LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1443 7, 17 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. XIII-3073

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Papildyti 7 straipsnio 1 dalį 30 punktu:

30) informacija, galinti atskleisti reikšmingai slaptai su teisėsaugos institucijomis bendradarbiavusio organizuotos nusikalstamos grupės nario ar asmens, turinčio ryšių su organizuotomis nusikalstamomis grupėmis ar jų nariais, tapatybę.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) asmuo palaiko ar per pastaruosius 5 metus palaikė ryšius su asmeniu, turinčiu neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą veiką, padarytą organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo, arba asmeniu, kuriam taikomos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą, jeigu tokių ryšių palaikymas kelia grėsmę patikėtos įslaptintos informacijos saugumui;“.

2. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalies 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) asmuo yra tas asmuo, kuriam taikomos ar per pastaruosius 5 metus buvo taikytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą;“.

 

3 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) tiekėjo verslo ryšiai, tiekėjo – juridinio asmens patronuojamosios įmonės, tiekėjo – juridinio asmens dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, tiekėjo vadovo, tiekėjo valdymo organo narių, vyriausiojo buhalterio arba buhalterinę apskaitą tvarkančio padalinio vadovo ar buhalterinę apskaitą tvarkančio subjekto (asmens) (toliau – tiekėjas ar su juo susiję asmenys) ryšiai su asmenimis, turinčiais teistumą už nusikalstamas veikas, padarytas organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo, arba asmenimis, kuriems taikomos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą, ryšiai su užsienio valstybių saugumo ir (ar) žvalgybos tarnybomis, kurių veikla yra priešiška Lietuvos valstybės interesams;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda