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra pripažintas nedarbingu;

3.4. socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas;

3.5. trumpalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – laikino atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir socialinę riziką patiriantiems vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę. Šios paslaugos trukmė – ne mažiau kaip 12 val. per parą, per kalendorinius metus negali viršyti 6 mėnesių arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583, Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d įsakymu. Nr. A1-255, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikoje, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu                Nr. A1-93, apibrėžtas sąvokas.

5. Tvarkos aprašu privalo vadovautis Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius (toliau – Socialinių paslaugų skyrius), biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras (toliau – Socialinės paramos centras), Įstaigos.

 

II SKYRIUS

SOCIALINĖS GLOBOS / PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO SĄLYGOS

 

6. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94. Įstaigų vadovų įgalioti socialiniai darbuotojai užpildo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtintas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formas. Socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas patikrina ir patvirtina Įstaigų vadovų įgalioti darbuotojai. 

7. Besikreipiantys dėl socialinių paslaugų skyrimo asmenys turi užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formą (toliau – prašymas-paraiška), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183. Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje ar Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga.

8. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti suaugę šeimos nariai, globėjai, rūpintojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

9. Asmenų, jau gaunančių pagal šį aprašą paskirtas socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį, gavus jų prašymus ar pasikeitus asmens socialinėms aplinkybėms, sveikatos būklei, nustato Įstaigų vadovų įgalioti socialiniai darbuotojai, kurie išvadas pateikia Įstaigos vadovui. Jeigu yra siūloma asmeniui keisti socialinių paslaugų rūšį, sustabdyti, nutraukti paskirtų paslaugų teikimą arba papildomai skirti kitas socialines paslaugas, Įstaigos vadovas išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui.

10. Mokėjimo už socialines paslaugas sutartį pasirašo paslaugas gaunantis asmuo (arba (ir) už paslaugas mokantis asmens globėjas, rūpintojas arba jam atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą) ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Kai socialinės paslaugos teikiamos įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė nėra Savivaldybė, sutartį pasirašo ir Įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

11. Asmeniui socialinė priežiūra asmens namuose arba Įstaigoje ar socialinės globos paslaugos pradedamos teikti tik tada, kai jis Įstaigai pateikia medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Į Įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė.

12. Išduotas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui, atstovaujančiam asmeniui pagal įgaliojimą) dienos. Jeigu asmuo nepradeda lankyti dienos centro ar neapsigyvena Įstaigoje per siuntimo galiojimo terminą, siuntimas ir sprendimas skirti socialinės globos / priežiūros paslaugas pripažįstami netekusiu galios. Siuntimo galiojimo terminas gali būti pratęstas dėl asmens ligos, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas, atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą) raštu pateikia medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a).

13. Sprendimas išduoti siuntimą ne Savivaldybės gyventojui gali būti priimtas tik esant Įstaigoje laisvų vietų. Į laukiančiųjų eiles kitų savivaldybių gyventojai nėra įrašomi.

 

III SKYRIUS

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO PROCEDŪRA

 

14. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinės priežiūros paslaugos yra:

14.1. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;

14.2. laikinas apnakvindinimas;

14.3. intensyvi krizių įveikimo pagalba;

14.4. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;

14.5. pagalba į namus;

14.6. psichosocialinė pagalba;

14.7. apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose.

15. Dėl socialinės priežiūros paslaugų asmuo su prašymu-paraiška kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinės paramos centro direktoriaus įgaliotus darbuotojus ir pateikia šiuos dokumentus:

15.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

15.2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens neįgalumą;

15.3. 11 punkte nurodytą medicinos dokumentų išrašą;

16. Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namuose gali būti apgyvendinami vieniši senyvo amžiaus asmenys, kurie neturi nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto ir kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose. Esant įstaigoje laisvų vietų, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gali būti skiriamos ir ne vienišiems senyvo amžiaus asmenims, atsidūrusiems ekstremalioje socialinėje padėtyje.

17. Suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namuose gali būti apgyvendinti negalią turintys asmenys, kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose.

18. Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti darbuotojai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustato asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose poreikį ir užpildo asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo bei socialinės globos poreikio vertinimo formas.

19. Socialinės paramos centras, įvertinęs asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose poreikį, Socialinių paslaugų skyriui perduoda asmens prašymą-paraišką, asmens socialinių paslaugų ir socialinės globos poreikio vertinimo formas su išvadomis, šio Tvarkos aprašo 15 punkte išvardytus dokumentus ir papildomai pateikia:

19.1. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

19.2. pažymą apie asmens trijų pastarųjų mėnesių iki kreipimosi dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose pajamas;

19.3. apsilankymo asmens namuose aprašymą, kurio formą tvirtina Socialinės paramos centro direktorius (tik tais atvejais, kai dėl socialinių paslaugų skyrimo kreipiamasi į Socialinės paramos centrą);

19.4. asmens finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose vertinimą;

19.5. pažymą apie asmens nekilnojamąjį turtą.

20. Įvertinusi socialinių paslaugų poreikį, vertinimo išvadas, asmens sveikatos būklę, fizinį savarankiškumą, finansinę ir turtinę bei socialinę padėtį, per 30 kalendorinių dienų nuo Socialinės paramos centro socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų Socialinių paslaugų skyriui pateikimo dienos Socialinės globos skyrimo komisija (toliau – Komisija) priima sprendimą dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų skyrimo.

21. Jei savarankiško gyvenimo namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į laukiančiųjų apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose eilę pagal sprendimo skirti socialines paslaugas datą. Tais atvejais, kai sprendimai priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama į jų prašymo-paraiškos pateikimo datą.

22. Atsiradus laisvai vietai savarankiško gyvenimo namuose, asmeniui yra išduodamas Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pasirašytas siuntimas apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose (toliau – siuntimas). Socialinių paslaugų skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos jį išsiunčia asmeniui.

23. Socialinių paslaugų įstaigų socialinis darbuotojas, atsakingas už finansinių galimybių vertinimą, per 3 darbo dienas atlieka asmens, kuriam išduotas siuntimas, einamojo mėnesio finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose vertinimą.

24. Siuntimo kopiją, einamojo mėnesio asmens finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose vertinimą ir asmens bylą Socialinių paslaugų skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos perduoda įstaigai, teikiančiai apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, kuri su paslaugų gavėju, pateikusiu 11 punkte nurodytą medicinos dokumentų išrašą, pasirašo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį.

25. Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunantys asmenys registruojami pagal socialinių paslaugų įstaigos nustatytą paslaugų gavėjų registravimo tvarką.

26. Pagalbos į namus paslaugų poreikis nustatomas, jos skiriamos, sustabdomos ir nutraukiamos vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašu.

27. Vaikų, gyvenančių užsienyje galimybes pasirūpinti tėvais, vertina ir nustato Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai.

28. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikis nustatomas, jos skiriamos, sustabdomos ir nutraukiamos vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Dienos socialinės globos teikimo asmens namuose tvarkos aprašu.

29. Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugos (toliau – apgyvendinimo paslaugos) – tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, ar dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis gyvenamąja vieta, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

30. Biudžetinei įstaigai Vilniaus miesto krizių centrui (toliau – Krizių centras) prašymą-paraišką dėl apgyvendinimo paslaugų teikia smurtą patiriančios moterys, vyrai, prekybos žmonėmis aukos, moterys, dėl stichinių nelaimių (gaisro, liūčių ir kt.) laikinai negalinčios gyventi savo gyvenamajame būste, merginos iki 25 metų amžiaus, kurioms iki pilnametystės buvo steigta laikinoji (nuolatinė) globa ir dabartiniu metu neturinčios gyvenamojo būsto, riziką patiriančios šeimos – moterys ir jų vaikai.

31. Biudžetinei įstaigai Vilniaus miesto nakvynės namams (toliau – Nakvynės namai) prašymą-paraišką dėl apgyvendinimo paslaugų teikia neturintys nuosavybės teise gyvenamojo būsto arba įpareigoti laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos smurtaujantys artimoje aplinkoje asmenys.

32. 30 ir 31 punktuose nurodyti asmenys pateikia šiuos dokumentus:

32.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

32.2. nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus arba asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, jeigu dėl apgyvendinimo paslaugų besikreipiantis asmuo turi nepilnamečių vaikų.

33. Krizių centre bei Nakvynės namuose gavus asmens prašymą-paraišką teikti apgyvendinimo paslaugas, įstaigų direktorių įgalioti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip iki artimiausio Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos posėdžio dienos nustato asmens socialinių paslaugų poreikį užpildydami asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. Asmenims, kurie prašymą-paraišką pateikia Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos posėdžio dieną, įstaigų direktorių įgalioti socialiniai darbuotojai asmens socialinių paslaugų poreikį nustato tuoj pat.

34. Krizių centro bei Nakvynės namų vadovų įgalioti socialiniai darbuotojai asmens prašymą-paraišką, socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą su išvadomis, 32 punkte išvardytus dokumentus ir pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Savivaldybėje, pateikia Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai.

35. Įvertinusi socialinių paslaugų poreikį, vertinimo išvadas bei asmens pateiktą socialinę situaciją, Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisija priima sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Įstaigos vadovas.

36. Sprendimo kopija įteikiama asmeniui ir, jam pateikus 11 punkte minimą medicinos dokumentų išrašą, bei pasirašius mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį, apgyvendinimo paslaugos pradedamos teikti.

37. Sprendimas dėl apgyvendinimo paslaugų skyrimo, pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Savivaldybėje, Įstaigos vadovo įgalioto socialinio darbuotojo atliktas asmens finansinių galimybių vertinimas, 32 punkte išvardyti dokumentai, mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartis bei kiti asmens įstaigai pateikti dokumentai segami į asmens bylą.

38. Pasibaigus sprendime nurodytam apgyvendinimo paslaugų teikimo terminui, asmuo, turėdamas socialinių paslaugų poreikį, pateikia naują prašymą-paraišką tai įstaigai, kurioje jis gauna apgyvendinimo paslaugas. Įstaigos vadovo įgalioti socialiniai darbuotojai atlieka asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir aprašo asmens socialinių problemų sprendimo eigą per toje įstaigoje gyventą laiką. Šie dokumentai ir informacija teikiami Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai, kuri priima naują sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

 

IV SKYRIUS

SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO PROCEDŪRA

 

39. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

40. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinės globos (institucijoje) paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinės paramos centro direktoriaus įgaliotus darbuotojus, užpildydamas prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), bei pateikia šiuos dokumentus:

40.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

40.2. neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu NDNT duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens neįgalumą;

40.3. 11 punkte nurodytą medicinos dokumentų išrašą;

40.4. gydymo įstaigos pažymą apie prižiūrinčiojo globos reikalingą asmenį sveikatos būklę, siuntimus gydymo procedūroms (operacijoms) atlikti, komandiruočių ar atostogų dokumentus, darbo grafikų išrašus (kopijas) ir kt., jei prašoma skirti trumpalaikės socialinės globos paslaugas;

40.5. pažymą apie šeimos narių trijų paskutinių iki kreipimosi dėl socialinės globos mėnesių pajamas, jei prašoma skirti dienos socialinės globos paslaugas vaikui su negalia;

40.6. Įstaigą iš Socialinių paslaugų skyriaus sudaryto sąrašo asmuo pasirenka pats, pasirinkimą nurodydamas atskiru prašymu.

41. Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti darbuotojai per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustato asmens socialinių paslaugų poreikį ir užpildo asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo bei socialinės globos poreikio vertinimo formas.

42. Socialinės paramos centras, nustatęs asmens socialinės globos poreikį, per 30 kalendorinių dienų Socialinių paslaugų skyriui perduoda asmens prašymą-paraišką, socialinių paslaugų poreikio ir socialinės globos poreikio vertinimo formas su išvadomis, šio Tvarkos aprašo 40 punkte išvardytus asmens dokumentus bei papildomai pateikia:

42.1. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

42.2. pažymą apie asmens trijų pastarųjų iki kreipimosi dėl socialinės globos mėnesių pajamas;

42.3. asmens finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimą, pasirašytą asmens, jeigu pagal sveikatos būklę asmuo gali pasirašyti, arba (ir) už paslaugas mokančio asmens globėjo, rūpintojo arba jį atstovaujančio asmens pagal įgaliojimą;

42.4. apsilankymo asmens namuose aprašymą;

42.5. pažymą apie asmens nuosavybės teise turimą ar per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų ar asmens finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimo turėtą turtą, jei prašoma skirti ilgalaikės socialinės globos paslaugas.

43. Socialinių paslaugų skyriaus atsakingas darbuotojas, patikrinęs Socialinės paramos centro pateiktus dokumentus dėl socialinės globos paslaugų skyrimo teikia juos svarstyti Komisijai. Prie patikrintų dokumentų atsakingas darbuotojas Komisijai pateikia dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikiančių įstaigų, kurias pasirinko paslaugų gavėjai ar juos atstovaujami asmenys, rašytinę informaciją, kad yra laisva vieta socialinės globos paslaugoms gauti, ir kad jų teikiamos paslaugos atitiks asmens specialiuosius poreikius. Esant poreikiui, atsakingas darbuotojas pareiškėjų gali prašyti papildomų dokumentų, reikalingų asmens socialinei situacijai įvertinti ar socialinės globos poreikiui pagrįsti.

44. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos dienos centruose skiriamos tik to dienos centro lankytojams. Jau gaunantiems dienos socialinės globos paslaugas Įstaigoje psichikos ir proto negalią turintiems asmenims sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos skyrimo priima Komisija. Sprendimas priimamas vieną kartą, nurodant pirmąjį paslaugų laikotarpį, o paslaugos trukmė per kalendorinius metus negali viršyti 6 mėnesių.

45. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos gali būti skiriamos asmenims, teismo pripažintiems neveiksniais tam tikrose srityse, taip pat bylų, nagrinėjamų teisme dėl asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikrose srityse, laikotarpiu. Prie patikrintų dokumentų atsakingas darbuotojas Komisijai pateikia rašytinį Įstaigos sutikimą būti globėju.

46. Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje skiriamos atsižvelgiant į Įstaigos veiklos ir darbo metodų atitiktį asmens socialinės globos poreikiams. Dienos socialinės globos paslaugos išimties tvarka gali būti skiriamos:

46.1 asmenims, kurių tėvai (globėjai) dirba toje pačioje Įstaigoje, kurioje prašoma skirti dienos socialinės globos paslaugas;

46.2. vaikams su negalia, augantiems globėjų šeimose.

47. Kai asmuo prašo nevertinti jo finansinių galimybių mokėti už socialinės globos paslaugas, sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą ir jam nėra reikalingas siuntimas, sprendimas dėl socialinės globos skyrimo bei 40 punkte išvardyti dokumentai asmeniui išsiunčiami per 5 darbo dienas nuo sprendimo pasirašymo dienos. Su Įstaiga paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartį asmuo pasirašo individualiai.

48. Jeigu yra galimybė asmeniui pradėti teikti socialinės globos paslaugas nedelsiant po sprendimo skirti socialinę globą priėmimo, Komisija priima sprendimą asmeniui išduoti siuntimą socialinėms paslaugoms gauti Įstaigoje (išskyrus tas, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

49. Įstaigose (išskyrus tas, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija) atsiradus laisvai vietai socialinės globos paslaugoms gauti, asmeniui išduodamas siuntimas, apie kurį jis nedelsiant informuojamas. Siuntimas asmeniui išsiunčiamas arba įteikiamas per 3 darbo dienas nuo pasirašymo dienos.

50. Jei Įstaigose laikinai nėra galimybės teikti socialinės globos paslaugų, asmuo yra įrašomas į laukiančiųjų gauti šias paslaugas eilę pagal sprendimo skirti socialines paslaugas datą. Tais atvejais, kai sprendimai priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama į jų prašymo-paraiškos pateikimo datą.

51. Jeigu pagal asmens finansinių galimybių vertinimą asmuo turi mokėti visą socialinių paslaugų kainą, jis yra informuojamas, kad gali su Įstaiga (išskyrus tas Įstaigas, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija) individualiai derinti apsigyvenimo laiką.

52. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas atlieka einamojo mėnesio finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę / trumpalaikę socialinę globą vertinimą, parengia siunčiamo asmens (ir (arba) mokėsiančio už paslaugas asmens globėjo arba jam atstovaujančio asmens pagal įgaliojimą) sutartį dėl mokėjimo už teikiamas socialinės globos paslaugas, jeigu siunčiama į įstaigą, kurios savininkė

ar dalininkė nėra Savivaldybė.

53. Siunčiamam į globos namus asmeniui (ir (arba) mokėsiančiam už paslaugas asmens globėjui arba jam atstovaujančiam asmeniui pagal įgaliojimą) pasirašius 52 punkte minimą sutartį, Socialinių paslaugų skyrius siuntimo kopiją, 3 (arba 4) sutarties egzempliorius su lydraščiu per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoda Įstaigai.

 

V SKYRIUS

BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO PROCEDŪRA

 

54. Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, asmeninės higienos ir priežiūros, transporto paslaugų organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne bei sociokultūrinių paslaugų) tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

55. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne bei sociokultūrinės paslaugos visose iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamose Įstaigose teikiamos nemokamai, dėl šių socialinių paslaugų gavimo asmenys nerašo prašymo ir socialinių paslaugų poreikio vertinimas neatliekamas. 

56. Asmeninės higienos ir priežiūros paslauga gali būti skiriama asmenims, kurių gyvenamosios vietos būstas yra be patogumų ir asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, siekiant užtikrinti minimalių asmens higienos poreikių tenkinimą.

57. Motyvuotą prašymą dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus mieste, bei asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje ir kreipimosi metu gyvenantys Vilniaus mieste, pateikia Socialinės paramos centro direktoriaus įgaliotiems darbuotojams.

58. Jeigu asmens deklaruota gyvenamoji vieta nesutampa su faktine gyvenamąja vieta Savivaldybėje, dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo asmuo kreipiasi pagal faktinę gyvenamąją vietą, kuri patvirtinama seniūnijos gyventojus aptarnaujančiam Socialinės paramos centro socialiniam darbuotojui tikrinant gyvenimo sąlygas bei surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

59. Kreipdamasis dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo asmuo kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

59.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

59.2. pažymą apie šeimos narių (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 kalendorinių mėnesių pajamas iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis;

59.3. pažymą apie registraciją iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), jei šeimoje yra darbingo amžiaus nedirbantis asmuo;

59.4. ištuokos, mirties liudijimus priklausomai nuo susidariusių aplinkybių,

59.5. pažymą iš mokyklos, kai vyresni nei 16 metų amžiaus vaikai mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, o jei nesimoko – pažymą iš Užimtumo tarnybos arba darbovietės;

59.6. pažymą apie priteistas ar mokamas (nemokamas) lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui, priklausomai nuo susidariusių aplinkybių.

60. dokumentai, nurodyti 59.3–59.5 papunkčiuose pateikiami tik tuo atveju, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ar valstybės, Savivaldybės informacinėse sistemose, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras;

61. Paslaugos gali būti skiriamos 56 punkte nurodytiems asmenims, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, vieno gyvenančio asmens – 2 valstybės remiamų pajamų dydžių.

62. Į šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas įskaitomos visų šeimos narių (vieno gyvenančio asmens) faktiškai gautos pajamos.

63. Į šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas neįskaičiuojama:

63.1. vaiko išlaikymui skirtos išmokos;

63.2. vienkartinės išmokos (vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka įsikurti, laidojimo pašalpa, vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa, mokama gaisro, stichinės nelaimės, ligos ir kitais atvejais, kietojo ir kitokio kuro įsigijimo ir kitos kompensacijos).

64. Socialinės paramos centro socialinis darbuotojas per 5 darbo dienas nuo asmens rašytinio prašymo ir visų reikiamų dokumentų priėmimo dienos privalo asmens namuose sudaryti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kuriame rekomenduoja skirti ar neskirti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas nesudaromas, kai kreipiasi asmuo, neturintis gyvenamosios vietos. Naujas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas nesudaromas asmeniui kartotinai kreipiantis dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo, jei per laikotarpį nuo paskutinio asmens kreipimosi nesikeitė jo gyvenamoji vieta, pajamos, užimtumas ir kt.

65. Įvertinę asmens prašymo, asmens pateiktų dokumentų (nurodytų 59 punkte) atitiktį šiame skyriuje išdėstytoms nuostatoms bei buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akte užrašytus socialinio darbuotojo siūlymus, sprendimą dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo Vilniaus miesto gyventojams priima ir talonus išduoda Socialinės paramos centro darbuotojai.

66. Asmeniui, neatitinkančiam šiame skyriuje numatytų sąlygų ar nepateikusiam visų reikalingų dokumentų, Socialinės paramos centro darbuotojai gali skirti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugą išimties tvarka, jeigu lieka talonų, skyrus šias paslaugas bendra tvarka.

67. Maitinimo paslaugos teikiamos nepasiturintiems asmenims, asmenims, kurie neturi sąlygų ar dėl nepakankamo savarankiškumo nepajėgia pasigaminti maisto namuose (maitintis namuose), arba nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems asmenims nevalstybinių organizacijų, kurioms skirtas finansavimas nepasiturinčių asmenų maitinimui organizuoti iš Savivaldybės biudžeto, labdaros valgyklose. Socialinės paramos centras ir Nakvynės namai siunčia asmenis, pageidaujančius gauti maitinimo paslaugas, į nevalstybines organizacijas, teikiančias maitinimo paslaugas, kurioms asmenys teikia prašymą dėl maitinimo paslaugų teikimo.

68. Transporto paslaugos teikiamos savo namuose gyvenantiems asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo negalią ir negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu bei kurių suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas) arba kiti šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos.

69. Transporto paslaugos yra:

69.1. vienkartinio pobūdžio transporto paslaugos (toliau – vienkartinės transporto paslaugos);

69.2. periodinės transporto paslaugos, teikiamos pagal patvirtintą grafiką ir maršrutą (toliau – periodinės transporto paslaugos).

70. Vienkartines transporto paslaugas teikia Socialinės paramos centras darbo dienomis įstaigos darbo valandomis, pagal Socialinės paramos centro suderintus sąrašus o periodines transporto paslaugas – transporto paslaugų konkursą laimėjusi organizacija (toliau – Organizacija), pagal Organizacijos vadovo patvirtintus grafikus ir maršrutus.

71. Dėl transporto paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) su prašymu-paraiška kreipiasi į Socialinės paramos centro direktoriaus įgaliotus darbuotojus ir pateikia šiuos dokumentus:

71.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

71.2. neįgaliojo pažymėjimo (darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo), jeigu NDNT duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens neįgalumą ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;

71.3. 11 punkte nurodytą medicinos dokumentų išrašą besikreipiantys dėl periodinių transporto paslaugų.

72. Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti darbuotojai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo-paraiškos gavimo dienos apsilanko asmens gyvenamojoje vietoje ir įvertina asmens transporto paslaugų poreikį, užpildydami asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir Socialinės paramos centras direktoriaus įsakymu patvirtintą Asmens (šeimos) transporto paslaugų poreikio vertinimo anketą.

73. Asmens transporto paslaugų poreikis šių paslaugų teikimo laikotarpiu naujai vertinamas pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei.

74. Sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo per 8 darbo dienas nuo prašymo-paraiškos gavimo dienos priima Socialinės paramos centro direktorius, užpildydamas sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo formą.

75. Priėmus sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo, asmuo:

75.1. dėl vienkartinių transporto paslaugų teikimo – pasirašo su Socialinės paramos centru paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartį, kurios formą tvirtina Socialinės paramos centro direktorius;

75.2. dėl periodinių transporto paslaugų teikimo – pasirašo su Organizacija paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartį, kurios formą tvirtina Organizacijos vadovas.

76. Asmeninės higienos ir priežiūros, maitinimo, transporto paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinės paramos centro direktoriaus patvirtintais paslaugų teikimo tvarkos aprašais, o informaciją apie šių paslaugų skyrimą, neskyrimą (nurodydami neskyrimo priežastis) ir nutraukimą į SPIS suveda bei SPIS paslaugų suteikimo žurnalą kas mėnesį pildo ir uždaro Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti darbuotojai.

 

VI SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI)

SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

77. Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) sustabdymo ir nutraukimo paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas, atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą), nurodydamas aplinkybes ir laikotarpį, su prašymu kreipiasi į Įstaigą.

78. Įstaigos vadovas asmens prašymą (su savo teikimu ir išvadomis) perduoda ar savo iniciatyva teikia siūlymą sustabdyti ar nutraukti socialines paslaugas tai komisijai, kurios sprendimu socialinės paslaugos buvo skirtos.

79. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) nutraukiamas:

79.1. gavus informaciją, kad asmuo, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų teikimo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas;

79.2. praradus teisę gauti iš Savivaldybės biudžeto ar valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui finansuojamas socialines paslaugas ir atsisakius mokėti visą paslaugos kainą;

79.3. asmeniui nesilaikant Įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir esant surašytiems ne mažiau nei trims taisyklių pažeidimų aktams per šešių mėnesių laikotarpį;

79.4. asmeniui nesilaikant socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutarties reikalavimų;

79.5. asmeniui nelankant dienos socialinės globos įstaigos ilgiau kaip 1 mėnesį be svarbios priežasties;

79.6. atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra paslaugos, kurią asmuo gauna, poreikio;

79.7. pačiam asmeniui prašant;

79.8. socialinės globos paslaugų gavėjui pradėjus teikti slaugos ar palaikomojo gydymo paslaugas kitoje įstaigoje (pavyzdžiui, ligoninėje).

80. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) sustabdomas:

80.1. laikinai paskyrus kitas socialines paslaugas;

80.2. laikinai išvykus priverstiniam, ilgalaikiam gydymui (išskyrus palaikomąjį gydymą ir slaugą);

80.3. atliekant laisvės atėmimo bausmę.

81. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui sustabdymo ir nutraukimo per 15 kalendorinių dienų nuo Įstaigos vadovo kreipimosi ir kitų dokumentų pateikimo priima Komisija (asmuo), kurios sprendimu asmeniui buvo skirtos socialinės paslaugos. Sprendime yra nurodomas socialinių paslaugų sustabdymo laikotarpis arba nutraukimo data.

82. Sprendimas nutraukti ar sustabdyti socialines paslaugas per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos išsiunčiamas siūlymą ir išvadas pateikusiai Įstaigai, kuri asmenį informuoja nedelsdama. Sprendimas segamas į asmens bylą.

 

VII SKYRIUS

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

83. Įvertinusi socialinių paslaugų poreikį, vertinimo išvadas, asmens sveikatos būklę bei socialinę padėtį, per 30 kalendorinių dienų nuo Socialinės paramos centro socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų Socialinių paslaugų skyriui pateikimo dienos Komisija priima sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo arba neskyrimo.

84. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, neskyrimo, nutraukimo ar sustabdymo pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas.

85. Komisijos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Komisijos narius į posėdį kviečia Komisijos sekretorius. Į posėdžius gali būti kviečiami ir įvairių sričių specialistai.

86. Komisijos nutarimai priimami dalyvaujant ne mažiau kaip pusei Komisijos narių. Sprendimas priimamas bendru sutarimu. Esant nesutarimų, žymima kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė.

87. Komisija turi teisę gauti iš kitų įstaigų ir organizacijų reikalingą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti duomenų bazėse informaciją apie bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) turimą turtą, kviesti į posėdžius paslaugų prašantį asmenį, socialinius darbuotojus, kitus susijusių įstaigų ar institucijų atstovus.

88. Komisijai nusprendus neskirti socialinės globos / priežiūros paslaugų, Socialinių paslaugų skyrius asmenį apie tai informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio dienos nurodydamas neskyrimo priežastis ir atsakymo apskundimo tvarką.

89. Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę socialinę globą Įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų skyrius sprendimo kopiją, pasirašytą asmens, jo globėjo, rūpintojo arba jam atstovaujančio asmens pagal įgaliojimą, per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos išsiunčia NDNT.

90. Socialinių paslaugų skyrius apie Komisijos priimtą sprendimą skirti ilgalaikę socialinę globą įstaigoje, asmenį raštu informuoja per 5 darbo dienas nuo sprendimo kopijos išsiuntimo NDNT dienos ir sprendimo kopiją išsiunčia asmeniui.

91. Priėmus sprendimą skirti asmeniui socialinės globos / priežiūros paslaugas Įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, Socialinių paslaugų skyrius asmenį raštu informuoja per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo ir sprendimo kopiją išsiunčia asmeniui o Įstaigai išsiunčia siuntimo kopiją ir asmens bylą.

92. Kai asmuo, kuriam yra skirtos socialinės globos paslaugos jo pasirinktoje Įstaigoje ir jis yra įrašytas į laukiančiųjų gauti šias paslaugas eilę, prašo skirti socialinės globos paslaugas kitoje Įstaigoje, jo prašymą svarsto Komisija. Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, asmuo į eilę įrašomas pagal priimto sprendimo skirti socialinės globos paslaugas datą.

93. Kai asmuo, kuriam yra skirtos socialinės globos paslaugos, jau gyvena Įstaigoje ir prašo skirti socialinės globos paslaugas kitoje Įstaigoje, jo prašymą svarsto Komisija. Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, asmuo į eilę įrašomas pagal priimto sprendimo skirti socialinės globos paslaugas kitoje Įstaigoje datą. Tais atvejais, kai paslaugų teikimas nutraukiamas ne dėl asmens kaltės, asmuo į eilę įrašomas pagal pirmojo sprendimo skirti socialinės globos paslaugas datą.

94. Įvertinusi asmens ekstremalią situaciją, kai nesuteikus socialinės globos / priežiūros paslaugų kyla didelis pavojus asmens sveikatai ir gyvybei, Komisija gali priimti sprendimą asmeniui išduoti siuntimą skubos tvarka.

95. Jei asmens už paslaugas mokama dalis sudaro mažiau nei 1/2 socialinės globos kainos, Įstaigą parinkti gali Komisija, vadovaudamasi ekonomiškumo principu.

96. Komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas Komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

 

VIII SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

97. Asmuo (šeima), gaunantis socialines paslaugas, turi šias teises:

97.1. į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą;

97.2. būti supažindintas su asmens socialinių paslaugų poreikio įvertinimo išvadomis ir asmens bylos dokumentais;

97.3. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka.

98. Asmuo (šeima), gaunantis socialines paslaugas, turi šias pareigas:

98.1. teikti socialiniam darbuotojui teisingą ir išsamią informaciją, susijusią su asmens (šeimos) poreikio socialinėms paslaugoms ir finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimu;

98.2. pranešti paslaugas teikiančiai įstaigai apie pokyčius, kurie susiję su paslaugų poreikio nustatymu ir finansinėmis galimybėmis mokėti už socialines paslaugas;

98.3. laikytis sutarties dėl mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sąlygų bei socialinių paslaugų įstaigos, kuri teikia paslaugas, nustatytų vidaus tvarkos taisyklių;

98.4. vykdyti teisėtus socialinių paslaugų įstaigų vadovų nurodymus.

 

IX SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

99. Socialinių darbuotojų išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui.

100. Apskundus išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri kartotinai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

101. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, nustačiusi, kad socialinis darbuotojas neteisingai įvertino asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadą darbuotojo įstaigos vadovui.

102. Sprendimą dėl specialiųjų socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

103. Ginčai dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus ar Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

104. Socialinių paslaugų skyrius Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt paskyroje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/istaigos-teikiancios-socialines-paslaugas/ viešai skelbia socialinės globos paslaugas Vilniaus miesto gyventojams teikiančių įstaigų sąrašą, Vilniaus miesto gyventojų eilių sudarymo tvarką.

105. Informaciją apie skirtas, neskirtas (nurodydami neskyrimo priežastis), sustabdytas ar nutrauktas socialines paslaugas į SPIS suveda Socialinių paslaugų skyriaus atsakingi darbuotojai. Informaciją apie paslaugų teikimo pradžią ir pabaigą Savivaldybės įsteigtose įstaigose į SPIS suveda bei SPIS paslaugų suteikimo žurnalą kas mėnesį pildo ir uždaro Įstaigų vadovų įgalioti atsakingi darbuotojai.

106. Informacija apie socialinių paslaugų asmeniui skyrimą, socialinių paslaugų poreikio nustatymą ir išvadas socialinių paslaugų įstaigoje kaupiama asmens byloje. Asmeniui (šeimai) per metus pakartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų skyrimo, byla papildoma, duomenys atnaujinami.

107. Asmeniui (šeimai) pakeitus gyvenamąją vietą, bylos dokumentų kopijos, asmeniui prašant, persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.

108. Informacija apie asmeniui skirtas ir suteiktas socialines paslaugas kaupiama Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.

109. Informacija apie asmenį (šeimą), gaunantį socialinės paslaugas, saugoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

110. Už asmens duomenų saugojimo ir naudojimo kontrolę atsakingas Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo įgaliotas atsakingas darbuotojas.

______________________________________