LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 PAKEITIMO ĮSTATYMO
NR. XII-2202 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 10 d. Nr. XII-2777

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina Juridinių asmenų registre įregistruoto paramos gavėjo statusą, kai šį statusą turinčiam juridiniam asmeniui įregistruojamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo inicijuotas likvidavimas arba įregistruojamas jo kaip likviduojamo, bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens statusas, taip pat kai pasibaigia juridinio asmens pertvarkymo procedūros.“

2. Buvusias 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 7 ir 8 dalimis.

3. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai turi paramos gavėjo statusą. Jiems netaikomos šio straipsnio 1–7 dalių nuostatos.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 5 dalimi:

5. Juridinių asmenų registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos panaikina paramos gavėjo statusą juridiniams asmenims, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įregistruotas jų turimas juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, arba likviduojamo, bankrutuojančio, bankrutavusio juridinio asmens teisinis statusas, taip pat išregistravus pertvarkyto juridinio asmens teisinį statusą pertvarkomas iš Juridinių asmenų registro.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė